Linezolid "Sandoz"

J01XX08
 
 

Syntetisk antibiotikum, oxazolidinonpræparat. Tillige en reversibel non-selektiv MAO-hæmmer. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af linezolidfølsomme grampositive bakterier, fx pneumoni og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner. 


Behandlingen bør indledes på sygehus. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg linezolid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 600 mg 2 gange dgl. i 10-14 dage.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand
 • Tabletterne kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad
 • Erfaring savnes vedr. behandlingstid > 28 dage.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Vævseksponeringen af de to primære metabolitter er op til 10 gange højere ved GFR < 30 ml/min. Den kliniske betydning heraf kendes ikke. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Behandling med andre MAO-hæmmere: 

 • isocarboxazid
 • rasagilin
 • selegilin
 • moclobemid

inden for de sidste 14 dage. 

Forsigtighedsregler

 • Ved samtidig infektion med gramnegative bakterier skal denne behandles særskilt.
 • Bør ikke anvendes til patienter med:
  • tyrotoksikose
  • bipolar depression
  • skizofrenilignende tilstande
  • akut konfusion
 • Bør ikke anvendes til patienter, som er i behandling med:
  • serotoningenoptagshæmmere
  • tricykliske antidepressiva
  • serotonin 5-HT1-agonister (triptaner)
  • direkte og indirekte virkende sympatomimetiske midler
  • vasopressive midler
  • dopaminerge midler
  • buspiron
   medmindre blodtrykket overvåges intensivt.
 • Patienter med essentiel hypertension eller fæokromocytom kan udvikle hypertensive kriser.
 • Behandlingen bør foregå under ugentlig kontrol af blodbilledet.
 • Ved synsændring og ved længerevarende behandling (> 28 dage) bør der foretages oftalmologisk kontrol.
 • Forsigtighed ved nedsat krampetærskel.
 • Der er indberettet hyponatriæmi og/eller SIADH (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) hos nogle patienter, der fik behandling med linezolid. Det anbefales, at natriumindholdet i serum kontrolleres regelmæssigt hos patienter med risiko for hyponatriæmi, såsom ældre samt patienter, der får lægemidler, som kan sænke natriumniveauet i blodet (f.eks. thiaziddiuretika, såsom hydrochlorthiazid).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytopeni, Trombocytose Leukocytose
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Oral candidiasis Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser  (metalsmag)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Feber
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Undersøgelser Forhøjet faste-plasma-glucose, Forhøjet serum-bicarbonat, Nedsat hæmatokritværdi, Nedsat plasma-albumin, Nedsat serum-bicarbonat Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet LDH, Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Nedsat hæmoglobin
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Hypoproteinæmi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Vaginal candidiasis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Pancytopeni
Hjerte Arytmier
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Opticus neuritis, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis, Stomatitis Gastritis, Glossitis, Meteorisme, Misfarvning af tungen, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kuldegysninger, Træthed
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Påvirkning af plasmaglucose Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi, Hyperchloridæmi, Hypernatriæmi, Hypochloridæmi Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati
Nyrer og urinveje Nyresvigt Polyuri
Det reproduktive system og mammae Vaginitis, Vulvovaginale lidelser
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Dermatitis Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Flebitis, Transitorisk cerebral iskæmi, Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Synsfeltdefekt
Mave-tarm-kanalen Colitis Misfarvning af tænder
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Lactatacidose
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Øjne Synsforstyrrelser, Synstab
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Serotoninsyndrom
Hud og subkutane væv Alopeci

Interaktioner

Anden medicin sammen med Linezolid "Sandoz"
 • Samtidig indgift af andre MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger, og mindst 14 dages interval anbefales mellem doseringen af disse farmaka:
  • isocarboxazid
  • rasagilin
  • selegilin
  • moclobemid.
 • Se endvidere forsigtighedsregler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et estimat af udskillelsen i modermælk. Flere studier har vist, at linezolid er veltolereret hos nyfødte.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Forgiftning

Farmakodynamik

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 100 %. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 600 mg, Sandoz  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg 553020
10 stk. (blister)
1.645,55 164,56 329,11
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg 174147
30 stk. (blister)
3.888,35 129,61 259,22

Substitution

filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Accord" Accord, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Linezolid "Krka" KRKA, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
Zyvoxid Pfizer, Linezolid, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
LZ 600
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,9 x 18,8
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...