Zytiga

L02BX03
 
 

Androgen biosyntesehæmmer. 

Anvendelsesområder

 • Nydiagnosticeret, metastaserende hormonfølsom prostatacancer i kombination med androgen deprivationsbehandling.
 • Metastaserende kastrationsresistent prostatacancer efter svigt af androgen deprivationsbehandling eller tidligere behandling med docetaxel.

Abirateron bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg abirateronacetat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1.000 mg 1 gang dgl. Skal indtages fastende mindst 2 timer efter et måltid og mindst 1 time inden næste måltid. Anvendes i kombination med prednison eller prednisolon. 

Medicinsk kastration med GnRH-analog bør fortsætte under behandlingen. 

Nedsat leverfunktion

 • Behandling bør overvejes nøje ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B). Behov for dosisjustering kan ikke forudses.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • CYP17-hæmning medfører øget produktion af mineralokortikoid i binyrerne med risiko for hypertension, hypokaliæmi og væskeretention, og forsigtighed tilrådes ved aktuel eller tidligere kardiovaskulær sygdom. Ved væsentlig risiko for kongestiv hjerteinsufficiens bør kontrol foretages hver 2. uge i de første 3 måneder og derefter hver måned. Under behandlingen skal der holdes øje med udvikling af hypertension, hypokaliæmi og ødemer.
 • Kontrol af aminotransferaser bør foretages før behandlingsstart, hver 2. uge i de første 3 mdr. og herefter 1 gang om måneden. Behandlingen seponeres ved aminotransferaser > 5 gange øverste normalgrænse. Efter fald til baselineniveau af leverfunktionsprøverne kan behandlingen genoptages med halv dosis, og levertal bør så kontrolleres hver 2. uge i 3 mdr. og derefter månedligt. Opstår der på ny levertoksicitet, seponeres behandlingen.
 • Hvis ALAT har været ≥ 20 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke genoptages.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré.
Hypokaliæmi.
Urinvejsinfektion.
Hypertension, Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Angina pectoris, Arytmier, Atrieflimren, Hjerteinsufficiens, Takykardi.
Dyspepsi.
Sepsis.
Forhøjede levertransaminaser.
Hypertriglyceridæmi.
Øget risiko for knoglebrud.
Hæmaturi.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Binyrebarkinsufficiens.
Myopati, Rhabdomyolyse.
Sjældne (0,01-0,1 %) Fulminant hepatitis.
Allergisk alveolitis.
Ikke kendt Myokardieinfarkt.
Anafylaktisk reaktion.
Forlænget QT-interval.

Interaktioner

 • Abirateron hæmmer CYP2D6 og CYP2C8. Forsigtighed tilrådes, når abirateron anvendes sammen med lægemidler, der aktiveres eller metaboliseres af CYP2D6 eller CYP2C8 - især lægemidler med snævert terapeutisk indeks, fx klasse 1C-antiarytmika (flecainid og propafenon) og tricykliske antidepressiva.
 • Stærke CYP3A4-hæmmere og -induktorer skal anvendes med forsigtighed. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika.
 • Spironolacton kan øge koncentrationen af prostataspecifikt antigen (biomarkør for prostatacancer).

Graviditet

Ikke relevant. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

 

Fertile kvinder og mænd

Patienten skal anvende kondom, hvis partneren er gravid. 

Kvindelige partnere i den fertile alder skal yderligere anvende anden sikker kontraception. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af testosteron i testikler, binyrer og tumorvæv ved blokering af enzymet CYP17, der katalyserer konverteringen af pregnenolon og progesteron til testosteronforstadierne DHEA og androstenedion. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer indtaget fastende.
 • Absorptionen øges ved samtidig fødeindtagelse, og abiratonacetat må ikke indtages samtidig med føde.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 500 mg 148366
56 stk. (blister)
28.362,85 1.012,96

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
AA, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 10 x 20
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

12.11.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...