Bosentan "Accord"

C02KX01
 
 

Endothelin-receptorantagonist til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Anvendelsesområder

 • Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse II-III.
  Bosentan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af pulmonal arteriel hypertension.
 • Reduktion af antallet af nye fingersår hos patienter med systemisk sklerose og eksisterende fingersårssygdom.
  Bosentan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af systemisk sklerose.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 62,5 mg eller 125 mg bosentan.  

Doseringsforslag

Pulmonal arteriel hypertension 

 • Voksne og børn over 15 år
  • Initialt 62,5 mg 2 gange dgl. i 4 uger.
  • Derefter 125 mg 2 gange dgl.
  • Ved klinisk forværring kan dosis under forsigtighed øges til 250 mg 2 gange dgl.
 • Børn > 1 år
  • 2 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl.

Systemisk sklerose med eksisterende fingersårssygdom 

 • Voksne
  • Initialt 62,5 mg 2 gange dgl. i 4 uger.
  • Derefter 125 mg 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Tabletterne skal tages morgen og aften med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B eller C), da bosentan er associeret med stigninger i leverenzymer, levertoxicitet, leversvigt og derfor kan forværre tilstanden.  


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved seponering bør doseringen aftrappes gradvis over 3-7 dage. 

Kontraindikationer

 • Forhøjede levertransaminaser (ASAT/ALAT > 3 gange øvre normalgrænse).
 • Samtidig behandling med ciclosporin.

Forsigtighedsregler

 • Det anbefales, at hæmoglobinkoncentrationen undersøges inden behandling. Måles månedligt de første 4 måneder og derefter hver 3. måned.
 • Levertransaminaseniveauer skal måles inden behandlingens start og derefter med månedlige intervaller samt 2 uger efter dosisændring. Ved stigning skal testen altid bekræftes med en ny blodprøve.
  • Transaminasestigning > 3-5 gange øvre normalgrænse. Hvis målingen bekræftes, reduceres dosis, alternativt må behandlingen seponeres.
  • Ved transaminaser > 5-8 gange øvre normalgrænse seponeres behandlingen, og transaminaser måles mindst hver anden uge. Hvis transaminaseniveauerne reetableres til de samme niveauer som før behandling, kan det overvejes at genoptage behandling.
  • Ved transaminasestigning > 8 gange øvre normalgrænse skal behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Nervesystemet Hovedpine
Vaskulære sygdomme Ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Diarré, Gastro-øsofageal refluks
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Dermatitis, Erytem Hudkløe, Hududslæt, Rødme
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Biliær cirrose, Leverinsufficiens
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn

Interaktioner

Anden medicin sammen med Bosentan "Accord"
 • Samtidig indgift af bosentan og ciclosporin øger plasmakoncentrationen af bosentan væsentligt, og kombinationen frarådes. Lignende mekanisme kan muligvis forekomme ved sirolimus og tacrolimus, og samtidig anvendelse med bosentan er ikke tilrådelig.
 • Fluconazol, som hæmmer CYP2C9 og i en vis udstrækning også CYP3A4, medfører kraftig forøgelse af plasmakoncentrationen af bosentan, og samtidig anvendelse kan ikke anbefales. Samtidig behandling med både en stærk CYP3A4-inhibitor, fx ketoconazol, itraconazol eller ritonavir, og en CYP2C9-inhibitor, fx voriconazol, og bosentan kan derfor ikke anbefales.
 • Proteasehæmmere som lopinavir/ritonavir reducerer clearance af bosentan betragteligt, og samtidig indgift kræver monitorering.
 • Rifampicin, en potent inducer af CYP3A4, nedsætter plasmakoncentrationen af bosentan med op til 90 %, og samtidig behandling anbefales ikke. Tilsvarende kan andre inducere af CYP3A4, fx carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler indeholdende perikon, reducere virkningen af bosentan. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Bosentan kan nedsætte virkningen af hormonale kontraceptiva, og anden præventionsmetode må tilføjes.
 • Ved samtidig behandling med warfarin og tilsvarende antikoagulantia anbefales forstærket monitorering af INR.
 • Samtidig behandling med glibenclamid nedsætter plasmakoncentrationen af glibenclamid med ca. 40 % og af bosentan med ca. 30 %, kombinationen bør undgås.
 • Samtidig behandling med sildenafil nedsætter AUC for sildenafil med ca. 60 % og øger AUC for bosentan med op til 50 %. Forsigtighed tilrådes.
 • Bosentan reducerer tadalafils systemiske eksponering med 42 % og Cmax med 27 %.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Teratogent i dyrestudier i doser svarende til humane doser. Graviditet er kontraindiceret under behandling og i mindst 3 måneder efter seponering. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966, 4025

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker kontraception. Hormonel prævention skal suppleres med anden prævention, jf. interaktioner. 

 

Fertilitet hos mænd

Bosentan kan muligvis nedsætte sædtallet ved mandlige patienter. Det kan ikke udelukkes, at dette kan påvirke mandens fertilitet. 

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Med baggrund i dyrestudier er der potentiale for alvorlige bivirkninger. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Bosentan "Accord" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Bosentan "Accord" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Dobbelt endothelinreceptorantagonist (ERA) med affinitet til både endothelin A- og B-receptorer. Bosentan nedsætter både den pulmonale og systemiske vaskulære modstand, hvilket forøger hjertets minutvolumen, uden at hjertefrekvensen øges. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C9 og CYP3A4 til 3 metabolitter, hvoraf én er aktiv.
 • Udskilles med galden.
 • < 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 62,5 mg, Accord  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 125 mg, Accord  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 62,5 mg (kan dosisdisp.)
Bosentan "Accord"
117332
56 stk. (blister)
3.888,35 69,43 277,74
(BEGR) filmovertrukne tabletter 125 mg (kan dosisdisp.)
Bosentan "Accord"
377768
56 stk. (blister)
3.888,35 69,43 138,87

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  62,5 mg

Præg:
IB1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter 62,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  125 mg

Præg:
IB2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 5 x 11
filmovertrukne tabletter 125 mg
 
 
 

Referencer

4025. de Raaf MA, Beekhuijzen M, Guignabert C et al. Endothelin-1 receptor antagonists in fetal development and pulmonary arterial hypertension. Reprod Toxicol. 2015; 56:45-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26111581 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

10.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...