Metoprololtartrat "Nordic Prime"

C07AB02
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg metoprololtartrat. 

Doseringsforslag

Hypertension 

Voksne  

 • Initialt 50 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 100-200 mg 1 gang dgl. evt. fordelt på 2 doser.

 

Børn ≥ 6 år  

 • 0,5-1 mg/kg, dog højst 50 mg dgl.
 • Kan øges til 2 mg/kg, højst 200 mg dgl.

 

Angina pectoris 

Voksne  

 • Initialt 50 mg 1-2 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 50-100 mg 1-2 gange dgl.

 

Arytmier 

Voksne  

 • 50 mg 2-4 gange dgl. Kan øges.

 

Tyrotoksikose 

Voksne  

 • 50-100 mg 1-2 gange dgl.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

Voksne 

 • Individuelt. Sædvanligvis 200 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.

 

Hjerteinsufficiens 

Voksne  

 • Initialt 12,5-25 mg 1 gang dgl. i 14 dage.
 • Herefter øges dosis over uger-måneder til højst 200 mg 1 gang dgl.
 • Metoprolol må først adderes til gængs standardterapi, når patienten er i klinisk stabil fase, dvs efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.
 • Ved opstart af behandlingen kan patienterne opleve en midlertidig forværring af symptomerne i op til flere uger.

 

Migræneprofylakse og benign essentiel tremor 

Voksne 

 • 50-100 mg 1-2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages konsekvent med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Der er ingen erfaring vedr. børn < 6 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). Dosisreduktion kan være nødvendig. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling
 • Pludselig seponering af β-blokkere kan give anledning til takykardi, hovedpine, svedeture og trykken i brystet, det såkaldte "seponeringssyndrom", som har givet anledning til forværring af angina pectoris og udvikling af akut myokardieinfarkt. Patienterne bør derfor altid udtrappes af behandlingen over 1-2 uger, specielt hvis det drejer sig om patienter med iskæmisk hjertesygdom.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Kontraindikationer

 • Allergi over for β-blokkere
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Sinoatrialt blok
 • Kardiogent shock
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • Syg sinus-syndrom, med mindre patienten har pacemaker
 • Alvorlige perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Metabolisk acidose
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Svær astma og KOL
 • Mistænkt akut myokardieinfarkt, hjertefrekvens < 45 slag/min., PQ-interval > 0,24 sek. eller systolisk blodtryk < 100 mmHg.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (undtagen MAO-B)
 • Samtidig behandling med fluoxetin eller paroxetin pga. kraftig hæmning af CYP2D6
 • Samtidig i.v.-behandling med calciumantagonister type I (verapamil) eller type III (diltiazem).

Forsigtighedsregler

 • Astma og KOL
 • AV-blok af 1. grad
 • Svært regulerbar diabetes, da metoprolol kan mindske symptomerne på hypoglykæmi
 • Kraftig hypersensitivitetsreaktion i anamnesen
 • Psoriasis
 • Raynauds syndrom
 • Claudicatio intermittens
 • Prinzmetals angina
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af styrker, så der overdoseres. Forgiftning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Kolde hænder og fødder
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier, AV-blok  (grad 1), Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Depression, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær Mareridt, Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Conjunctivitis, Synsforstyrrelser Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Metabolisme og ernæring Forværring af diabetes
Psykiske forstyrrelser Angst, Nervøsitet
Det reproduktive system og mammae Impotens
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Hud og subkutane væv Alopeci
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Øre og labyrint Høreforstyrrelser, Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Forværring af psoriasis
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Artritis, Muskelsvaghed
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Personlighedsændringer
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke kendt hyppighed
Vaskulære sygdomme Forværring af Raynauds syndrom Forværring af claudicatio intermittens

Interaktioner

Anden medicin sammen med Metoprololtartrat "Nordic Prime"
 • Metoprolol er substrat for CYP2D6. Hæmmere af CYP2D6, som fx paroxetin, fluoxetin, escitalopram, sertralin, duloxetin, diphenhydramin, venlafaxin, hydroxychloroquin, antipsykotika (perfenaziner) og propafenon, kan øge plasmakoncentrationen af metoprolol. Monitorering af den β-blokerende virkning anbefales.
 • Samtidig behandling med fluoxetin eller paroxetin er kontraindiceret.
 • Samtidig i.v.-behandling med calciumantagonister type I (verapamil) eller type III (diltiazem) er kontraindiceret.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling (ikke i.v.) med calciumantagonister, idet hypotension, bradykardi og andre hjerterytmeforstyrrelser kan forekomme. Dette gælder især for verapamil og i mindre grad for diltiazem. Ved nifedipin er der risiko for markant blodtryksfald.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med flere antiarytmika, som lidocain, propafenon, amiodaron og dronedaron. Kombinationen kan øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Samtidig anvendelse af noradrenalin, adrenalin og andre sympatomimetika kan fremkalde udtalt blodtryksstigning.
 • Neuromuskulær blokade forårsaget af perifere muskelrelaksantia, fx suxameton, kan øges pga. metoprolols β-blokerende virkning.
 • Samtidig anvendelse af inhalationsanæstetika øger β-blokkeres bradykardiske virkning.
 • Behandling med metoprolol kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.
 • Samtidig behandling med methyldopa og hjerteglykosider kan medføre et udtalt fald i hjertefrekvensen og hjertets overledningsevne.
 • Tæt lægelig overvågning af patienter, der samtidig behandles med MAO-hæmmere eller andre β-blokkere (også øjendråber).
 • Samtidig behandling med imatinib giver en moderat øgning i plasmaniveauet af metoprolol.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Rifampicin og barbitursyrederivater nedsætter AUC for metoprolol pga. enzyminduktion i leveren.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.600 1. trimester-eksponerede uden tegn på væsentlig risiko for medfødte misdannelse. Derudover tyder data på øget risiko for tidlig fødsel samt lav fødselsvægt, men i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Restriktioner

Anvendelse af beta-blokkere medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, fx skydning og golf. 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Metoprololtartrat "Nordic Prime". Risikoen for hypotension øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Metoprololtartrat "Nordic Prime".  

Risikoen for hypotension øges. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet, hvilket medfører et fald i hjertets minutvolumen.
 • Depottabletter. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres via CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (polydepot) frigiver det aktive stof over ca. 20 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 100 mg, Parallelimport (Nordic Prime)  Krydskærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 100 mg  (Nordic Prime)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 100 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 144281
100 stk. (blister)
102,25 1,02 1,53

Substitution

tabletter 100 mg
Metocar STADA Nordic, Metoprolol, tabletter 100 mg Genordn. B
Metoprololtartrat "2care4" (Parallelimport), Metoprolol, tabletter 100 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  100 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

19.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...