Madopar®

Madopar "125", Madopar "62,5", Madopar 125, Madopar Depot, Madopar Quick 125, Madopar Quick 62,5
N04BA02
 
 

Anvendelsesområder

Ikke-medikamentelt betinget parkinsonisme

Dispenseringsform

Madopar® "125", tabletter. 1 tablet (krydskærv) indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® Quick "62,5", dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet (delekærv) indeholder 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa,
Madopar® Quick "125", dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet (delekærv) indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® "62,5", kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa,
Madopar® "125", kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® Depot, depotkapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa. 

Doseringsforslag

Tabletter og kapsler 

 • Initialt 50 mg levodopa/12,5 mg benserazid 3-4 gange i døgnet, øges med 100 mg levodopa/25 mg benserazid hver 3.-6. dag til optimal virkning, sædvanligvis 400 mg levodopa/100 mg benserazid - 800 mg levodopa/200 mg benserazid fordelt på 3-6 daglige doser.
 • Det anbefales generelt, at dosis af levodopa holdes lavest muligt, og at der ikke stiles imod total symptomdæmpning, men imod en funktionsbedring, der tilgodeser patientens daglige behov.
 • Til ældre parkinsonpatienter anbefales lavere initialdoser (50 % af ovenstående) og forsigtigere dosisstigning. Dette er særligt vigtigt, hvis der er betydende kognitive forstyrrelser, eller hvis patienten tidligere har haft konfusionstilstand.

 

Dispergible tabletter 

 • Anvendes især til behandling af patienter med dysfagi og er velegnede til dosering af patienter med naso-gastrisk sonde eller gastrostomi.
 • Da det er påvist, at tiden indtil maksimal plasmakoncentration er reduceret ved anvendelse af dispergible tabletter, kan denne formulering tillige anvendes, når hurtigere indsættende effekt ønskes, fx som første dosis ved akinesi om morgenen eller ved off-tilstande, fx efter større måltider, hvor latenstiden til on-tilstand ofte er forlænget ved anvendelse af tabletter eller kapsler.
 • Dispergible tabletter doseres i starten som "62,5" 1-4 gange dgl. Dosis kan øges til "125" 4-6 gange dgl.

Depotkapsler 

 • Anvendes såvel tidligt i behandlingsforløbet som til patienter med dosisafhængige svingninger i den terapeutiske virkning.
 • Ved overgang fra kapsler eller tabletter til depotkapsler startes med samme dosis og dosisinterval som ovenfor.
 • Efter 2-3 dage øges dosis gradvis med yderligere 50 % på grund af mindre biotilgængelighed af depotkapslerne.
 • Behovet for individuel dosistilpasning er stort, og slutdosis kan undtagelsesvis nå op på 1.600 mg levodopa/400 mg benserazid dgl.

 

Bemærk: 

 • Kapsler:
  • Synkes hele med et glas vand.
  • Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid.
  • Kapslen må ikke tygges,
  • Kapslen kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand.
 • Tabletter
  • Tabletterne tages med et glas vand
  • Tabletterne kan knuses
  • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand
  • Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid
 • Dispergible tabletter
  • Dispergible tabletter opløses i 25 ml vand og bliver til en mælkelignende væske i løbet af få minutter
  • Skal indtages inden for en halv time efter opløsning.
 • Depotkapsler
   • Synkes hele med et glas vand
   • Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid.
   • Depotkapslen må ikke tygges eller åbnes.
 • Depottabletter
   • Synkes hele med et glas vand
   • Må ikke tygges eller knuses
   • Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid
  • Det anbefales, at levodopa/benserazid indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid, sammen med et glas vand, for at opnå en hurtigere indsættende virkning, da samtidig proteinindtag nedsætter optagelsen af levodopa. Hvis der forekommer gastro-intestinale gener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage levodopa/benserazid sammen med lidt mad med lavt proteinindhold eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Gastro-intestinale gener forekommer oftest i starten af behandlingen.

  Nedsat leverfunktion

  Kontraindiceret ved alvorligt nedsat leverfunktion


  Se endvidere

  Kontraindikationer

  • Svær hjerteinsufficiens
  • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
  • Snævervinklet glaukom
  • Psykiske sygdomme med psykotisk islæt
  • Akutte psykoser og konfusionstilstande
  • Kroniske depressioner.
  • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid). Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede. En kombination af selektive MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med Madopar®.
  • Patienter med alvorlige renale eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme).

  Forsigtighedsregler

  • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
  • Alvorlige lungesygdomme
  • Astma
  • Ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
  • Kramper
  • Tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning.
  • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
  • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis patienten tidligere har haft apopleksi eller AMI.
  • Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
  • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt.
  • Kardiovaskulær funktion bør kontrolleres ved mistanke om påvirkning af nævnte organer.
  • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.
  • Patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet (der kan være indikation for behandling af patienter under 25 år, fx med diagnosen dopa-responsiv dystoni).
  • Depotkapslerne indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

  Bivirkninger

  Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
  Almindelige (1-10 %)
  Mave-tarm-kanalen Diarré*, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
  Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
  Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
  Undersøgelser Ekg-forandringer
  Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
  Nervesystemet Dyskinesier, Svimmelhed Hovedpine
  Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion Søvnløshed
  Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension**
  Ikke almindelige (0,1-1 %)
  Hjerte Arytmier
  Sjældne (0,01-0,1 %)
  Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom
  Meget sjældne (< 0,01 %)
  Nervesystemet Uvarslede søvnanfald
  Nyrer og urinveje Misfarvning af urinen
  Ikke kendt hyppighed
  Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
  Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning Misfarvning af tænder og tunge, Smagsforstyrrelser
  Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
  Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Malignt melanom****, Planocellulært karcinom****
  Psykiske forstyrrelser Dopaminergt dysreguleringssyndrom*****, Hyperseksualitet***, Ludomani***, Tvangsspisning***
  Nyrer og urinveje Farveændring af urinen
  Det reproduktive system og mammae Øget libido***
  Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens

  * De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

    

  ** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

    

  *** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

    

  **** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

   

  ***** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

  Interaktioner

  Anden medicin sammen med Madopar®, komb.
  • Alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid). Kombinationen af MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
  • Der har været sjældne rapporter om bivirkninger, omfattende hypertension og i visse tilfælde dyskinesi, som skyldes samtidig administration af tricykliske antidepressiva og levodopa/ decarboxylasehæmmer.
  • Sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
  • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa. Antikolinergika må ikke seponeres brat, når behandling med levodopa-præparater påbegyndes, da det kan tage noget tid, før virkningen af levodopa sætter ind.
  • Ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere, som kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Dosisreduktion af levodopa-præparatet kan blive nødvendig.
  • Dopamin D2-receptor antagonister (fx antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen af levodopa-præparatet. Omvendt kan levodopa også nedsætte effekten af antipsykotika. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af disse lægemidler.
  • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
  • Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
  • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
  • Levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarm-kanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
  • Hos patienter med motoriske fluktuationer bør levodopa indtages 30 minutter før et proteinrigt måltid.
  • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og antiglobuliner (bl.a. Coombs test) og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

  Graviditet

  Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
  Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

  Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

  Se også Klassifikation - graviditet 

  Referencer: 3711

  Amning

  Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
  Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

  Se endvidere

  Bloddonor

  Bloddoner
  Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

  Farmakodynamik

  Symptomer på parkinsonisme er forbundet med mangel på dopamin i de basale hjerneganglier.  

   

  Levodopa 

  • Decarboxyleres hurtigt efter oral indgift til dopamin (der ikke passerer blod-hjernebarrieren). Derfor vil kun en mindre mængde uomdannet levodopa nå CNS under normale forhold.

  Benserazid 

  • Passerer ikke blod-hjernebarrieren. Hæmmer den ekstracerebrale decarboxylering af levodopa, overvejende i den intestinale mucosa. Dermed øges mængden af levodopa, som er tilgængelig for transport igennem blod-hjernebarrieren med efterfølgende omdannelse til dopamin intracerebralt.

  Farmakokinetik

  Benserazid 

  • Ca. 70 % absorberes fra mave-tarm-kanalen.
  • Hydrolyseres i lever og tarmvæg til trihydroksybenzylhydrazin, der hæmmer decarboxylase.

  Levodopa 

  • Biotilgængelighed ca. 98 % ved kombination med benserazid.
  • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
  • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over 4-5 timer. Biotilgængelighed ca. 70 %.

  Egenskaber, håndtering og holdbarhed

  Håndtering og holdbarhed

  Håndtering 

  Kapselbeholderen skal holdes tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

  Håndtering af kapsler og tabletter

  Håndtering af kapsler og tabletter
  hårde kapsler 100+25 mg, Roche  
  hårde kapsler 100+25 mg, Roche (2care4)  kærv: ikke oplyst
  hårde kapsler 50 + 12,5 mg, Roche  
  Mad og drikke

  Mad og drikke

  Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid.

  Knusning/åbning

  Knusning/åbning

  Kan åbnes.

  Administration

  Synkes hele med et glas vand.

  Indholdet kan opslæmmes i vand.

  Må ikke tygges.

   
  hårde depotkapsler 100+25 mg, Roche  
  Mad og drikke

  Mad og drikke

  Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid.

  Knusning/åbning

  Knusning/åbning

  Må ikke åbnes.

  Administration

  Synkes hele med et glas vand.

  Må ikke tygges.

   
  tabletter 100+25 mg, Roche  Krydskærv
  Mad og drikke

  Mad og drikke

  Tages med et glas vand.

  Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

  Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid.

  Knusning/åbning

  Knusning/åbning

  Kan knuses.

  Administration

  Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

   
  dispergible tabletter 100+25 mg, Roche  Delekærv
  dispergible tabletter 50 + 12,5 mg, Roche  Delekærv
  Mad og drikke

  Mad og drikke

  Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid.

  Administration

  Opløses i ½ glas vand.

  OBS

  • De dispergible tabletter opløses i 25 ml vand og bliver til en mælkelignende væske i løbet af få minutter. Skal drikkes inden for ½ time efter opløsning. Skyl glasset for at få bundfaldet med.

   

  Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

  Firma

  Pakninger, priser, tilskud og udlevering

  Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
  (B) tabletter 100+25 mg  Madopar® "125"  (kan dosisdisp.) 037358
  100 stk.
  195,70 1,96 11,74
  (B) tabletter 100+25 mg  (Orifarm) 087626
  100 stk.
  391,20 3,91 23,47
  (B) dispergible tabletter 50 + 12,5 mg  Madopar® Quick "62,5"  444430
  100 stk.
  161,00 1,61 19,32
  (B) dispergible tabletter 100+25 mg  Madopar® Quick "125"  372151
  100 stk.
  209,90 2,10 12,59
  (B) hårde kapsler 100+25 mg  Madopar® "125"  (kan dosisdisp.) 502047
  100 stk.
  142,30 1,42 8,54
  (B) hårde kapsler 50 + 12,5 mg  Madopar® "62,5"  (kan dosisdisp.) 117564
  100 stk.
  106,25 1,06 12,75
  (B) hårde kapsler 100+25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 044587
  120 stk.
  Udgået 04-09-2023
  (B) hårde depotkapsler 100+25 mg  Madopar® Depot  (kan dosisdisp.) 492405
  100 stk.
  178,55 1,79 10,71
  (B) hårde depotkapsler 100+25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 198957
  120 stk.
  218,40 1,82 10,92

  Substitution

  tabletter 100+25 mg
  Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 100+25 mg
  Madopar "125" Roche, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 100+25 mg
   
  hårde kapsler 100+25 mg
  Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 100+25 mg
  Madopar "125" Roche, Benserazid, Levodopa, tabletter 100+25 mg
   
  hårde kapsler 50 + 12,5 mg
  Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 50+12,5 mg
   

  Foto og identifikation

  Foto

  Tabletter  100+25 mg

  Præg:
  Intet præg
  Kærv: Krydskærv
  Farve: Lyserød
  Mål i mm: 10,1 x 10,1
  tabletter 100+25 mg
   
   
   

  Dispergible tabletter  50 + 12,5 mg

  Præg:
  ROCHE, 62,5
  Kærv: Delekærv
  Farve: Hvid
  Mål i mm: 9 x 9
  dispergible tabletter 50 + 12,5 mg
   
   
   

  Dispergible tabletter  100+25 mg

  Præg:
  ROCHE, 125
  Kærv: Delekærv
  Farve: Hvid
  Mål i mm: 11,1 x 11,1
  dispergible tabletter 100+25 mg
   
   
   

  Hårde kapsler  50 + 12,5 mg

  Præg:
  ROCHE
  Kærv: Ikke relevant
  Farve: Blå, Grå
  Mål i mm: 5 x 13,9
  hårde kapsler 50 + 12,5 mg
   
   
   

  Hårde kapsler  100+25 mg

  Præg:
  ROCHE
  Kærv: Ikke relevant
  Farve: Lyserød, Blå
  Mål i mm: 6 x 17,6
  hårde kapsler 100+25 mg
   
   
   

  Hårde depotkapsler  100+25 mg

  Præg:
  ROCHE
  Kærv: Ikke relevant
  Farve: Grøn, Blå
  Mål i mm: 6,5 x 19
  hårde depotkapsler 100+25 mg
   
   
   

  Referencer

  3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

   
   

  Revisionsdato

  18.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
  Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
  Gå til toppen af siden...