Vardenafil "Krka"

G04BE09
 
 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) eller 20 mg (delekærv) vardenafil (som hydrochloridtrihydrat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. Initialt 10 mg 25-60 min. før seksuel aktivitet, højst 1 gang dgl. Afhængig af effekt og tolerance kan dosis ændres til 5-20 mg.
 • Ældre. Forsigtighed ved doser over 10 mg.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ikke indiceret til personer under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Child- Pugh A-B: Initialt 5 mg. Afhængig af effekt og tolerance kan dosis øges til 10 mg og 20 mg. Ved Child-Pugh B dog højst 10 mg.
 • Child-Pugh C: Kontraindiceret pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Kontraindikationer

Følgende er kontraindiceret: 

 • Samtidig behandling med nitratpræparater eller guanylatcyklase-stimulatorer (bl.a. riociguat)
 • Ustabil angina pectoris
 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION)
 • Samtidig behandling med HIV-proteasehæmmere
 • Samtidig brug af kraftige CYP3A4-hæmmere fx itraconazol hos patienter over 75 år.

 

Desuden kontraindiceret på grund af manglende erfaring: 

 • Hypotension
 • Nyligt overstået apopleksi
 • Hjerteinfarkt (6 mdr.)
 • Retinitis pigmentosa.

Forsigtighedsregler

 • Patientens kardiovaskulære status bør gennemgås inden påbegyndelsen af behandlingen, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko. Patienter med obstruktion af fraløbet fra venstre ventrikel (fx aortastenose) kan være følsomme for virkningen af vasodilatorer, herunder PDE-5-hæmmere.
 • Kan forlænge QTc intervallet.
 • Samtidig anvendelse af α-blokerende midler kan hos nogle patienter føre til symptomatisk hypotension. Derfor anbefales det, at patienten på α-blokkere er hæmodynamisk stabil, før vardenafil initieres, og at man anvender den laveste dosis (dvs. 5 mg).
 • Ved pludseligt opstået synsdefekt, skal patienten ophøre med tabletindtagelse og omgående søge læge.
 • Midlet kan medføre svimmelhed og påvirke evnen at køre bil og betjene farlige maskiner.
 • Hos ældre forsigtighed ved høje doser (20 mg) pga. øget bivirkningsfrekvens.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal tilstopning
Vaskulære sygdomme Flushing
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Okulær hyperæmi, Synsforstyrrelser, Øjensmerter Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergisk ødem, Angioødem
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Dysæstesi, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Døsighed, Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Tilstoppede bihuler
Hud og subkutane væv Erytem Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris, Myokardieinfarkt
Øjne Conjunctivitis, Glaukom Tåreflåd
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Psykiske forstyrrelser Angst
Det reproduktive system og mammae Priapisme Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Synkope, Transitorisk cerebral iskæmi
Ikke kendt hyppighed
Øre og labyrint Høretab
Øjne Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati – NAION, Retinal blodprop
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Pludselig død
Nyrer og urinveje Hæmaturi*
Det reproduktive system og mammae Blødning fra penis*, Hæmatospermi*
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi

*Observeret i kliniske studier efter markedsføring. 

 

 • Alvorlige kardiovaskulære hændelser såsom pludselig død, takykardi, myokardieinfarkt, ventrikulær takyarytmi, angina pectoris og cerebrovaskulære lidelser (inkl. forbigående iskæmisk tilfælde og cerebral blødning) har været rapporteret i tidsmæssig relation til vardenafil. Hos de fleste af disse patienter, var der allerede eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Det er imidlertid ikke muligt endeligt at fastslå, om disse hændelser er direkte relateret til patientens risikofaktorer, til vardenafil, til seksuel aktivitet eller til en kombination af disse eller andre faktorer.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Vardenafil "Krka"
 • Samtidig behandling med nitratpræparater eller guanylatcyklase-stimulatorer (bl.a. riociguat) kan udløse svær hypotension. Kombinationen er kontraindiceret.
 • HIV-proteasehæmmere er kontraindiceret og itraconazol er kontraindiceret hos mænd over 75 år.
 • Øvrige CYP3A4-hæmmere anvendes med forsigtighed og med reduceret dosis vardenafil (højst 5 mg).
 • Grapefrugtjuice, som er en svag hæmmer af CYP3A4-metabolisme i tarmvæggen, kan medføre moderat øget plasmakoncentration af vardenafil og samtidig anvendelse bør undgås.

 

Baggrund: Samtidig indgift af bl.a. erythromycin, itraconazol eller HIV-proteasehæmmere hæmmer metaboliseringen af vardenafil. En lignende effekt må forventes af andre kraftige CYP3A4-hæmmere, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Vardenafil "Krka".Patienten kan opleve hypotension samt rejsningsbesvær.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Vardenafil "Krka". 

Patienten kan opleve hypotension samt rejsningsbesvær. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer selektivt nedbrydningen af cyklisk guanosinmonofosfat (c GMP) i corpus cavernosum via hæmning af PDE-5-enzymet. Herved genoprettes det naturlige erektile respons. Seksuel stimulation er nødvendig, for at vardenafil kan være effektivt.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter. Virkningsvarighed ca. 5 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 15 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer. Samtidig indtagelse af et fedtrigt måltid forsinker absorptionen med ca. 1 time.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt via CYP3A4 til en aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 4-5 timer (vardenafil og aktive metabolit).
 • Ca. 5 % udskilles gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 10 mg, KRKA  Delekærv
filmovertrukne tabletter 20 mg, KRKA  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud til behandling af erektil dysfunktion vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen:  

 • Det drejer sig om en patient, hvis grundsygdom har forårsaget svær erektil dysfunktion. For diabetespatienter skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. For patienter med svær hypertension skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har, og hvilke antihypertensiva patienten er i behandling med,
 • Der er vist effekt af behandlingen med lægemidlet,
 • Patienten kan ikke anvende det væsentlig billigere sildenafil, samt årsagen til dette.

 

Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. uhensigtsmæssigt alkohol- og tobaksforbrug samt evt. medicinomlægning. Endvidere forudsættes det, at erektil dysfunktion er udredt såvel urologisk som sexologisk, jf. rapporten vedrørende lægemidler til behandling af erektiv dysfunktion i relation til medicintilskud.

Endvidere bevilliges enkelttilskud til patienter med pulmonal arteriel hypertension. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 114701
4 stk. (blister)
42,20 10,55 10,55
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 575299
12 stk. (blister)
116,95 9,75 9,75
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 390634
4 stk. (blister)
108,95 27,24 13,62
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 079246
12 stk. (blister)
114,30 9,53 4,76

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Vardenafil "Accord" Accord, Vardenafil, filmovertrukne tabletter 10 mg
Vardenafil "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Vardenafil, filmovertrukne tabletter 10 mg
Vardenafil "Stada" STADA Nordic, Vardenafil, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Vardenafil "Accord" Accord, Vardenafil, filmovertrukne tabletter 20 mg
Vardenafil "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Vardenafil, filmovertrukne tabletter 20 mg
Vardenafil "Stada" STADA Nordic, Vardenafil, filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
10
Kærv: Delekærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 5,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
20
Kærv: Delekærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

30.12.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...