Zolpidem "Vitabalans"

N05CF02
 
 
Hypnotikum. Imidazopyridin, som er en benzodiazepinreceptoragonist.

Anvendelsesområder

Kortvarig behandling af søvnløshed. Er kun indiceret, når søvnløsheden er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for udtalte problemer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) zolpidemtartrat. 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mg 15-30 min. før sengetid.  

 

Ældre, svækkede og ved nedsat leverfunktion. 5 mg. Hos patienter under 65 år evt. stigende til højst 10 mg 15-30 min. før sengetid. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør være så kortvarig som muligt og med lavest mulige dosis. Normal behandlingstid højst 1-2 uger, hvorefter behandlingen skal revurderes. Bør kun i særlige tilfælde anvendes i længere tid og da med regelmæssig opfølgning.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen er der risiko for rebound effekt/abstinenssymptomer. Seponering bør derfor foretages gradvis.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Initialt højst 5 mg 15-30 min. før sengetid.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepinlignende midler øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepinlignende midler bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepinlignende midler bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Forsigtighed ved lettere respirationsinsufficiens. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepinlignende midler kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepinlignende midler bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Tolerans og afhængighed 

Kontinuerlig behandling kan give tolerans og risiko for afhængighed. Forsigtighed ved tidligere misbrugstilbøjelighed. 

Bivirkninger

Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
Almindelige (1-10%) Agitation, Depression, Døsighed  (dagen efter indtagelse), Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Mareridt, Somnolens, Søvnløshed  (forværring).
Hovedpine, Hukommelsesbesvær  (bl.a. anterograd amnesi).
Luftvejsinfektion.
Rygsmerter.
Svimmelhed, Træthed.
Gastro-intestinale gener  (abdominalsmerter, diarré, kvalme og opkastning).
Ikke almindelige (0,1-1%) Aggressivitet, Eufori, Talebesvær.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Ataksi, Paræstesier, Tremor.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Bevidsthedspåvirkning, Gangforstyrrelser.
Faldtendens  (særligt hos ældre).
Hepatotoksicitet.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Afhængighed af midlet.
Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, psykose).
Respirationsdepression.
Ikke kendt Abstinenser, Toleransudvikling.
Adfærdsforstyrrelse.
Angioødem.
 • Konfusion og paradokse psykiske reaktioner ses oftest hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.
 • For at mindske risikoen for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Risiko for fortsatte bivirkninger i form af døsighed og nedsat reaktionsevne dagen efter indtagelsen.

Interaktioner

 • Voriconazol øger AUC for zolpidem med ca. 40% gennem hæmning af zolpidems omsætning via CYP3A4. Der er teoretisk mulighed for interaktion med andre hæmmere og induktorer af CYP3A4, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 1.600 1. trimester-eksponerede uden tegn på risiko for uønsket fosterpåvirkning. Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Ved eksponering senere i graviditeten er der undersøgelser, som tyder på øget risiko for preterm fødsel og nedsat fødselsvægt, ligesom der er meddelelser om neonatal påvirkning (abstinenslignende symptomer, hypotoni og respiratorisk distress) ved anvendelse sent i graviditeten. 

Referencer: 3711, 4316

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening (også dagen efter indtagelsen) og patienten bør ikke føre motorkøretøj eller betjene farlige maskiner i 8 timer efter indtagelsen.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • Imidazopyridin. Binder sig til GABAA-receptorerne, som er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Binder sig til receptorerne forskelligt fra benzodiazepinerne med særlig affinitet for α1-subtypen (der bl.a. er associeret til sedation) og medfører formentlig ikke samme grad af toleransudvikling og afhængighed. Har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter. GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning.
 • Hypnotisk virkning indtræder i løbet af 15-30 minutter. Virkningsvarighed 6-7 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 197390
10 stk. (blister)
120,00 12,00

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Stilnoct Sanofi, Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zolpidem "2care4" (Parallelimport), Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zolpidem "Actavis" TEVA, Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zolpidem "Aurobindo" Orion Pharma, Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zolpidem "Dune" Dune Medicare, Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zolpidem "Hexal" HEXAL, Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zonoct STADA Nordic, Zolpidem, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 10
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4316. Wang LH, Lin HC, Lin CC et al. Increased risk of adverse pregnancy outcomes in women receiving zolpidem during pregnancy. Clin Pharmacol Ther. 2010; 88:369-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20686480 (Lokaliseret 11. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

03.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...