Symtuza

J05AR22
 
 

Antiviralt middel. Darunavir hæmmer det HIV-specifikke enzym HIV-protease. Emtricitabin og tenofoviralafenamid (TAF) hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. Cobicistat forøger eksponeringen for darunavir

Anvendelsesområder

HIV-1-infektion hos voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg. 

 

Se endvidere Midler mod HIV.  

 

Bemærk:
Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg darunavir (som ethanolat), 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabin og 10 mg tenofoviralafenamid (fumarat). 

Doseringsforslag

ART-naive og ART-erfarne* 

 • Voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg
  • 1 tablet 1 gang dgl. sammen med mad.

* ART-erfarne, som er/har: 

 • uden mutationer relateret til darunavir-resistens (DRV-RAM’er)
 • HIV-1-RNA < 100.000 kopier/ml
 • CD4+-celletal ≥ 100 x 106 celler/l.

ART = Antiretroviral terapi. 

 

Bemærk

 • Ved opkastning inden for 1 time efter indtagelse af tabletten tages en ny tablet.
 • Glemt dosis kan tages sammen med mad indtil mindst 12 timer før næste dosis.
 • Tabletten må ikke knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn 3-11 år med legemsvægt < 40 kg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg. Manglende data. Behandling bør ikke påbegyndes, og igangværende behandling bør seponeres, hvis GFR falder til < 30 ml/min.  


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder flg. retningslinjer:  

   

  Cobicistat: 

  • Cobicistat hæmmer den tubulære sekretion af kreatinin og medfører derfor en øgning i s-kreatinin og eGFR. Dette kan give problemer ved beregning af dosis for lægemidler, der doseres i henhold til GFR, fx tenofovir, emtricitabin og lamivudin. Ved eGFR < 70 ml/min. anbefales det, at den sande GFR måles til vurdering af nyrefunktionen.

  Darunavir:  

  • GFR < 90 ml/min: Samtidig brug af colchicin er kontraindiceret ved nedsat nyrefunktion.

  Emtricitabin:  

  • GFR 15-30 ml/min: Dosisreduktion til 200 mg hver 72. time.
  • GFR < 15 ml/min: Dosisreduktion til 200 mg hver 96. time.

  Tenofoviralafenamid:  

  • GFR < 30 ml/min: Begrænset erfaring, da der ikke foreligger sikkerhedsdata.
  • GFR < 15 ml/min: Bør ikke anvendes, medmindre patienten er i hæmodialysebehandling.

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med lægemidler, der metaboliseres via CYP3A og har høj grad af førstepassage-metabolisme med risiko for alvorlige og/eller livstruende hændelser eller svigtende virkning, fx:
  • Alfuzosin
  • Amiodaron
  • Avanafil
  • Colchicin, ved nedsat nyre- eller leverfunktion
  • Dabigatran
  • Domperidon
  • Dronedaron
  • Ergotamin
  • Inhalationslægemidler med kortikosteroid effekt
  • Ivabradin
  • Midazolam, oralt
  • Naloxegol
  • Pimozid
  • Quetiapin
  • Rifampicin
  • Sekalealkaloider
  • Sertindol
  • Sildenafil, ved indikationen pulmonal arteriel hypertension
  • Simvastatin
  • Ticagrelor
  • Triazolam.
 • Samtidig brug af stærke CYP3A-induktorer, fx:
  • Carbamazepin
  • Lopinavir/ritonavir
  • Phenobarbital
  • Phenytoin
  • Rifampicin
  • Naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Ved seponering hos patienter, som også er smittet med hepatitis B-virus, monitoreres omhyggeligt for tegn på eksacerbation af hepatitis.
 • Bør ikke anvendes til ART-erfarne med én/flere DRV-RAM’er (darunavir-resistente mutationer), (se produktresumé).
 • Erfaring savnes vedr. samtidig hepatitis C-infektion.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 65 år.
 • Patienter med hæmofili skal informeres om øget blødningsrisiko.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré.
Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Abdominalsmerter, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Hypersensitivitet, Urticaria.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinin.
Diabetes, Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi, Hypertriglyceridæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Myalgi.
Abnorme drømme, Spisevægring.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pancreatitis.
Hepatitis.
Angioødem, Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom.
Hyperglykæmi.
Osteonekrose.
Gynækomasti.
Sjældne (0,01-0,1 %) Stevens-Johnsons syndrom.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Ikke kendt Toksisk epidermal nekrolyse.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose.

Legemsvægt og glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige samt subkutant fedt kan reduceres under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • Darunavir og cobicistat er kraftige CYP3A4-inhibitorer in vitro. Der er mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem darunavir og de lægemidler, som omsættes af dette enzym, fx alfusozin, amiodaron, colchicin (ved nedsat lever- eller nyrefunktion), dabigatran, domperidon, dronedaron, ergotamin, ivabradin, midazolam (oral), naloxegol, pimozid, quetiapin, sertindol, simvastatin, ticagrelor eller triazolam. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af kraftige CYP3A-induktorer, fx carbamazepin, lopinavir/ritonavir, naturlægemidler med perikon, phenobarbital, phenytoin eller rifampicin, er kontraindiceret, og det anbefales ikke at anvende svage eller moderate CYP3A-induktorer.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Darunavir/cobicistat øger plasmakoncentrationen af avanafil, sildenafil, andre PDE-5-hæmmere og statiner. Avanafil, sildenafil (til pulmonal hypertension) og simvastatin er kontraindiceret. Andre PDE-5-hæmmere, atorvastatin, fluvastatin, pravastatin og rosuvastatin kan anvendes med lav initialdosering.
 • Darunavir/cobicistat må ikke kombineres med et andet antiretroviralt lægemiddel, som kræver farmakokinetisk boosting.
 • Samtidig brug af oxcarbazepin frarådes pga. CYP3A-induktion.
 • Bør ikke anvendes samtidig med hepatitis B-lægemidler, som indeholder tenofovirdisoproxil (TDF), lamivudin eller adefovirdipivoxil.
 • Eksponeringen for everolimus øges ved samtidig brug af boostet darunavir. Kombination frarådes.
 • Ved samtidig brug af salmeterol forøges plasmakoncentrationen af salmeterol. Kombination frarådes.
 • Samtidig brug af apixaban, dabigatran eller rivaroxaban frarådes.
 • Bosentan forventes at nedsætte plasmakoncentrationen af darunavir/cobicistat. Kombination frarådes.
 • Samtidig brug af darunavir/cobicistat og HIV-midlerne efavirenz, etravirin eller nevirapin kan ikke anbefales.
 • Samtidig brug af clopidogrel kan jf. teoretiske overvejelser reducere clopidogrels trombocythæmmende aktivitet. Kombination frarådes.
 • Darunavir/cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af methadon.
 • Tæt monitorering og justering af metformindosis anbefales ved samtidig brug af metformin.
 • Samtidig brug af CYP3A-metaboliserede kortikosteroider anbefales ikke, medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen, fordi risikoen for systemiske kortikosteroid-bivirkninger inkl. Cushings syndrom og binyrebarksuppression øges ved samtidig brug.
 • Ved samtidig brug af SSRI kan den antidressive effekt blive reduceret.
 • Forsigtighed og monitorering ved samtidig brug af azoler pga. hæmning af CYP3A og/eller P-gp. Højst 200 mg itraconazol daglig.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Behandling med cobicistat og lægemidler, der indeholder cobicistat i kombinationer, som led i behandling af HIV-infektion, bør ikke initieres under graviditet, og en eventuel igangværende behandling bør skiftes til et alternativ. Eksponeringen af aktivt lægemiddel falder - som følge af farmakokinetiske ændringer under graviditeten - i 2. og 3. trimester med risiko for behandlingssvigt og øget risiko for overførsel af smitte til fostret. 

 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen.  

 

Der er ingen humane data for dette kombinationspræparat. 

 

For tenofoviralafenamid (som ikke er identisk med tenofovirdisoproxil, hvor der er mange data) er der ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Data for emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning. For darunavir er der data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for misdannelser. For cobicistat er datamængden utilstrækkelig til et meningsfyldt humant risikoestimat (~100 eksponerede). 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende hormonale antikonceptiva, der indeholder mindst 30 mikrogram ethinylestradiol og norgestimat, eller anvende anden sikker kontraception. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes pga. smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Darunavir 

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Cobicistat 

 • Selektiv CYP3A-inhibitor. Øger dermed virkningen af CYP3A-substrater, fx atazanavir og darunavir, men også af tenofoviralfenamid, der derfor gives i lavere dosis en vanligt. Påvirker tillige en række transportproteiner og andre enzymsystemer.
 • Cobicistat har ikke selvstændig antiretroviral virkning.

Emtricitabin og tenofoviralafenamid 

 • HIV-nukleosid/nukleotid-RT-hæmmere.
 • Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Darunavir 

 • Biotilgængelighed ca. 37%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4,5 timer.
 • Relativ eksponering for darunavir er 1,7 gange højere ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 5,5 timer.
 • Ca. 8% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Cobicistat 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • Ca. 86% udskilles med fæces.

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær plasmahalveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tenofoviralafenamid 

 • Tenofoviralafenamid er en prodrug, som i primære hepatocytter omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængeligheden af tenofoviralafenamid stiger med ca. 65% ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 0,5 time (tenofoviralafenamid).
 • Plasmahalveringstid ca. 32 timer (tenofovir).
 • Tenofovir udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning af original beholder 

 • Kan opbevares i højst 6 uger.
 • Tabletterne kan opbevares i højst 7 dage uden for den originale beholder. Må ikke genplaceres i beholderen. Derfor skal ikke-anvendte tabletter kasseres efter 7 dage.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg 123350
30 stk.
8.615,95

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  800+150+200+10 mg

Præg:
JG, 8121
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 11 x 22
filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

16.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...