Dostinex

G02CB03
 
 

Dopaminagonist med prolaktinhæmmende virkning. Syntetisk sekalealkaloid. 

Anvendelsesområder

 • Laktationshæmning eller afbrydelse af laktation
 • Hyperprolaktinæmiske tilstande med
  • amenoré
  • oligomenoré
  • anovulation
  • galaktoré.
 • Prolaktinproducerende hypofysetumor
 • Idiopatisk hyperprolaktinæmi
 • Gynækomasti
 • Empty sella-syndrom med hyperprolaktinæmi
 • Akromegali.

  

Behandlingen af prolaktinproducerende hypofysetumorer bør foregå på specialafdeling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) cabergolin. 

Doseringsforslag

Laktationshæmning. 1 mg som éngangsdosis inden for 24 timer efter fødslen. 


Afbrydelse af laktation. 0,25 mg 2 gange dgl. i 2 dage. 

For at undgå ortostatisk hypotension, bør denne dosis (max 1 mg) ikke overskrides. 


Hyperprolaktinæmi og akromegali. 

 • Initialt 0,5 mg ugentlig som éngangsdosis eller fordelt på 2 doser i løbet af ugen.
 • Dosis kan øges med 0,5 mg ugentlig, til optimal dosis er nået, afhængig af serum-prolaktin og symptomatisk terapeutisk effekt.
 • Optimal dosis er sædvanligvis 1 mg ugentlig, men doser op til 4,5 mg ugentlig har været anvendt. Dog højst 3 mg dgl.


Bemærk: 

 • Tabletter tages med et glas vand
 • Kan knuses
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Tages med mad
 • Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart før mad kan reducere bivirkninger i mave-tarm-kanalen

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for sekalealkaloider
 • Lunge-, perikardiale- og retroperitoneale lidelser i anamnesen
 • Ved langtidsbehandling: Hjerteklaplidelse påvist ved ekkokardiografi.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • aktuel eller tidligere ulcussygdom
  • Raynauds syndrom
  • alvorlig psykisk sygdom
  • pleurapulmonale forandringer
  • forandringer i hjerteklapper
  • hypertension
  • kardiovaskulær sygdom
  • samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke blodtrykket.
 • På grund af risiko for hypotension bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt.
 • På grund af risiko for fibrotiske sygdomme bør ekkokardiografi foretages før behandlingsstart. Ved lavdosis behandling (mindre end 2 mg/uge) kan ekkokardiografisk kontrol bestemmes individuelt, men bør gennemføres mindst hvert 5. år, dog hvert andet år hos patienter i vedvarende behandling efter 50-års alderen. Patienterne bør vurderes klinisk årligt i behandlingsansvarlige afdeling og henvises til ekkokardiografi ved ny mislyd. Ved kumuleret dosis over 720 mg og ved behandling med doser > 2 mg /uge bør der gennemføres årlig ekkokardiografi (4803).
 • Seponering af cabergolin bør ske ved påvist moderat svær (klinisk betydende) klapsygdom og/eller moderat pulmonal hypertension (3144).
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.
 • Cabergolin kan på grund af bivirkninger, især ved starten af behandlingen, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion. Dosisreduktion ved langtidsbehandling.

 

Monitorering ved hæmning/afbrydelse af laktation 

Alvorlige bivirkninger, herunder hypertension, myokardieinfarkt, krampeanfald, apopleksi eller psykiske lidelser, er set hos kvinder der har født, og som behandles med cabergolin til hæmning af laktation. 

Efter behandling skal blodtrykket monitoreres og der skal udvises opmærksomhed på tegn på myokardieinfarkt eller CNS-toksicitet. 

 

Referencer: 4803, 3144

Bivirkninger

Ved kortvarig behandling i forbindelse med afbrydelse af laktation/hæmning er bivirkningerne oftest milde og forbigående.
Ved længerevarende behandling ses:
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hjerte Hjerteklaplidelse, Pericarditis, Perikardiel ekssudation
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Gastritis, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation, Opkastning
Nervesystemet Uvarslede søvnanfald
Psykiske forstyrrelser Depression Døsighed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Mastalgi
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension Hedeture
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Palpitationer
Øjne Hemianopsi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Fibrose
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Benkramper Lægkramper
Nervesystemet Paræstesier
Det reproduktive system og mammae Øget libido*
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci Acne, Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer, Raynauds syndrom, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper  (i fingre)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Angina pectoris
Øjne Synsforstyrrelser
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Nervesystemet Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Hallucinationer, Hyperseksualitet*, Ludomani*
Luftveje, thorax og mediastinum Lungefibrose, Pleuritis

* Disse bivirkninger kan observeres hos patienter med Parkinsons sygdom i behandling med dopaminagonister, herunder cabergolin. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dostinex
 • Dopamin-D2-receptorblokkere som antipsykotika eller metoclopramid kan nedsætte effekten af cabergolin.
 • Samtidig indgift af makrolider og cabergolin kan medføre risiko for vasospastiske bivirkninger, og kombinationen bør undgås.
 • Der er påvist kraftig interaktion imellem cabergolin og itraconazol, og samtidig behandling bør undgås.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på (betydende) overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 5090, 5091

 

Fertile kvinder og mænd

Graviditet bør undgås i mindst 1 måned efter behandling med cabergolin er afsluttet pga. dets lange halveringstid og de begrænsede tilgængelige data om eksponering af fosteret. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Kan anvendes til at hæmme mælkedannelsen. Såfremt mælkedannelsen ikke hæmmes, bør amningen afbrydes, da der ikke findes data for udskillelsen i modermælk og effekt på barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Obs. Pause efter graviditet.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Dostinex.Reaktionsevnen nedsættes.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Dostinex. 

Reaktionsevnen nedsættes. 

Farmakodynamik

Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
Hæmmer, på ukendt måde, dannelsen af væksthormon og prolaktin i hypofysen. 

Den prolaktinsænkende virkning indtræder efter ca. 6 timer. Virkningsvarighed 2-3 uger.  

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 65 timer.
 • 2-3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 0,5 mg, Pfizer  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart før mad kan reducere bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 0,5 mg 463744
8 stk.
143,00 17,88 17,88

Substitution

tabletter 0,5 mg
Cabergolin "Teva" TEVA, Cabergolin, tabletter 0,5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  0,5 mg

Præg:
P U, 700
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 8
tabletter 0,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3144. Dansk Endokrinologisk Selskab. National Behandlingsvejledning (NBV): Hyperprolaktinæmi. 2019, https://endocrinology.dk/nbv/hypofyse-og-binyresygdomme/hyperprolaktinaemi/ (Lokaliseret 18. februar 2022)


4803. Banke A, Schjerning A-M, Poulsen BK et al. Behandlingsvejledning; Farmaka og kardiovaskulære komplikationer. Dansk Cardiologisk Selskab. 2019, https://www.cardio.dk/farmaka#355-cabergolin-og-hjerteklapsygdom (Lokaliseret 3. marts 2022)


5090. Molitch ME. Prolactinoma in Pregnancy. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2011; 25:855-96, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22115164/ (Lokaliseret 4. marts 2022)


5091. Krupp P, Monka C. Bromocriptine in Pregnancy: Safety Aspects. Klin Wochenschr. 1987; 65:823-7, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3657044/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...