Ongentys

N04BX04
 
 

Antiparkinsonmiddel. Catechol-O-methyltransferase (COMT)-hæmmer. Øger levodopas virkning.  

Anvendelsesområder

Adjuvans til levodopabehandling til patienter med Parkinsons sygdom og wearing-off-symptomer, og som ikke stabiliseres på behandling med levodopa/decarboxylasehæmmer

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg opicapon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Sædvanligvis 50 mg 1 gang dgl. ved sengetid mindst en time før eller efter levodopa/decarboxylasehæmmer-kombinationen.
 • Det er ofte nødvendigt at justere levodopadosis ved at forlænge doseringsintervallerne og/eller reducere mængden af levodopa pr. dosis inden for de første dage til uger efter påbegyndelse af behandling med opicapon.

 

Bemærk 

 • Ved glemt dosis skal næste dosis tages som planlagt. Der må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
 • Forsigtighed hos patienter ≥ 85 år pga. begrænset erfaring.

 

Nedsat leverfunktion

 • Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let leverinsufficiens (Child-Pugh klasse A).
 • Der er begrænset klinisk erfaring hos patienter med moderat leverinsufficiens (Child-Pugh klasse B). Der skal udvises forsigtighed hos disse patienter, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Der er ingen klinisk erfaring hos patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C), og opicapon frarådes derfor til disse patienter.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Fæokromocytom
 • Tidligere eller aktuelt malignt neuroleptikasyndrom eller ikke-traumatisk rhabdomyolyse
 • Samtidig anvendelse af MAO-hæmmere, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Episoder med uvarslede søvnanfald er beskrevet, og patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer bl.a. i forbindelse med bilkørsel.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger, når de samtidig får levodopa.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Opicapon er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer  (visuelle) Abnorme drømme, Døsighed, Søvnløshed
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Smagsforstyrrelser
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter Muskelstivhed, Myalgi
Nervesystemet Dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Hallucinationer  (auditive) Mareridt, Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Misfarvning af urinen, Nykturi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Synkope

Interaktioner

 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (fx isocarboxazid), med undtagelse af de til behandling af Parkinsons sygdom, er kontraindiceret.
 • Selektive MAO-B-hæmmere (selegilin, rasagilin) bør ikke anvendes i højere doser end anbefalet sammen med opicapon.
 • Danner chelater med jern, hvorfor opicapon og jernholdige præparater bør tages med mindst 2 timers interval.
 • Teoretisk kan det forventes, at opicapon forstærker virkningen af lægemidler, der nedbrydes af catechol-O-methyltransferase, fx:
  • adrenalin
  • noradrenalin
  • dopamin
  • dobutamin
  • apomorphin
  • paroxetin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet catechol-O-methyltransferase (COMT), der omdanner levodopa til en inaktiv metabolit. Herved øges levodopas biotilgængelighed og plasmahalveringstid. 

Farmakokinetik

 • Absorptionen udviser stor intra- og interindividuel variation (45 %).
 • Tmax 1 - 2,5 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,41 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 0,7 - 3,2 timer med lange terminale eliminationshalveringstider i området 94-122 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original beholder for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 50 mg, Nordic Infucare  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt åbnes.

Administration

Synkes hele.

Indholdet kan opslæmmes i vand.

Indholdet kan tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 50 mg 582165
30 stk. (blister)
835,40 27,85 27,85

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
OPC 50, Bial
Kærv: Ikke relevant
Farve: Mørkeblå
Mål i mm: 7 x 19
hårde kapsler 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...