Posaconazole AHCL

J02AC04
 
 

Anvendelsesområder

 • Oropharyngeal candidiasis (oral suspension).
 • Invasiv aspergillose, fusariose, chromoblastomykose, mycetom og coccidioidomykose hos patienter, hvor anden behandling har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres. 
 • Forebyggelse af svampeinfektioner hos hæmatologiske patienter, der modtager kemoterapi eller stamcelletransplantation med forventet langvarig neutropeni og høj risiko for invasiv svampeinfektion.
 • Se endvidere tabel 2 og tabel 3 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).


Behandling med posaconazol bør påbegyndes af en læge med særligt kendskab til behandling af invasiv svampeinfektion. 

Dispenseringsform

Oral suspension. 1 ml indeholder 40 mg posaconazol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Refraktære invasive svampeinfektioner
  • 400 mg 2 gange dgl. sammen med et måltid.
  • Hvis patienten ikke kan indtage et måltid, bør dosis gives som 200 mg 4 gange dgl.
 • Oropharyngeal candidiasis
  • Initialt 200 mg dgl. sammen med et måltid
  • Derefter 100 mg dgl. sammen med et måltid.
 • Forebyggende
  • 200 mg 3 gange dgl. sammen med et måltid.

Bemærk: 

 • Enterotabletter bør foretrækkes ved optimering af plasmakoncentrationen.
 • Oral suspension og enterotabletter er ikke indbyrdes udskiftelige pga. forskellig absorptionsgrad.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af posaconazol (Noxafil® oral suspension) indholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med CYP3A4-metaboliserede lægemidler der har snævert terapeutisk indeks eller med risiko for QT-forlængelse, herunder bl.a.: 

 • atorvastatin
 • pimozid
 • sekalealkaloider
 • simvastatin.

Forsigtighedsregler

 • Kongenital eller erhvervet:
  • QT-forlængelse
  • kardiomyopati
  • sinusbradykardi
  • arytmier.
 • Overfølsomhed over for andre azoler.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med vitamin K-antagonister (warfarin). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Almindelige (1-10 %) Neutropeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Feber, Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Nedsat appetit.
Hovedpine, Paræstesier.
Døsighed, Somnolens.
Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Lymfadenopati, Miltinfarkt, Trombocytopeni.
Bradykardi, Supraventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær ekstrasystoli.
Sløret syn, Synstab.
Pancreatitis.
Hepatitis, Hepatomegali, Hepatotoksicitet, Kolestase.
Allergiske reaktioner.
Ekg-forandringer, Forlænget QT-interval.
Hyperglykæmi, Hypofosfatæmi, Hypoglykæmi.
Kramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hypæstesi, Neuropati, Tremor.
Konfusion, Talebesvær.
Akut nyresvigt, Nyresvigt.
Alopeci, Dermatitis, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erytem, Purpura.
Hypotension, Tromboflebitis, Vasculitis, Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Blødning, Koagulationsforstyrrelser, Pancytopeni.
Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Myokardieinfarkt, Torsades de pointes-takykardi.
Høretab.
Hypogonadisme.
Dobbeltsyn, Maculahul.
Gastro-intestinal blødning, Ileus, Tungeødem.
Mucositis, Pludselig død.
Leverinsufficiens.
Ansigtsødem, Hypersensitivitetsreaktioner, Stevens-Johnsons syndrom.
Binyrebarkinsufficiens.
Encefalopati, Perifer neuropati.
Depression, Psykose.
Hæmolytisk uræmisk syndrom, Interstitiel nefritis, Tubulær acidose.
Interstitiel pneumonitis, Pneumonitis.
Trombocytopenisk purpura.
Cerebral hæmoragi, Dyb venetrombose, Pulmonal hypertension, Synkope.
 • Alvorlige hepatiske skader med letalt udfald er set.

Interaktioner

 • Posaconazol er en potent hæmmer af CYP3A4, og der er risiko for øget plasmakoncentration af lægemidler, der nedbrydes af dette enzym. Samtidig behandling med atorvastatin, pimozid, sekalealkaloider og simvastatin er kontraindiceret.
 • For andre lægemidler, der nedbrydes via CYP3A4, kan også forventes øgede plasmakoncentrationer med muligt behov for dosisjustering, herunder bl.a. carbamazepin, ciclosporin, erythromycin, midazolam (AUC øges mere end 100%), HIV-proteasehæmmere, fosfodiesterasehæmmere som sildenafil og tadalafil, rifabutin (AUC øges 72%), sulfonylurinstoffer, tacrolimus (AUC øges 360%) og triazolam.
 • Posaconazol kan øge plasmakoncentrationen af vincristin og vinorelbin med risiko for neurotoksicitet.
 • AUC for posaconazol nedsættes ved samtidig indgift af rifabutin og lignende induktorer (fx rifampicin), efavirenz, phenytoin og lignende induktorer (fx carbamazepin, phenobarbital, primidon) og bør undgås, medmindre fordelen for patienten opvejer risikoen.
 • Samtidig administration af H2-receptorantagonister og syrepumpehæmmere (fx esomeprazol) nedsætter ligeledes serumniveauet af posaconazol og bør om muligt undgås.
 • Se endvidere tabel 1 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. På baggrund af den mulige dosisrelaterede teratogene effekt af et andet azol, fluconazol, må posaconazol ikke anvendes. Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Virkemåden består i en hæmning af ergosterolsyntesen, da posaconazol bremser omdannelse af lanosterol til ergosterol via hæmning af det cytokrom P450-afhængige enzym 14-steroldemethylase.
 • Er overvejende fungistatisk.
 • Krydsresistens mellem azoler er rapporteret, og resistensbestemmelse må derfor anbefales ved behandling af alvorlige infektioner.

Farmakokinetik

 • Steady state efter 7-10 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 25 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 35 timer.
 • < 0,2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes fra mave-tarmkanalen. Absorptionen øges ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid. Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer (oral opløsning) og 4-5 timer (enterotabletter).
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Bemærk: Oral suspension omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 30 dage.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) oral suspension 40 mg/ml 412761
105 ml
4.125,80 39,29 294,70

Substitution

oral suspension 40 mg/ml
Noxafil MSD, Posaconazol, oral suspension 40 mg/ml
Posaconazole "Stada" STADA Nordic, Posaconazol, oral suspension 40 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

23.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...