Cinacalcet "Stada"

H05BX01
 
 

Calciumstofskifteregulerende middel. Calcimimetikum. 

Anvendelsesområder

 • Sekundær og tertiær hyperparatyroidisme (HPT) hos patienter med terminal nyresygdom (ESRD) i dialyse.
 • Reduktion af hypercalcæmi hos patienter med parathyroideacancer.
 • Primær hyperparatyroidisme, hvor kirurgisk behandling ikke er mulig, eller hvor kirurgisk behandling ikke har kunnet kontrollere tilstanden.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg, 60 mg eller 90 mg cinacalcet (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Sekundær hyperparatyroidisme 

 • Voksne. Initialt 30 mg 1 gang dgl. i forbindelse med et måltid.
  Dosis justeres hver 2.-4. uge til maksimalt 180 mg 1 gang dgl. under kontrol af S-PTH, som bør være 16-32 pikomol/l målt mindst 12 timer efter dosering.
  PTH-niveauet måles 1-4 uger efter behandlingens start eller efter justering af dosis.
  Under vedligeholdelsesbehandlingen måles niveauet hver 1.-3. måned.


Primær hyperparatyroidisme og parathyroideacancer 

 • Voksne. Initialt 30 mg 2 gange dgl. i forbindelse med et måltid.
  Dosis justeres med 2-4 ugers mellemrum til maksimalt 90 mg 4 gange dgl. afhængig af P-calcium.

 

Skift fra etelcalcetid til cinacalcet 

Behandling med cinacalcet anbefales først efter mindst tre hæmodialysebehandlinger og efterfølgende måling af P-calcium, hvor calciumniveauet er inden for normalområdet. 

 

Bemærk: Delekærven i tablet 60 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis. 

 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Tendens til kramper.
 • Risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Hjerteinsufficiens.

 

Hypocalcæmi 

Behandling bør ikke påbegyndes ved eksisterende hypocalcæmi. 

 • Pga. risiko for hypocalcæmi måles P-calcium inden for 1 uge efter behandlingens start og efter dosisjustering samt ca. 1 gang om måneden herefter.
 • Ved P-albumin korrigeret calcium < 2,1 mmol/l og > 1,9 mmol/l (ioniseret calcium ca. 1,14, respektive 1,06 mmol/l) eller symptomer på hypocalcæmi kan P-calcium hæves via calciumholdige fosfatbindere, D-vitaminmetabolitter eller justering af calciumindholdet i dialysevæsken. Kan P-calcium ikke øges eller vedvarer symptomerne på hypocalcæmi reduceres dosis, eller behandlingen seponeres
 • Ved P-calcium < 1,9 mmol/l eller vedvarende symptomer på hypocalcæmi, hvor vitamin D ikke kan øges, seponeres behandlingen indtil P-calcium når 2,0 mmol/l og/eller symptomerne på hypocalcæmi forsvinder. Behandlingen genoptages med næstlaveste dosis, som har været anvendt i den initiale behandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme*, Opkastning*.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Obstipation.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og urticaria).
Infektion i øvre luftveje.
Nedsat serum-testosteron.
Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Nedsat appetit.
Kramper, Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter.
Hovedpine, Paræstesier.
Dyspnø, Hoste.
Hududslæt.
Hypotension.
Ikke kendt Forværring af hjerteinsufficiens, Ventrikulære arytmier**.
Forlænget QT-interval**.

* Kvalme og opkastning er oftest forbigående. 

** Er forekommet sekundært til hypocalcæmi. QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconalzol og ritonavir) må forventes at øge plasmakoncentrationen og dermed sænke P-calcium.
 • Cinacalcet er en kraftig hæmmer af CYP2D6 og bør anvendes med forsigtighed sammen med andre CYP2D6-substrater med snævert terapeutisk indeks, fx clomipramin, flecainid, metoprolol, nortriptylin og propafenon.
 • Pga. induktion af CYP1A2 hos rygere kan dosisjustering være nødvendig ved ændring i rygevaner.
 • Forsigtighed tilrådes ved samtidig behandling med stoffer, der hæmmer CYP1A2, fx fluvoxamin.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Øger den calciumsensitive receptors (CaSR) følsomhed over for ekstracellulært calcium, hvilket medfører nedsat parathyroideahormonsekretion.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 20-25%, øges med 50-80% ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 timer.
 • Steady state efter 7 dage.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP3A4 og CYP1A2, til inaktive metabolitter.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 6 timer og 30-40 timer.

Indholdsstoffer

Cinacalcetfilmovertrukne tabletter  30 mgfilmovertrukne tabletter  60 mgfilmovertrukne tabletter  90 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 30 mg 132106
28 stk. (unit-dose)
408,20 29,16
(A) filmovertrukne tabletter 60 mg 457185
28 stk. (unit-dose)
948,90 33,89
(A) filmovertrukne tabletter 90 mg 592961
28 stk. (unit-dose)
1.314,75 31,30

Substitution

filmovertrukne tabletter 30 mg
Cinacalcet "Accordpharma" Accord, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 30 mg
Cinacalcet "Orion" Orion Pharma, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 30 mg
Cinacalcet "Sandoz" Sandoz, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 30 mg
Mimpara Amgen, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 30 mg
 
filmovertrukne tabletter 60 mg
Cinacalcet "Accordpharma" Accord, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 60 mg
Cinacalcet "Orion" Orion Pharma, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 60 mg
Cinacalcet "Sandoz" Sandoz, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 60 mg
Mimpara Amgen, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 60 mg
 
filmovertrukne tabletter 90 mg
Cinacalcet "Accordpharma" Accord, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 90 mg
Cinacalcet "Orion" Orion Pharma, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 90 mg
Mimpara Amgen, Cinacalcet, filmovertrukne tabletter 90 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 5,2 x 10,1
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Grøn
Mål i mm: 6,8 x 14,6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  90 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 7,7 x 16,4
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

25.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. april 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...