Bloxazoc

C07AB02
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 23,75 mg (delekærv), 47,5 mg, 95 mg eller 190 mg metoprololsuccinat svarende til henholdsvis 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg metoprololtartrat. 

Doseringsforslag

Hypertension 

Voksne  

 • Initialt 50-100 mg 1 gang dgl.
 • Kan øges til 200 mg 1 gang dgl.

 

Børn ≥ 6 år  

 • 0,5-1 mg/kg, dog højst 50 mg 1 gang dgl.
 • Kan øges til 2 mg/kg, højst 200 mg 1 gang dgl.

 

Angina pectoris 

Voksne  

 • 50-200 mg 1 gang dgl.

 

Arytmier 

Voksne  

 • 50-200 mg 1 gang dgl. Kan øges.

 

Tyrotoksikose 

Voksne  

 • 50-200 mg 1 gang dgl. Kan øges.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

Voksne  

 • Individuelt. Sædvanligvis 200 mg dgl.

 

Funktionelle hjertelidelser med palpitationer 

Voksne  

 • 100-200 mg 1 gang dgl.

 

Hjerteinsufficiens 

Voksne  

 • Initialt 12,5-25 mg 1 gang dgl. i 14 dage.
 • Herefter øges dosis over uger-måneder til højst 200 mg 1 gang dgl.
 • Metoprolol må først adderes til gængs standardterapi, når patienten er i klinisk stabil fase, dvs efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.
 • Ved opstart af behandlingen kan patienterne opleve en midlertidig forværring af symptomerne i op til flere uger.

 

Migræneprofylakse og benign essentiel tremor 

Voksne  

 • 100-200 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne med delekærv kan deles og herefter synkes med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Det anbefales at tage dosis om morgenen.
 • Depottabletterne tages konsekvent med eller uden mad.
 • Der er ingen erfaring vedr. børn < 6 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). Dosisreduktion kan være nødvendig. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling
 • Pludselig seponering af β-blokkere kan give anledning til takykardi, hovedpine, svedeture og trykken i brystet, det såkaldte "seponeringssyndrom", som har givet anledning til forværring af angina pectoris og udvikling af akut myokardieinfarkt. Patienterne bør derfor altid udtrappes af behandlingen over 1-2 uger, specielt hvis det drejer sig om patienter med iskæmisk hjertesygdom.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Kontraindikationer

 • Allergi over for β-blokkere
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Sinoatrialt blok
 • Kardiogent shock
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • Syg sinus-syndrom, med mindre patienten har pacemaker
 • Metabolisk acidose
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Svær astma og KOL
 • Mistænkt akut myokardieinfarkt, hjertefrekvens < 45 slag/min., PQ-interval > 0,24 sek. eller systolisk blodtryk < 100 mmHg.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (undtagen MAO-B)
 • Samtidig behandling med fluoxetin eller paroxetin pga. kraftig hæmning af CYP2D6
 • Samtidig i.v.-behandling med calciumantagonister type I (verapamil) eller type III (diltiazem).

Forsigtighedsregler

 • Astma og KOL
 • AV-blok af 1. grad
 • Svært regulerbar diabetes, da metoprolol kan mindske symptomerne på hypoglykæmi
 • Kraftig hypersensitivitetsreaktion i anamnesen
 • Psoriasis
 • Prinzmetals angina
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.

 

Perifere kredsløbsforstyrrelser 

Pga. den negative inotrope og kronotrope effekt kan β-blokkere muligvis forværre arteriel insufficiens. Der er dog ikke vist påvirkning af bl.a. gådistance, ankelblodgennemstrømning og hudtemperatur hos patienter med perifer kredsløbsforstyrrelse, som fik selektive β1-blokkere. Pga. manglen på større studier anbefales, særligt ved alvorlige perifere kredsløbsforstyrrelser, forsigtighed og monitorering for perifer arteriel obstruktion (6023) (6024)

Referencer: 6023, 6024

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af styrker, så der overdoseres. Forgiftning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Kolde hænder og fødder
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier, AV-blok  (grad 1), Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser, Kardiogent shock  (ved akut myokardieinfarkt)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Depression, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Somnolens Mareridt, Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Conjunctivitis, Synsforstyrrelser Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Metabolisme og ernæring Forværring af diabetes
Psykiske forstyrrelser Angst, Nervøsitet Anspændthed
Det reproduktive system og mammae Impotens
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Hud og subkutane væv Alopeci
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Øre og labyrint Høreforstyrrelser, Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Forværring af psoriasis
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Artritis, Muskelsvaghed
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Personlighedsændringer
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke kendt hyppighed
Vaskulære sygdomme Forværring af Raynauds syndrom Forværring af claudicatio intermittens

Interaktioner

Anden medicin sammen med Bloxazoc
 • Metoprolol er substrat for CYP2D6. Hæmmere af CYP2D6, som fx paroxetin, fluoxetin, escitalopram, sertralin, duloxetin, diphenhydramin, venlafaxin, hydroxychloroquin, antipsykotika (perfenaziner) og propafenon, kan øge plasmakoncentrationen af metoprolol. Monitorering af den β-blokerende virkning anbefales.
 • Samtidig behandling med fluoxetin eller paroxetin er kontraindiceret.
 • Samtidig i.v.-behandling med calciumantagonister type I (verapamil) eller type III (diltiazem) er kontraindiceret.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling (ikke i.v.) med calciumantagonister, idet hypotension, bradykardi og andre hjerterytmeforstyrrelser kan forekomme. Dette gælder især for verapamil og i mindre grad for diltiazem. Ved nifedipin er der risiko for markant blodtryksfald.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med flere antiarytmika, som lidocain, propafenon, amiodaron og dronedaron. Kombinationen kan øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Samtidig anvendelse af noradrenalin, adrenalin og andre sympatomimetika kan fremkalde udtalt blodtryksstigning.
 • Neuromuskulær blokade forårsaget af perifere muskelrelaksantia, fx suxameton, kan øges pga. metoprolols β-blokerende virkning.
 • Samtidig anvendelse af inhalationsanæstetika øger β-blokkeres bradykardiske virkning.
 • Behandling med metoprolol kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.
 • Samtidig behandling med methyldopa og hjerteglykosider kan medføre et udtalt fald i hjertefrekvensen og hjertets overledningsevne.
 • Tæt lægelig overvågning af patienter, der samtidig behandles med MAO-hæmmere eller andre β-blokkere (også øjendråber).
 • Samtidig behandling med imatinib giver en moderat øgning i plasmaniveauet af metoprolol.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Rifampicin og barbitursyrederivater nedsætter AUC for metoprolol pga. enzyminduktion i leveren.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.600 1. trimester-eksponerede uden tegn på væsentlig risiko for medfødte misdannelse. Derudover tyder data på øget risiko for tidlig fødsel samt lav fødselsvægt, men i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Restriktioner

Anvendelse af beta-blokkere medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, fx skydning og golf. 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Bloxazoc. Risikoen for hypotension øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Bloxazoc.  

Risikoen for hypotension øges. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet, hvilket medfører et fald i hjertets minutvolumen.
 • Depottabletter. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres via CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (polydepot) frigiver det aktive stof over ca. 20 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 25 mg, KRKA  Delekærv
depottabletter 50 mg, KRKA  Delekærv for nemmere indtagelse
depottabletter 100 mg, KRKA  Delekærv for nemmere indtagelse
depottabletter 200 mg, KRKA  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.)
Bloxazoc
071029
30 stk. (blister)
68,90 2,30 13,78
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.)
Bloxazoc
500402
100 stk. (blister)
90,25 0,90 5,41
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Bloxazoc
063514
30 stk. (blister)
73,55 2,45 7,36
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Bloxazoc
089692
100 stk. (blister)
76,90 0,77 2,31
(B) depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Bloxazoc
142914
100 stk. (blister)
76,90 0,77 1,15
(B) depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.)
Bloxazoc
037471
100 stk.(blister)
175,55 1,76 1,32

Substitution

depottabletter 25 mg
Metomylan Viatris, Metoprolol, depottabletter 25 mg
Metoprololsuccinat "Hexal" HEXAL, Metoprolol, depottabletter 25 mg
Metoprololsuccinat "Orion" Orion Pharma, Metoprolol, depottabletter 25 mg Genordn. B
Metoprololsuccinat "Teva" TEVA, Metoprolol, depottabletter 25 mg
Selo-zok Recordati AB, Metoprolol, depottabletter 25 mg
 
depottabletter 50 mg
Metomylan Viatris, Metoprolol, depottabletter 50 mg
Metoprololsuccinat "Hexal" HEXAL, Metoprolol, depottabletter 50 mg
Metoprololsuccinat "Orion" Orion Pharma, Metoprolol, depottabletter 50 mg Genordn. B
Metoprololsuccinat "Teva" TEVA, Metoprolol, depottabletter 50 mg
Metrasina (Parallelimport), Metoprolol, depottabletter 50 mg Genordn. B
Selo-zok Recordati AB, Metoprolol, depottabletter 50 mg
 
depottabletter 100 mg
Metomylan Viatris, Metoprolol, depottabletter 100 mg
Metoprololsuccinat "Hexal" HEXAL, Metoprolol, depottabletter 100 mg
Metoprololsuccinat "Orion" Orion Pharma, Metoprolol, depottabletter 100 mg Genordn. B
Metoprololsuccinat "Teva" TEVA, Metoprolol, depottabletter 100 mg
Selo-zok Recordati AB, Metoprolol, depottabletter 100 mg
 
depottabletter 200 mg
Metomylan Viatris, Metoprolol, depottabletter 200 mg
Metoprololsuccinat "Hexal" HEXAL, Metoprolol, depottabletter 200 mg
Metoprololsuccinat "Orion" Orion Pharma, Metoprolol, depottabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  25 mg

Præg:
C, 1
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 8,5
depottabletter 25 mg
 
 
 

Depottabletter  50 mg

Præg:
C, 2
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 10,5
depottabletter 50 mg
 
 
 

Depottabletter  100 mg

Præg:
C, 3
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 13
depottabletter 100 mg
 
 
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
C, 4
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 19
depottabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


6024. Schlager O, Gajdosova Kovacicova L, Senn O et al. β-Blockers and Vascular Hemodynamics in Patients with Peripheral Arterial Disease. J Clin Hypertens (Greenwich). 2016; 18(12):1244-49, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8031715/ (Lokaliseret 31. oktober 2023)


6023. I. Paravastu SC, Mendonca DA, Da Silva A. Beta blockers for peripheral arterial disease. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 2013(9), https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7271644/ (Lokaliseret 31. oktober 2023)

 
 

Revisionsdato

23.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...