Risperidon "Actavis"

N05AX08
 
 

2. generationsantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Benzisoxazolderivat. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

 • Skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger, evt. psykomotorisk uro og agitation.
 • Maniske faser i forbindelse med bipolar affektiv sindslidelse.
 • Kortvarig (op til 6 uger) behandling af vedvarende aggression i forbindelse med adfærdsforstyrrelse hos børn (over 5 år) og unge med nedsat intellektuel funktionsevne eller mental retardering efter kriterierne i DSM-IV.
 • Kortvarig (op til 6 uger) behandling af vedvarende aggression ved moderat til svær Alzheimers sygdom, hvor der er risiko for selvskade eller skade på andre.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,5 mg (delekærv), 1 mg (delekærv) eller 2 mg (delekærv) risperidon. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 • Psykoser
  Voksne. Initialt 2 mg dgl. stigende over dage til normal vedligeholdelsesdosis 4-6 mg dgl., der vil sjældent være brug for doser over 10 mg. Maksimaldosis er 16 mg dgl. Dosis fordeles på 1-2 doser dgl.
  Ældre. Initialt 1 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. Dosis kan justeres med 1 mg dgl. til normalt 1-2 mg 2 gange dgl.
 • Maniske faser
  Voksne. Initialt 2 mg 1 gang dgl. Doseringen kan justeres med 1 mg dgl. med mindst 24 timers interval til normal vedligeholdelsesdosis på 2-6 mg 1 gang dgl. Der vil sjældent være brug for doser over 6 mg i døgnet.
  Ældre. Initialt 1 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. Dosis kan justeres med 1 mg dgl. til normalt 1-2 mg 2 gange dgl.
 • Vedvarende aggression ifm. adfærdsforstyrrelse hos børn og unge
  Børn og unge 5-18 år. Legemsvægt < 50 kg.
  Initialt 0,25 mg 1 gang dgl. Doseringen kan justeres med 0,25 mg hver anden dag. Normalt 0,5 mg 1 gang dgl, evt. op til 0,75 mg 1 gang dgl.
  Børn og unge 5-18 år. Legemsvægt > 50 kg. Initialt 0,5 mg 1 gang dgl. Doseringen kan justeres med 0,5 mg hver anden dag. Normalt 1 mg 1 gang dgl., evt. op til 1,5 mg 1 gang dgl.
  Behandlingen bør højst vare 6 uger og skal evalueres hyppigt og regelmæssigt.
 • Vedvarende aggression ved moderat til svær Alzheimers sygdom
  Initialt 0,25 mg 2 gange dgl. Doseringen kan justeres med 0,25 mg 2 gange dgl. hver anden dag til normalt 0,5 mg 2 gange dgl., evt. op til 1 mg 2 gange dgl.
  Behandlingen bør højst vare 6 uger og skal evalueres hyppigt og regelmæssigt.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år for behandling ved psykoser og mani. Bør kun anvendes til børn og unge under 18 år på indikationen aggression ifm. adfærdsforstyrrelse, hvor behandlingen skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. Langsom dosistitrering. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. Langsom dosistitrering. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Komatøse tilstande. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulær lidelse
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel.
 • Hvis der opstår hypotension, bør dosisreduktion overvejes.
 • QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1906) (2867).
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • Pga. risikoen for vægtøgning bør BMI og taljemål følges. Se endvidere Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867).
 • Børn og unge bør regelmæssigt vurderes for mulige effekter på vækst og seksuel modning.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Desuden generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning:
  • Stigning i prolaktin kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. risperidon.
  • Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
  • Ved tegn på prolaktin-relaterede bivirkninger anbefales kontrol af plasma-prolaktin.
 • Operation for grå stær: Mulig risiko for Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS).
 • Ved leukopeni/neutropeni kontrolleres patienten. Behandlingen seponeres ved neutrofile leukocytter < 1 x 109/L.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Risperidon er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

 

Referencer: 1906, 2867

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hovedpine, Parkinsonisme, Sedation.
Søvnløshed.
Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Øreinfektion.
Hyperprolaktinæmi.
Conjunctivitis, Sløret syn.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Tandsmerter.
Kraftesløshed, Smerter, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer.
Vægtøgning.
Nedsat eller øget appetit.
Artralgi, Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter.
Akatisi, Dyskinesier, Dystoni, Tremor.
Agitation, Angst, Depression, Søvnforstyrrelser.
Inkontinens, Urinvejsinfektion.
Brystsmerter.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Nasal tilstopning, Pneumoni, Sinuitis, Smerter i øvre luftveje.
Erytem, Hududslæt.
Hypertension, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Atrieflimren, AV-blok, Bradykardi, Kardielle ledningsforstyrrelser.
Tinnitus, Øresmerter.
Okulær hyperæmi, Øjeninfektion.
Fækal inkontinens, Fækalom.
Balanceforstyrrelser.
Ansigtsødem, Hypersensitivitet.
Ekg-forandringer, Forlænget QT-interval*, Nedsat hæmatokritværdi.
Diabetes, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi.
Kramper, Ledstivhed, Muskelsvaghed.
Bevidsthedstab, Gangforstyrrelser, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Paræstesier, Tardive dyskinesier.
Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Mani, Nervøsitet, Talebesvær.
Urinretention.
Amenoré, Erektil dysfunktion, Gynækomasti, Seksuelle forstyrrelser.
Aspirationspneumoni, Luftvejsobstruktion, Stridor.
Alopeci, Cellulitis, Dermatitis, Eksem.
Cerebrovaskulære tilfælde, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose.
Arytmier.
Glaukom, Nystagmus.
Pancreatitis, Tarmobstruktion, Tungeødem.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Anafylaktisk reaktion.
Infektioner.
Intraoperative Floppy Iris Syndrome  (IFIS).
Glucosuri.
Coma diabeticum, Hyperinsulinæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypoglykæmi, Vandintoksikation.
Rhabdomyolyse.
Katatoni, Okulogyration.
Følelsesforfladigelse.
Anorgasme, Oligomenoré, Priapisme.
Søvnapnø.
Dyb venetrombose, Lungeemboli.
Meget sjældne (< 0,01 %) Ileus.
Angioødem.
Ketoacidose.
Ikke kendt hyppighed Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • Sedation ses oftere hos børn og unge.

Interaktioner

 • Fluoxetin og paroxetin kan øge plasmakoncentrationen af risperidon 2-3 gange. Lignende effekt må forventes ved andre midler, der hæmmer CYP2D6, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Midler der hæmmer eller inducerer CYP3A4 eller P-glukoprotein, kan henholdsvis øge eller mindske plasmakoncentrationen af risperidons aktive antipsykotiske fraktion. Se desuden tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet).
 • Verapamil kan øge AUC og den maksimale plasmakoncentration af risperidon. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination med furosemid.
 • Ved samtidig behandling med CNS-stimulerende midler (fx methylphenidat) er der øget risiko for ekstrapyramidale bivirkninger ved dosisjustering af et af midlerne.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: 

Der er data for ca. 1.900 1. trimester-eksponerede graviditeter med tegn på en lille overhyppighed (5,3 % mod 2-4% i baggrundsbefolkningen) af uønsket fosterpåvirkning. Med baggrund i dette bør risperidon ikke være 1. valg til en behandlingsnaiv gravid.  

Under særlige omstændigheder kan det være rationelt, at fortsætte en igangværende effektiv og veltolereret behandling under graviditet - se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Referencer: 2869, 3228, 3840

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Risperidon binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Risperidon er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til den aktive metabolit paliperidon med farmakologisk aktivitet svarende til risperidon.
 • Fordelingsvolumen 1-2 l/kg.
 • Steady state efter ca. 1 døgn (risperidon) og 4-5 døgn (paliperidon).
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer (risperidon) og ca. 23 timer (paliperidon).
 • 35-45% udskilles gennem nyrerne som risperidon og paliperidon.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 50-200 nanomol/l.

Indholdsstoffer

Risperidonfilmovertrukne tabletter  0,5 mgfilmovertrukne tabletter  1 mgfilmovertrukne tabletter  2 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 0,5 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 0,5 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 0,5 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 100814
20 stk. (blister)
36,65 1,83 18,33
(B) filmovertrukne tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 129430
500 stk.
483,55 0,97 9,67
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 129441
500 stk.
268,35 0,54 2,68
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 129453
500 stk.
294,25 0,59 1,47

Substitution

filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Rispemyl Viatris, Risperidon, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Risperanne Sandoz, Risperidon, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Risperdal Janssen, Risperidon, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Risperidon "Krka" KRKA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Risperidon "Stada" STADA Nordic, Risperidon, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 1 mg
Rispemyl Viatris, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
Risperdal Janssen, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
Risperidon "Krka" KRKA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
Risperidon "Sandoz" Sandoz, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
Risperidon "Stada" STADA Nordic, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
Risperidon "Teva" TEVA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
 
filmovertrukne tabletter 2 mg
Rispemyl Viatris, Risperidon, filmovertrukne tabletter 2 mg
Risperidon "Krka" KRKA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 2 mg
Risperidon "Stada" STADA Nordic, Risperidon, filmovertrukne tabletter 2 mg
Risperidon "Teva" TEVA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  0,5 mg

Præg:
T
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5 x 8
filmovertrukne tabletter 0,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
T, 1
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 8
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
T, 2
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 10
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Referencer

3840. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3228. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016; 73(9):938-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849 (Lokaliseret 3. januar 2018)


2869. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015; 116(4):315-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446 (Lokaliseret 24. maj 2016)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


1906. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. 2011; , http://dpsnet.dk/wp-content/uploads/2014/12/vejledning_1-2011-arytmi-dec2011.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...