Carbidopa/levodopa "Fair-Med"

N04BA02
 
 

Anvendelsesområder

Ikke-medikamentelt betinget parkinsonisme

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder: 

 • 12,5 mg carbidopa og 50 mg levodopa
 • 25 mg carbidopa og 100 mg levodopa.

Doseringsforslag

 • Initialt 50 mg levodopa/12,5 mg carbidopa 3-4 gange i døgnet, som øges med 100 mg levodopa/25 mg carbidopa hver 3.-6. dag til optimal virkning
 • Sædvanligvis 400 mg levodopa/100 mg carbidopa - 800 mg levodopa/200 mg carbidopa fordelt på 3-6 daglige doser.
 • Det anbefales generelt, at dosis af levodopa holdes lavest muligt, og at der ikke stiles imod total symptomdæmpning, men imod en funktionsbedring, der tilgodeser patientens daglige behov.

 

 • Til ældre parkinsonpatienter anbefales lavere initialdoser (50 % af ovenstående) og forsigtigere dosisstigning. Dette er særligt vigtigt, hvis der er betydende kognitive forstyrrelser, eller hvis patienten tidligere har haft konfusionstilstand.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid.
 • Det anbefales, at carbidopa/levodopa indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid, sammen med et glas vand, for at opnå en hurtigere indsættende virkning, da samtidig proteinindtag nedsætter optagelsen af levodopa. Hvis der forekommer gastro-intestinale gener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage carbidopa/levodopa sammen med lidt mad med lavt proteinindhold eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Gastro-intestinale gener forekommer oftest i starten af behandlingen.
 • Behovet for individuel dosistilpasning er stort, og slutdosis kan undtagelsesvis nå op på 1.600 mg levodopa dgl.

Seponering

Stop af behandling

Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika. 

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • Snævervinklet glaukom
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO A-hæmmere (moclobemid).
 • Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede.
 • En kombination af MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med levodopa/carbidopa.
 • Alvorlige renale, hepatiske eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme).

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • Alvorlige lungesygdomme
 • Astma
 • Ved tidligere ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • Kramper
 • Tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning.
 • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis patienten tidligere har haft apopleksi eller AMI.
 • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt.
 • Kardiovaskulær funktion bør kontrolleres ved mistanke om påvirkning af nævnte organer.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.
 • Patienter < 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet (der kan være indikation for behandling af patienter < 25 år, fx med diagnosen dopa-responsiv dystoni).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Bitter smag, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Dyskinesier, Dystoni, Ekstrapyramidale gener, Svimmelhed Bradykinesi  (on-off fænomen)****
Psykiske forstyrrelser Demens, Depression, Eufori, Hallucinationer, Konfusion, Somnolens, Spisevægring Abnorme drømme, Mareridt, Søvnløshed
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension**, Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré*, Flatulens, Obstipation, Synkebesvær, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Utilpashed
Undersøgelser Vægtændring
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Ataksi Håndtremor
Nyrer og urinveje Misfarvning af urinen
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Hæshed
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Øjne Dobbeltsyn, Sløret syn Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning Brændende fornemmelse i læbe og tunge, Dyspepsi, Hikke, Misfarvning af spyt, Tænderskæren
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom
Immunsystemet Angioødem
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Nervesystemet Gangforstyrrelser, Horners syndrom, Okulogyration, Paræstesier, Trismus Blefarospasme, Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Hyperseksualitet***, Ludomani***, Psykose, Tankeforstyrrelser
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinretention
Det reproduktive system og mammae Priapisme Øget libido***
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Vaskulære sygdomme Flebitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose
Nervesystemet Uvarslede søvnanfald
Psykiske forstyrrelser Suicidale tanker eller adfærd
Ikke kendt hyppighed
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Malignt melanom****, Planocellulært karcinom****
Psykiske forstyrrelser Dopaminergt dysreguleringssyndrom*****

* De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

  

** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

  

*** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

  

***** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Carbidopa/levodopa "Fair-Med", komb.
 • Alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Kombinationen af selektive MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
 • Der har været sjældne rapporter om bivirkninger, omfattende hypertension og i visse tilfælde dyskinesi, som skyldes samtidig administration af tricykliske antidepressiva og levodopa/ decarboxylasehæmmer.
 • Sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
 • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa.
 • Ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere.
 • Dopamin D2-receptor antagonister (fx visse antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen.
 • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
 • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
 • Levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarm-kanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
 • Hos patienter med motoriske fluktuationer bør levodopa indtages 30 minutter før et proteinrigt måltid.
 • Anvendelse af levodopa/carbidopa sammen med lægemidler (fx tetrabenazin), der vides at hæmme den neurale ophobning af dopamin og andre monoaminer, tilrådes ikke.
 • Samtidig anvendelse af COMT-hæmmere og levodopa/decarboxylasehæmmer kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Der kan opstå behov for at reducere dosis af levodopa/decarboxylasehæmmer.
 • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og antiglobuliner (bl.a. Coombs test) og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Overdosering kan føre til alvorlige hjertearytmier, konfusion samt hyperkinesier, der kan afdæmpes med fx haloperidol 2-5 mg i.m. Kan evt. gentages efter 20-30 min. 

Farmakodynamik

Symptomer på parkinsonisme er forbundet med mangel på dopamin i de basale hjerneganglier. 

 

Levodopa  

 • Decarboxyleres hurtigt efter oral indgift til dopamin (der ikke passerer blod-hjernebarrieren). Derfor vil kun en mindre mængde uomdannet levodopa nå CNS.

Carbidopa 

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren. Hæmmer den ekstracerebrale decarboxylering af levodopa, overvejende i den intestinale mucosa. Dermed øges mængden af levodopa, som er tilgængelig for transport igennem blod-hjernebarrieren med efterfølgende omdannelse til dopamin intracerebralt.

Farmakokinetik

Carbidopa 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-5 timer.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.

Levodopa 

 • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 12,5+50 mg, Fair-Med Healthcare  Ingen kærv
tabletter 25+100 mg, Fair-Med Healthcare  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 12,5+50 mg
Carbidopa (12,500 mg)
Levodopa (50 mg)
Farve
25+100 mg
Carbidopa (25 mg)
Levodopa (100 mg)
Farve
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 12,5+50 mg (kan dosisdisp.) 183546
100 stk. (blister)
149,65 1,50 17,96
(B) tabletter 25+100 mg (kan dosisdisp.) 150036
100 stk. (blister)
120,95 1,21 7,26

Substitution

tabletter 25+100 mg
Carbidopa/Levodopa "2care4" (Parallelimport), Carbidopa, Levodopa, tabletter 25+100 mg
Carbidopa/Levodopa "Nordic Pri (Parallelimport), Carbidopa, Levodopa, tabletter 25+100 mg
Carbidopa/Levodopa "Orion" Orion Pharma, Carbidopa, Levodopa, tabletter 25+100 mg
Sinemet 25/100 Organon Denmark, Carbidopa, Levodopa, tabletter 25+100 mg
 
tabletter 12,5+50 mg
Carbidopa/Levodopa "Orion" Orion Pharma, Carbidopa, Levodopa, tabletter 12,5+50 mg
Sinemet 12,5/50 Organon Denmark, Carbidopa, Levodopa, tabletter 12,5+50 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  12,5+50 mg

Præg:
C, 17
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 12,5+50 mg
 
 
 

Tabletter  25+100 mg

Præg:
C, 19
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 25+100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...