ACE-hæmmere

C09AA

Revideret: 09.06.2023

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) hæmmes af ACE-hæmmere og dermed reduceres omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation uden sympatikusaktivering indtræder. 

Anvendelsesområder

Behandlingsvejledning

En evt. hyponatriæmi og/eller hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes. Særlig vigtigt er dette ved hjerteinsufficiens, hvor blodtrykket initialt ofte kan være lavt. Man bør begynde med en lille dosis ACE-hæmmer og i flere trin (med få ugers interval) titrere op til den ønskede dosering, hvilket oftest er fuld anbefalet dosis hos yngre med normal nyrefunktion.
Ved hypertension kan indledes med halv maksimal eller eventuelt fuld dosis fra starten. 

 

Nyrefunktion 

Forhøjet kreatinin er ikke i sig selv en kontraindikation for behandlingen, tværtimod er der oftest her tale om en patientgruppe med et skærpet behandlingsbehov med henblik på bevarelse af nyrefunktionen. 


Nyrefunktionen bør kontrolleres, før behandling institueres og igen få uger efter dosisstigning. En forbigående kreatininstigning er forventelig. Ses en vedvarende stigning i P-kreatinin på ≥ 30 %, bør dosis reduceres, eller behandlingen seponeres, og undersøgelser med henblik på nyrearteriestenose skal overvejes. Efter dosisreduktion eller seponering falder P-kreatinin i reglen til samme niveau som før stigningen. 

 

Hos patienter med hjerteinsufficiens, hvor behandlingen er livsforlængende, bør et mindre fald i GFR ikke føre til reduktion eller ophør med behandlingen, uden at der er konfereret med en specialist i hjerteinsufficiens. 

Præparatvalg

Der er ingen væsentlige forskelle i effekt og bivirkninger mellem de forskellige ACE-hæmmere. Præparatvalg afhænger primært af pris og doseringsvalg, samt eventuel særlig dokumentation til den specifikke indikation. 

 

Afro-amerikanere/sorte 

Amerikanske studier viser, at ACE-hæmmere er mindre effektive til at nedsætte blodtrykket hos afro-amerikanere (sorte), muligvis på grund af et mindre aktivt renin-angiotensinsystem (5226) (5227) (5228)

Kontraindikationer

Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere. Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.  

 

Samtidig behandling med aliskirenholdige lægemidler er kontraindiceret til patienter med diabetes eller med moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion. 

 

I forhold til alle andre patienter bør lægen nøje vurdere fordele og ulemper ved fortsat behandling med aliskiren i kombination med en ACE-hæmmer eller angiotensin II-antagonist

Forsigtighedsregler

Patienter med tidligere angioneurotisk ødem uden relation til behandling med ACE-hæmmere kan have større risiko for at få angioneurotisk ødem under behandling med en ACE-hæmmer. 

 

Nyrearteriestenose 

En klinisk mistanke om nyrearteriestenose (mislyd over abdomen, resistent hypertension, recidiverende lungeødem eller nedsat nyrefunktion uden anden god forklaring) bør afkræftes, før behandling indledes.  

 

Aktiveret renin-angiotensinsystem
Hos patienter med aktiveret renin-angiotensinsystem, fx ved hjertesvigt, aortastenose, levercirrhose, ascites, dehydratio eller samtidig massiv diuretikabehandling, kan anvendelse af ACE-hæmmere medføre betydeligt blodtryksfald.
Selvom proteintabende nefropati er en væsentlig indikation for ACE-hæmmerbehandling, kan enkelte patienter med kronisk nefropati udvikle hastigt aftagende nyrefunktion efter behandling med ACE-hæmmere. Dette bør føre til dosisreduktion eller seponering. 

 

Kombinationsbehandling 

Kombinationen af ACE-hæmmer og angiotensin II-antagonist/receptor-blokkere (ARB) bør som hovedregel undgås på grund af mistanke om let øget cancerrisiko (3143). Ingen af de to stofgrupper er i sig selv associeret med øget cancerrisiko. Desuden er en gavnlig effekt af kombinationsbehandling ved hypertension eller diabetisk nyresygdom ikke dokumenteret.  

 

Kombinationsbehandling kan overvejes, fx til patienter med resistent hypertension, som ikke kan behandles med diuretika (afløbsproblemer, svær hyponatriæmi), men med risiko for hypotension og akut nyrepåvirkning. Kombinationsbehandling bør forbeholdes specialister. 

 

Behandling bør kun i enkelte udvalgte tilfælde kombineres med reninhæmmere (sædvanligvis i specialistregi, se kontraindikationer). Dette kan forsøges hos patienter med vedvarende resistent hypertension på trods af anvendelse af samtlige farmaka i førstevalgsgruppen suppleret med spironolacton samt diuretikabehandling i forøget dosis. Ligeledes, hvis andre farmaka ikke tåles. 

 

Behandling med angiotensin Converting Enzyme (ACE)-hæmmere eller angiotensin II-receptor-blokkere (ARB) kombineres ofte med diuretika for at opnå synergistisk blodtrykssænkende effekt, men kombinationen kan potentielt øge belastningen af nyrerne.  

Ved tillæg af smertebehandling med en NSAID (Non-steroid antiinflammatorisk middel) øges belastningen af nyrerne yderligere med risiko for såkaldt "Triple Whammy" effekt , en tredobbelt belastning af nyrerne. Derfor bør der udvises forsigtighed ved samtidig behandling med ACE-hæmmer /ARB, diuretika og NSAID. 

  1. ACE-hæmmere/ ARB udvider den efferente arteriole i glomerulus og sænker eGFR
  2. Diuretika reducerer plasmavolumen og sænker yderligere eGFR
  3. NSAID kontraherer den afferente arteriole i glomerulus og nedsætter dermed blodgennemstrømningen i nyrerne og kan føre til medicininduceret akut nyresvigt.

Risikoen er størst hos patienter med diabetes, nyrefunktionsnedsættelse eller hjertesvigt samt hos ældre patienter. 

 

Kan kombination ikke undgås, anbefales monitorering af kreatinin og elektrolytter, samt situationer som pludselig opstået sygdom og dehydrering. 

 

Anbefalet monitorering ved kombination: 

Behandling  

Interaktion med NSAID  

Anbefaling  

ACE hæmmer/ ARB 

↓ Antihypertensiv effekt  

↑ Risiko for nyrepåvirkning hyperkaliæmi 

Monitorer blodtryk, vægt, nyrefunktion og p-kalium. 

ACE hæmmer/ ARB 

+ diuretika 

↑ Risiko for nyresvigt 

Undgå kombination med NSAID hvis muligt. Kan det ikke undgås, anvend NSAID i lavest dosis i kortest mulige periode og monitorér nyrefunktionen regelmæssigt. 

Diuretika 

↓ Diuretisk effekt 

↑ Risiko for nyresvigt, forværring af hjertesvigt 

Monitorer blodtryk, vægt og nyrefunktion. 

Det er vigtigt at rådgive patienter der er i behandling med ACE-hæmmer /ARB og diuretika om ikke at anvende NSAID købt i håndkøb. 

Kilde: (5957), (5958), (5959), (5421), (5534)

Bivirkninger

Behandlingen tåles som regel godt og har få bivirkninger. Hyppigste bivirkninger er excessivt blodtryksfald (se forsigtighedsregler) samt vedvarende tør irritativ hoste, idet nedbrydningen af bradykinin hæmmes. Hoste, som ses hos 5-10 % af patienterne, bedres sjældent ved skift til anden ACE-hæmmer. Skift til angiotensin II-antagonist løser oftest problemet. I sjældne tilfælde kan ses angioneurotisk ødem, hvilket kontraindicerer fremtidigt brug af ACE-hæmmere. 

Interaktioner

  • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
  • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
  • NSAID kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
  • ACE-hæmmere kan muligvis øger insulinfølsomheden og dermed medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika.
  • Der er set udvikling af angioødem ved samtidig behandling med proliferativ signalinhibitor (mTOR-hæmmer) sirolimus og ramipril eller enalapril og tungeødem ved samtidig behandling med everolimus og ramipril eller enalapril. Effekten er muligvis dosisafhængig, idet høje doser af begge lægemidler synes at øge risikoen. Det kan ikke udelukkes, at lignende kan ses ved behandling med de øvrige ACE-hæmmere.

Graviditet

Generelt 

Ved konstateret graviditet under en eksisterende behandling med ACE-hæmmere i 1. trimester giver dette ikke anledning til bekymring for en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning sammenlignet med ubehandlet hypertension. Behandlingsskift eller seponeringsforsøg bør planlægges inden udgangen af 1. trimester. Bør undgås som aktivt behandlingsvalg under 1. trimester.  

I 2. og 3. trimester må ACE-hæmmere ikke anvendes på grund af en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus.  

 

Anvendelse af ACE-hæmmere i 1. trimester 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkninger ved 1. trimester eksponering er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6 %. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 6.700 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten. Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

 

Anvendelse af ACE-hæmmere i 2. og 3. trimester 

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus.  

Tilskud

Der er generelt tilskud til captopril, enalapril, lisinopril, ramipril og trandolapril.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Captopril Captoinhib
Parallelimport
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   1,15 2,29
Captopril Captopril "Stada"
STADA Nordic
tabletter  12,5 mg 100 stk. (blister)   2,83 11,30
Captopril Captopril "Stada"
STADA Nordic
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   1,21 2,42
Captopril Captopril "Stada"
STADA Nordic
tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   2,72 2,72
Lisinopril Cardiostad
STADA Nordic
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   1,26 2,51
Lisinopril Cardiostad
STADA Nordic
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,38 1,38
Lisinopril Cardiostad
STADA Nordic
tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   1,90 0,95
Enalapril Corodil®
HEXAL
tabletter  2,5 mg 100 stk.   0,84 3,34
Enalapril Corodil®
HEXAL
tabletter  5 mg 100 stk.   0,64 1,27
Enalapril Corodil®
HEXAL
tabletter  10 mg 100 stk.   0,64 0,64
Enalapril Corodil®
HEXAL
tabletter  20 mg 100 stk.   1,37 0,69
Perindopril Coversyl® Novum
Servier Danmark
filmovertrukne tabletter  2,5 mg 30 stk.   7,13 11,40
Perindopril Coversyl® Novum
Servier Danmark
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk.   4,43 3,54
Perindopril Coversyl® Novum
Servier Danmark
filmovertrukne tabletter  5 mg 90 stk.   1,74 1,39
Perindopril Coversyl® Novum
Servier Danmark
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk.   2,52 1,01
Enalapril Enacodan®
STADA Nordic
tabletter  2,5 mg 120 stk. (blister)   0,33 1,34
Enalapril Enacodan®
STADA Nordic
tabletter  5 mg 120 stk. (blister)   0,32 0,64
Enalapril Enacodan®
STADA Nordic
tabletter  10 mg 120 stk. (blister)   0,31 0,31
Enalapril Enacodan®
STADA Nordic
tabletter  20 mg 120 stk. (blister)   0,35 0,18
Enalapril Enalapril "Accord"
Accord
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   0,77 3,08
Enalapril Enalapril "Accord"
Accord
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,99 3,99
Enalapril Enalapril "Accord"
Accord
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Enalapril Enalapril "Accord"
Accord
tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   2,34 1,17
Enalapril Enalapril "Krka"
KRKA
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   2,10 4,19
Enalapril Enalapril "Krka"
KRKA
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,41 0,82
Enalapril Enalapril "Krka"
KRKA
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   2,31 2,31
Enalapril Enalapril "Krka"
KRKA
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,36 0,36
Enalapril Enalapril "Krka"
KRKA
tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   2,01 1,00
Enalapril Enalapril "Krka"
KRKA
tabletter  20 mg 100 stk (blister)   0,43 0,22
Enalapril Enalapril "Sandoz"
Sandoz
tabletter  5 mg 125 stk.   0,63 1,27
Enalapril Enalapril "Sandoz"
Sandoz
tabletter  10 mg 125 stk.   0,36 0,36
Enalapril Enalapril "Sandoz"
Sandoz
tabletter  20 mg 125 stk.   0,35 0,18
Enalapril Enalapril "Teva"
TEVA
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   0,34 1,34
Enalapril Enalapril "Teva"
TEVA
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,34 0,68
Enalapril Enalapril "Teva"
TEVA
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,30 0,30
Enalapril Enalapril "Teva"
TEVA
tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,38 0,19
Enalapril Enalapril "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   2,24 4,48
Enalapril Enalapril "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,64 1,27
Enalapril Enalapril "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   2,31 2,31
Enalapril Enalapril "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,30 0,30
Enalapril Enalapril "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   2,19 1,09
Lisinopril Lisinopril "Actavis"
TEVA
tabletter  5 mg 100 stk.   1,26 2,52
Lisinopril Lisinopril "Actavis"
TEVA
tabletter  10 mg 100 stk.   1,38 1,38
Lisinopril Lisinopril "Actavis"
TEVA
tabletter  20 mg 100 stk.   1,90 0,95
Trandolapril Odrik®
Viatris
hårde kapsler  0,5 mg 98 stk. (blister)   2,92 11,69
Trandolapril Odrik®
Viatris
hårde kapsler  2 mg 98 stk. (blister)   4,50 4,50
Perindopril Perindoprilarginin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  5 mg 90 stk.   1,72 1,38
Perindopril Perindoprilarginin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk.   2,52 1,01
Perindopril Perindoprilarginin "Krka"
KRKA
tabletter  5 mg 90 stk. (blister)   1,74 1,39
Perindopril Perindoprilarginin "Krka"
KRKA
tabletter  10 mg 90 stk. (blister)   2,53 1,01
Ramipril Ramipril "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,64 0,82
Ramipril Ramipril "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   1,30 0,65
Ramipril Ramipril "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,32 0,08
Ramipril Ramipril "Aurobindo"
Orion Pharma
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,31 0,08
Ramipril Ramipril "HEXAL"
HEXAL
tabletter  1,25 mg 100 stk.   1,49 2,98
Ramipril Ramipril "HEXAL"
HEXAL
tabletter  2,5 mg 100 stk.   0,90 0,90
Ramipril Ramipril "HEXAL"
HEXAL
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   0,31 0,31
Ramipril Ramipril "HEXAL"
HEXAL
tabletter  5 mg 100 stk.   0,96 0,48
Ramipril Ramipril "HEXAL"
HEXAL
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,42 0,21
Ramipril Ramipril "HEXAL"
HEXAL
tabletter  10 mg 100 stk.   1,77 0,44
Ramipril Ramipril "Krka"
KRKA
tabletter  1,25 mg 100 stk. (blister)   0,58 1,16
Ramipril Ramipril "Krka"
KRKA
tabletter  2,5 mg 30 stk. (blister)   2,79 2,79
Ramipril Ramipril "Krka"
KRKA
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   0,54 0,54
Ramipril Ramipril "Krka"
KRKA
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,94 0,97
Ramipril Ramipril "Krka"
KRKA
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,57 0,28
Ramipril Ramipril "Krka"
KRKA
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,34 0,09
Ramipril Ramipril "Stada"
STADA Nordic
tabletter  2,5 mg 120 stk. (blister)   0,30 0,30
Ramipril Ramipril "Stada"
STADA Nordic
tabletter  5 mg 120 stk. (blister)   0,44 0,22
Ramipril Ramipril "Stada"
STADA Nordic
tabletter  10 mg 120 stk. (blister)   0,60 0,15
Ramipril Ramipril "Teva"
TEVA
tabletter  1,25 mg 100 stk. (blister)   0,57 1,14
Ramipril Ramipril "Teva"
TEVA
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   0,34 0,34
Ramipril Ramipril "Teva"
TEVA
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,46 0,23
Ramipril Ramipril "Teva"
TEVA
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,34 0,09
Trandolapril Trandolapril "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  0,5 mg 98 stk. (blister)   2,76 11,04
Trandolapril Trandolapril "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  2 mg 98 stk. (blister)   1,40 1,40
Trandolapril Trandolapril "Orifarm"
Orifarm Generics
Udgået 07.08.2023
hårde kapsler  0,5 mg 98 stk. (blister)  
Trandolapril Trandolapril "Orifarm"
Orifarm Generics
Udgået 07.08.2023
hårde kapsler  2 mg 98 stk. (blister)  
Trandolapril Trandolapril "Teva"
TEVA
hårde kapsler  0,5 mg 100 stk. (blister)   2,50 10,02
Trandolapril Trandolapril "Teva"
TEVA
hårde kapsler  2 mg 100 stk. (blister)   1,33 1,33
Ramipril Triatec®
Sanofi
Udgået 03.04.2023
tabletter  5 mg 98 stk. (blister)  

Referencer

5958. Bonde AN, Christensen B, Petri H et al. Farmaka og kardiovaskulære komplikationer. Behandlingsvejledning. Dansk Cardiologisk Selskab. 2023, https://www.cardio.dk/farmaka (Lokaliseret 2. juni 2023)

 

5959. Waitemata, District Health Board. THE TRIPPLE WHAMMY - SAFE PRESCRIBING - A DANGEROUS TRIO. SaferX. 2023, http://www.saferx.co.nz/assets/Documents/f269a4317c/triplewhammy.pdf (Lokaliseret 2. juni 2023)

 

5957. Leitch S, Smith A, Zeng J et al. Using an Information Package to Reduce Patients' Risk of Renal Damage: Protocol for a Randomized Feasibility Trial. JMIR Res Protoc. 2021; 10(4), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929338/ (Lokaliseret 2. juni 2023)

 

5421. Christensen MLS, Gregersen T, Siersbæk M. Lægemiddelinteraktioner i almen praksis. SST, Rationel Farmakoterapi. 2020; 2, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Rationel-Farmakoterapi-2-2020/L%C3%A6gemiddelinteraktioner-i-almen-praksis (Lokaliseret 9. juni 2023)

 

5534. Jørgensen AM, Hamid H, Westergaard S et al. Triple Whammy - sikker brug af NSAID. Pharmakon. 2020, https://www.pharmakon.dk/forskning/apoteksnetvaerk/triple-whammy-sikker-brug-af-nsaid/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

3143. Bangalore S, Kumar S, Kjeldsen SE et al. Antihypertensive drugs and risk of cancer. Lancet Oncol. 2011; Jan; 12(1):65-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21123111 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

5228. Jackson T Wright Jr, Sonja Harris-Haywood, Sara Pressel et al. Clinical outcomes by race in hypertensive patients with and without the metabolic syndrome: Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). Arch Intern Med. 2008; 168(2):207-17, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18227370/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5227. Jackson T Wright Jr, J Kay Dunn, Jeffrey A Cutler et al. Outcomes in hypertensive black and nonblack patients treated with chlorthalidone, amlodipine, and lisinopril. JAMA. 2005; 293(13):1595-608, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15811979/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

240. Lithell H, Hansson L, Skoog I et al. The Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (SCOPE): principal results of a randomised double-blind intervention trial. J Hypertens. 2003; 21(5):875-86, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12714861/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

236. Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE et al. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet. 2002; 359(9311):995-1003, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11937178/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

238. Bosch J, Yusuf S, Pogue J et al. Use of ramipril in preventing stroke: double blind randomised trial. BMJ. 2002; 324(7339):699-702, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11909785/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

5226. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA. 2002; 288(23):2981-97, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12479763/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

237. PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack. Lancet. 2001; 358(9287):1033-41, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11589932/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...