Diazepam "Accord"

N05BA01
 
 
Anxiolytikum af benzodiazepingruppen. Krampestillende.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg diazepam. 

Doseringsforslag

Angst- og urotilstande 

 • Voksne. Sædvanligvis 2-5 mg 1-3 gange dgl. Akut agitation hos indlagte patienter 5-10 mg, evt. gentaget afhængig af effekt (3226). Særlige doseringsforhold gør sig gældende ved behandling af alkoholabstinenstilstande.
 • Børn 1-3 år. Sædvanligvis 1-2 mg 1-3 gange dgl.
 • Børn over 3 år. Sædvanligvis 2-4 mg 1-3 gange dgl.
 • Ældre. Sædvanligvis halv dosis.

Spastiske tilstande 

 • 5-15 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Forlænget halveringstid hos børn og begrænset metabolisering og udskillelse hos børn under 6 måneder.
Referencer: 3226

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved svær leverinsufficiens, da risikoen for encefalopati øges. Leverfunktionen bør monitoreres ved let og moderat leverinsufficiens. Diazepam metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C19 til aktive metabolitter, hvor N-desmethyldiazepam er den vigtigste. Clearance påvirkes kun minimalt ved leversygdom. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af diazepam (Stesolid rektalvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Angst og uro: Bør normalt ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepiner bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepiner bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Forsigtighed ved lettere respirationsinsufficiens, hvor dosisreduktion bør overvejes. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepiner kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepiner bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Overvægt 

Ved længerevarende behandling af personer med overvægt indtræder den maksimale virkning senere og der er set længere virkningsvarighed efter seponering. 

 

Personlighedsforstyrrelse 

Bortset fra abstinensbehandling bør benzodiazepiner undgås ved svære personlighedsforstyrrelser pga. øget risiko for afhængighed og evt. forværring af bl.a. impulsivitet. 

 

Tidligere alkohol- og medicinmisbrug 

Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug pga. risikoen for afhængighed og misbrug. 

 

Tolerans og afhængighed 

 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed.
 • Normalt anbefales en behandlingsperiode på højst 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser og med hyppig monitorering af dosiseffekt.

 

Ældre 

 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.
 • Mange ældre påvirkes kraftigt af benzodiazepiner. Forsigtig dosering anbefales, se doseringsforslag.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Sedation
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser Træthed
Nervesystemet Ataksi, Tremor Motorisk hæmning
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Nervesystemet Hukommelsesbesvær**, Myasteni, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Koncentrationsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner  (herunder erytem, hudkløe, hududslæt)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi, Hjerteinsufficiens  (inkl. hjertestop)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning Icterus
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Nervesystemet Bevidsthedstab
Psykiske forstyrrelser Depression, Følelsesforfladigelse, Nedsat reaktionsevne, Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, hallucinationer og psykoser)*** Søvnløshed
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinretention
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Impotens Ændring af libido
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsstop Øget bronkialsekretion*
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Ikke kendt hyppighed
Øjne Dobbeltsyn, Nystagmus, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (reversible)

* Øget bronkial- og spytsekretion ses især hos børn.  

** Risikoen for anterograd amnesi øges ved højere doser.  

*** Paradokse psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres. 

 

Ved intravenøs indgift kan i enkelte tilfælde (2-5 %) opstå flebitis på injektionsstedet. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Diazepam "Accord"
 • Erythromycin øger AUC for diazepam med ca. 150 % på grund af hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes for andre hæmmere af dette enzym. Se tabel 2 Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Omsætningshastigheden nedsættes af disulfiram.
 • Der er set øgning af AUC med op til 81 % ved samtidig behandling med esomeprazol. Dosisreduktion af diazepam overvejes ved kombination med esomeprazol eller omeprazol.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer, opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt frarådes benzodiazepiner, da der er usikkerhed omkring risikoen for uønsket fosterpåvirkning. Kortvarig lavdosisbehandling er næppe af betydning.  

For diazepam er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. Visse studier har antydet let øget risiko for læbe-ganespalte, men de fleste og bedste studier har ikke vist denne sammenhæng. Irritative seponeringssymptomer og sedation hos barnet er set ved eksponering sent i graviditeten. Kortvarig lavdosisbehandling er næppe af betydning.  

Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika).  

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af diazepam (Stesolid rektalvæske) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion til kvinder sent i graviditet eller under fødsel kan indholdet af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4308, 4309, 4311

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 8-13 %. Der er beskrevet sedative bivirkninger hos barnet. Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne). Udmeldes ved epilepsi.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Diazepam "Accord".Den sløvende effekt af Diazepam "Accord" forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Diazepam "Accord". 

Den sløvende effekt af Diazepam "Accord" forstærkes. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Diazepam binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Efter oral indgift indtræder virkningen efter 15-30 minutter.  

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 1,1 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C19 til N-desmethyldiazepam og via CYP3A4 til temazepam, som er begge er farmakologisk aktive.
 • Plasmahalveringstiden for diazepam er 2-3 døgn og for den vigtigste aktive metabolit, N-desmethyldiazepam, 2-5 døgn. Plasmahalveringstiden er øget hos børn, ældre og personer med overvægt.
 • Steady-state nåes efter 5-14 dage (4403).
 • Diazepam og N-desmethyldiazepam akkumuleres ved gentagen administration.
 • Udskilles overvejende som metabolitter gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes næsten fuldstændigt. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed 100 %. Maksimal plasmakoncentration efter 10-15 minutter.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Referencer: 4403

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 5 mg, Accord  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 148488
25 stk. (blister)
62,10 2,48 4,97
(A) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 073595
50 stk. (blister)
58,20 1,16 2,33
(A) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 508032
100 stk. (blister)
72,10 0,72 1,44

Substitution

tabletter 5 mg
Apozepam TEVA, Diazepam, tabletter 5 mg
Diazepam "DAK" Orifarm Healthcare, Diazepam, tabletter 5 mg
Stesolid TEVA, Diazepam, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  5 mg

Præg:
CY
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4308. Ban L, West J, Gibson JE et al. First trimester exposure to anxiolytic and hypnotic drugs and the risks of major congenital anomalies: a United Kingdom population-based cohort study. PLos One. 2014; 9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24963627 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4403. Calcaterra NE, Barrow JC. Classics in Chemical Neuroscience: Diazepam (Valium). ACS Chem Neurosci. 2014; 5(4):253-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24552479 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4309. Bellantuono C, Tofani S, Di Sciascio G, et al. Benzodiazepine exposure in pregnancy and risk of major malformations: a critical overview. Gen Hosp Psychiatry. 2013; 35:3-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23044244 (Lokaliseret 3. marts 2022)


3226. Wilson MP, Pepper D, Currier GW et al. The Psychopharmacology of Agitation: Consensus Statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA Psychopharmacology Workgroup. West J Emerg Med. 2012; 13(1):26-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22461918 (Lokaliseret 22. februar 2022)


4311. Hartz SC, Heinonen OP, Shapiro S et al. Antenatal exposure to meprobamate and chlordiazepoxide in relation to malformations, mental development, and childhood mortality. N Engl J Med. 1975; 292:726-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1113782 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

16.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...