Triregol

G03AB03
 
 

Dispenseringsform

1 pakning indeholder: 

 • 6 lyserøde tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indehlder 50 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram ethinylestradiol.
 • 5 hvide tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 75 mikrogram levonorgestrel og 40 mikrogram ethinylestradiol.
 • 10 okkerfarvede tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 125 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram ethinylestradiol.

Doseringsforslag

I første behandlingsperiode startes på menstruationens 1. dag. Herved opnås sikker beskyttelse allerede fra 1. cyklusdag. 

 

 • Der tages 1 tabl. dgl. i 21 dage
  • de første 6 dage tages de lyserøde tabletter,
  • de følgende 5 dage tages de hvide tabletter,
  • de sidste 10 dage tages de okkerfarvede tabletter.
 • Derefter holdes pause i 7 dage, hvori der kommer en menstruationslignende blødning.

 

Bemærk: 

 • Tabletter synkes hele
 • Tages med et glas vand
 • Må ikke knuses
 • Kan tages med eller uden mad
 • Manglende erfaring vedr. behandling af patienter med let til moderat nedsat leverfunktion.

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere venøs tromboemboli eller familiær disposition til dette.
 • Aktuel eller tidligere arteriel tromboembolisk sygdom (herunder TCI og angina pectoris)
 • Alvorlige eller multiple risikofaktorer for venøs eller arteriel trombose
 • Okulær lidelse af vaskulær oprindelse
 • Migræne med fokale neurologiske symptomer
 • Diabetes mellitus med vaskulære komplikationer
 • Alvorlig hypertension
 • Aktuel eller tidligere pancreatitis med alvorlig hypertriglyceridæmi
 • Svær leversygdom
 • Kønshormonafhængige maligne tilstande
 • Tidligere eller nuværende levertumorer
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

Venøse tromboemboliske sygdomme 

 • Kvinder med svær overvægt eller store åreknuder bør ikke anvende kontraception indeholdende ethinylestradiol. Ønsker man alligevel at give p-piller, må man foretrække midler med 2. generations gestagener. Forsigtighed hos kvinder med såkaldt faktor V Leiden-mutation. 

Arterielle tromboemboliske sygdomme 

 • Kontraception indeholdende ethinylestradiol bør ikke anvendes til kvinder over 35 år, som ryger, har hypertension eller andre kardiovaskulære risikofaktorer, idet risikoen for myokardieinfarkt og apopleksi øges. 

Migræne 

 • Patienter med migræne har formentlig en øget risiko for cerebral trombose, og p-piller bør derfor seponeres, hvis en kvinde udvikler migræne eller oplever forværring af eksisterende migræne under behandlingen. 

Pausering i forbindelse med elektiv kirurgi 

 • Det anbefales at seponere p-piller før større elektiv kirurgi, der kan forudses at medføre længerevarende immobilisering. I forbindelse med akut kirurgi kan det være en fordel at give tromboseprofylakse.

Bivirkninger

Almindeligt indrapporterede bivirkninger er manglende blødning i tabletpausen og pletblødning uden for tabletpausen. Andre bivirkninger er: 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Undersøgelser Vægtøgning
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Brystspænding
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Diarré, Opkastning
Lever og galdeveje Leveradenom, Levertumorer Galdesten
Immunsystemet Urticaria
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Brystkræft, Cervixneoplasi
Nervesystemet Migræne
Det reproduktive system og mammae Mammahypertrofi, Nedsat libido
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intolerance over for kontaktlinser
Undersøgelser Vægttab
Det reproduktive system og mammae Galaktoré, Gennembrudsblødning, Menstruationsforstyrrelser, Udflåd, Øget libido
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Erythema nodosum Chloasma, Hudkløe
Vaskulære sygdomme Arterielle og venøse tromboembolier  (herunder lungeemboli, myokardieinfarkt og apopleksi), Hypertension
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Enterocolitis
 • Desuden er der rapporteret enkelte tilfælde af systemisk lupus erythematosus og herpes gestationis hos kvinder, der anvender p-piller af kombinationstypen.
 • Hos særligt disponerede kvinder kan østrogener medføre allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Triregol, komb.
 • Ritonavir, nevirapin, bosentan, retinoider (bl.a. isotretinoin, acitretin), proteasehæmmere samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx visse antiepileptika (bl.a phenytoin, carbamazepin, perampanel, topiramat), visse antibiotika (bl.a. rifampicin, rifabutin), modafinil og naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva. Dette kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Metaboliseringen af cyclosporin, visse antipsykotika, glukokortikoider og tizanidin kan nedsættes. Kombinationen kan anvendes med dosisjustering.
 • Østrogenbehandling kan desuden medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Plasmakoncentrationen af lamotrigin kan nedsættes ved brug af hormonale kontraceptiva.
 • Colesevelam i kombination med orale p-piller nedsætter biotilgængeligheden af ethinylestradiol. P-piller bør derfor indtages mindst 1 time før eller 4 timer efter colesevelam.
 • Det er påvist, at etoricoxib øger plasmakoncentrationen af ethinylestradiol i p-piller på grund af en hæmning af sulfotransferaseaktiviteten. Dermed øges muligvis risikoen for bivirkninger, bl.a. venøs tromboemboli, hos disponerede kvinder.
 • Potente CYP3A4-hæmmere, som fx azol-antimykotika (voriconazol mm.), verapamil, makrolider (fx clarithromycin, erythromycin), diltiazem og grapefrugtjuice kan øge plasmakoncentration af østrogen og gestagen, sandsynligvis på grund af hæmning af CYP3A4 og dermed nedsat clearance af p-pillen.
 • Kliniske data tyder på, at ethinylestradiol hæmmer clearance af CYP1A2-substrater, hvilket medfører en svag stigning (fx theophyllin) eller en moderat stigning (fx tizanidin) i plasmakoncentrationerne af disse stoffer.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester uden betydende overhyppighed af misdannelser. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4098, 4099, 4100

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Den relative vægtjusterede dosis for henholdsvis ethinylestradiol og levonorgestrel er 1 % og 2-5 %, hvilket er betryggende lavt. Kan nedsætte mængden af modermælk, hvilket er mest udtalt de første uger efter fødslen og ved doser over 30 mikrogram ethinylestradiol. Behandlingen bør derfor tidligst startes 6 uger efter fødslen, medmindre kvinden slet ikke ammer. Gestagenpræparater eller lavdosis kombinationspræparater med 30 mikrogram ethinylestradiol eller mindre bør foretrækkes. Mælkens sammensætning kan ændres, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning. Der er enkelte meddelelser om gynækomasti hos barnet.  


Se endvidere

Farmakodynamik

P-piller af kombinationstypen nedsætter sekretionen af gonadotropin, hvilket hæmmer ovulationen, reducerer proliferationen af endometrium og forårsager en fortykkelse af slimen i cervix, så den dermed bliver uigennemtrængelig for sædceller. 

Farmakokinetik

Ethinylestradiol 

 • Biotilgængelighed ca. 45 % pga. first pass-metabolisme i tarm og lever.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal plasmahalveringstid på 10-20 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.

Levonorgestrel 

 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Plasmahalveringstid 20-43 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
overtrukne tabletter , Parallelimport (2care4)  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter  (2care4) 404124
63 stk. (3 x 21) (blister)
279,80 4,44
(B) overtrukne tabletter  (2care4) 199427
126 stk.
503,40 4,00

Substitution

overtrukne tabletter 
Trinordiol (Parallelimport), Ethinylestradiol, Levonorgestrel, overtrukne tabletter  Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Overtrukne tabletter  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
overtrukne tabletter
 
 
 

Overtrukne tabletter  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
overtrukne tabletter
 
 
 

Overtrukne tabletter  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
overtrukne tabletter
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4099. Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol. 2006; 21(10):777-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4100. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 1995; 85(1):141-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

02.12.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...