Sinemet®

Sinemet 12,5/50, Sinemet 25/100, Sinemet Depot Mite
N04BA02
 
 

Anvendelsesområder

Ikke-medikamentelt betinget parkinsonisme

Dispenseringsform

Sinemet® 12,5/50, tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 12,5 mg carbidopa og 50 mg levodopa.  

Sinemet® 25/100, tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg carbidopa og 100 mg levodopa.
Sinemet® Depot Mite, depottabletter. 1 depottablet indeholder 25 mg carbidopa og 100 mg levodopa. 

Doseringsforslag

Tabletter 

 • Initialt 50 mg levodopa/12,5 mg carbidopa 3-4 gange i døgnet, som øges med 100 mg levodopa/25 mg carbidopa hver 3.-6. dag til optimal virkning
 • Sædvanligvis 400 mg levodopa/100 mg carbidopa - 800 mg levodopa/200 mg carbidopa fordelt på 3-6 daglige doser.
 • Det anbefales generelt, at dosis af levodopa holdes lavest muligt, og at der ikke stiles imod total symptomdæmpning, men imod en funktionsbedring, der tilgodeser patientens daglige behov.

 

Til ældre parkinsonpatienter anbefales lavere initialdoser (50 % af ovenstående) og forsigtigere dosisstigning Dette er særligt vigtigt, hvis der er betydende kognitive forstyrrelser, eller hvis patienten tidligere har haft konfusionstilstand. 

 

Depottabletter 

 • Anvendes såvel tidligt i behandlingsforløbet som til patienter med dosisafhængige svingninger i den terapeutiske virkning.
 • Ved overgang fra tabletter til depottabletter startes med samme dosis og dosisinterval som ovenfor.
 • Efter 2-3 dage øges dosis gradvis med yderligere 50 % på grund af mindre biotilgængelighed af depottabletterne.

 

Bemærk: 

 • Behovet for individuel dosistilpasning er stort, og slutdosis kan undtagelsesvis nå op på 1.600 mg levodopa dgl.
 • Det anbefales, at carbidopa/levodopa indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid, sammen med et glas vand, for at opnå en hurtigere indsættende virkning, da samtidig proteinindtag nedsætter optagelsen af levodopa. Hvis der forekommer gastro-intestinale gener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage carbidopa/levodopa sammen med lidt mad med lavt proteinindhold eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Gastro-intestinale gener forekommer oftest i starten af behandlingen.
 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Snævervinklet glaukom.
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO A-hæmmere (moclobemid). Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede. En kombination af MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med levodopa/carbidopa.
 • Alvorlige renale eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme).

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • Alvorlige lungesygdomme
 • Astma
 • Ved tidligere ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • Kramper
 • Tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning.
 • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis patienten tidligere har haft apopleksi eller AMI.
 • Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
 • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt.
 • Kardiovaskulær funktion bør kontrolleres ved mistanke om påvirkning af nævnte organer.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.
 • Patienter < 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet (der kan være indikation for behandling af patienter < 25 år, fx med diagnosen dopa-responsiv dystoni).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Arytmier, Palpitationer.
Bitter smag, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Nedsat appetit.
Bradykinesi  (on-off fænomen)****, Dyskinesier, Dystoni, Ekstrapyramidale gener.
Abnorme drømme, Demens, Depression, Eufori, Hallucinationer, Konfusion, Mareridt, Somnolens, Spisevægring, Søvnløshed.
Ortostatisk hypotension**, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Muskelkramper.
Ataksi.
Hæshed.
Hypertension, Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Abdominalsmerter, Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Angioødem.
Faldtendens.
Gangforstyrrelser, Horners syndrom, Okulogyration, Paræstesier, Trismus.
Agitation, Angst, Hyperseksualitet***, Ludomani***, Psykose, Tankeforstyrrelser.
Inkontinens, Urinretention.
Priapisme.
Dyspnø.
Alopeci.
Flebitis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose.
Uvarslede søvnanfald.
Suicidale tanker eller adfærd.
Ikke kendt hyppighed Malignt melanom****, Planocellulært karcinom****.
Dopaminergt dysreguleringssyndrom*****.

* De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

  

** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

  

*** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

  

***** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Interaktioner

 • Alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Kombinationen af selektive MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
 • På grund af synergisme øger levodopa den kardiotoksiske effekt af tricykliske antidepressiva.
 • Sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
 • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa. Antikolinergika må ikke seponeres brat, når behandling med levodopa-præparater påbegyndes, da det kan tage noget tid, før virkningen af levodopa sætter ind.
 • Ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere, som kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Dosisreduktion af levodopa-præparatet kan blive nødvendig.
 • Dopamin D2-receptor antagonister (fx visse antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen af levodopa-præparatet. Omvendt kan levodopa også nedsætte effekten af antipsykotika. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af disse lægemidler.
 • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
 • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
 • Levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
 • Hos patienter med motoriske fluktuationer bør levodopa indtages 30 minutter før et proteinrigt måltid.
 • Anvendelse af levodopa/carbidopa sammen med lægemidler (fx tetrabenazin), der vides at hæmme den neurale ophobning af dopamin og andre monoaminer, tilrådes ikke. 
 • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og antiglobuliner (bl.a. Coombs test) og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Overdosering kan føre til alvorlige hjertearytmier, konfusion samt hyperkinesier, der kan afdæmpes med fx haloperidol 2-5 mg i.m. Kan evt. gentages efter 20-30 min. 

Farmakodynamik

Symptomer på parkinsonisme er forbundet med mangel på dopamin i de basale hjerneganglier. 

 

Levodopa  

 • Decarboxyleres hurtigt efter oral indgift til dopamin (der ikke passerer blod-hjernebarrieren). Derfor vil kun en mindre mængde uomdannet levodopa nå CNS.

Carbidopa 

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren. Hæmmer den ekstracerebrale decarboxylering af levodopa, overvejende i den intestinale mucosa. Dermed øges mængden af levodopa, som er tilgængelig for transport igennem blod-hjernebarrieren med efterfølgende omdannelse til dopamin intracerebralt.

Farmakokinetik

Carbidopa 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-5 timer.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.

Levodopa 

 • Biotilgængelighed ca. 25% pga. first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Carbidopatabletter  25+100 mgtabletter  12,5+50 mgtabletter  25+100 mg  (Paranova Danmark) depottabletter  25+100 mg
Levodopatabletter  25+100 mgtabletter  12,5+50 mgtabletter  25+100 mg  (Paranova Danmark) depottabletter  25+100 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 25+100 mg (mite)
Quinolingult (E104) : tabletter 25+100 mg, tabletter 12,5+50 mg, tabletter 25+100 mg  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 25+100 mg (kan dosisdisp.) 024018
100 stk.
147,95 1,48 8,88
(B) tabletter 12,5+50 mg (kan dosisdisp.) 378870
100 stk. (blister)
158,05 1,58 18,97
(B) tabletter 25+100 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 196076
100 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021
(B) depottabletter 25+100 mg (kan dosisdisp.) 570649
100 stk. (blister)
168,80 1,69 10,13

Substitution

tabletter 25+100 mg
Carbidopa/levodopa "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Carbidopa, Levodopa, tabletter 25+100 mg
Carbidopa/Levodopa "Nordic Pri (Parallelimport), Carbidopa, Levodopa, tabletter 25+100 mg
Sinemet Plus (Parallelimport), Carbidopa, Levodopa, tabletter 25+100 mg
 
tabletter 12,5+50 mg
Carbidopa/levodopa "Fair-Med" Fair-Med Healthcare, Carbidopa, Levodopa, tabletter 12,5+50 mg
 
depottabletter 25+100 mg
Levodopa/carbidopa "Teva" TEVA, Carbidopa, Levodopa, depottabletter 100+25 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  12,5+50 mg

Præg:
520
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,1 x 9,6
tabletter 12,5+50 mg
 
 
 

Tabletter  25+100 mg

Præg:
650
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,3 x 12,8
tabletter 25+100 mg
 
 
 

Depottabletter  25+100 mg  (mite)

Præg:
601
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,7 x 10,5
depottabletter 25+100 mg (mite)
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

20.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...