Clindamycin "Alternova"

J01FF01
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clindamycinfølsomme bakterier, fx infektioner forårsaget af stafylokokker
 • Som alternativ til makrolider og cefalosporiner hos penicillinallergikere.
 • Anvendes i kombination med penicillin ved nekrotiserende fasciitis forårsaget af hæmolytiske streptokokker, selv om effekten ikke er fastslået i kontrollerede kliniske studier.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 300 mg clindamycin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • Behandling
  • Voksne. 600-1.800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
  • Børn > 1 md. 20-40 mg/kg legemsvægt fordelt på 3-4 doser.
 • Profylakse mod endocarditis ved tandekstraktioner hos penicillinallergikere
  • Voksne. 600 mg oralt 1 time før indgrebet.
 • Bemærk:
  • Kapslerne synkes hele med er glas vand. Der drikkes rigeligt med vand, da indholdet kan irritere slimhinderne i mund og svælg.
  • Kapslerne kan åbnes.
  • Indholdet kan opslæmmes i vand.
  • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.
  • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af clindamycin (Dalacin og Clindamycin "Hameln" injektions-/infusionsvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Stor forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Clindamycin har neuromuskulært blokerende effekt, og forsigtighed anbefales derfor ved anvendelse til patienter, som behandles med neuromuskulært blokerende midler, og patienter med myasthenia gravis.
 • Clindamycin seponeres ved hypersensitivitetsreaktioner eller alvorlige hudreaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Eksem Makulopapuløst hududslæt, Morbilliformt hududslæt
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Hjertestop
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Neuropati
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Drug fever
Immunsystemet Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Det reproduktive system og mammae Vaginitis
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe, Vesikler
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Hepatitis  (forbigående) Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Clostridioides difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus Øsofagitis
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnighed
Nyrer og urinveje Akut nyreskade
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS

Interaktioner

 • Clindamycin har antagonistisk effekt med makrolider.
 • Clindamycin kan potensere virkningen af neuromuskulære blokkere.
 • Metaboliseringshastigheden for tacrolimus forøges af clindamycin ved CYP3A4-induktion.
 • CYP3A4- og CYP3A5-inhibitorer/-induktorer kan nedsætte henholdsvis øge clindamycin-clearance. Ved samtidig brug af stærke CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, monitoreres for manglende virkning af behandlingen.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 1.500 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk (mindst 700 systemisk) administration uden tegn på væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Èt metodologisk tvivlsomt studie angiver en lille øget risiko for medfødte misdannelser. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af clindamycin (Clindamycin "Hameln" injektions-/infusionsvæske og Dalacin® injektionsvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3715, 3716

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Clindamycin kan forårsage bivirkninger med indvirkning på det ammende barn, såsom diarré, blodig afføring eller udslæt.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af clindamycin (Clindamycin "Hameln" injektions-/infusionsvæske ogDalacin® injektionsvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer og hæmmer herved proteinsyntesen. Det virker således bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker først og fremmest på grampositive kokker, i særdeleshed:
   • Staphylococcus aureus
   • Streptococcus pneumoniae
   • Streptococcus pyogenes.
  • Virker i øvrigt over for:
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium diphtheriae.
  • Virker også kraftigt over for de fleste anaerobe bakterier, især:
   • Bacteroides spp.
   • Peptostreptococcus spp.
   • Peptococcus spp.
  • En del Clostridium spp. er resistente.
  • Gramnegative stave, Neisseria spp. og Enterococcus faecalis er resistente.

Farmakokinetik

 • Fordeler sig jævnt i koppens væsker og væv inklusiv knogler, men passerer ikke over blod-hjerne barrieren.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP3A4-5 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2,5 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden. Ca. 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes næsten fuldstændigt. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 45 minutter.
 • Intramuskulær administration. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 300 mg, Alternova  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Der drikkes rigeligt med vand, da indholdet kan irritere slimhinderne i mund og svælg.

Indholdet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Synkes hele.

Indholdet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 026695
20 stk. (blister)
75,45 3,77 15,09

Substitution

hårde kapsler 300 mg
Dalacin Pfizer, Clindamycin, hårde kapsler 300 mg
Dalacin C (Parallelimport), Clindamycin, hårde kapsler 300 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Turkis
Mål i mm: 7,1 x 21,8
hårde kapsler 300 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3715. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F et al. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymp-tomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial. Lancet. 2003; 361(9362):983-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660054 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

29.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...