Coversyl® Novum

C09AA04
 
 

Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 5 mg (delekærv) eller 10 mg perindoprilarginin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Arteriel hypertension 

 • Initialt 5 mg dgl. Dosis kan efter 1 måned øges til 10 mg dgl. som enkeltdosis.
 • Ved stærk aktiveret renin-angiotensin-aldosteronsystem intialt 2,5 mg dgl.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 2,5 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn, før perindoprilbehandlingen indledes.
 • Ældre. Initialt 2,5 mg dgl. Dosis kan efter 1 måned øges til 5 mg dgl., evt. 10 mg som enkeltdosis.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Initialt 2,5 mg dgl. Dosis kan efter 2 uger øges til 5 mg.

 

Stabil koronararteriesygdom 

 • Initialt 5 mg dgl. Dosis kan efter 2 uger øges til 10 mg.
 • Ældre. Initialt 2,5 mg dgl. Dosis kan efter 1 uge øges til 5 mg dgl. og til 10 mg som enkeltdosis efter endnu 1 uge.

 

Bemærk 

 • Bør tages om morgenen før morgenmaden.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år pga. begrænset datamængde. Se produktresume.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Initialt 2,5 mg hver 2. dag.  

  Dialysekrævende nyreinsufficiens: 2,5 mg efter dialysen.  

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.  

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. Initialt 2,5 mg dgl. 

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forhøjet plasmakoncentration er set ved levercirrose.
 • Ved let til moderat nedsat leverfunktion bør dosisnedsættelse overvejes.

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min.).
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan pga. øget risiko for angioødem.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni pga. risiko for udvikling af alvorlige infektioner.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader pga. risiko for anafylaktiske reaktioner.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og hos 5-10% af patienter så generende, at behandlingen må seponeres.
Almindelige (1-10%) Tinnitus.
Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Muskelkramper.
Hovedpine, Paræstesier.
Dyspnø, Hoste.
Hudkløe, Hududslæt.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eosinofili.
Angioødem.
Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi.
Humørforstyrrelser.
Nyrefunktionspåvirkning.
Erektil dysfunktion.
Bronkospasme.
Bulløs pemfigoid, Fotosensibilitet.
Perifere ødemer, Synkope, Vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Forværring af psoriasis.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Angina pectoris, Arytmier, Myokardieinfarkt.
Pancreatitis.
Hepatitis.
Konfusion.
Eosinofil pneumoni.
Erythema multiforme.
Ikke kendt Raynauds syndrom.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis perindopril, og behandling med perindopril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • Samtidig behandling med allopurinol kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6%. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 6.700 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf mindre end 50 for perindopril. 

Se endvidere ACE-hæmmere

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

Referencer: 3711, 3878, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.  

Farmakokinetik

 • Perindopril er en prodrug, som hydrolyseres ufuldstændigt (ca. 20%) i leveren til den aktive substans perindoprilat. Samtidig fødeindtagelse nedsætter omdannelsen.
 • Biotilgængelighed ca. 27% (perindoprilat).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer (perindoprilat).
 • Fordelingsvolumen ca. 0,2 l/kg.
 • Steady state efter 4 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time (perindopril) og ca. 17 timer (perindoprilat).
 • Udskilles dels uomdannet (4-12%), dels som perindoprilat (20-30%) gennem nyrerne, og resten med fæces.

Indholdsstoffer

Perindoprilfilmovertrukne tabletter  2,5 mgfilmovertrukne tabletter  5 mgfilmovertrukne tabletter  10 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Chlorophyl-kobber-komplex og chlorophyllin-kobber-komplex (E141) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 021044
30 stk.
213,85 11,41
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 020992
30 stk.
116,50 3,11
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 021033
90 stk.
177,80 1,58
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 020940
90 stk.
298,60 1,33

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Coversyl (Parallelimport), Perindopril, filmovertrukne tabletter 5 mg
Perindoprilarginin "2care4" (Parallelimport), Perindopril, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 4,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4331. Bateman BT, Patorno E, Desai RJ et al. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and the Risk of Congenital Malformations. Obstet Gynecol. 2017; 129(1):174-84, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27926639 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4330. Polifka JE. Is there an embryopathy associated with first-trimester exposure to angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists? A critical review of the evidence. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012; 94(8):576-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22807387 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4328. Li DK, Yang C, Andrade S et al. Maternal exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors in the first trimester and risk of malformations in offspring: a retrospective cohort study. BMJ. 2011; 343, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010128 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4327. Cooper WO1, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med. 2006; 354(23):2443-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16760444 (Lokaliseret 14. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

15.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...