Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Mylan"

J05AR03
 
 

Antiviralt middel mod HIV og HBV. Kombination af emtricitabin og tenofovirdisoproxil. Begge stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptaseTenofovirdisoproxil og emtricitabin hæmmer HBV-replikation. 

Anvendelsesområder

Behandling 

 • I kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV 1-inficerede voksne. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.
 • Af HIV 1-inficerede unge i alderen 12-18 år med NRTI-resistens eller -toksicitet, der udelukker brug af førstevalgspræparater.

 

Profylakse 

 • I kombination med god praksis for sikker sex før eksponering for at mindske risikoen for seksuelt erhvervet HIV 1-infektion hos meget udsatte voksne.
 • Indikationen for profylaktisk behandling mod HIV kræver > 2 ubeskyttede anale samlejer inden for de sidste 3 måneder eller rektal gonoré eller syfilis inden for det sidste ½ år.


Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil. 

Doseringsforslag

Behandling og profylakse 

 • Voksne og unge > 12 år med legemsvægt ≥ 35 kg. 1 tabl. 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand, appelsinjuice eller druesaft.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages med mad.
 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.
 • Ved opkastning inden for 1 time efter indtagelse af tabletten tages en ny tablet.
 • Glemt dosis kan tages ind til 12 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Unge 12-18 år 

  Bør ikke anvendes. 

   

  Voksne 

  GFR (ml/min.)  

  Behandling af  

  HIV-infektion  

  Profylakse før  

  eksponering  

  50-60 

  1 tabl. 1 gang dgl. 

  Bør ikke anvendes 

  30-49 

  1 tabl. hver 2. dag.
  Tæt monitorering af nyrefunktion. 

  Bør ikke anvendes 

  < 30 

  Bør ikke anvendes, da passende dosisreduktion ikke er mulig med kombinationspræparatet. 

  Bør ikke anvendes 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Profylaktisk brug før eksponering ved ukendt eller positiv HIV 1-status.

Forsigtighedsregler

 • Profylakse mod smitte med HIV 1 før eksponering:
  • Virkningen er ikke altid effektiv.
  • Tidsinterval ind til opnåelse af profylaktisk virkning er ikke fastlagt.
  • Bør kun anvendes efter samlet strategi for profylakse af HIV 1-infektion, herunder brug af andre HIV 1-forebyggende foranstaltninger, fx konsekvent og korrekt brug af kondom, viden om HIV 1-status og regelmæssig test for andre seksuelt overførbare infektioner
 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed ved hepatomegali, hepatitis eller nedsat leverfunktion.
 • Unge 12-18 år
  • Pga. usikkerhed vedrørende langtidsvirkningen af tenofovirdisoproxilfumarat på knogler og nyrer skal der fastlægges individuel monitorerings- og opfølgningsplan.
 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Bør ikke anvendes til profylakse ved nedsat nyrefunktion med GFR < 60 ml/min.
 • Bør ikke anvendes til behandling ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.) eller til patienter i hæmodialyse, da passende dosisreduktioner ikke er mulig med kombinationstabletter.
 • Ved moderat nedsat nyrefunktion (GFR 30-49 ml/min.) skal nyrefunktionen følges meget tæt.
 • Bør ikke anvendes samtidig med nefrotoksiske lægemidler, men hvis dette ikke kan undgås, skal nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • Anden behandling bør overvejes til patienter med osteoporose med høj risiko for frakturer.
 • Tenofovirdisoproxil kan forårsage et fald i knoglemineraltæthed (BMD); men indvirkning på fremtidig frakturrisiko er uvis.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hypofosfatæmi**
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Pustuløst hududslæt
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi
Psykiske forstyrrelser Abnorme drømme, Søvnløshed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hyperpigmentering*, Makulopapuløst hududslæt, Misfarvning af huden*
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi*
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi**
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse
Nyrer og urinveje Fanconis syndrom, Proksimal renal tubulopati  (herunder Faconis syndrom) Proteinuri
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Hepatitis
Metabolisme og ernæring Lactatacidose***
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati, Osteomalaci
Nyrer og urinveje Nefritis, Nefrogen diabetes insipidus, Nyresvigt, Renal tubulær nekrose

* hos børn 

** kan forekomme som resultat af proksimal renal tubulopati 

*** Lactacidose er rapporteret ved behandling med tenofovirdisoproxil alene eller i kombination andre antiretrovirale lægemidler. Ved prædisponerende faktorer, fx dekompenseret leversygdom, eller ved samtidig brug af lactacidose-inducerende lægemidler er der større risiko for svær lactacidose, herunder med letal udgang. 

 

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV

Interaktioner

Anden medicin sammen med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Mylan", komb.
 • Ved kombination med atazanavir mindskes koncentrationen af atazanavir, hvorfor denne bør gives boosted med ritonavir.
 • Ved kombinationsbehandling med ritonavir eller cobicistat-boostet proteasehæmmer er rapporteret øget risiko for nyrefunktionspåvirkning. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Hos patienter med risikofaktorer for renal dysfunktion, som samtidig er i højdosisbehandling med NSAID, er set tilfælde af nyresvigt. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Data for tenofovirdisoproxil (mere end 900 1. trimester eksponerede) og emtricitabin (mere end 4.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtagelse af alkohol under behandling med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Mylan". Alkoholforbrug kan bidrage til tilfælde af osteonekrose.

Forsigtighed ved indtagelse af alkohol under behandling med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Mylan".  

Alkoholforbrug kan bidrage til tilfælde af osteonekrose. 

Farmakodynamik

Emtricitabin 

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmer.
 • Omdannes intracellulært til den aktive metabolit.

Tenofovirdisoproxil 

 • HIV-nukleotid-RT-hæmmer.
 • Omdannes intracellulært til den aktive metabolit.
 • Nukleosid- og nukleotidanalog mod hepatitis B virus.

Farmakokinetik

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær halveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tenofovirdisoproxil 

 • Tenofovirdisoproxil er en prodrug, som hurtigt omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængelighed ca. 25 %. Øges med ca. 40 % ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80 % udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Må opbevares i højst 90 dage. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 200+245 mg, Viatris  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand, appelsinjuice eller druesaft.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200+245 mg (kan dosisdisp.)
Emtricit/Tenof. disopr. Mylan
512465
30 stk. (blister)
1.536,05 51,20

Substitution

filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Emtricit/Tenof. disopr Glenmar Glenmark Nordic, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Emtricit/Tenof. disopr. "Krka" KRKA, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Emtricit/Tenof. disopr. Stada STADA Nordic, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Emtricit/Tenof.disopr. Zentiva Zentiva, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
Truvada Gilead Sciences, Emtricitabin, Tenofovirdisoproxil, filmovertrukne tabletter 200+245 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  200+245 mg

Præg:
M, ETD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 9 x 19,8
filmovertrukne tabletter 200+245 mg
 
 
 

Referencer

4375. Gandhi RT, Bedimo R, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2022 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2023; 329-(1):63-84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 24. juli 2023)


4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2023, http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 24. juli 2023)

 
 

Revisionsdato

20.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...