AirFluSal®

Airflusal Aerosol, Airflusal Forspiro, AirFluSal Sprayhaler
R03AK06
 
 
Middel med bronkodilaterende og antiinflammatorisk virkning beregnet til inhalation. Kombination af et syntetisk glukokortikoid og et langtidsvirkende sympatomimetikum.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

AirFluSal® Forspiro inhalationspulvere. 1 dosis indeholder 50 mikrogram salmeterol (som xinafoat) og henholdsvis 250 mikrogram eller 500 mikrogram fluticasonpropionat. 

AirFluSal® Aerosol inhalationsspray, suspension. 1 dosis indeholder 25 mikrogram salmeterol (som xinafoat) og henholdsvis 125 mikrogram eller 250 mikrogram fluticasonpropionat. 

AirFluSal® Sprayhaler inhalationsspray, suspension. 1 dosis indeholder 25 mikrogram salmeterol (som xinafoat) og henholdsvis 125 mikrogram eller 250 mikrogram fluticasonpropionat. 

Doseringsforslag

Astma 

 • Inhalationspulvere
  • Voksne og børn over 12 år. 1 sug 2 gange dgl. i den styrke, der svarer til optimal behandling.
 • Inhalationsspray
  • Voksne og børn over 12 år. 2 pust 2 gange dgl. i den styrke, der svarer til optimal behandling.
  • Børn 4-12 år. Højst 200 mikrogram fluticasonpropionat i døgnet.
 • Ved opnået astmakontrol bør dosis forsøgt reduceret, se endvidere Kombinationspræparater til inhalation.

 

KOL 

 • Inhalationspulvere
  • Voksne. 50 mikrogram salmeterol og 500 mikrogram fluticasonpropionat 2 gange dgl.

 

Bemærk: Instruktionsfilm om brug af de forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".  

Instruktioner

 

 

Til visse patienter kan Sprayhaler inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer.  

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere)

 

 

Forsigtighedsregler

 • For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning.
 • Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.
 • På grund af salmeterol bør der udvises forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet), tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning), diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi) og risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).
 • Se endvidere Sympatomimetika (adrenergika) og Kombinationspræparater til inhalation.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hovedpine.
Nasopharyngitis.
Almindelige (1-10 %) Oral candidiasis.
Infektion i nedre luftveje.
Hypokaliæmi.
Artralgi, Muskelkramper, Myalgi.
Halsgener, Hæshed, Pneumoni  (hos KOL-patienter), Sinuitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris, Atrieflimren.
Katarakt.
Hyperglykæmi.
Tremor.
Angst.
Dyspnø.
Sjældne (0,01-0,1 %) Arytmier  (herunder supraventrikulær takykardi og ekstrasystoli).
Væksthæmning.
Glaukom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Fald i knoglemineraltætheden  (BMD).
Binyrebarkinsufficiens, Hyperkorticisme.
Adfærdsforstyrrelse  (herunder hyperaktivitet og irritabilitet)*.
Bronkospasme.
Ikke kendt hyppighed Sløret syn.
Aggressivitet*, Depression*.

* Ses specielt hos børn.  

 

 • Oral candidiasis ses især ved høj dosering og dårlig mundhygiejne. Munden bør skylles efter inhalation.
 • Paradoks bronkospasme ses i sjældne tilfælde ved inhalation. Behandlingen seponeres og der gives hurtigt virkende β2-agonist.
 • Der er set øget risiko for pneumoni hos KOL-patienter ved påbegyndt behandling med lokalt glukokortikoid.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx hyperaktivitet og irritabilitet, depression og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

 • Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af salmeterol.
 • Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmme (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af både fluticason (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning) og salmeterol (øget risiko for forlænget QT-interval). Kombination med potente CYP3A4-hæmmere bør undgås.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For kombinationen er der data for ca. 1.700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Anvendt alene er der for salmeterol og fluticason data for henholdsvis 3.000 og 1.600 1. trimester-eksponerede - også uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Ved nyopstået behandlingsbehov i graviditeten bør kombinationspræparater ikke være førstevalg. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med salmeterol er tilladt i doser ≤ 200 mikrogram pr. døgn. 

Forgiftning

Salmeterol: Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Fluticason 

 • Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe.

Salmeterol 

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

 

Farmakokinetik

Fluticasonpropionat 

 • Absorberes fra luftvejene.
 • Biotilgængelighed 3-11% hos raske, mindre ved astma og KOL.

Salmeterol 

 • Den systemiske absorption er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Inhalationsspray 

 • Inhalatoren skal rystes umiddelbart før hver dosering.
 • Se Instruktioner for anvendelse.

 

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • inhalationssprayen må beholderen ikke tages ud af inhalatoren.

 

Inhalationsspray kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere):  

 • A2A sammenklappelig spacer
 • Able spacer
 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Vortex®

Holdbarhed

 • Inhalationsspray
  • Efter åbning af posen: Kan opbevares i højst 3 måneder.

Indholdsstoffer

Fluticasonpropionatinhalationspulver  50+250 mikrograminhalationspulver  50+500 mikrograminhalationspulver  50+250 mikrogram  (2care4) inhalationspulver  50+500 mikrogram  (2care4) inhalationspulver  50+250 mikrogram  (Orifarm) inhalationspulver  50+500 mikrogram  (Paranova Danmark) inhalationsspray, suspension  25+125 mikrog./dosisinhalationsspray, suspension  25+250 mikrog./dosisinhalationsspray, suspension  25+125 mikrog./dosis  (2care4) inhalationsspray, suspension  25+250 mikrog./dosis  (2care4) inhalationsspray, suspension  25+250 mikrog./dosis  (Orifarm)
Salmeterolinhalationspulver  50+250 mikrograminhalationspulver  50+500 mikrograminhalationspulver  50+250 mikrogram  (2care4) inhalationspulver  50+500 mikrogram  (2care4) inhalationspulver  50+250 mikrogram  (Orifarm) inhalationspulver  50+500 mikrogram  (Paranova Danmark) inhalationsspray, suspension  25+125 mikrog./dosisinhalationsspray, suspension  25+250 mikrog./dosisinhalationsspray, suspension  25+125 mikrog./dosis  (2care4) inhalationsspray, suspension  25+250 mikrog./dosis  (2care4) inhalationsspray, suspension  25+250 mikrog./dosis  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : inhalationspulver 50+250 mikrogram, inhalationspulver 50+500 mikrogram, inhalationspulver 50+250 mikrogram  (2care4) , inhalationspulver 50+500 mikrogram  (2care4) , inhalationspulver 50+250 mikrogram  (Orifarm) , inhalationspulver 50+500 mikrogram  (Paranova Danmark)
Norfluran : inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis, inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis, inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis  (2care4) , inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis  (2care4) , inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver 50+250 mikrogram 422615
60 doser
360,25 6,00
(B) inhalationspulver 50+500 mikrogram 060429
60 doser
444,95 7,42
(B) inhalationspulver 50+250 mikrogram  (2care4) 481798
60 doser
Udgået 29-11-2021
(B) inhalationspulver 50+500 mikrogram  (2care4) 169006
60 doser
Udgået 13-12-2021
(B) inhalationspulver 50+250 mikrogram  (Orifarm) 536380
60 doser
370,30 6,17
(B) inhalationspulver 50+500 mikrogram  (Paranova Danmark) 158714
60 doser
Udgået 10-01-2022
(B) inhalationspulver 50+250 mikrogram 415894
180 doser (3 x 60)
834,00 4,63
(B) inhalationspulver 50+500 mikrogram 519588
180 doser (3 x 60)
918,80 5,10
(B) inhalationspulver 50+250 mikrogram  (2care4) 126704
180 doser (3 x 60)
Udgået 27-12-2021
(B) inhalationspulver 50+500 mikrogram  (2care4) 099172
180 doser (3 x 60)
Udgået 27-12-2021
(B) inhalationspulver 50+250 mikrogram  (Orifarm) 152559
180 doser (3 x 60)
690,00 3,83
(B) inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis 147569
120 doser
238,80 1,99
(B) inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis 143264
120 doser
61,20 0,51
(B) inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis  (2care4) 465079
120 doser
238,90 1,99
(B) inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis  (2care4) 428256
120 doser
Udgået 27-12-2021
(B) inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis  (Orifarm) 428454
120 doser
Udgået 10-01-2022

Substitution

inhalationspulver 50+500 mikrogram
Airflusan Forspiro (Parallelimport), Fluticasonpropionat, Salmeterol, inhalationspulver 50+500 mikrogram Genordn. B
 
inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis
Airflusan Sprayhaler (Parallelimport), Fluticasonpropionat, Salmeterol, inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis
Salmeterol/Fluticasonpr. Cipla Orion Pharma, Fluticasonpropionat, Salmeterol, inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog/dosis
Seretide GSK Pharma, Fluticasonpropionat, Salmeterol, inhalationsspray, suspension 25+250 mikrog./dosis
 
inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis
Seretide GSK Pharma, Fluticasonpropionat, Salmeterol, inhalationsspray, suspension 25+125 mikrog./dosis
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver  50+250 mikrogram

Farve: Blå
Mål i mm: 66 x 83
AirFluSal® Forspiro® 50/250 mikrogram
 
 
 
 
Forspiro® inhalator med åben beskyttelseshætte og åbent kammer til folio-strips
 
AirFluSal® Forspiro® 50/250 mikrogram
 
 
 
 
Foto af mundstykke og dosistæller, Forspiro® inhalator set oppefra.
 
AirFluSal® Forspiro® 50/250 mikrogram
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  50+500 mikrogram

Farve: Grøn
Mål i mm: 66 x 83
AirFluSal® Forspiro® 50/500 mikrogram
 
 
 
 
Forspiro® inhalator med åben beskyttelseshætte og åbent kammer til folio-strips.
 
AirFluSal® Forspiro® 50/500 mikrogram
 
 
 
 
Foto af mundstykke og dosistæller, Forspiro® inhalator set oppefra.
 
AirFluSal® Forspiro® 50/500 mikrogram
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  25+125 mikrog./dosis

Farve: Blå
Mål i mm: 29 x 77
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 125 mikg./dosis
 
 
 
 
Mundstykke set forfra uden beskyttelseshætte
 
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 125 mikg./dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  25+250 mikrog./dosis

Farve: Grøn
Mål i mm: 29 x 77
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 250 mikg./dosis
 
 
 
 
Mundstykke set forfra uden beskyttelseshætte
 
AirFluSal® Sprayhaler® 25+ 250 mikg./dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

21.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...