Linezolid "Krka"

J01XX08
 
 

Syntetisk antibiotikum, oxazolidinonpræparat. Tillige en reversibel non-selektiv MAO-hæmmer. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af linezolidfølsomme grampositive bakterier, fx pneumoni og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner. 


Behandlingen bør indledes på sygehus. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg linezolid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 600 mg 2 gange dgl. i 10-14 dage.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandlingstid > 28 dage. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Vævseksponeringen af de to primære metabolitter er op til 10 gange højere ved GFR < 30 ml/min. Den kliniske betydning heraf kendes ikke. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Behandling med andre MAO-hæmmere: 

 • isocarboxazid
 • rasagilin
 • selegilin
 • moclobemid

inden for de sidste 14 dage. 

Forsigtighedsregler

 • Ved samtidig infektion med gramnegative bakterier skal denne behandles særskilt.
 • Bør ikke anvendes til patienter med:
  • tyrotoksikose
  • bipolar depression
  • skizofrenilignende tilstande
  • akut konfusion
 • Bør ikke anvendes til patienter, som er i behandling med:
  • serotoningenoptagshæmmere
  • tricykliske antidepressiva
  • serotonin 5-HT1-agonister (triptaner)
  • direkte og indirekte virkende sympatomimetiske midler
  • vasopressive midler
  • dopaminerge midler
  • buspiron

medmindre blodtrykket overvåges intensivt.  

 • Patienter med essentiel hypertension eller fæokromocytom kan udvikle hypertensive kriser.
 • Behandlingen bør foregå under ugentlig kontrol af blodbilledet.
 • Ved synsændring og ved længerevarende behandling (> 28 dage) bør der foretages oftalmologisk kontrol.
 • Forsigtighed ved nedsat krampetærskel.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Anæmi, Eosinofili, Leukocytose, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni, Trombocytose.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser.
Feber, Smerter, Svimmelhed.
Hypoproteinæmi, Leverpåvirkning.
Candidiasis.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet faste-plasma-glucose, Forhøjet LDH, Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Nedsat hæmatokritværdi, Nedsat plasma-albumin.
Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Vaginal candidiasis.
Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier.
Tinnitus.
Sløret syn.
Pancreatitis, Stomatitis.
Påvirkning af plasmaglucose.
Hypercalcæmi, Hyperchloridæmi, Hypernatriæmi, Hypochloridæmi.
Kramper.
Hypæstesi, Paræstesier.
Nyresvigt.
Vaginitis, Vulvovaginale lidelser.
Dermatitis.
Flebitis, Transitorisk cerebral iskæmi, Tromboflebitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Pancytopeni.
Colitis, Pseudomembranøs colitis.
Ikke kendt hyppighed Knoglemarvsdepression.
Opticus neuritis, Synsforstyrrelser, Synstab.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Serotoninsyndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Lactatacidose.
Perifer neuropati.
Alopeci, Bulløs dermatitis.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af andre MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger, og mindst 14 dages interval anbefales mellem doseringen af disse farmaka:
  • isocarboxazid
  • rasagilin
  • selegilin
  • moclobemid.
 • Se endvidere forsigtighedsregler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et estimat af udskillelsen i modermælk. Flere studier har vist, at linezolid er veltolereret hos nyfødte.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Doping

Infusionsvæske: Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Tabletter: Kan anvendes. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 100 %. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 577446
10 stk. (blister)
1.363,10 136,31 272,62

Substitution

filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Accord" Accord, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Sandoz" Sandoz, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Zyvoxid Pfizer, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 18
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...