Atorvastatin "Teva"

C10AA05
 
 

Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat. 

Anvendelsesområder

 • Hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, hvor diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt.
 • Forebyggende til patienter med høj risiko for kardiovaskulære hændelser, som supplement til reduktion af andre risikofaktorer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg atorvastatin (som calciumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 10 år  

Individuelt, efter udgangspunkt, behandlingsmål og respons.
Sædvanligvis initialt 10 mg 1 gang dgl. Dosis kan justeres hver 4. uge til højst 80 mg 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

 • Behandling af børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er en specialistopgave.
 • Begrænset erfaring vedr. børn 6-10 år.
 • Ingen tilgængelige data vedr. børn 0-6 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  P-kreatinkinase bør måles før behandlingsstart pga. prædisposition for rhabdomyolyse.
  Ved P-kreatinkinase > 4 gange øverste normalgrænse bør behandlingen ikke startes.  

  Ved uforklarede muskelsmerter, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal behandlingen seponeres, og P-kreatinkinase måles.  

  Ved P-kreatinkinase > 4 gange øverste normalgrænse må behandlingen ikke genoptages.  

  Hvis muskelsymptomerne forsvinder, og P-kreatinkinase normaliseres, kan behandlingen genoptages med lavest mulige dosis og under monitorering.  

  Ved P-kreatinkinase > 10 gange øverste normalgrænse samt ved mistanke om rhabdomyolyse seponeres atorvastatin.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved aktiv leversygdom eller vedvarende transaminaseforhøjelse af ukendt årsag.
 • Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med glecaprevir/pibrentasvir, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

Risiko for hyperglykæmi 

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for diabetes-2.
 • Diabetes-2 disponerede patienter bør monitoreres nøje.

 

Risiko for leverpåvirkning 

 • Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug.
 • ALAT bør måles:
  • Før behandlingsstart (4820)
  • 8-12 uger efter behandlingsstart og dosisøgning (4820)
  • Ved symptomer på leverpåvirkning (4820)
  • Evt. årligt i forbindelse med lipidkontrol.
 • Dosisreduktion eller seponering ved ALAT over 3 gange øverste normalgrænse.

 

Risiko for muskelpåvirkning (herunder rhabdomyolyse) 

 • Forsigtighed ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse.
 • Kreatinkinase måles før behandlingen ved hypotyroidisme, nedsat nyrefunktion, tidligere muskel- eller leversygdom, familiær forekomst af arvelig muskelsygdom, stort alkoholforbrug samt ved risiko for øget plasmakoncentration af atorvastatin. Hvis koncentrationen er mere end 4 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke startes.
 • Ved uforklarlige muskelsmerter, -kramper og -svaghed, især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal præparatet seponeres og kreatinkinase måles. Hvis koncentrationen er mere end 4 gange øverste normalgrænse, må behandlingen ikke genoptages. Hvis muskelsymptomerne forsvinder og kreatinkinaseniveauet normaliseres, kan behandlingen genoptages med lavest mulige dosis og under monitorering.
 • Ved kreatinkinase over 10 gange øverste normalgrænse samt ved mistanke om rhabdomyolyse seponeres atorvastatin.

 

Højdosisbehandling 

Ved et studie (SPARCL) fandtes post-hoc en øget risiko for intracerebral hæmorhagi (HCI) ved højdosisbehandling (80 mg) efter apopleksi - særligt ved tidligere HCI eller lakunært infarkt. Dette er ikke genfundet i andre studier eller metaanalyser. Ved tidligere HCI eller lakunært infarkt, bør både den muligt øgede risiko for HCI og den formindskede risiko for iskæmisk apopleksi haves in mente. Se endvidere Statiner, forsigtighedsregler

Referencer: 4820

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Allergiske reaktioner.
Artralgi, Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hyperglykæmi.
Leverpåvirkning.
Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation.
Epistaxis, Pharyngitis, Rhinitis.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Pancreatitis.
Alopeci.
Hepatitis.
Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Paræstesier.
Hypoglykæmi.
Muskelsvaghed.
Perifere ødemer.
Sløret syn.
Svimmelhed.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Alvorlige hudreaktioner  (herunder Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse).
Angioødem.
Kolestase.
Muskelruptur, Myopati, Myositis, Rhabdomyolyse.
Neuropati.
Seneruptur.
Trombocytopeni.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Gynækomasti.
Høretab.
Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Leverinsufficiens.
Ikke kendt Immunmedieret nekrotiserende myopati.

Tilfælde af interstitiel lungesygdom er set ved behandling med statiner. 

Interaktioner

 • Atorvastatin metaboliseres via CYP3A4, og inhibitorer af dette enzym kan øge koncentrationen af atorvastatin med øget risiko for myopati. Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere (fx ciclosporin, clarithromycin, itraconazol, ritonavir) bør om muligt undgås - er samtidig behandling nødvendig, bør dosisjustering af atorvastatin overvejes, se endvidere nedenfor. Forsigtighed bør udvises ved samtidig behandling med moderate hæmmere.
  Induktorer af CYP3A4 (fx perikon, rifampicin) kan påvirke plasmakoncentrationen af atorvastatin. Ved kombination med rifampicin bør midlerne tages samtidig.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Atorvastatin er et substrat for p-glykoprotein (P-gp). Samtidig behandling med glecaprevir/pibrentasvir er kontraindiceret pga. glecaprevirs hæmning af p-glykoprotein (P-gp) (AUC for atorvastatin kan øges med faktor 8).
 • Atorvastatin er også substrat for flere andre transportproteiner (BCRP, MDR1, OAT1B1, OAT1B3) og samtidig behandling med midler, som hæmmer disse, kan øge koncentrationen.
 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50%, hvorfor atorvastatin og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Risikoen for myopati øges ved samtidig brug af andre midler, der kan medføre myopati, så som ezetimib, daptomycin (pausering af statinbehandling overvejes) og fibrater - kombination med gemfibrozil eller andre fibrater er en specialistopgave.
 • Ved samtidig brug af fusidin kan der ses øget risiko for rhabdomyolyse. Atorvastatin-behandlingen bør pauseres ved behandling med systemisk fusidin og først genoptages 7 dage efter sidste fusidindosis.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med colchicin, da myopati er forekommet.
 • Ved samtidig brug af coumarin antikoagulantia anbefales kontrol af INR før behandling med atorvastatin, i starten af behandlingen samt ved dosisændringer eller seponering.
 • Samtidig indtagelse af store mængder grapefrugtjuice frarådes.

 

Dosisnedsættelse 

Ved kombination med en række midler, bør dosis af atorvastatin ikke overstige bestemte niveauer, på grund af øget risiko for bl.a. myopati: 

 • Ciclosporin; højst anbefalede atorvastatindosis er 10 mg dgl (behandling med atorvastatin bør helt undgås ved samtidig behandling med både ciclosporin og letermovir).
 • Elbasvir, grazoprevir, letermovir; højst anbefalede atorvastatindosis er 20 mg dgl.
 • Clarithromycin, darunavir, erythromycin, fosamprenavir, itraconazol, lopinavir, ritonavir, saquinavir; generel lavere atorvastatindosis anbefales.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4026, 4028

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 12% pga. præsystemisk clearance og/eller first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til aktive metabolitter. (Ca. 70% af virkningen skyldes de aktive metabolitter).
 • Udskilles primært via galden i form af metabolitter.

Indholdsstoffer

Atorvastatinfilmovertrukne tabletter  10 mgfilmovertrukne tabletter  20 mgfilmovertrukne tabletter  40 mgfilmovertrukne tabletter  80 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg, filmovertrukne tabletter 80 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 054546
100 stk. (blister)
31,95 0,64
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg 573538
30 stk. (blister)
28,30 0,94
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg 577068
100 stk. (blister)
35,65 0,36
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 548464
30 stk. (blister)
33,70 0,56
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 053787
100 stk. (blister)
40,30 0,20
(B) filmovertrukne tabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 418800
30 stk. (blister)
36,70 0,31
(B) filmovertrukne tabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 455742
100 stk. (blister)
55,35 0,14

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Atorvastatin "1A Farma" 1A Farma, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Atorvastatin "Accord" Accord, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Atorvastatin "Krka" KRKA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Atorvastatin "Xiromed" Medical Valley, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Lipistad STADA Nordic, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zarator Pfizer, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "1A Farma" 1A Farma, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "Accord" Accord, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "Actavis" SanoSwiss, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "Krka" KRKA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Atorvastatin "Xiromed" Medical Valley, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Lipistad STADA Nordic, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Zarator Pfizer, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
filmovertrukne tabletter 40 mg
Atorvastatin "1A Farma" 1A Farma, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Atorvastatin "Accord" Accord, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Atorvastatin "Actavis" SanoSwiss, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Atorvastatin "Krka" KRKA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Atorvastatin "Xiromed" Medical Valley, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Lipistad STADA Nordic, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
Zarator Pfizer, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 40 mg
 
filmovertrukne tabletter 80 mg
Atorvastatin "1A Farma" 1A Farma, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
Atorvastatin "Accord" Accord, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
Atorvastatin "Krka" KRKA, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
Atorvastatin "Xiromed" Medical Valley, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
Lipistad STADA Nordic, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
Zarator Pfizer, Atorvastatin, filmovertrukne tabletter 80 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,2 x 9,7
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 12,5
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 15,6
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  80 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,3 x 18,8
filmovertrukne tabletter 80 mg
 
 
 

Referencer

4820. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020; 41(1):111-188, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504418 (Lokaliseret 28. februar 2020)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4028. Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Fischer MA et al. Statins and congenital malformations: cohort study. BMJ. 2015; 350, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784688 (Lokaliseret 12. december 2018)


4026. Taguchi N, Rubin ET, Hosokawa A et al. Prenatal exposure to HMG-CoA reductase inhibitors: effects on fetal and neonatal outcomes. Reprod Toxicol. 2008; 26(2):175-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18640262 (Lokaliseret 12. december 2018)

 
 

Revisionsdato

27.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...