Stesolid®

Stesolid Rektal Prefill
N05BA01
 
 

Anxiolytikum af benzodiazepingruppen. Krampestillende. 

Anvendelsesområder

 • Angst- og urotilstande
 • Spasticitet
 • Alkoholabstinenssymptomer
 • Velegnet til aftrapningsbehandling på grund af den lange halveringstid
 • Behandling af krampeanfald
 • Præanæstetisk medicinering. Anæstesiindledning og kortvarig anæstesi
 • Sedation før undersøgelser og behandlinger
 • Behandling af kramper og agitation ved forgiftning. Forgiftning med centralstimulerende midler (cocain, amphetamin m.fl.), SSRI-præparater, chloroquin og flere andre stoffer.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg (delekærv) eller 5 mg (delekærv) diazepam.
Stesolid Rektal Prefill,rektalvæske, opløsning (rektalsprøjte). 1 ml indeholder 5 mg diazepam.
Rektalvæske, opløsning, endosis (rektaltube). 1 dosis indeholder 5 mg eller 10 mg diazepam. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Angst- og urotilstande
  • Voksne. Sædvanligvis 2-5 mg 1-3 gange dgl. Akut agitation hos indlagte patienter 5-10 mg, evt. gentaget afhængig af effekt (3226). Særlige doseringsforhold gør sig gældende ved behandling af alkoholabstinenstilstande.
  • Børn 1-3 år. Sædvanligvis 1-2 mg 1-3 gange dgl.
  • Børn over 3 år. Sædvanligvis 2-4 mg 1-3 gange dgl.
  • Ældre. Sædvanligvis halv dosis.
 • Spastiske tilstande
  • 5-15 mg dgl.

Rektalt 

 • Feberkramper. 0,5-1 mg/kg legemsvægt, se endvidere Feberkramper hos børn.
 • Præmedicinering. 0,5-0,7 mg/kg legemsvægt, sædvanligvis ikke over 15 mg.
  Om nødvendigt kan dosis gentages. Ved gentagen indgift til børn bør respirationen følges.
 • Bemærk:
  • Ved børn 0-3 år føres spidsen af tuben kun ind til første mærke.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Forlænget halveringstid hos børn og begrænset metabolisering og udskillelse hos børn under 6 måneder.
 • Børn under 1 år bør kun gives diazepam som behandling ved kramper. Den almindelige dosis for denne aldersgruppe er 0,25-1 mg/kg legemsvægt. Børn under 3 måneder bør kun behandles med diazepam på sygehus.
Referencer: 3226

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Stesolid rektalvæske er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved svær leverinsufficiens, da risikoen for encefalopati øges. Leverfunktionen bør monitoreres ved let og moderat leverinsufficiens. Diazepam metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C19 til aktive metabolitter, hvor N-desmethyldiazepam er den vigtigste. Clearance påvirkes kun minimalt ved leversygdom. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af diazepam (Stesolid rektalvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Seponering

Angst og uro: Bør ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepiner bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepiner bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Forsigtighed ved lettere respirationsinsufficiens, hvor dosis reduktion bør overvejes. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepiner kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepiner bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Overvægt 

Ved længerevarende behandling af overvægtige indtræder den maksimale virkning senere og der er set længere virkningsvarighed efter seponering. 

 

Personlighedsforstyrrelse 

Bortset fra abstinensbehandling bør benzodiazepiner undgås ved svære personlighedsforstyrrelser pga. øget risiko for afhængighed og evt. forværring af bl.a. impulsivitet. 

 

Tidligere alkohol- og medicinafhængighed 

Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed pga. risikoen for udvikling af nyt afhængighedssyndrom. 

 

Tolerans og afhængighed 

 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed.
 • Normalt anbefales en behandlingsperiode på højst 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser og med hyppig monitorering af dosiseffekt.

 

Ældre 

 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.
 • Mange ældre påvirkes kraftigt af benzodiazepiner. Forsigtig dosering anbefales, se doseringsforslag.

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Stesolid rektalvæske indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt.
 • Der er øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år.
 • Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.
 • Forsigtighed til præmature i de første levemåneder.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Sedation
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser Træthed
Nervesystemet Ataksi, Tremor Motorisk hæmning
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Nervesystemet Hukommelsesbesvær**, Myasteni, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Koncentrationsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner  (herunder erytem, hudkløe, hududslæt)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi, Hjerteinsufficiens  (inkl. hjertestop)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning Icterus
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Nervesystemet Bevidsthedstab
Psykiske forstyrrelser Depression, Følelsesforfladigelse, Nedsat reaktionsevne, Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, hallucinationer og psykoser)*** Søvnløshed
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinretention
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Impotens Ændring af libido
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsstop Øget bronkialsekretion*
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Ikke kendt hyppighed
Øjne Dobbeltsyn, Nystagmus, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (reversible)

* Øget bronkial- og spytsekretion ses især hos børn.  

** Risikoen for anterograd amnesi øges ved højere doser.  

*** Paradokse psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres. 

 

Ved intravenøs indgift kan i enkelte tilfælde (2-5 %) opstå flebitis på injektionsstedet. 

Interaktioner

 • Erythromycin øger AUC for diazepam med ca. 150 % på grund af hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes for andre hæmmere af dette enzym. Se tabel 2 Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Omsætningshastigheden nedsættes af disulfiram.
 • Der er set øgning af AUC med op til 81 % ved samtidig behandling med esomeprazol. Dosisreduktion af diazepam overvejes ved kombination med esomeprazol eller omeprazol.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer, opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt frarådes benzodiazepiner, da der er usikkerhed omkring risikoen for uønsket fosterpåvirkning. Kortvarig lavdosisbehandling er næppe af betydning.  

For diazepam er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. Visse studier har antydet let øget risiko for læbe-ganespalte, men de fleste og bedste studier har ikke vist denne sammenhæng. Irritative seponeringssymptomer og sedation hos barnet er set ved eksponering sent i graviditeten. Kortvarig lavdosisbehandling er næppe af betydning.  

Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika).  

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af diazepam (Stesolid rektalvæske) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion til kvinder sent i graviditet eller under fødsel kan indholdet af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4308, 4309, 4311

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 8-13 %. Der er beskrevet sedative bivirkninger hos barnet. Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne). Udmeldes ved epilepsi.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Diazepam binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Efter oral indgift indtræder virkningen efter 15-30 minutter.  

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 1,1 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C19 til N-desmethyldiazepam og via CYP3A4 til temazepam, som er begge er farmakologisk aktive.
 • Plasmahalveringstiden for diazepam er 2-3 døgn og for den vigtigste aktive metabolit, N-desmethyldiazepam, 2-5 døgn. Plasmahalveringstiden er øget hos børn, ældre og overvægtige.
 • Steady-state nåes efter 5-14 dage (4403).
 • Diazepam og N-desmethyldiazepam akkumuleres ved gentagen administration.
 • Udskilles overvejende som metabolitter gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes næsten fuldstændigt. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed 100 %. Maksimal plasmakoncentration efter 10-15 minutter.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Referencer: 4403

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed: 

Rektalvæske, opløsning, endosis (rektaltube) skal anvendes umiddelbart efter anbrud af folieposen. 

 

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 2 mg, TEVA  Delekærv
tabletter 5 mg, TEVA  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Rektalvæske: 

Klausuleret tilskud til: 

 • Akutte behandlingskrævende krampeanfald og non-konvulsive epileptiske anfald.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 539551
25 stk.
73,10 2,92 14,62
(A) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 539569
50 stk.
109,30 2,19 10,93
(A) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 539577
100 stk.
140,10 1,40 7,01
(A) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 074468
25 stk.
85,15 3,41 6,81
(A) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 074484
50 stk.
99,65 1,99 3,99
(A) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 074492
100 stk.
117,35 1,17 2,35
(A) rektalvæske, opløsning 5 mg/ml 493876
5 x 2 ml
Udgået 26-12-2022
(A) rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis 379875
5 x 2,5 ml
362,55 72,51 145,02
(A) rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 5 mg/dosis 087449
5 x 2,5 ml
361,85 72,37 144,74
(A) rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis 379883
5 x 2,5 ml
383,30 30,66 76,66
(A) rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 10 mg/dosis 470796
5 x 2,5 ml
382,65 30,61 76,53

Substitution

tabletter 2 mg
Apozepam TEVA, Diazepam, tabletter 2 mg
Diazepam "DAK" Orifarm Healthcare, Diazepam, tabletter 2 mg
 
tabletter 5 mg
Apozepam TEVA, Diazepam, tabletter 5 mg
Diazepam "DAK" Orifarm Healthcare, Diazepam, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  2 mg

Præg:
CC, C
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
D, CL
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4308. Ban L, West J, Gibson JE et al. First trimester exposure to anxiolytic and hypnotic drugs and the risks of major congenital anomalies: a United Kingdom population-based cohort study. PLos One. 2014; 9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24963627 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4403. Calcaterra NE, Barrow JC. Classics in Chemical Neuroscience: Diazepam (Valium). ACS Chem Neurosci. 2014; 5(4):253-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24552479 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4309. Bellantuono C, Tofani S, Di Sciascio G, et al. Benzodiazepine exposure in pregnancy and risk of major malformations: a critical overview. Gen Hosp Psychiatry. 2013; 35:3-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23044244 (Lokaliseret 3. marts 2022)


3226. Wilson MP, Pepper D, Currier GW et al. The Psychopharmacology of Agitation: Consensus Statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA Psychopharmacology Workgroup. West J Emerg Med. 2012; 13(1):26-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22461918 (Lokaliseret 22. februar 2022)


4311. Hartz SC, Heinonen OP, Shapiro S et al. Antenatal exposure to meprobamate and chlordiazepoxide in relation to malformations, mental development, and childhood mortality. N Engl J Med. 1975; 292:726-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1113782 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

02.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...