Stilnoct®

N05CF02
 
 
Hypnotikum. Imidazopyridin, som er en benzodiazepinreceptoragonist.

Anvendelsesområder

Kortvarig behandling af søvnløshed. Er kun indiceret, når søvnløsheden er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for udtalte problemer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) zolpidemtartrat. 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mg 15-30 min. før sengetid.  

 

Ældre og svækkede. 5 mg. 15-30 min. før sengetid. Dosis kan evt. øges til 10 mg, hvis midlet er veltolereret og der er manglende effekt af 5 mg. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Behandlingen bør være så kortvarig som muligt og med lavest mulige dosis. Normal behandlingstid højst 1-2 uger, hvorefter behandlingen skal revurderes. Bør kun i særlige tilfælde anvendes i længere tid og da med regelmæssig opfølgning.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Initialt højst 5 mg 15-30 min. før sengetid. Hos patienter under 65 år evt. stigende til højst 10 mg 15-30 min. før sengetid.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved pludseligt ophør af behandlingen er der risiko for rebound effekt og abstinenssymptomer som bl.a. hovedpine, muskelsmerter, angst, rastløshed, irritation og konfusion. I alvorlige tilfælde er forekommet overfølsomhed over for lys, lyd og fysisk kontakt samt hallucinationer og kramper. Seponering bør foretages gradvis. 

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepinlignende midler øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepinlignende midler bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepinlignende midler bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Forsigtighed ved lettere respirationsinsufficiens. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepinlignende midler kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

 

Tidligere kompleks søvnadfærd 

Må ikke anvendes ved tidligere kompleks søvnadfærd (aktiviteter udført i sovende tilstand - fx søvngængeri) under behandling med zolpidem eller andre benzodiazepinlignende midler

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepinlignende midler bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Tolerans og afhængighed 

Kontinuerlig behandling kan give tolerans og risiko for afhængighed. Forsigtighed ved tidligere misbrugstilbøjelighed. 

Bivirkninger

 • Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
 • Alle benzodiazepinlignende stoffer medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling. Risikoen øges med øget dosis og behandlingsvarighed.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Luftvejsinfektion
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Hukommelsesbesvær  (bl.a. anterograd amnesi), Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Depression, Følelsesforfladigelse Døsighed  (dagen efter indtagelse), Mareridt, Søvnløshed  (forværring)
Hud og subkutane væv Hudreaktioner
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Dobbeltsyn, Sløret syn
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed Myalgi, Nakkesmerter
Nervesystemet Ataksi, Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Eufori, Kompleks søvnadfærd*, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Talebesvær Irritabilitet, Rastløshed, Søvngængeri
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Synsforstyrrelser
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens  (særligt hos ældre)
Nervesystemet Bevidsthedspåvirkning, Gangforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Ændring af libido
Meget sjældne (< 0,01 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser**, Toleransudvikling
Immunsystemet Angioødem
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Delirium, Hallucinationer, Psykose

* Kompleks søvnadfærd omfatter aktiviteter udført i sovende tilstand (ofte søvngængeri, men også fx bilkørsel eller spisning) og er set både efter en enkelt dosis og efter længerevarende behandling. Risikoen kan muligvis være øget ved samtidigt indtag af alkohol eller andre lægemidler med CNS-deprimerende effekt. 

** Kan ses efter udvikling af fysisk afhængighed og består bl.a. af hovedpine, muskelsmerter, angst, rastløshed og i alvorligere tilfælde bl.a. hallucinationer og kramper. 

 

 • Konfusion og paradokse psykiske reaktioner (fx aggressitvitet, agitation, hallucinationer, adfærdsforstyrrelse) ses oftest hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.
 • For at mindske risikoen for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Risiko for fortsatte bivirkninger i form af døsighed og nedsat reaktionsevne dagen efter indtagelsen - særligt, hvis der er gået mindre end 8 timer efter indtagelsen eller der samtidigt er indtaget alkohol eller andre CNS-deprimerende midler.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Stilnoct®

CYP1A2-hæmmere 

Samtidig anvendelse af ciprofloxacin eller fluvoxamin fører til øget plasmakoncentration af zolpidem og kombinationerne bør undgås. 

Se endvidere se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

CYP3A4-hæmmere og -induktorer 

Voriconazol øger AUC for zolpidem med ca. 40 % gennem hæmning af zolpidems omsætning via CYP3A4.  

Ved kombination med rifampicin eller perikon (induktorer af CYP3A4) er AUC for zolpidem set reduceret med henholdsvis 34 % og 30 % Samtidig brug af midler indeholdende perikon anbefales ikke. 

Der er teoretisk mulighed for interaktion med andre hæmmere og induktorer af CYP3A4, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.  

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 1.600 1. trimester-eksponerede uden tegn på risiko for uønsket fosterpåvirkning. Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Ved eksponering senere i graviditeten er der undersøgelser, som tyder på øget risiko for preterm fødsel og nedsat fødselsvægt, ligesom der er meddelelser om neonatal påvirkning (abstinenslignende symptomer, hypotoni og respiratorisk distress) ved anvendelse sent i graviditeten. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4316

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Patienten bør ikke føre motorkøretøj eller betjene farlige maskiner i 8 timer efter indtagelsen og forsigtighed tilrådes også dagen efter.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Kørsel er normalt kun forenelig med en maksimal døgndosis på 10 mg, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Stilnoct®.Den sløvende effekt af Stilnoct® forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Stilnoct®. 

Den sløvende effekt af Stilnoct® forstærkes. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • Imidazopyridin. Binder sig til GABAA-receptorerne, som er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Binder sig til receptorerne forskelligt fra benzodiazepinerne med særlig affinitet for α1-subtypen (der bl.a. er associeret til sedation) og medfører formentlig ikke samme grad af toleransudvikling og afhængighed. Har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter. GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning.
 • Hypnotisk virkning indtræder i løbet af 15-30 minutter.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 10 mg, Sanofi  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Stilnoct
380694
14 stk. (blister)
80,35 5,74 5,74

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Zolpidem "2care4" (Parallelimport), Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zolpidem "Actavis" TEVA, Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zolpidem "Hexal" HEXAL, Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zolpidem "Vitabalans" Vitabalans, Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zonoct STADA Nordic, Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
SN, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,2 x 10,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4316. Wang LH, Lin HC, Lin CC et al. Increased risk of adverse pregnancy outcomes in women receiving zolpidem during pregnancy. Clin Pharmacol Ther. 2010; 88:369-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20686480 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

15.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...