Etoricoxib "Krka"

M01AH05
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel med overvejende COX-2-hæmning. 

Anvendelsesområder

 

Må kun anvendes undtagelsesvis og under specielle forudsætninger, og da kun til patienter med betydelig risiko for mave-tarmblødning. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 60 mg, 90 mg eller 120 mg (delekærv) etoricoxib. 

Doseringsforslag

Osteoartrose 

 • Voksne og børn > 16 år. 30 (-60) mg 1 gang dgl.


Reumatoid artritis og ankyloserende spondylitis 

 • Voksne og børn > 16 år. 60 mg 1 gang dgl. Dosis kan evt. øges til 90 mg i en kortere periode, hvorefter dosis atter reduceres til 60 mg.


Akut arthritis urica 

 • Voksne og børn > 16 år. 120 mg 1 gang dgl. i højst 8 dage.

 

Postoperative smerter efter tandoperation 

 • Voksne og børn > 16 år. 90 mg 1 gang dgl. i højst 3 dage.

 

Bemærk:  

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Delekærven i tablet 120 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Let nedsat leverfunktion: Højst 60 mg dgl.
 • Moderat nedsat leverfunktion: Højst 30 mg dgl.
 • Stærkt nedsat leverfunktion: Kontraindiceret.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV)
 • Utilstrækkeligt kontrolleret hypertension. Etoricoxib er muligvis forbundet med en hyppigere incidens af og mere alvorlig hypertension end visse andre NSAID og selektive COX-2 hæmmere, især ved høje doser. Derfor bør hypertensionen være under kontrol, før behandling med etoricoxib initieres, og der bør udvises særlig opmærksomhed på monitorering af blodtrykket under behandling med etoricoxib. Blodtrykket bør monitoreres inden for to uger efter initiering af behandling og herefter regelmæssigt. Hvis blodtrykket stiger signifikant, bør alternativ behandling overvejes.
 • Iskæmisk hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom
 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Inflammatorisk tarmsygdom
 • Svær overfølsomhed for andre COX-2-hæmmere
 • Børn og unge < 16 år.

Forsigtighedsregler

 • COX-2-hæmmere er forbundet med øget risiko for alvorlige tromboemboliske komplikationer (især myokardieinfarkt og apopleksi). Da den kardiovaskulære risiko kan øges med dosis og behandlingsvarighed, bør lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingsvarighed anvendes. Patienter med risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser eller perifer arteriesygdom (forhøjet blodtryk, højt kolesterol/triglycerid, diabetes, rygning, kendt åreforkalkning) bør kun behandles efter nøje afvejning af fordele og ulemper. Selektive COX-2-hæmmere kan ikke erstatte ASA som profylakse mod tromboemboliske sygdomme, hvorfor trombocytfunktionshæmmende behandling ikke bør seponeres.
  Blodtryk bør kontrolleres jævnligt.
 • Forsigtighed ved overfølsomhed for ASA, andre NSAID, paracetamol og antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol og sulfamethoxazol, selvom risikoen for krydsallergi anses for lav.
 • NSAID kan skjule symptomer på alvorlige underliggende infektioner (fx lungebetændelse og skoldkopper), fordi midlerne bl.a. nedsætter feber og smerter. Får du NSAID i forbindelse med en infektion, bør du kontakte din læge, hvis symptomerne varer ved eller forværres.

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastritis, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Orale ulcera, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Purpura
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer Væskeretention
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt, Venstresidig hjerteinsufficiens
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation Colon irritabile
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Ekg-forandringer
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær Søvnforstyrrelser
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vedrørende kardiovaskulære bivirkninger, se NSAID.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Etoricoxib "Krka"
 • Etoricoxib kan give en mindre stigning i protrombintiden hos patienter i antikoagulationsbehandling.
 • Etoricoxib kan øge plasmakoncentrationen af methotrexat.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af etoricoxib.
 • Den velkendte risiko for interaktion mellem uspecifikke NSAID og antihypertensiva såvel som risikoen for nyresvigt (særligt ved kombination med ACE-hæmmer eller angiotensin-II antagonist) gælder også for COX-2-hæmmere.
 • Det er påvist, at etoricoxib øger plasmakoncentrationen af ethinylestradiol i p-piller pga. en hæmning af sulfotransferaseaktiviteten. Dermed øges muligvis risikoen for bivirkninger, bl.a. venøs tromboemboli, hos disponerede kvinder.
 • Behandling med et NSAID må ikke igangsættes hos patienter, der er i behandling med et DOAK-præparat, med mindre dosisjustering er overvejet mhp. den øgede blødningsrisiko. Ved samtidig behandling med DOAK og NSAID skal patienten monitoreres for symptomer på blødninger og opfordres til straks at kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For NSAID som gruppe (fraset lavdosis ASA) er der data for mange tusinde 1. trim-ester-eksponerede; langt den største specifikke datamængde er for ibuprofen. For mange af de enkelte NSAID er den specifikke datamængde beskeden. Overordnet er der i de største datasæt ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Nogle studier har antydet en øget risiko for spontan abort, mens andre ikke har kunnet genfinde dette signal. Brug efter uge 20 er forbundet med en øget risiko for føtal nyrepåvirkning, nedsat mængde fostervand og risiko for lukning af ductus arteriosus. Anvendelse efter uge 20 frarådes som udgangspunkt, og såfremt behandling skønnes indiceret efter uge 20, skal man være opmærksom på disse risici. Anvendelse af NSAID i 3. trimester (fra uge 28) er kontraindiceret. Se endvidere NSAID

For etoricoxib er der ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 359, 2228, 3711, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119, 5744

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Etoricoxib "Krka".Risikoen for gastrointestinale gener øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Etoricoxib "Krka". 

Risikoen for gastrointestinale gener øges. 

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca.100 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres overvejende via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 60 mg, KRKA  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 90 mg, KRKA  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 120 mg, KRKA  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Kun i ekstraordinære tilfælde bevilges enkelttilskud til selektive COX-2-hæmmere, idet behandlingen bør finde sted med lavest mulig dosis i kortest mulig tid.
Hvis man vil søge om enkelttilskud til selektive COX-2-hæmmere, skal følgende forhold belyses i ansøgningen:
 • Patientens diagnose.
 • Patientens behov for analgetisk behandling.
 • Begrundelse for hvorfor billigere smertebehandling ikke kan anvendes.
 • Hvilke billigere analgetika patienten er forsøgt behandlet med og med hvilket resultat.
 • Patientens risiko for gastro-intestinal blødning.
 • Om patienten har kardiovaskulær sygdom eller risiko for kardiovaskulær sygdom (herunder bl.a. hypertension, hyperlipidæmi, diabetes og rygning).
 • Patientens eventuelle co-medicinering med ASA profylaktisk mod iskæmisk hjertesygdom m.m.
 • Patientens eventuelle co-medicinering med protonpumpehæmmer og resultat heraf.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.)
Etoricoxib "Krka"
592418
30 stk. (blister)
425,35 14,18 14,18
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.)
Etoricoxib "Krka"
167753
30 stk. (blister)
341,25 11,38 7,58
(B) filmovertrukne tabletter 120 mg (kan dosisdisp.)
Etoricoxib "Krka"
163967
7 stk. (blister)
149,00 21,29 10,64

Substitution

filmovertrukne tabletter 60 mg
Arcoxia Organon Denmark, Etoricoxib, filmovertrukne tabletter 60 mg
 
filmovertrukne tabletter 90 mg
Arcoxia Organon Denmark, Etoricoxib, filmovertrukne tabletter 90 mg
 
filmovertrukne tabletter 120 mg
Arcoxia Organon Denmark, Etoricoxib, filmovertrukne tabletter 120 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 60 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  90 mg

Præg:
90
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 90 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  120 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 120 mg
 
 
 

Referencer

5744. CMDh -EMA. NSAID-containing medicinal products (for systemic use) and use during pregnancy. www.hma.eu/cmdh.html. 2022, https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/CMDh_pressreleases/2022/CMDh_press_release_-_September_2022.pdf (Lokaliseret 26. oktober 2023)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4112. Dathe K, Fietz AK, Pritchard LW et al. No evidence of adverse pregnancy outcome after exposure to ibuprofen in the first trimester - Evaluation of the national Embryotox cohort. Reprod Toxicol. 2018; 79:32-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29763655 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4118. Li DK, Ferber JR, Odouli R. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs during pregnancy and the risk of miscarriage. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219:275, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29890124 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4116. Daniel S, Koren G, Lunenfeld E et al. Fetal exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and spontaneous abortions. CMAJ. 2014; 186:E177-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491470 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4113. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study. BJOG. 2013; 120(8):948-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489333 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2228. Daniel S, Matok I, Gorodischer R et al. Major malformations following exposure to nonsteroidal antiinflammatory drugs during the first trimester of pregnancy. J Rheumatol. 2012; 39:2163-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22984274 (Lokaliseret 26. april 2023)


4117. Edwards DR, Aldridge T, Baird DD et al. Periconceptional over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory drug exposure and risk for spontaneous abortion. Obstet Gynecol. 2012; 120(1):113-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914399 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4114. van Gelder MM, Roeleveld N, Nordeng H. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the risk of selected birth defects: a prospective cohort study. PLoS One. 2011; 6:e22174, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789231 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4119. Koren G, Florescu A, Costei AM. Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: a meta-analysis. Ann Pharmacother. 2006; 40:824-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638921 (Lokaliseret 24. februar 2022)


359. Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H et al. Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study. BMJ. 2001; 322(7281):266-70, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11157526/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 

Revisionsdato

06.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...