Voriconazole "Sandoz"

J02AC03
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg eller 200 mg voriconazol. 

Doseringsforslag

Behandling 

 • Voksne og børn 15-17 år samt børn 12-14 år med legemsvægt ≥ 50 kg

 

Oralt  

 

Legemsvægt ≥ 40 kg 

Legemsvægt < 40 kg 

Initialdosis
(0-24 timer)
 

400 mg hver 12. time 

200 mg hver 12. time 

Vedligeholdelsesdosis
(efter > 24 timer)
 

300-400 mg 2 gange dgl. 

150-200 mg 2 gange dgl. 

 • Bemærk:
  • Vedligeholdelsesdosis afviger fra godkendt dosering, se Azoler.
 • Børn 12-14 år med legemsvægt < 50 kg samt børn 2-12 år

 

Oralt  

Initialdosis
(0-24 timer)
 

Anbefales ikke* 

Vedligeholdelsesdosis
(efter > 24 timer)
 

9 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. (højst 350 mg 2 gange dgl.) 

* I stedet for gives parenteral dispenseringsform med dosis 9 mg/kg legemsvægt i.v. hver 12. time. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør være så kortvarig som mulig. Langtidsbehandling i > 6 mdr. kræver nøje vurdering af risiko-/fordel-forholdet.
 • Ved alvorlige invasive aspergillusinfektioner, hvor der ønskes at skifte fra parenteral til oral behandling, anvendes samme doser oralt, som blev givet parenteralt.
 • En dosis på 8 mg/kg legemsvægt intravenøst giver en voriconazoleksponering, der er ca. 2 gange højere end den, der ses ved 9 mg/kg legemsvægt efter oral administration.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.

 

Profylakse mod invasive svampeinfektioner hos højrisikopatienter, der har fået allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT)  

 • Påbegyndes på transplantationsdagen.
 • Samme doseringer som anført ved behandling.
 • Kan gives i højst 100 dage, men bør anvendes så kortvarigt som muligt.
 • Profylakse i op til 180 dage efter transplantation må kun fortsætte i tilfælde af vedvarende immunsuppression eller graft versus host-sygdom (GvHD).

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletter bør tages mindst 1 time før eller 1 time efter et måltid.

Nedsat leverfunktion

 • Child-Pugh A-B: Normal initialdosis og halv vedligeholdelsesdosis.
 • Child-Pugh C: Erfaring savnes.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med:
  • CYP3A4-metaboliserede lægemidler, der har snævert terapeutisk indeks, eller med risiko for QT-forlængelse, herunder bl.a. pimozid, sekalealkaloider og sirolimus.
  • Kraftige induktorer af CYP3A4, herunder bl.a. rifampicin, phenytoin og naturlægemidler, der indeholder perikon.
  • CYP3A4-substrater, fx naloxegol og ivabradin.
  • Højdosis efavirenz (≥ 400 mg 1 gang dgl.).
  • Højdosis ritonavir (≥ 400 mg 2 gange dgl.).
  • Tolvaptan.
  • Lurasidon.
  • Venetoclax.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med stor forsigtighed ved kendt allergi over for andre azoler og hos patienter med særlig risiko for hjertearytmi, herunder QT-forlængelse.
 • Nyrefunktion, leverfunktion og serumelektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte.
 • Ved signifikant stigning i leverfunktionsværdier bør behandlingen seponeres, med mindre at risikoen herved overstiger fordelene ved at fortsætte.
 • Pancreasfunktionen (kontrol af serum-amylase eller serum-lipase) bør monitoreres tæt hos patienter, især børn, med risikofaktorer for akut pancreatitis.
 • Patienter bør informeres om straks at kontakte en læge ved tegn eller symptomer på Cushings syndrom eller binyrebarkinsufficiens. Se også Interaktioner.
 • Pga. risiko for fototoksicitet bør patienter i behandling med voriconazol undgå udsættelse for stærkt sollys og UV-lys.
 • Bemærk: Interindividuel variation i serumniveau betinget af varierende metabolisering, og derfor bør serumniveau kontrolleres ved behandling af alvorlige infektioner (terapeutisk område 1-5,5 mikrogram/ml, målt som dalværdi efter 4-7 dages behandling og igen ved mistanke om behandlingssvigt, toksicitet eller ved ændring af anden samtidig behandling med mulig indflydelse på plasmaniveauet af voriconazol).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med vitamin K-antagonister (warfarin). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Lever og galdeveje Leverpåvirkning*
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Hjerte Bradykardi, Supraventrikulære arytmier Takykardi
Øjne Retinal blødning
Mave-tarm-kanalen Cheilitis, Obstipation, Tandkødsbetændelse
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kulderystelser
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Ansigtsødem
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rygsmerter, Øget muskeltonus
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Somnolens Søvnløshed
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Hæmaturi
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Lungeødem Sinuitis
Hud og subkutane væv Alopeci, Eksfoliativ dermatitis, Erytem Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt
Vaskulære sygdomme Flebitis, Hypotension, Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Knoglemarvsdepression, Lymfadenopati
Hjerte Ventrikelflimren, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Det endokrine system Hypotyroidisme
Øjne Dobbeltsyn, Opticus neuritis, Papilødem Blefaritis
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Peritonitis, Pseudomembranøs colitis, Tungeødem Gastroenteritis, Glossitis, Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Cholecystitis, Hepatomegali, Leverinsufficiens Galdesten
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Hjerneødem Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjet plasma-carbamid
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens, Hyperkolesterolæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis
Nervesystemet Ataksi, Ekstrapyramidale gener, Encefalopati, Hypæstesi, Okulogyration, Perifer neuropati
Nyrer og urinveje Nefritis, Renal tubulær nekrose Proteinuri
Hud og subkutane væv Eksem, Fototoksicitet, Papuløst hududslæt, Purpura Allergisk dermatitis, Makuløst udslæt
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Hjerte AV-blok, Torsades de pointes-takykardi
Det endokrine system Hypertyroidisme
Øjne Korneal uklarhed, N. Opticus atrofi, Nystagmus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Forværring af psoriasis
Nervesystemet Guillain-Barrés syndrom, Hepatisk encefalopati
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Pseudoporfyri, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Aktinisk keratose
Ikke kendt hyppighed
Knogler, led, muskler og bindevæv Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion, Periostitis
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Planocellulært karcinom
Hud og subkutane væv Lentigo

* Leverpåvirkning omfatter abnorme leverfunktionsværdier.  

 

 • Non-infektiøs periostitis er set hos transplanterede patienter.
 • Ved langtidsbehandling er set planocellulært karcinom hos patienter med fototoksicitet, immunsuppression og andre risikofaktorer.
 • Der er også set langvarige synsrelaterede bivirkninger.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Voriconazole "Sandoz"
 • Voriconazol er en potent hæmmer af CYP3A4 og CYP2C9, og der er risiko for øget plasmakoncentration af lægemidler, der nedbrydes af disse enzymer.
 • Samtidig behandling med CYP3A4-metaboliserede lægemidler, fx pimozid, sekalealkaloider og sirolimus, er kontraindiceret.
 • Samtidig behandling med CYP3A4-substrater, fx naloxegol og ivabradin, er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af ventolax kan voriconazol ved initiering og under dosistitreringsfasen med ventoclax øge plasmakoncentrationen af venetoclax signifikant og øge risikoen for tumorlysesyndrom. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af lurasidon øges eksponeringen for lurasidon potentielt og kan medføre alvorlige bivirkninger. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af tolvaptan medfører signifikant øget plasmakoncentration af tolvaptan. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig behandling med naturlægemidler med perikon nedsættes effekten af voriconazol. Kombination er kontraindiceret.
 • Voriconazol og efavirenz påvirker gensidigt hinanden. Efavirenz reducerer plasmakoncentrationen af voriconazol signifikant, og voriconazol øger plasmakoncentrationen af efavirenz signifikant. Samtidig behandling med højdosis efavirenz (≥ 400 mg 1 gang dgl.) er kontraindiceret.
 • Voriconazol og efavirenz påvirker gensidigt hinanden. Efavirenz reducerer plasmakoncentrationen af voriconazol signifikant, og voriconazol øger plasmakoncentrationen af efavirenz signifikant. Samtidig behandling med højdosis efavirenz (≥ 400 mg 1 gang dgl.) er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af højdosis ritonavir (≥ 400 mg 2 gange dgl.) reduceres plasmakoncentrationen af voriconazol signifikan.t Samtidig behandling med højdosis ritonavir (≥ 400 mg 2 gang dgl.) er kontraindiceret.
 • For andre lægemidler, der nedbrydes via CYP3A4 eller CYP2C9, kan også forventes øgede plasmakoncentrationer med muligt behov for dosisjustering, herunder bl.a. alfentanil og lignende kortidsvirkende opiater (AUC øges ca. 600 %), atorvastatin, ciclosporin (AUC øges ca. 70 %), HIV-proteasehæmmere, methadon (AUC øges ca. 50 %), midazolam, NSAID, omeprazol (AUC øges 280 %), fosfodiesterasehæmmere som sildenafil og tadalafil, rifabutin (AUC øges ca. 300 %), simvastatin, og tacrolimus (AUC øges ca. 220 %).
 • Samtidig brug af voriconazol og everolimus anbefales ikke, da plasmakoncentrationen af everolimus kan øges signifikant.
 • Voriconazol kan muligvis øge neurotoksiciteten af vincristin og vinorelbin.
 • Voriconazol potenserer virkningen af warfarin, og samtidig brug kan forårsage alvorlige blødninger. Derfor skal den antikoagulerende virkning overvåges nøje under samtidig brug, og dosis skal justeres efter behov.
 • Voriconazol forlænger plasmahalveringstiden for alfentanil (4 gange) og for lignende korttidsvirkende opiater, hvorfor dosis af disse stoffer skal reduceres.
 • Kraftige induktorer af CYP3A4, herunder bl.a. carbamazepin, phenytoin, rifabutin og rifampicin kan reducere plasmakoncentrationen af voriconazol med risiko for behandlingssvigt. Samtidig anvendelse er kontraindiceret. Hvis rifabutin findes nødvendig, så øges dosis af voriconazol til 350 mg x 2 dgl.
 • Ved brug af voriconazol samtidig med kortikosteroider er der rapporteret om Cushings syndrom med og uden efterfølgende binyreinsufficiens. Se også Forsigtighedsregler.
 • Letermovir kan nedsætte virkningen af voriconazol, Hvis samtidig brug ikke kan undgås, monitoreres der for tab af virkning.
 • Voriconazol antages at øge plasmakoncentrationen af ivacaftor med risiko for bivirkninger. Ved samtidig brug anbefales derfor nedsat dosis af ivacaftor.
 • Hvis samtidig administration af voriconazol og flucloxacillin ikke kan undgås, skal der kontrolleres for potentielt nedsat virkning af voriconazol (fx ved terapistyring). Det kan være nødvendigt at øge dosis af voriconazol.
 • Se endvidere tabel 1 i Elimination og cytokrom P450-systemet og tabel 3 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. På baggrund af den mulige dosisrelaterede teratogene effekt af et andet azol, fluconazol, må voriconazol ikke anvendes. Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Voriconazole "Sandoz" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Voriconazole "Sandoz" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Virkemåden består i en hæmning af ergosterolsyntesen, idet voriconazol bremser omdannelse af lanosterol til ergosterol via hæmning af det cytokrom P450-afhængige enzym 14-steroldemethylase.
 • Voriconazol er bredspektret med virkning på:
  • Candida spp. (dog i mindre grad på C. glabrata og C. krusei)
  • Aspergillus spp.
  • Dimorfe svampe
  • Scedosporium apiospermum
  • Talaromyces marneffei
  • Fusarium spp.

Farmakokinetik

 • Steady state efter 24 timer ved anbefalet initialdosis.
 • Fordelingsvolumen 4,6 l/kg ved steady state
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 6 timer, men dosisafhængig pga. mætningskinetik.
 • < 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 95 %, nedsættes med ca. 25 % ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 50 mg, Sandoz  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 200 mg, Sandoz  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages mindst 1 time før eller efter et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.)
Voriconazole "Sandoz"
051429
30 stk. (blister)
4.610,35 153,68 1.229,43
(A) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.)
Voriconazole "Sandoz"
415601
30 stk. (blister)
2.219,60 73,99 147,97

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Vfend Pfizer, Voriconazol, filmovertrukne tabletter 50 mg
Voriconazole "Accord" Accord, Voriconazol, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
filmovertrukne tabletter 200 mg
Voriconazole "Accord" Accord, Voriconazol, filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 15,9
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...