Imurel®

L04AX01
 
 
Cytostatikum. Antimetabolit.

Anvendelsesområder

 • Sygdomme og tilstande, hvor immunsuppression er indiceret.

Azathioprin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til immunsygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg eller 50 mg azathioprin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn. Individuelt. Sædvanligvis 2-5 mg/kg legemsvægt/dag under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal. 

 

Kronisk aktiv hepatitis (autoimmun hepatitis) 

 • Voksne. 1-2 mg/kg legemsvægt i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele.
 • Tages med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Bør tages mindst 1 time før eller 2 timer efter indtagelse af mælk eller mælkeprodukter.
 • Tages konsekvent med mad eller uden mad. Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Nedsat leverfunktion

Initialdosis bør evt. nedsættes, og tæt monitorering for bivirkninger tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Blodbilledet kontrolleres hver uge de første 4 uger og derefter hver 3.-4. måned, uanset dosis.
 • Vacciner med levende virus eller bakterier skal undgås under behandlingen og i mindst 3 måneder efter seponering.
 • Dosisreduktion ved knoglemarvsinsufficiens relateret til behandling.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression, Leukopeni
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Steatoré Diarré
Lever og galdeveje Kolestase, Leverpåvirkning
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Megaloblastisk anæmi, Myelodysplastisk syndrom, Pancytopeni
Lever og galdeveje Alvorlige hepatiske skader  (livstruende)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Cervixneoplasi, Hudcancer, Kaposis sarkom, Myeloid leukæmi, Neoplasmer, Sekundær malignitet
Hud og subkutane væv Alopeci
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Colitis, Diverticulitis, Gastro-intestinal blødning eller perforation Diarré  (svær diarré hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel pneumonitis
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Lymfom  (hepatoplenisk T-celle lymfom)
Hud og subkutane væv Akut febril neutrofil dermatose

Interaktioner

Anden medicin sammen med Imurel®
 • Xanthinoxidasen er ansvarlig for hovedparten af den metaboliske inaktivering af 6-mercaptopurin:
  • Samtidig behandling med febuxostat kan medføre en forstærket immunsuppressiv effekt, og kombinationen bør undgås. Er dette ikke muligt, bør dosis af azathioprin reduceres til højst 20 % af sædvanlig dosis.
  • Samtidig behandling med allopurinol kan medføre en forstærket immunsuppressiv effekt, og dosis af azathioprin skal reduceres til ca. 25 % af sædvanlig dosis.
 • Azathioprin har antagonistisk effekt over for ikke-depolariserende muskelrelakserende midler.
 • Azathioprin kan forstærke effekten af depolariserende muskelrelakserende midler (cisatracurium, rocuronium eller suxamethon).
 • Azathioprin kan hæmme effekten af warfarin og phenprocoumon.
 • Kombinationen af azathioprin og mesalazin, balsalazid eller sulfasalazin kan øge risiko for myelosuppression.
 • Infusion af infliximab kan i 1-3 uger herefter øge koncentrationen af azathioprins aktive metabolit.
 • Reversibel levercellenekrose er påvist ved behandling med cyclophosphamid efter azathioprin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 eksponerede gravide i løbet af graviditeten - de fleste heraf også i 1. trimester. De fleste data stammer fra nyretransplanterede patienter, men også i betydeligt omfang fra patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, som oftest har været i behandling med andre immunosuppressiva samtidigt, og det er i nogle datasæt ikke muligt at adskille specifik lægemiddeleksponering og outcome specielt for ciclosporin, tacrolimus og azathioprin. Der er overordnet ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der synes overordnet at være en mindre overhyppighed af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Confounding by indication er utvivlsomt et bias, som påvirker disse observationer. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4285, 4286, 4287, 4288

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Azathioprin er et potent immunmodulerende lægemiddel, som kun i beskedent omfang udskilles i modermælken - den relative vægtjusterede dosis er under 1 %.  

Der er omkring 500 (omend metodologisk meget heterogene) beskrevne observationer af ammede børn ved forskellige doser af azathioprin til moderen. 

Overordnet set er der relativt få observationer iblandt disse, som tyder på påvirkninger af det ammede barn, og der synes ikke beskrevet alvorlige bivirkninger. 

I nogle serier er der dog beskrevet påvirket blodbillede hos det ammede barn uden kliniske symptomer. Nogle har rapporteret en overhyppighed af infektioner, men disse data er mindre egnede til at vurdere kausalitet. 

Såfremt man beslutter at behandle med azathioprin under amning, bør man have øget opmærksomhed på mulige bivirkninger hos det ammede barn, specielt infektioner. 

Referencer: 5900, 5901, 5902

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Imurel® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Imurel® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Azathioprin er en hypoxanthinanalog som efter aktivering først til 6-mercaptopurin og derefter til nukleotidet blokerer purinbiosyntesen.  

Farmakokinetik

 • Prodrug. Metaboliseres hurtigt efter absorption til den aktive metabolit, 6-mercaptopurin.
 • Biotilgængeligheden af 6-mercaptopurin er ca. 60 % og nedsættes med ca. 25 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid for 6-mercaptopurin ca. 1 time.
 • 6-mercaptopurin oxideres til 6-tiourinsyre og andre metabolitter, der udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Tabletterne er filmovertrukne, men ved deling kan man komme i kontakt med det aktive indholdsstof. Bør så vidt muligt ikke deles. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 25 mg, Aspen Nordic  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 50 mg, Aspen Nordic  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Bør tages mindst 1 time før eller 2 timer efter indtagelse af mælk eller mælkeprodukter.

Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Tablet kan opslæmmes i vand.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 25 mg
Imurel
073947
50 stk. (blister)
114,30 2,29 13,72
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg
Imurel
075009
100 stk. (blister)
330,05 3,30 9,90

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Azatioprin "Mylan" Viatris, Azathioprin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
filmovertrukne tabletter 50 mg
Azathioprin "Orifarm" Orifarm Generics, Azathioprin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Azatioprin "Mylan" Viatris, Azathioprin, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
IM, 2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
IM, 5
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,5 x 7,5
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

5902. Reynolds JA, Gayed M, Khamashta MA et al. Outcomes of children born to mothers with systemic lupus erythematosus exposed to hydroxychloroquine or azathioprine. Rheumatology (Oxford). 2023; 62(3):1124-35, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35766806/ (Lokaliseret 29. marts 2023)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5900. Ikram N, Eudy A, Clowse MEB. Breastfeeding in women with rheumatic diseases. Lupus Sci Med. 2021; 8(1), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33832977/ (Lokaliseret 29. marts 2023)


4277. Kamarajah SK, Arntdz K, Bundred J et al. Outcomes of Pregnancy in Recipients of Liver Transplants. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30529735 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4278. Colla L, Diena D, Rossetti M et al. Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era. J Nephrol. 2018; 31(3):361-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4279. Sarkar M, Bramham K, Moritz MJ et al. Reproductive health in women following abdominal organ transplant. Am J Transplant. 2018; 18(5):1068-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446243 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4285. Alami Z, Agier MS, Ahid S et al. Pregnancy outcome following in utero exposure to azathioprine: A French comparative observational study. Therapie. 2018; 73(3):199-207, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29100610 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4287. Garritsen FM, van den Broek MPH, van Zuilen AD et al. Pregnancy and fetal outcomes after paternal exposure to azathioprine, methotrexate or mycophenolic acid: a critically appraised topic. Br J Dermatol. 2017; 176(4):866-77, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28418137 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5901. Constantinescu S, Pai A, Coscia LA et al. Breast-feeding after transplantation. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014; 28(8):1163-73, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25271063/ (Lokaliseret 29. marts 2023)


4281. Bramham K, Nelson-Piercy C, Gao H et al. Pregnancy in renal transplant recipients: a UK national cohort study. Clin J Am Soc Nephrol. 2013; 8(2):290-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23085724 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4286. Akbari M, Shah S, Velayos FS et al. Systematic review and meta-analysis on the effects of thiopurines on birth outcomes from female and male patients with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2013; 19(1):15-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22434610 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4288. Casanova MJ, Chaparro M, Domènech E et al. Safety of thiopurines and anti-TNF-α drugs during pregnancy in patients with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2013; 108(3):433-40, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23318480 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4280. Deshpande NA, James NT, Kucirka LM et al. Pregnancy outcomes of liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis. Liver Transpl. 2012; 18(6):621-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344967 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

28.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...