Posaconazole AHCL

J02AC04
 
 

Anvendelsesområder

Voksne 

 • Invasiv aspergillose

 

Voksne ≥ 40 kg 

 • Behandling af invasiv aspergillose, fusariose, chromoblastomykose, mycetom og coccidioidomykose hos patienter, hvor anden behandling har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
 • Forebyggelse af invasive svampeinfektioner hos patienter:
 • Der får kemoterapi til remissionsinduktion for akut myeloid leukæmi (AML) eller myelodysplastiske syndromer (MDS), der forventes at resultere i langvarig neutropeni og som har høj risiko for at udvikle invasive svampeinfektioner.
 • Modtagere af hematopoietisk stamcelletransplantation (HSCT), der gennemgår høj-dosis immunsuppressiv behandling for graft versus host-sygdom og som har høj risiko for at udvikle invasive svampeinfektioner.
 • Se endvidere tabel 2 og tabel 3 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).


Behandling med posaconazol bør påbegyndes af en læge med særligt kendskab til behandling af invasiv svampeinfektion. 

Dispenseringsform

Oral suspension. 1 ml indeholder 40 mg posaconazol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Invasiv aspergillose
  • Initialt 400 mg 2 gange dgl. på 1. dag.
  • Herefter 400 mg 1 gang dgl.

 

Voksne ≥ 40 kg 

 • Refraktære invasive svampeinfektioner
  • 400 mg 2 gange dgl. sammen med et måltid.
  • Hvis patienten ikke kan indtage et måltid, bør dosis gives som 200 mg 4 gange dgl.
 • Oropharyngeal candidiasis
  • Initialt 200 mg dgl. sammen med et måltid
  • Derefter 100 mg dgl. sammen med et måltid.
 • Forebyggelse af invasive svampeinfektioner
  • 200 mg 3 gange dgl. sammen med et måltid.

Bemærk: 

 • Enterotabletter bør foretrækkes ved optimering af plasmakoncentrationen.
 • Oral suspension og enterotabletter er ikke indbyrdes udskiftelige pga. forskellig absorptionsgrad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af posaconazol (Noxafil® oral suspension) indholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med CYP3A4-metaboliserede lægemidler der har snævert terapeutisk indeks eller med risiko for QT-forlængelse, herunder bl.a.: 

 • atorvastatin
 • pimozid
 • sekalealkaloider
 • simvastatin.

Samtidig behandling med venetoclax under initierings- og dosistitreringsfasen hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi. Samtidig administration kan øge toksiciteten af venetoclax, herunder risikoen for tumorlysesyndrom. 

Forsigtighedsregler

 • Kongenital eller erhvervet:
  • QT-forlængelse
  • kardiomyopati
  • sinusbradykardi
  • arytmier.
 • Overfølsomhed over for andre azoler.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med vitamin K-antagonister (warfarin). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi Nedsat appetit
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens Døsighed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Lymfadenopati, Miltinfarkt, Trombocytopeni
Hjerte Bradykardi, Supraventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær ekstrasystoli Palpitationer, Takykardi
Øjne Sløret syn, Synstab Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Gastroenteritis, Gastro-øsofageal refluks, Hikke, Meteorisme, Orale ulcera
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kuldegysninger, Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatitis, Hepatomegali, Hepatotoksicitet, Kolestase Icterus
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag og flebitis ved indstiksstedet
Undersøgelser Ekg-forandringer, Forlænget QT-interval Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypofosfatæmi, Hypoglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter Muskuloskeletale smerter, Nakkesmerter
Nervesystemet Afasi, Hypæstesi, Neuropati, Tremor
Psykiske forstyrrelser Anorexia nervosa, Konfusion, Talebesvær Abnorme drømme, Rastløshed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Hoste, Nasal tilstopning, Takypnø, Ubehag i brystet
Hud og subkutane væv Alopeci, Dermatitis, Erytem, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Purpura
Vaskulære sygdomme Hypotension, Tromboflebitis, Vasculitis, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Blødning, Koagulationsforstyrrelser, Pancytopeni
Hjerte Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Myokardieinfarkt, Torsades de pointes-takykardi
Øre og labyrint Høretab
Det endokrine system Hypogonadisme
Øjne Dobbeltsyn, Maculahul
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning, Ileus, Tungeødem
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis, Pludselig død
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Ansigtsødem, Hypersensitivitetsreaktioner, Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens
Nervesystemet Encefalopati, Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Depression, Psykose Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Hæmolytisk uræmisk syndrom, Interstitiel nefritis, Tubulær acidose
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel pneumonitis, Pneumonitis
Hud og subkutane væv Trombocytopenisk purpura
Vaskulære sygdomme Apopleksi, Cerebral hæmoragi, Dyb venetrombose, Emboli, Pulmonal hypertension, Synkope
 • Alvorlige hepatiske skader med letalt udfald er set.

Interaktioner

 • Posaconazol er en potent hæmmer af CYP3A4, og der er risiko for øget plasmakoncentration af lægemidler, der nedbrydes af dette enzym. Samtidig behandling med atorvastatin, pimozid, sekalealkaloider og simvastatin er kontraindiceret.
 • For andre lægemidler, der nedbrydes via CYP3A4, kan også forventes øgede plasmakoncentrationer med muligt behov for dosisjustering, herunder bl.a. carbamazepin, ciclosporin, erythromycin, midazolam (AUC øges mere end 100 %), HIV-proteasehæmmere, fosfodiesterasehæmmere som sildenafil og tadalafil, rifabutin (AUC øges 72 %), sulfonylurinstoffer, tacrolimus (AUC øges 360 %) og triazolam.
 • Samtidig administration af CYP3A4- substratet venetoclax kan øge toksiciteten af venetoclax, herunder risikoen for tumorlysesyndrom og neutropeni, da Cmax og AUC for venetoclax øges til cirka det dobbelte.
 • Posaconazol kan øge plasmakoncentrationen af vincristin og vinorelbin med risiko for neurotoksicitet.
 • AUC for posaconazol nedsættes ved samtidig indgift af rifabutin og lignende induktorer (fx rifampicin), efavirenz, phenytoin og lignende induktorer (fx carbamazepin, phenobarbital, primidon) og bør undgås, medmindre fordelen for patienten opvejer risikoen.
 • Oral suspension: Samtidig administration af H2-receptorantagonister og syrepumpehæmmere (fx esomeprazol) nedsætter plasmakoncentrationen af posaconazol, fordi H2-receptorantagonister og syrepumpehæmmere øger pH i mavesækken og dermed reducerer opløselighed og absorption af posaconazol indtaget som oral suspension, og kombinationen bør om muligt undgås. Dette gælder således kun for oral suspension og dermed ikke for enterotabletter og infusionsvæske.
 • Se endvidere tabel 1 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. På baggrund af den mulige dosisrelaterede teratogene effekt af et andet azol, fluconazol, må posaconazol ikke anvendes. Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Virkemåden består i en hæmning af ergosterolsyntesen, da posaconazol bremser omdannelse af lanosterol til ergosterol via hæmning af det cytokrom P450-afhængige enzym 14-steroldemethylase.
 • Er overvejende fungistatisk.
 • Krydsresistens mellem azoler er rapporteret, og resistensbestemmelse må derfor anbefales ved behandling af alvorlige infektioner.

Farmakokinetik

 • Steady state efter 7-10 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 25 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 35 timer.
 • < 0,2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes fra mave-tarmkanalen. Absorptionen øges ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid. Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer (oral opløsning) og 4-5 timer (enterotabletter).
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Bemærk: Oral suspension omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 30 dage.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) oral suspension 40 mg/ml 412761
105 ml
4.170,85 39,72 297,92

Substitution

oral suspension 40 mg/ml
Noxafil MSD, Posaconazol, oral suspension 40 mg/ml
Posaconazole "Stada" STADA Nordic, Posaconazol, oral suspension 40 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

24.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...