Risperidon "Krka"

N05AX08
 
 

2. generationsantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Benzisoxazolderivat. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

 • Skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger, evt. psykomotorisk uro og agitation.
 • Maniske faser i forbindelse med bipolar affektiv sindslidelse.
 • Kortvarig (op til 6 uger) behandling af vedvarende aggression i forbindelse med adfærdsforstyrrelse hos børn (over 5 år) og unge med nedsat intellektuel funktionsevne eller mental retardering efter kriterierne i DSM-IV.
 • Kortvarig (op til 6 uger) behandling af vedvarende aggression ved moderat til svær Alzheimers sygdom, hvor der er risiko for selvskade eller skade på andre.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,5 mg (delekærv), 1 mg (delekærv), 2 mg (delekærv), 3 mg (delekærv) eller 4 mg (delekærv) risperidon.
Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg risperidon. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 • Psykoser
  Voksne. Initialt 2 mg dgl. stigende over dage til normal vedligeholdelsesdosis 4-6 mg dgl., der vil sjældent være brug for doser over 10 mg. Maksimaldosis er 16 mg dgl. Dosis fordeles på 1-2 doser dgl.
  Ældre. Initialt 1 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. Dosis kan justeres med 1 mg dgl. til normalt 1-2 mg 2 gange dgl.
 • Maniske faser
  Voksne. Initialt 2 mg 1 gang dgl. Doseringen kan justeres med 1 mg dgl. med mindst 24 timers interval til normal vedligeholdelsesdosis på 2-6 mg 1 gang dgl. Der vil sjældent være brug for doser over 6 mg i døgnet.
  Ældre. Initialt 1 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. Dosis kan justeres med 1 mg dgl. til normalt 1-2 mg 2 gange dgl.
 • Vedvarende aggression ifm. adfærdsforstyrrelse hos børn og unge
  Børn og unge 5-18 år. Legemsvægt < 50 kg.
  Initialt 0,25 mg 1 gang dgl. Doseringen kan justeres med 0,25 mg hver anden dag. Normalt 0,5 mg 1 gang dgl, evt. op til 0,75 mg 1 gang dgl.
  Børn og unge 5-18 år. Legemsvægt > 50 kg. Initialt 0,5 mg 1 gang dgl. Doseringen kan justeres med 0,5 mg hver anden dag. Normalt 1 mg 1 gang dgl., evt. op til 1,5 mg 1 gang dgl.
  Behandlingen bør højst vare 6 uger og skal evalueres hyppigt og regelmæssigt.
 • Vedvarende aggression ved moderat til svær Alzheimers sygdom
  Initialt 0,25 mg 2 gange dgl. Doseringen kan justeres med 0,25 mg 2 gange dgl. hver anden dag til normalt 0,5 mg 2 gange dgl., evt. op til 1 mg 2 gange dgl.
  Behandlingen bør højst vare 6 uger og skal evalueres hyppigt og regelmæssigt.

 

Bemærk: 

 • Tabletter:
  • Tabletterne tages med et glas vand.
  • Tabletterne kan knuses.
  • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
  • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
  • Kan tages med eller uden mad.
 • Smeltetabletter:
  • Smeltetabletterne skal lægges oven på tungen. Efter opløsning i munden synkes den med spyttet.
  • Smeltetabletterne må ikke knuses.
  • Kan opløses i et glas vand og drikkes straks.
  • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år for behandling ved psykoser og mani. Bør kun anvendes til børn og unge under 18 år på indikationen aggression ifm. adfærdsforstyrrelse, hvor behandlingen skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. Langsom dosistitrering. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. Langsom dosistitrering. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande.
 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

Demens 

Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.  

 

Forlænget QT-interval 

QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1961) (2867). Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.  

 

Grå stær 

Ved operation for grå stær kan der være mulig risiko for Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS).  

 

Hyperglykæmi 

På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor HbA1c bør kontrolleres med passende mellemrum (2867)

 

Kardiovaskulære lidelser 

Opmærksomhed på tilstande, der øger risikoen for udvikling af ortostatisk hypotension (fx hjertesvigt, myokardieinfarkt eller ledningsforstyrrelser). Hvis der opstår ortostatisk hypotension, bør dosisreduktion overvejes.  

 

Leukopeni/neutropeni 

Ved leukopeni/neutropeni kontrolleres patienten. Behandlingen seponeres ved neutrofile leukocytter < 1 x 109/L.  

 

Organisk hjernelidelse  

Mulig øget risiko for malignt neuroleptikasyndrom ved bl.a. Parkinsons sygdom og Lewy Body demens. 

 

Prolaktinstigning 

 • Stigning i prolaktin kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. risperidon.
 • Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer, da den kliniske betydning af prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt.
 • Ved tegn på prolaktin-relaterede bivirkninger anbefales kontrol af plasma-prolaktin.

 

Risiko for kramper 

Kramper er en registreret bivirkning.
Forsigtighed ved tidligere tilfælde af kramper, sygdom forbundet med kramper eller ved nedsat krampetærskel. 

 

Unge 

Børn og unge bør regelmæssigt vurderes for mulige effekter på vækst og seksuel modning (pga. risiko for langvarig hyperprolaktinæmi) samt for ekstrapyramidale symptomer.  

 

Venøs tromboemboli 

Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.  

 

Vægtøgning 

Vægtøgning er set ved behandling med risperidon. BMI og taljeomfang bør måles og følges. Råd om regelmæssig fysisk aktivitet og kostvejledning kan evt. modvirke vægtøgning og reducere risikoen for følgesygdomme. 

Se Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867)

 

Ældre 

Forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.  

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Risperidon er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019. 

Referencer: 1961, 2867

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Parkinsonisme, Sedation Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Øre og labyrint Øreinfektion
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Øjne Conjunctivitis, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Tandsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat eller øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Akatisi, Dyskinesier, Dystoni, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depression Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pneumoni Epistaxis, Hoste, Nasal tilstopning, Sinuitis, Smerter i øvre luftveje
Hud og subkutane væv Erytem Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Hjerte Atrieflimren, AV-blok, Bradykardi, Kardielle ledningsforstyrrelser Palpitationer
Øre og labyrint Tinnitus, Øresmerter
Øjne Okulær hyperæmi, Øjeninfektion Fotofobi, Tåreflåd, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Fækal inkontinens, Fækalom Flatulens, Gastroenteritis, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser Kuldegysninger, Utilpashed
Immunsystemet Ansigtsødem, Hypersensitivitet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Onykomykose
Undersøgelser Ekg-forandringer, Forlænget QT-interval*, Nedsat hæmatokritværdi Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Vægttab
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Ledstivhed, Muskelsvaghed Hævede led, Nakkesmerter
Nervesystemet Bevidsthedstab, Gangforstyrrelser, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Paræstesier, Tardive dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Mani, Nervøsitet, Talebesvær Mareridt
Nyrer og urinveje Urinretention Cystitis, Dysuri, Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Erektil dysfunktion, Gynækomasti, Seksuelle forstyrrelser Ejakulationsforstyrrelser, Galaktoré, Mastalgi, Menstruationsforstyrrelser, Nedsat libido, Ubehag i brysterne, Udflåd
Luftveje, thorax og mediastinum Aspirationspneumoni, Luftvejsobstruktion, Stridor Oppression, Pharyngitis
Hud og subkutane væv Alopeci, Cellulitis, Dermatitis, Eksem Acne, Hudkløe, Hudlæsion, Hyperkeratoser, Misfarvning af huden, Seborré, Tør hud
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope Flushing
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose
Hjerte Arytmier
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Glaukom**, Nystagmus Øjenlågsirritation
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Tarmobstruktion, Tungeødem Cheilitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom Perifer kuldefornemmelse, Temperaturfald
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intraoperative Floppy Iris Syndrome  (IFIS)
Undersøgelser Glucosuri
Metabolisme og ernæring Coma diabeticum, Hyperinsulinæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypoglykæmi, Vandintoksikation
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Nervesystemet Katatoni, Okulogyration Hovedtitubation
Psykiske forstyrrelser Følelsesforfladigelse Søvngængeri, Søvnrelateret spiseforstyrrelse
Det reproduktive system og mammae Anorgasme, Oligomenoré, Priapisme Mammahypertrofi
Luftveje, thorax og mediastinum Søvnapnø Hyperventilation
Hud og subkutane væv Skæl
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Lungeemboli
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Ileus
Immunsystemet Angioødem
Metabolisme og ernæring Ketoacidose
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

** Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • Sedation ses oftere hos børn og unge.
Referencer: 5822, 5823

Interaktioner

Anden medicin sammen med Risperidon "Krka"
 • Fluoxetin og paroxetin kan øge plasmakoncentrationen af risperidon 2-3 gange. Lignende effekt må forventes ved andre midler, der hæmmer CYP2D6, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Midler der hæmmer eller inducerer CYP3A4 eller P-glukoprotein, kan henholdsvis øge eller mindske plasmakoncentrationen af risperidons aktive antipsykotiske fraktion. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet).
 • Verapamil kan øge AUC og den maksimale plasmakoncentration af risperidon. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination med furosemid.
 • Ved samtidig behandling med CNS-stimulerende midler (fx methylphenidat) er der øget risiko for ekstrapyramidale bivirkninger ved dosisjustering af et af midlerne.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: 

Der er data for ca. 1.900 1. trimester-eksponerede graviditeter med tegn på en lille overhyppighed (5,3 % mod 2-4 % i baggrundsbefolkningen) af uønsket fosterpåvirkning. Med baggrund i dette bør risperidon ikke være 1. valg til en behandlingsnaiv gravid.  

Under særlige omstændigheder kan det være rationelt, at fortsætte en igangværende effektiv og veltolereret behandling under graviditet - se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 2869, 3228, 3840

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Risperidon "Krka".Den sløvende effekt af Risperidon "Krka" forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Risperidon "Krka". 

Den sløvende effekt af Risperidon "Krka" forstærkes. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Risperidon binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Risperidon er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til den aktive metabolit paliperidon med farmakologisk aktivitet svarende til risperidon.
 • Fordelingsvolumen 1-2 l/kg.
 • Steady state efter ca. 1 døgn (risperidon) og 4-5 døgn (paliperidon).
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer (risperidon) og ca. 23 timer (paliperidon).
 • 35-45 % udskilles gennem nyrerne som risperidon og paliperidon.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 50-200 nanomol/l.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 0,5 mg, KRKA  Delekærv
filmovertrukne tabletter 1 mg, KRKA  Delekærv
filmovertrukne tabletter 2 mg, KRKA  Delekærv
filmovertrukne tabletter 3 mg, KRKA  Delekærv
filmovertrukne tabletter 4 mg, KRKA  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 
smeltetabletter 0,5 mg, KRKA  Ingen kærv
smeltetabletter 1 mg, KRKA  Ingen kærv
smeltetabletter 2 mg, KRKA  Ingen kærv
smeltetabletter 2 mg, KRKA (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Lægges på tungen.

Efter opløsning i munden synkes med spyttet.

Kan opløses i et glas vand og drikkes straks.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Smeltetabletter 

 • Klausuleret tilskud til patienter, hvor behandling med oralt antipsykotisk lægemiddel i fast formulering med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.)
Risperidon "Krka"
110260
20 stk. (blister)
42,30 2,12 21,15
(B) filmovertrukne tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.)
Risperidon "Krka"
076628
60 stk. (blister)
150,35 2,51 25,06
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.)
Risperidon "Krka"
110278
20 stk. (blister)
43,55 2,18 10,89
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.)
Risperidon "Krka"
110287
60 stk. (blister)
50,20 0,84 4,18
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.)
Risperidon "Krka"
110306
60 stk. (blister)
54,20 0,90 2,26
(B) filmovertrukne tabletter 3 mg (kan dosisdisp.)
Risperidon "Krka"
110324
60 stk. (blister)
60,90 1,02 1,69
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.)
Risperidon "Krka"
110333
20 stk. (blister)
283,85 14,19 17,74
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.)
Risperidon "Krka"
110342
60 stk. (blister)
82,25 1,37 1,71
(B) smeltetabletter 0,5 mg
Risperidon "Krka"
110351
28 stk. (blister)
177,05 6,32 63,23
(B) smeltetabletter 1 mg
Risperidon "Krka"
110360
28 stk. (blister)
231,75 8,28 41,38
(B) smeltetabletter 2 mg
Risperidon "Krka"
110378
28 stk. (blister)
139,65 4,99 12,47
(B) smeltetabletter 2 mg  (Orifarm)
Risperidon "Krka"
482142
30 stk. (blister)
188,00 6,27 15,67

Substitution

filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Rispemyl Viatris, Risperidon, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Risperanne Sandoz, Risperidon, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Risperdal Janssen, Risperidon, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Risperidon "Actavis" TEVA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
Risperidon "Stada" STADA Nordic, Risperidon, filmovertrukne tabletter 0,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 1 mg
Rispemyl Viatris, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
Risperdal Janssen, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
Risperidon "Actavis" TEVA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
Risperidon "Sandoz" Sandoz, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
Risperidon "Stada" STADA Nordic, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
Risperidon "Teva" TEVA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 1 mg
 
filmovertrukne tabletter 2 mg
Rispemyl Viatris, Risperidon, filmovertrukne tabletter 2 mg
Risperidon "Actavis" TEVA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 2 mg
Risperidon "Stada" STADA Nordic, Risperidon, filmovertrukne tabletter 2 mg
Risperidon "Teva" TEVA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 2 mg
 
filmovertrukne tabletter 3 mg
Risperidon "Stada" STADA Nordic, Risperidon, filmovertrukne tabletter 3 mg
Risperidon "Teva" TEVA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 3 mg
 
filmovertrukne tabletter 4 mg
Risperidon "Stada" STADA Nordic, Risperidon, filmovertrukne tabletter 4 mg
Risperidon "Teva" TEVA, Risperidon, filmovertrukne tabletter 4 mg
 
smeltetabletter 1 mg
Risperidon "Paranova" (Parallelimport), Risperidon, smeltetabletter 1 mg
 
smeltetabletter 2 mg
Moletuzar (Parallelimport), Risperidon, smeltetabletter 2 mg
Risperidon "Paranova" (Parallelimport), Risperidon, smeltetabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 4,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 0,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 12
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6 x 12
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  3 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 12
filmovertrukne tabletter 3 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 6 x 12
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 

Smeltetabletter  0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5 x 5
smeltetabletter 0,5 mg
 
 
 

Smeltetabletter  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
smeltetabletter 1 mg
 
 
 

Smeltetabletter  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
smeltetabletter 2 mg
 
 
 

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.sciencedirect.com/book/9780323653756/drug-induced-ocular-side-effects#book-info (Lokaliseret 26. oktober 2023)


3840. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3228. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016; 73(9):938-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849 (Lokaliseret 22. februar 2022)


2869. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015; 116(4):315-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 4. maj 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 26. oktober 2023)


1961. Patientombuddet. Sag 144084.

 
 

Revisionsdato

10.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...