Seroquel® Prolong

N05AH04
 
 

2. generationsantipsykotikum med nogen sedativ effekt. Dibenzothiazepinderivat. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

 • Skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger, evt. psykomotorisk uro og excitation.
 • Behandling af moderat til svær manisk episode samt moderat til svær depressiv episode ved bipolar lidelse.
 • Forebyggelse af manisk eller depressiv episode ved bipolar lidelse, hvor quetiapin tidligere har haft effekt.
 • Som supplerende behandling af depressive episoder ved unipolar depression hvor monoterapi med et antidepressivum ikke har været tilstrækkeligt.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 50 mg, 150 mg, 200 mg eller 300 mg quetiapin (som fumarat). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Skizofreni 

 • Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Den normale vedligeholdelsesdosis er 400-800 mg 1 gang dgl.
 • Sikkerhedsstudier har vist, at det er forsvarligt at øge dosis til 1.200 mg i døgnet.


Manisk episode 

 • Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Normal effektiv dosis er i intervallet 400-800 mg i døgnet.
 • Sikkerhedsstudier har vist, at det er forsvarligt at øge dosis til 1.200 mg i døgnet.


Depressiv episode ved bipolar lidelse 

 • Voksne < 65 år. Dosis tages almindeligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter kan dosis titreres afhængig af effekt til maksimalt 600 mg i døgnet.


Forebyggelse af manisk eller depressiv episode ved bipolar lidelse
Almindeligvis samme dosis som anvendt ved sidste episode. 

 

Supplerende behandling ved unipolar depression 

 • Dosis tages almindeligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 50 mg, 3. dag: 150 mg og 4. dag: 150 mg. Hvis nødvendigt kan dosis øges til 300 mg dgl.


Ældre 

 • Clearance kan være reduceret med 30-50% hos ældre. Generelt anbefales lavere initialdosis, langsommere dosistitrering og øget monitorering. I den godkendte produktinformation anbefales initialt 50 mg dgl. og dosisøgning på 50 mg dgl. til effektiv dosis.
 • Depressiv episode ved bipolar lidelse. Ingen erfaring vedr. ældre over 65 år.
 • Supplerende behandling ved unipolar depression. 1.-3. dag: 50 mg, 4. dag: 100 mg og 8. dag: 150 mg. Den lavest effektive dosis ned til 50 mg dgl. bør anvendes. Hvis nødvendigt kan dosis fra dag 22 øges til 300 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Seponeres gradvist over 1-2 uger pga. risiko for seponeringssymptomer (bl.a. søvnløshed, opkastning og svimmelhed).
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mulig øget risiko for bivirkninger (bl.a. ekstrapyramidale symptomer, prolaktinstigning og opkastning).
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Bør ikke indtages samtidigt med mad og tages mindst 1 time før et måltid.

Nedsat leverfunktion

Quetiapin metaboliseres hovedsageligt i leveren. Generelt anbefales lavere initialdosis, langsommere dosistitrering og øget monitorering:  

 • Tabletter. Initialt 25 mg dgl. og dosisøgning med 25-50 mg dgl. til effektiv dosis.
 • Depottabletter. Initialt 50 mg dgl. og dosisøgning på 50 mg dgl. til effektiv dosis.

Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig administration af CYP3A4-hæmmere (fx HIV-proteasehæmmere, azoler, erythromycin, clarithromycin, nefazodon). 

Forsigtighedsregler

Brystcancer 

Quetiapin kan forårsage prolaktinstigning. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer. Den kliniske betydning af prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt. 

 

Demens 

Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.  

 

Forlænget QT-interval  

QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1906) (2867). Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika eller midler med risiko for QT-forlængelse, kvinder, ældre. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.  

 

Hyperglykæmi 

På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker og HbA1c bør kontrolleres med passende mellemrum.  

 

Kardiovaskulære lidelser 

Generel forsigtighed pga. risiko for hypotension. Der er set kardiomyopati og myokarditis hos personer i behandling med quetiapin. Seponering bør overvejes ved tegn på kardiomyopati eller myokarditis. 

 

Kramper 

Tilfælde af kramper er set ved behandling med quetiapin. Forsigtighed ved tidligere tilfælde af kramper, sygdom forbundet med kramper eller nedsat krampetærskel. 

 

Kutane bivirkninger 

Alvorlige kutane bivirkninger (bl.a. Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) er forekommet under behandling med quetiapin. Ved tegn på kuntane reaktioner skal behandlingen seponeres.  

 

Misbrugsrisiko 

Misbrug er forekommet. Forsigtighed ved tidligere afhængighed af lægemidler. 

 

Organisk hjernelidelse 

Mulig øget risiko for malignt neuroleptikasyndrom. 

 

Parkinsons sygdom 

Der er vist øget risiko for dødsfald under behandling mod depression med quetiapin hos patienter med Parkinsons sygdom i alderen > 65 år. Kliniske undersøgelser har desuden rapporteret om forværring af Parkinson symptomatologi ved brug af quetiapin. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Quetiapin har stærk antikolinerg effekt.  

En række tilstande kan forværres pga. den antikolinerge effekt af den aktive metabolit norquetiapin, bl.a. autonom neuropati, GI-obstruktion, glaukom, hjertesvigt, myastenia gravis, prostatahyperplasi, tyrotoksikose og vandladningsbesvær.  

Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se desuden Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

 

Risiko for neutropeni 

Opmærksomhed på infektionssymptomer og andre tegn på neutropeni. Behandlingen skal seponeres ved et neutrofiltal < 1,0 x 109/l.  

 

Risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE) 

Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.  

 

Suicidal adfærd 

Ved behandling af depressive episoder kan der, særligt i starten af behandlingen, ses øget risiko for suicidal adfærd. Hos unge under 25 år er der generelt set en øget risiko for suicidal adfærd. Øget forekomst af suicidal adfærd er også set ved samtidig behandling med antidepressiva. Særlig forsigtighed ved tidligere suicidal adfærd. 

 

Søvnapnø 

Søvnapnø er forekommet under behandlingen. Eksisterende søvnapnø kan muligvis forværres. Forsigtighed ved øget risiko for søvnapnø (fx samtidig brug af CNS-deprimerende midler eller overvægt). 

 

Vægtøgning 

Pga. risiko for vægtøgning bør BMI og taljemål følges. Se endvidere Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867)

 

Ældre 

Generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension. 

Referencer: 1906, 2867

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Patienten fik fejlagtigt dobbeltdosis. Først sin sædvanlige morgendosis derhjemme (1.400 mg), og under en indlæggelse senere samme dag administrerer personalet endnu en dagsdosis. Overflytning til kardiologisk afdeling på grund af risiko for hjertearytmi.
Personalet opdager ikke, at patient får tablet i stedet for depottablet i 10 dage. Forværring af fysisk og psykisk tilstand.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi.
Mundtørhed.
Abstinenser*, Svimmelhed.
Nedsat HDL, Vægtøgning.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Ekstrapyramidale gener, Hovedpine.
Døsighed.
Almindelige (1-10 %) Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Palpitationer, Takykardi.
Hyperprolaktinæmi, Thyroideapåvirkning.
Sløret syn.
Dyspepsi, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Temperaturstigning.
Forhøjede levertransaminaser.
Hyperglykæmi, Øget appetit.
Abnorme drømme, Dysartri, Irritabilitet, Suicidale tanker eller adfærd.
Dyspnø.
Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni.
Bradykardi.
Hypotyroidisme.
Hypersensitivitet  (herunder allergiske hudreaktioner).
Forlænget QT-interval**.
Diabetes, Forværring af diabetes, Hyponatriæmi.
Kramper.
Tardive dyskinesier.
Urinretention.
Seksuelle forstyrrelser.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose.
Ileus, Pancreatitis, Tarmobstruktion.
Hypotermi, Malignt neuroleptikasyndrom.
Hepatitis.
Metabolisk syndrom.
Priapisme.
Dyb venetrombose.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Rhabdomyolyse.
Ikke kendt Kardiomyopati, Myocarditis.
Toksisk epidermal nekrolyse.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme.
Cerebrovaskulære tilfælde, Kutan vasculitis.

* Seponeringssymptomer - bl.a. søvnløshed, opkastning og svimmelhed. 

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Ekstrapyramidale gener er set ved korttidsbehandling af depressive episoder. Hyppigheden synes øget ved samtidig behandling med lithium.
 • Somnolens er set i løbet af de første 2 uger og forsvinder normalt ved fortsat behandling.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Der er forekommet alvorlig neutropeni og quetiapin skal seponeres ved et neutrofiltal < 1,0 x 109/l.
 • I sjældne tilfælde kan årelang behandling med antipsykotika fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • En række bivirkninger er set med øget hyppighed hos børn og unge under 18 år, bl.a. hyperprolaktinæmi og synkope.

Interaktioner

 • Quetiapins metabolisme reduceres kraftigt af lægemidler, der hæmmer CYP3A4. Samtidig indgift af azoler øger således koncentrationen af quetiapin. En lignende effekt må forventes ved samtidig administration af andre potente CYP3A4-hæmmere, herunder HIV-proteasehæmmere, erythromycin og grapefrugtjuice. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Carbamazepin og phenytoin nedsætter plasmakoncentrationen af quetiapin.
 • Den antikolinerge virkning af andre midler med antikolinerg effekt (fx antihistaminer og antiparkinsonmidler) kan potenseres.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

Der er data for mere end 5.300 1. trimester-eksponerede graviditeter uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Referencer: 2869, 3228, 3229, 3230, 3837

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Quetiapin binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad, herunder særligt en antagonistisk effekt på histamin H1 receptorerne.  

Den aktive metabolit norquetiapin er en noradrenalin genoptagshæmmer og påvirker flere serotoninreceptorer, bl.a. med antagonistisk virkning på 5HT2C receptorerne og partiel agonistisk virkning på 5HT1A receptorerne. Disse egenskaber kan have betydning for den antidepressive og anxiolytiske effekt.
Quetiapin er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer (tabletter) og ca. 6 timer (depottabletter).
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP3A4 til bl.a. den aktive metabolit norquetiapin, se farmakodynamik.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer (quetiapin) og ca. 12 timer (norquetiapin).
 • < 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.

Indholdsstoffer

Quetiapindepottabletter  50 mgdepottabletter  50 mg  (Abacus) depottabletter  150 mgdepottabletter  200 mgdepottabletter  300 mgdepottabletter  300 mg  (Abacus)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 50 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 300 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 50 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 300 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 50 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 300 mg
Macrogoler : depottabletter 50 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 300 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 117550
100 stk. (blister)
1.347,60 13,48 107,81
(B) depottabletter 50 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 551134
100 stk. (blister)
Udgået 31-05-2021
(B) depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 158185
100 stk. (10x10) (blister)
1.853,90 18,54 49,44
(B) depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 117561
100 stk. (blister)
2.373,90 23,74 47,48
(B) depottabletter 300 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 563436
60 stk. (blister)
Udgået 31-05-2021
(B) depottabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 117584
100 stk. (blister)
3.693,25 36,93 49,24

Substitution

depottabletter 50 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapin "Medical Valley" Medical Valley, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 50 mg
 
depottabletter 150 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapin "Medical Valley" Medical Valley, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 150 mg
 
depottabletter 200 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapin "Medical Valley" Medical Valley, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 200 mg
 
depottabletter 300 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapin "Medical Valley" Medical Valley, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 300 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  50 mg

Præg:
XR 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 6,5 x 16,2
depottabletter 50 mg
 
 
 

Depottabletter  150 mg

Præg:
XR 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 17,2
depottabletter 150 mg
 
 
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
XR 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,6 x 17,2
depottabletter 200 mg
 
 
 

Depottabletter  300 mg

Præg:
XR 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,6 x 19
depottabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

3837. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 26. september 2018)


3228. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016; 73(9):938-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849 (Lokaliseret 3. januar 2018)


2869. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015; 116(4):315-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446 (Lokaliseret 24. maj 2016)


3229. Vigod SN, Gomes T, Wilton AS et al. Antipsychotic drug use in pregnancy: high dimensional, propensity matched, population based cohort study. BMJ. 2015; 13;350:h2298, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25972273 (Lokaliseret 3. januar 2018)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


3230. Habermann F, Fritzsche J, Fuhlbrück F et al. Atypical antipsychotic drugs and pregnancy outcome: a prospective, cohort study. J Clin Psychopharmacol. 2013; 33(4):453-62, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23764684 (Lokaliseret 3. januar 2018)


1906. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. 2011; , http://dpsnet.dk/wp-content/uploads/2014/12/vejledning_1-2011-arytmi-dec2011.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...