Metoprololtartrat "Nordic Prime"

C07AB02
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg metoprololtartrat. 

Doseringsforslag

Hypertension 

Voksne  

 • Initialt 50 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 100-200 mg 1 gang dgl. evt. fordelt på 2 doser.

 

Børn ≥ 6 år  

 • 0,5-1 mg/kg, dog højst 50 mg dgl.
 • Kan øges til 2 mg/kg, højst 200 mg dgl.

 

Angina pectoris 

Voksne  

 • Initialt 50 mg 1-2 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 50-100 mg 1-2 gange dgl.

 

Arytmier 

Voksne  

 • 50 mg 2-4 gange dgl. Kan øges.

 

Tyrotoksikose 

Voksne  

 • 50-100 mg 1-2 gange dgl.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

Voksne 

 • Individuelt. Sædvanligvis 200 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.

 

Hjerteinsufficiens 

Voksne 

 • Initialt 12,5-25 mg dgl.
 • Herefter øges dosis over uger-måneder til højst 200 mg dgl.
 • Metoprolol må først adderes til gængs standardterapi, efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.

 

Migræneprofylakse og benign essentiel tremor 

Voksne 

 • 50-100 mg 1-2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør synkes hele med vand.
 • Kan dog tygges eller knuses.
 • Der er ingen erfaring vedr. børn < 6 år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for β-blokkere
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Kardiogent shock
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • Syg sinus-syndrom, med mindre patienten har pacemaker
 • Alvorlige perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Metabolisk acidose
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Svær astma og KOL
 • Mistænkt akut myokardieinfarkt, hjertefrekvens < 45 slag/min., PQ-interval > 0,24 sek. eller systolisk blodtryk < 100 mmHg.
 • Samtidig behandling med fluoxetin eller paroxetin pga. kraftig hæmning af CYP2D6.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • AV-blok af 1. grad
 • Svært regulerbar diabetes mellitus, da metoprolol kan mindske symptomerne på hypoglykæmi
 • Kraftig hypersensitivitetsreaktion i anamnesen
 • Psoriasis
 • Raynauds syndrom
 • Claudicatio intermittens
 • Prinzmetals angina
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af styrker, så der overdoseres. Forgiftning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Almindelige (1-10%) Bradykardi, Palpitationer.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation.
Balanceforstyrrelser, Svimmelhed.
Hovedpine.
Dyspnø.
Kolde hænder og fødder.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, AV-blok  (grad 1), Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser.
Muskelkramper.
Paræstesier.
Depression, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær.
Bronkospasme.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1%) Conjunctivitis, Synsforstyrrelser.
Leverpåvirkning.
Forværring af diabetes.
Angst, Nervøsitet.
Impotens.
Alopeci.
Forværring af Raynauds syndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Leukopeni, Trombocytopeni.
Høreforstyrrelser, Tinnitus.
Hepatitis.
Forværring af psoriasis.
Artralgi, Artritis, Muskelsvaghed.
Konfusion, Personlighedsforstyrrelser.
Fotosensibilitet.
Synkope.

Interaktioner

 • Metoprolol er substrat for CYP2D6, og hæmmere af CYP2D6, som fx paroxetin, fluoxetin, escitalopram, sertralin, duloxetin, diphenhydramin, venlafaxin, hydroxychloroquin, antipsykotika (perfenaziner) og propafenon, kan øge plasmakoncentrationen af metoprolol. Monitorering af den β-blokerende virkning anbefales.
 • Samtidig behandling med fluoxetin eller paroxetin er kontraindiceret.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med flere antiarytmika, som lidocain, propafenon, amiodaron og dronedaron. Kombinationen kan øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med calciumantagonister, idet hypotension, bradykardi og andre hjerterytmeforstyrrelser kan forekomme. Dette gælder især for verapamil og i mindre grad for diltiazem.
 • Samtidig i.v.-behandling med verapamil skal ske med største forsigtighed.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Samtidig anvendelse af noradrenalin, adrenalin og andre sympatomimetika kan fremkalde udtalt blodtryksstigning.
 • Neuromuskulær blokade forårsaget af perifere muskelrelaksantia, fx suxameton, kan øges pga. metoprolols β-blokerende virkning.
 • Behandling med metoprolol kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.
 • Samtidig anvendelse af inhalationsanæstetika øger β-blokkeres bradykardiske virkning.
 • Samtidig behandling med methyldopa, clonidin og hjerteglykosider kan medføre et udtalt fald i hjertefrekvensen og hjertets overledningsevne.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Tæt lægelig overvågning af patienter, der samtidig behandles med MAO-hæmmere eller andre β-blokkere (også øjendråber).
 • Samtidig behandling med imatinib giver en moderat øgning i plasmaniveauet af metoprolol.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Rifampicin og barbitursyrederivater nedsætter AUC for metoprolol pga. enzyminduktion i leveren.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.600 1. trimester-eksponerede uden tegn på væsentlig risiko for medfødte misdannelse. Derudover tyder data på øget risiko for tidlig fødsel samt lav fødselsvægt, men i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Injektion: Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps). 

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet, hvilket medfører et fald i hjertets minutvolumen.
 • Depottabletter. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres via CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (polydepot) frigiver det aktive stof over ca. 20 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 504309
100 stk. (blister)
97,75 2,93

Substitution

tabletter 50 mg
Metocar STADA Nordic, Metoprolol, tabletter 50 mg
Metoprololtartrat "2care4" (Parallelimport), Metoprolol, tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  50 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

03.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...