Ramipril "Krka"

C09AA05
 
 
Antihypertensivum. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE).

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Kardiovaskulær forebyggelse ved manifest aterotrombotisk kardiovaskulære lidelser eller ved diabetes med mindst en kardiovaskulær risikofaktor.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.
 • Hjerteinsufficiens.
 • Kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg ramipril. 

Doseringsforslag

Voksne 

Arteriel hypertension 

 • Initialt 2,5 mg 1 gang dgl.
 • Efter 2-3 uger kan dosis øges op til maksimalt 10 mg 1 gang dgl.

 

Kardiovaskulær forebyggelse inkl. med diabetes og mindst én kardiovaskulær risikofaktor 

 • Initialt 2,5 mg 1 gang dgl.
 • Det anbefales at fordoble dosis efter 1-2 uger og forøge dosis til 10 mg 1 gang dgl. efter endnu 2-3 uger.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 1,25 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn, før ramiprilbehandlingen indledes.

 

Diabetes og microalbuminuri 

 • Initialt 1,25 mg 1 gang dgl.
 • Det anbefales at fordoble dosis efter 2 uger og forøge dosis til 5 mg dgl. efter endnu 2 uger.


Begyndende nefropati 

 • Initialt 1,25 mg 1 gang dgl.
 • Det anbefales at fordoble dosis efter 2 uger og forøge dosis til 5 mg dgl. efter endnu 2 uger.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Initialt 1,25 mg 1 gang dgl.
 • Dosis fordobles med 1-2 ugers interval.
 • Vedligeholdelsesdosis. Maksimalt 10 mg dgl. fordelt på 2 doser.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt med hjerteinsufficiens 

 • Initialt 1,25-2,5 mg 2 gange dgl. i 2 dage.
 • Dosis øges herefter til 2,5-5 mg 2 gange dgl. med 1-3 dages interval.
 • Behandlingen bør indledes 2-10 dage efter det akutte myokardieinfarkt.

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 17 år pga. begrænsede data, se Produktresume.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Initialt 1,25 mg dgl. Højst 5 mg dgl. (inkl. dialysepatienter).
  • Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.
 • GFR 30-60 ml/min.
  • Initialt 2,5 mg dgl. Højst 5 mg dgl.
  • Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Højst 2,5 mg dgl.
 • Ældre. Initialt 1,25 mg dgl.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller med nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan pga. øget risiko for angioødem.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Levercirrose og/eller ascites
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Nærsynkope.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og ved 5-10% af patienter så generende, at behandlingen må seponeres.
Almindelige (1-10%) Dyspnø, Hoste, Sinuitis.
Hyperkaliæmi.
Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope.
Infektion i nedre luftveje.
Muskelkramper, Myalgi.
Svimmelhed, Træthed.
Brystsmerter.
Diarré, Gastro-intestinale gener, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Makulopapuløst hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Pancreatitis.
Angina pectoris, Arytmier, Myokardieinfarkt.
Angioødem.
Angst, Humørforstyrrelser, Nervøsitet.
Artralgi.
Bronkospasme, Forværret astma.
Eosinofili.
Erektil dysfunktion  (forbigående).
Nyrefunktionspåvirkning.
Paræstesier.
Perifere ødemer.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Eksfoliativ dermatitis.
Konfusion.
Levercellenekrose.
Tinnitus.
Tremor.
Vasculitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Fotosensibilitet.
Ikke kendt Alopeci, Bulløs pemfigoid, Erythema multiforme.
Anafylaktisk reaktion, Forværring af psoriasis, Stevens-Johnsons syndrom.
Cerebral iskæmi, Raynauds syndrom.
Gynækomasti.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Hyponatriæmi.
Knoglemarvsdepression.
Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH).
Stomatitis.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller med nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis ramipril, og behandling med ramipril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6%. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 6.700 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf ca. 300 for ramipril. 

Se endvidere ACE-hæmmere

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

Referencer: 3711, 3878, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Ramipril er en prodrug, som hydrolyseres i leveren til den aktive substans ramiprilat.
 • Biotilgængelighed ca. 45% (ramiprilat).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer (ramiprilat).
 • Steady state efter ca. 4 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer (ramiprilat).
 • Udskilles hovedsageligt som ramiprilat gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Ramipriltabletter  1,25 mgtabletter  2,5 mgtabletter  5 mgtabletter  10 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 2,5 mg, tabletter 5 mg
Andre:
Lactose : tabletter 1,25 mg, tabletter 2,5 mg, tabletter 5 mg, tabletter 10 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1,25 mg 425379
100 stk. (blister)
85,60 1,71
(B) tabletter 2,5 mg 163919
30 stk. (blister)
84,25 2,81
(B) tabletter 2,5 mg 594367
100 stk. (blister)
35,05 0,35
(B) tabletter 5 mg 091071
30 stk. (blister)
84,25 1,40
(B) tabletter 5 mg 175974
100 stk. (blister)
43,80 0,22
(B) tabletter 10 mg 503096
100 stk. (blister)
45,15 0,11

Substitution

tabletter 1,25 mg
Ramipril "HEXAL" HEXAL, Ramipril, tabletter 1,25 mg
Ramipril "Nordic Prime" (Parallelimport), Ramipril, tabletter 1,25 mg
Ramipril "Teva" TEVA, Ramipril, tabletter 1,25 mg
 
tabletter 2,5 mg
Ramipril "HEXAL" HEXAL, Ramipril, tabletter 2,5 mg
Ramipril "Stada" STADA Nordic, Ramipril, tabletter 2,5 mg
Ramipril "Teva" TEVA, Ramipril, tabletter 2,5 mg
 
tabletter 5 mg
Ramipril "HEXAL" HEXAL, Ramipril, tabletter 5 mg
Ramipril "Stada" STADA Nordic, Ramipril, tabletter 5 mg
Ramipril "Teva" TEVA, Ramipril, tabletter 5 mg
Triatec Sanofi, Ramipril, tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Ramipril "Aurobindo" Orion Pharma, Ramipril, tabletter 10 mg
Ramipril "HEXAL" HEXAL, Ramipril, tabletter 10 mg
Ramipril "Stada" STADA Nordic, Ramipril, tabletter 10 mg
Ramipril "Teva" TEVA, Ramipril, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1,25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 8
tabletter 1,25 mg
 
 
 

Tabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5 x 10
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 4,4 x 8,8
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 11
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4331. Bateman BT, Patorno E, Desai RJ et al. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and the Risk of Congenital Malformations. Obstet Gynecol. 2017; 129(1):174-84, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27926639 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4330. Polifka JE. Is there an embryopathy associated with first-trimester exposure to angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists? A critical review of the evidence. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012; 94(8):576-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22807387 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4328. Li DK, Yang C, Andrade S et al. Maternal exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors in the first trimester and risk of malformations in offspring: a retrospective cohort study. BMJ. 2011; 343, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010128 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4327. Cooper WO1, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med. 2006; 354(23):2443-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16760444 (Lokaliseret 14. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

13.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...