Semglee

A10AE04
 
 

Langsomt indsættende og langtidsvirkende insulinanalog. Opløsning af krystallinsk, højtrenset insulin glargin. Fremstillet ved rekombinant genteknologi. 

Semglee er et biosimilært lægemiddel

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Undgå forveksling af insulinpenne og reagér på blodglucoseværdi, der er overraskende høj eller lav. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus hos voksne og børn over 2 år. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 

 • 1 ml indeholder 100 E insulin glargin.
 • Hver pen indeholder 3 ml svarende til 300 E insulin.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • Individuel s.c. dosering.
 • Dosis tages s.c. 1 gang dgl.
 • Det kan gives på hvilket som helst tidspunkt af dagen, men på samme tid hver dag.

 

Skift mellem insulin glargin 300 E/ml og 100 E/ml 

 • Insulin glargin 300 E/ml og 100 E/ml er ikke bioækvivalente. Derfor gælder:
  • Ved præparatskift fra 100 E/ml til 300 E/ml bibeholdes tidligere dosis, men det kan være nødvendigt med 10-18 % højere dosis af 300 E/ml.
  • Ved præparatskift fra 300 E/ml til 100 E/ml bør dosis reduceres med ca. 20 %.

 

Tæt metabolisk kontrol de første uger efter præparatskift. 

 

Bemærk: 

 • Injektionssted skal varieres inden for det samme område for at nedsætte risiko for lipodystrofi og kutan amyloidose.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.
 • Kontinuerlig rotation af injektionsstedet inden for de givne injektionsområder kan reducere/forebygge bivirkningerne lipodystrofi og kutan amyloidose.

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende P-glucosekontrol
Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Overdosering
Dobbeltadministration. Man giver 2 forskellige biosimilære insulinanaloger samtidig (fx Lantus og Abasaglar KwikPen). Hypoglykæmi
Fejlagtig administration af doseringerne for langtidsvirkende insuliner, så de bliver givet med for kort tidsinterval. Hypoglykæmi.
Ukorrekt håndtering
Dobbeltadministration. Patient får bl.a. sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Insulinindgift trods lavt P-glucoseniveau. Alvorlig hypoglykæmi.
Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse. Alvorlig hypoglykæmi.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Alvorlig hypoglykæmi.
Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Regnefejl
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Alvorlig hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Bemærk:  

 • Supplerende overvågning gælder kun for Abasaglar KwikPen.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Lipohypertrofi*
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Metabolisme og ernæring Lipoatrofi*
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Retinopati, Synsforstyrrelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Vaskulære sygdomme Ødemer
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Kutan amyloidose*

Se endvidere Insulin

 

* Lipodystrofi (lipohypertrofi/lipoatrofi) og kutan amyloidose kan forekomme på indstiksstedet og forsinke insulinabsorptionen, se Doseringsforslag

 

Reaktioner på indstiksstedet og hudreaktioner er set med højere frekvens hos børn end hos voksne. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Semglee
 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin eller insulinanaloger under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning, herunder medfødte misdannelser og spontanaborter, er overordnet noget højere end i baggrundspopulationen. Der er dog generelt konsensus om, at dette kan henføres til den underliggende specifikke sygdom og ikke insulin eller insulinanaloger. Risikoen for medfødte malformationer varierer i forhold til den underliggende sygdom og synes specielt ikke væsentlig øget for gestational diabetes. Ligeledes synes risikoen for spontanabort i betydeligt omfang relateret til den glykæmiske kontrol. 

Datamængden varierer de enkelt insulinanaloger imellem, men der er ikke noget, som tyder på, at risikoen for uønskede fosterpåvirkninger varierer imellem de enkelte analoger eller i forhold til human insulin. Der er flest data for insulin lispro, insulin aspart og insulin detemir. 

Se endvidere Insulinanaloger

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Semglee medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Semglee.Blodsukkeret påvirkes, og behovet for Semglee kan ændres.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Semglee. 

Blodsukkeret påvirkes, og behovet for Semglee kan ændres. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Insulin glargin er en human insulinanalog. 

Insuliner og insulinanaloger: 

 • Primær virkning: Regulering af glucosemetabolismen.
 • Desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder ca. 4 timer efter subkutan injektion.
 • Virkningsvarighed op til 24 timer, dog op til 36 timer for Toujeo.

Farmakokinetik

 • Efter s.c. injektion dannes mikropræcipitater, hvorfra insulin glargin langsomt frigives.
 • Steady state efter 2-4 døgn.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 4. 

 

Håndtering 

 • Se medfølgende brugsvejledning.
 • Insulin må ikke anvendes, hvis den er uklar.

 

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
  • Kan opbevares i højst 4 uger ved stuetemperatur (≤ 25°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100 enheder/ml 547209
5 x 3 ml
315,20 21,01 8,41

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4164. Wang H, Wender-Ozegowska E, Garne E et al. Insulin analogues use in pregnancy among women with pregestational diabetes mellitus and risk of congenital anomaly: a retrospective population-based cohort study. BMJ Open. 2018; 8(2), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29478010 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4166. Nørgaard K, Sukumar N, Rafnsson S et al. Efficacy and Safety of Rapid-Acting Insulin Analogs in Special Populations with Type 1 Diabetes or Gestational Diabetes: Systematic Review and Meta-Analysis. Diabetes Ther. 2018; 9(3):891-917, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29623593 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4170. Patti AM, Giglio RV, Pafili K et al. Pharmacotherapy for gestational diabetes. Expert Opin Pharmacother. 2018; 19(13):1407-14, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30136869 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4168. Mukerji G, Feig DS. Pharmacological Management of Gestational Diabetes Mellitus. Drugs. 2017; 77(16):1723-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28864965 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4165. Toledano Y, Hadar E, Hod M. Safety of insulin analogues as compared with human insulin in pregnancy. Expert Opin Drug Saf. 2016; 15(7):963-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27145344 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4167. Herrera KM, Rosenn BM, Foroutan J et al. Randomized controlled trial of insulin detemir versus NPH for the treatment of pregnant women with diabetes. Am J Obstet Gynecol. 2015; 213(3), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26070699 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4169. Insulin degludec. Uncertainty over cardiovascular harms. Prescrire Int. 2014; 23(150):149, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25121146 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

07.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...