Rivastor

N06DA03
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Carbamatderivat. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til svær grad. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 4,6 mg, 9,5 mg eller 13,3 mg rivastigmin over 24 timer. 

Doseringsforslag

 • Voksne. Initialt 4,6 mg/24 timer i 4 uger, herefter evt. stigende til 9,5 mg/24 timer.
 • Efter mindst 6 måneders behandling kan dosis evt. øges til 13,3 mg/24 timer.

Plastret appliceres på ren, tør, hårløs intakt hud på ryg, overarm eller bryst. Afbrydes behandlingen i mere end nogle dage, skal behandlingen genoptages med 4,6 mg/24 timer. Plastret skiftes dagligt. Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang. Se også Forsigtighedsregler

 

Skift fra depotplastre til oral behandling ved kontaktdermatitis 

Ved evt. skift fra depotplastre til oral behandling pga. kontaktdermatitis, skal der først foretages allergitest. Tilfælde af sensibilisering over for rivastigmin med allergiske reaktioner også ved oral behandling er set. 

 

Bemærk: 

 • Patienten bør have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.

Nedsat leverfunktion

 • Efter oral indgift er set mere end fordobling af AUC hos personer med let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh 5-12).
 • Øget risiko for dosisafhængige bivirkninger ved klinisk betydende nedsat leverfunktion. Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Særlig opmærksomhed på bivirkninger ved dosistitrering anbefales.

Se endvidere

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre carbamatderivater, som fx carisoprodoll, neostigmin, physostigmin og pyridostigmin. 

Forsigtighedsregler

Astma og KOL 

Forsigtighed anbefales. Risiko for forværring af luftvejsobstruktion pga. den kolinerge effekt. 

 

Behandling af svært demente med depotplastre 

Da der er rapporteret utilsigtede hændelser med personer med svær demens, der har taget medicinske plastre af og tygget på dem (5147), bør depotplastre hos denne gruppe patienter påsættes et sted på kroppen, hvor de ikke let kan tages af.  

 

Forsigtighed pga. risiko for bradykardi 

Rivastigmin kan medføre bradykardi og bør anvendes med forsigtighed ved bradykardi, forlænget QT-interval samt ved øget risiko for bradykardi eller QT-forlængelse. Desuden forsigtighed ved syg sinusknude-syndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet. 

 

Håndtering af GI-bivirkninger 

 • Hvis der observeres gastro-intestinale bivirkninger, bør behandlingen afbrydes midlertidigt, indtil bivirkningerne er ophørt.
 • Behandlingen med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis behandlingen kun er afbrudt i op til 3 dage. Er afbrydelsen af længere varighed, genoptages behandlingen med 4,6 mg/24 timer.

 

Monitorering af vægt 

Patientens vægt bør følges, da behandling med kolinesterasehæmmere kan øge risikoen for vægttab (NB: gastro-intestinale bivirkninger er hyppigst ved oral behandling).  

 

Ulcussygdomme 

Anvendes med forsigtighed ved ulcus duodeni eller ventriculi, da den kolinerge virkning kan medføre øget sekretion af mavesyre. 

 

Urinretention 

På grund af den kolinerge effekt kan urinretention forværres. Forsigtighed ved prostatahypertrofi. 

Referencer: 5147

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Gamle plastre blev ikke fjernet, og deres placering var ikke dokumenteret. Indlæggelse.
Initialbehandling sker med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Overdosering. Indlæggelse
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (fx erytem og dermatitis)
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Delirium, Depression, Spisevægring
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinvejsinfektion
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Hyperaktivitet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Meget sjældne (< 0,01 %)
Nervesystemet Ekstrapyramidale gener
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Atrieflimren, AV-blok, Syg Sinus Syndrom Takykardi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Forværring af parkinsonisme, Tremor
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer Døsighed, Mareridt, Rastløshed
Hud og subkutane væv Erytem Allergisk dermatitis, Blærer, Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension
 • De anførte bivirkninger er gældende ved transdermal administration.
 • Gastro-intestinale bivirkninger som kvalme, opkastning og diarré forekommer betydeligt hyppigere ved oral administration (hos over 10 %) og er hyppigst set under dosistitrering og oftere hos kvinder end hos mænd. Ved oral administration er der desuden set tilfælde af alvorlig opkastning associeret med øsofagusruptur.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved nedsat lever- eller nyrefunktion samt ved legemsvægt under 50 kg.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Rivastor
 • Rivastigmin kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.
 • På grund af de farmakodynamiske virkninger bør rivastigmin ikke gives samtidig med andre lægemidler med kolinerg virkning.
 • Delirium er set ved samtidig indgift af tolterodin, hvilket muligvis alene skyldes den antikolinerge effekt af tolterodin.
 • Forsigtighed ved kombination med β-receptorblokerende midler pga. øget risiko for bradykardi samt ved kombination med midler, der kan forlænge QTc-intervallet (se Antiarytmika).

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Kolinergt toksidrom.  

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2 % samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Specifik og pseudoirreversibel hæmmer af acetyl- og butyrylkolinesterase. Virker overvejende centralt. Forbedrer kognitive funktioner og patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen. 

Kolinesterasehæmningen varer ca. 9 timer. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres hurtigt og fuldstændigt til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 35 % (fastende) og øges med ca. 30 % ved samtidig fødeindtagelse. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Transdermal administration. Maksimal plasmakoncentration efter 10-16 timer med efterfølgende langsomt fald over den resterende 24-timers behandlingsperiode.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Rivastigmin er fordelt i en matrix bestående af polyacrylat, polyisobuten og paraffinolie.
 • Klæbemassen består af kolloid silica.
 • Bagsidelag bestående af polyesterfilm med aluminium.
 • Aftagelig beskyttende film består af fluorbelagt polyesterfilm.
 • Ydersiden består af en vandtæt membran, som tillader badning.

 

Håndtering 

Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin. 

Firma

Tilskud

Kapsler samt depotplastre 4,6 mg/24 timer og 9,5 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

Depotplastre 13,3 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri, og hvor behandling med oral kolinesterasehæmmer ikke er mulig. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) depotplastre 4,6 mg/24 timer 169554
30 stk.
196,90 6,56 13,56
(A) depotplastre 9,5 mg/24 timer 579930
30 stk.
Udgået 04-09-2023
(A) depotplastre 9,5 mg/24 timer 182643
60 stk.
554,65 9,24 9,24
(A) depotplastre 13,3 mg/24 timer 447585
30 stk.
528,15 17,61 12,58

Substitution

depotplastre 4,6 mg/24 timer
Exelon Novartis, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
Rivastigmin Stada Arzneimittel STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 4,6 mg/24 timer
 
depotplastre 9,5 mg/24 timer
Exelon Novartis, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
Rivastigmin "Stada" STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
Rivastigmin Stada Arzneimittel STADA Nordic, Rivastigmin, depotplastre 9,5 mg/24 timer
 
depotplastre 13,3 mg/24 timer
Exelon Novartis, Rivastigmin, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Rivastigmine "Teva" (Parallelimport), Rivastigmin, depotplastre 13,3 mg/24 timer
 

Foto og identifikation

Foto

Depotplastre  4,6 mg/24 timer

Præg:
RIV-TDS 4.6 mg / 24 h
Farve: Beige
Mål i mm: 25 x 25
Rivastor depotplaster 4,6 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  9,5 mg/24 timer

Præg:
RIV-TDS 9.5 mg / 24 h
Farve: Beige
Mål i mm: 34 x 34
Rivastor depotplaster 9,5 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  13,3 mg/24 timer

Præg:
RIV-TDS 13.3 mg / 24 h
Farve: Beige
Mål i mm: 40 x 40
Rivastor, depot plaster 13,3 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Referencer

5147. Styrelsen for Patientsikkerhed. Demente og medicinske plastre. STPS. 2016, https://stps.dk/da/udgivelser/2016/demente-og-medicinske-plastre/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...