Crestor®

C10AA07
 
 
Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat.

Anvendelsesområder

 • Hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, hvor diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt.
 • Forebyggende til patienter med høj risiko for kardiovaskulære hændelser, som supplement til reduktion af andre risikofaktorer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som calciumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne
Individuelt efter behandlingsmål og patientrespons. 

 • Initialt 5-10 mg 1 gang dgl.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 10-20 mg dgl., højst 40 mg dgl. Dosisjusteringer efter mindst 4 ugers behandling.
 • Bemærk:
  • Til ældre (> 70 år), til patienter af asiatisk oprindelse samt ved prædisposition for myopati gives initialt 5 mg.

Børn og unge
Individuelt efter behandlingsmål og patientrespons. 

 • Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi
  • Børn 6-17 år. Sædvanligvis initialt 5 mg dgl. Dosis kan øges på baggrund af behandlingsrespons til højst 10 mg dgl. for børn 6-9 år og til højst 20 mg dgl. for børn 10-17 år.
 • Homozygot familiær hyperkolesterolæmi
  • Børn 6-17 år. Sædvanligvis initialt 5-10 mg dgl. afhængig af alder, vægt og evt. tidligere statinbehandling. Dosis kan øges på baggrund af behandlingsrespons til højst 20 mg dgl.
 • Bemærk:
  • Anvendes kun ved Tanner Stage II eller derover.
  • Behandling af børn er en specialistopgave.
  • Bør ikke anvendes til børn under 6 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Ved stærkt nedsat nyrefunktion er set plasmakoncentrationsstigning på 3 gange for rosuvastatin og 9 gange for den aktive N-desmethyl metabolit. 

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Anbefalet initialdosis: 5 mg dgl. Doser på 40 mg dgl. er kontraindiceret. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag.
 • Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Myopati.
 • Samtidig behandling med ciclosporin.
 • Dosis på 40 mg er kontraindiceret ved tilstedeværelse af disposition til myopati/rhabdomyolyse, herunder bl.a.:
  • Hypotyroidisme
  • Tidligere muskeltoksicitet
  • Asiatisk herkomst
  • Alkoholmisbrug
  • Arvelige muskelsygdomme
  • Samtidig anvendelse af fibrater.

Forsigtighedsregler

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for diabetes-2.
 • Diabetes-2 disponerede patienter bør monitoreres nøje.
 • Ved tegn på udvikling af interstitiel lungesygdom seponeres behandlingen.
 • Forsigtighed ved tidligere leversygdom, stort alkoholforbrug og ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse. I sådanne tilfælde bør kreatinkinase måles før behandlingen. Hvis kreatinkinase er stærkt forhøjet (> 4 x øverste normalgrænse) bør behandling ikke startes.
 • Hos patienter med prædisposition til rhabdomyolyse bør initialdosis på 5 mg altid overholdes, også ved skift fra andet statinderivat til rosuvastatin. Risikoen for rhabdomyolyse synes forøget ved højere initialdosis.
 • Ved uforklarede muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal behandlingen midlertidigt seponeres og kreatinkinase måles. Hvis koncentrationen er mere end 4 gange øverste normale grænse, skal behandlingen seponeres og genstartes i laveste dosis under tæt monitorering.

 

Risiko for leverpåvirkning 

 • Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug.
 • ALAT bør måles:
  • Før behandlingsstart (4820)
  • 8-12 uger efter behandlingsstart og dosisøgning (4820)
  • Ved symptomer på leverpåvirkning (4820)
  • Evt. årligt i forbindelse med lipidkontrol.
 • Dosisreduktion eller seponering ved ALAT over 3 gange øverste normalgrænse.
Referencer: 4820

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Diabetes mellitus.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Hovedpine.
Myalgi.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner  (herunder angioødem).
Muskelruptur, Myopati, Rhabdomyolyse, Systemisk lupuslignende syndrom.
Pancreatitis.
Trombocytopeni.
Meget sjældne (< 0,01%) Artralgi.
Gynækomasti.
Hepatitis.
Hukommelsesbesvær, Neuropati.
Hæmaturi.
Ikke kendt Depression.
Dyspnø.
Immunmedieret nekrotiserende myopati.
Perifer neuropati.
Seneruptur.
Stevens-Johnsons syndrom.
Ødemer.
 • Diabetes mellitus ses hovedsageligt hos patienter med fasteglucose på 5,6-6,9 mmol/l.
 • Proteinuri er set hos ca. 3% ved behandling med 40 mg dgl. og hos under 1% ved behandling med 10-20 mg dgl.
 • Interstitiel lungesygdom kan forekomme ved langtidsbehandling med statiner.
 • Hos børn og unge er der hyppigere observeret forhøjet kreatinkinase (> 10 x øverste normalgrænse) ligesom muskelsymptomer efter fysisk aktivitet også hyppigere ses hos børn og unge.

Interaktioner

 • Rosuvastatin er et substrat for flere transportproteiner - bl.a. OATP1B1 (Organic anion-transporting polypeptide 1B1) og BCRP (Breast Cancer Resistance Protein). Hæmmere af disse transportproteiner (fx ciclosporin, gemfibrozil, visse proteasehæmmere), kan øge plasmakoncentrationen af rosuvastatin.
 • Ciclosporin øger AUC for rosuvastatin ca. 7 gange og kombinationen er kontraindiceret.
 • Gemfibrozil øger AUC og den maksimale plasmakoncentration for rosuvastatin ca 2 gange.
 • Proteasehæmmere kan øge AUC og plasmakoncentrationen af rosuvastatin kraftigt. Ved samtidig indgift af kombinationen atazanavir/ritonavir er set øgning af AUC med 7 gange og den maksimale plasmakoncentration med 3 gange.
 • Dosisjustering af rosuvastatin anbefales ved kombinationer, som kan øge AUC. Generelt anbefales en startdosis på 5 mg dgl. og en maksimaldosis svarende til 40 mg dgl. uden interaktion - fx en maksimal rosuvastatindosis på 20 mg dgl. ved kombination med gemfibrozil (specialistopgave) eller lopinavir/ritonavir.
 • Øget risiko for myopati ved kombination med gemfibrozil, fibrater og lipidsænkende doser af nikotinsyre.
 • Ved samtidig brug af fusidin kan der ses øget risiko for rhabdomyolyse. Rosuvastatin-behandlingen bør pauseres ved behandling med systemisk fusidin og først genoptages 7 dage efter sidste fusidindosis.
 • Antacida indeholdende aluminium eller magnesium nedsætter plasmakoncentrationen af rosuvastin med ca. 50%. De bør derfor indtages ca. 2 timer efter rosuvastatin.
 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50%, hvorfor statiner og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Rosuvastatin kan øge virkningen af vitamin K-antagonister.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med statiner og daptomycin pga. øget risiko for myopati. Pausering af statinbehandlingen bør overvejes under behandlingen med daptomycin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Referencer: 4028

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 20% pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 timer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Rosuvastatinfilmovertrukne tabletter  5 mgfilmovertrukne tabletter  5 mg  (2care4) filmovertrukne tabletter  10 mgfilmovertrukne tabletter  10 mg  (2care4) filmovertrukne tabletter  20 mgfilmovertrukne tabletter  20 mg  (2care4) filmovertrukne tabletter  40 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 440625
30 stk. (blister)
306,15 20,41
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 021613
98 stk.
968,90 19,77
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 521172
100 stk. (blister)
923,70 18,47
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 007133
98 stk. (blister)
968,90 9,89
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 456781
98 stk. (blister)
942,45 9,62
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 007155
98 stk. (blister)
1.438,90 7,34
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 073525
98 stk. (blister)
1.337,00 6,82
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 007186
98 stk. (blister)
1.582,20 4,04

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Accord" Accord, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Krka d.d." KRKA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Medical Valley" Medical Valley, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Mylan" Mylan, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Orion" Orion Pharma, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Sandoz" Sandoz, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Stada" STADA Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Rosuvastatin "Teva" TEVA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Accord" Accord, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Krka d.d." KRKA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Medical Valley" Medical Valley, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Mylan" Mylan, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Orion" Orion Pharma, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Sandoz" Sandoz, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Stada" STADA Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Rosuvastatin "Teva" TEVA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Accord" Accord, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Krka d.d." KRKA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Medical Valley" Medical Valley, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Mylan" Mylan, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Orion" Orion Pharma, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Sandoz" Sandoz, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Stada" STADA Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Rosuvastatin "Teva" TEVA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Accord" Accord, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Krka d.d." KRKA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Medical Valley" Medical Valley, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Mylan" Mylan, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Stada" STADA Nordic, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Rosuvastatin "Teva" TEVA, Rosuvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
ZD4522, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
ZD4522, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
ZD4522, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
ZD4522, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7,1 x 11,5
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

4820. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020; 41(1):111-188, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504418 (Lokaliseret 28. februar 2020)


4028. Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Fischer MA et al. Statins and congenital malformations: cohort study. BMJ. 2015; 350, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784688 (Lokaliseret 12. december 2018)

 
 

Revisionsdato

06.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...