Sendoxan®

L01AA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Maligne lidelser, især brystkræft, myelomatose, lymfomer og leukæmier. Anvendes også som immunosuppressivum.

 

Cyclophosphamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til henholdsvis immunsuppressiv behandling og maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 50 mg cyclophosphamid.
Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg, 500 mg eller 1 g vandfrit cyclophosphamid. 

Doseringsforslag

 • Mange forskellige doseringsskemaer er i anvendelse fx
  • oralt 2-3 mg/kg legemsvægt dgl.
  • parenteralt gives en engangsdosis på 600 mg/m2 legemsoverflade i.v. hver 3.-4. uge.
 • Dosis må afpasses efter leukocyt- og evt. trombocyttal samt øvrige bivirkninger.
 • Dosis afhænger desuden af, om cyclophosphamid gives som enkeltstofbehandling eller i kombination med andre cytostatika.


Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele.
 • Kan om nødvendigt knuses - OBS: Personalerisiko.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne er dog sukkerovertrukne, så man ved berøring af dem ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Dosis bør nedsættes pga. risiko for øget toksicitet. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Stærkt nedsat leverfunktion kan resultere i nedsat aktivering af cyclophosphamid ved biotransformation i leveren. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk cystitis efter tidligere behandling med cyclophosphamid eller ifosfamid
 • Intravesikal obstruktion.

Forsigtighedsregler

Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Nyrer og urinveje Hæmaturi Cystitis
Hud og subkutane væv Alopeci
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kulderystelser
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytopeni
Hjerte Hjerteinsufficiens, Kardiomyopati Takykardi
Øre og labyrint Høretab
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Ekg-forandringer, Nedsat uddrivningsfraktion
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Perifer neuropati
Det reproduktive system og mammae Ovulationsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Sekundær malignitet
Nervesystemet Svimmelhed
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Oligospermi Brystsmerter
Hud og subkutane væv Eksem
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation
Hjerte Angina pectoris, Myokardieinfarkt
Det endokrine system Schwartz-Bartters syndrom
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Ascites Diarré, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rhabdomyolyse
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorlysesyndrom
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Interstitiel pneumonitis
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Septisk shock, Tromboemboli
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Lymfom, Pancytopeni
Hjerte Ventrikulær takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Encefalopati
Nyrer og urinveje Nefrogen diabetes insipidus
Det reproduktive system og mammae Infertilitet
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Palmar-plantar erytrodysæstesi
Vaskulære sygdomme Lungeemboli, Perifer iskæmi, Ødemer

Risiko for cystitis kan mindskes ved profylaktisk intravenøs indgift af mesnakombineret med parenteral hyperhydrering og alkalinisering af urinen

Interaktioner

Anden medicin sammen med Sendoxan®
 • Allopurinol øger risikoen for knoglemarvsdepression pga. nedsat renal clearance af cyclophosphamid.
 • Samtidig behandling med azathioprin øger risikoen for bivirkninger.
 • Ved uændret oral antikoagulationsbehandling ses stigende INR (op til 10) efter indgift af cyclophosphamid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Sendoxan®.Patienten kan opleve kvalme og opkastninger.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Sendoxan®. 

Patienten kan opleve kvalme og opkastninger. 

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 75 %.
 • Efter parenteral indgift dannes de aktive alkylerende former ved biotransformation i leveren.
 • Plasmahalveringstid 2-10 timer.
 • Ca. 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Pulver til injektionsvæske 

 

Tilberedning af injektionsvæske 

Opløses i isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske (4-5 ml pr. 100 mg pulver). 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med bl.a. isotonisk natriumchlorid- og glucose-infusionsvæske. 

 

Generelt 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cyclophosphamid bør udvises forsigtighed. Tabletterne er dog sukkerovertrukne, således at man ved berøring af dem ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8 ⁰C) eller højst 12 timer ved stuetemperatur (15-25 ⁰C), men bør anvendes umiddelbart. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
overtrukne tabletter 50 mg, Baxter  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses - OBS: Personalerisiko.

Administration

Synkes hele.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

OBS

Tabletterne er dog sukkerovertrukne, så man ved berøring af dem ikke kommer i kontakt med det aktive indholdsstof.  

 

Personalerisiko, se også Arbejdstilsynets vejledning vedr. ”Arbejde med cytostatika". 

 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) overtrukne tabletter 50 mg
Sendoxan
548356
100 stk. (blister)
1.248,35 12,48
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 1 g
Sendoxan
020264
1 stk.
530,80 530,80
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 200 mg
Sendoxan
020242
1 htgl. a 200 mg
119,60 119,60
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 500 mg
Sendoxan
020307
1 htgl. a 500 mg
273,15 273,15

Substitution

overtrukne tabletter 50 mg
Cyclophosphamid "2care4" (Parallelimport), Cyclophosphamid, overtrukne tabletter 50 mg
 
pulver til injektionsvæske, opl. 1 g
Cyclophosphamid "2care4" (Parallelimport), Cyclophosphamid, pulver til injektionsvæske, opl. 1 g
Cyclophosphamid "Paranova" (Parallelimport), Cyclophosphamid, pulver til injektionsvæske, opl. 1 g
 
pulver til injektionsvæske, opl. 200 mg
Cyclophosphamid "2care4" (Parallelimport), Cyclophosphamid, pulver til injektionsvæske, opl. 200 mg
Cyclophosphamid "Paranova" (Parallelimport), Cyclophosphamid, pulver til injektionsvæske, opl. 200 mg
 
pulver til injektionsvæske, opl. 500 mg
Cyclophosphamid "2care4" (Parallelimport), Cyclophosphamid, pulver til injektionsvæske, opl. 500 mg
Cyclophosphamid "Paranova" (Parallelimport), Cyclophosphamid, pulver til injektionsvæske, opl. 500 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Overtrukne tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
overtrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

20.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...