Cabergolin "Teva"

G02CB03
 
 

Dopaminagonist med prolaktinhæmmende virkning. Syntetisk sekalealkaloid. 

Anvendelsesområder

 • Laktationshæmning eller afbrydelse af laktation
 • Hyperprolaktinæmiske tilstande med
  • amenoré
  • oligomenoré
  • anovulation
  • galaktoré.
 • Prolaktinproducerende hypofysetumor
 • Idiopatisk hyperprolaktinæmi
 • Gynækomasti
 • Empty sella-syndrom med hyperprolaktinæmi
 • Akromegali.

  

Behandlingen af prolaktinproducerende hypofysetumorer bør foregå på specialafdeling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg (delekærv) cabergolin. 

Doseringsforslag

Laktationshæmning. 1 mg som engangsdosering inden for 24 timer efter fødslen. 

 

Afbrydelse af laktation. 0,25 mg 2 gange dgl. i 2 dage. 

For at undgå ortostatisk hypotension, bør denne dosis (max 1 mg) ikke overskrides. 


Hyperprolaktinæmi og akromegali. 

 • Initialt 0,5 mg ugentlig som engangsdosis eller fordelt på 2 doser ugentlig.
 • Dosis kan øges med 0,5 mg ugentlig, til optimal dosis er nået, afhængig af serum-prolaktin og terapeutisk effekt.
 • Optimal dosis er sædvanligvis 1 mg ugentlig, men doser op til 4,5 mg ugentlig har været anvendt. Dog højst 3,0 mg dgl.

 

Bemærk: Bør indtages i forbindelse med et måltid for at nedsætte risikoen for gastro-intestinale gener. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for sekalealkaloider
 • Lunge-, perikardiale- og retroperitoneale lidelser i anamnesen
 • Ved langtidsbehandling: Hjerteklaplidelse påvist ved ekkokardiografi.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • aktuel eller tidligere ulcussygdom
  • Raynauds syndrom
  • alvorlig psykisk sygdom
  • pleurapulmonale forandringer
  • forandringer i hjerteklapper
  • hypertension
  • kardiovaskulær sygdom
  • samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke blodtrykket.
 • På grund af risiko for hypotension bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt.
 • På grund af risiko for fibrotiske sygdomme bør ekkokardiografi foretages før behandlingsstart . Ved lavdosis behandling (mindre end 2 mg/uge) kan ekkokardiografisk kontrol bestemmes individuelt, men bør gennemføres mindst hvert 5. år, dog hvert andet år hos patienter i vedvarende behandling efter 50-års alderen. Patienterne bør vurderes klinisk årligt i behandlingsansvarlige afdeling og henvises til ekkokardiografi ved ny mislyd. Ved kumuleret dosis over 720 mg og ved behandling med doser > 2 mg /uge bør der gennemføres årlig ekkokardiografi (4803).
 • Seponering af cabergolin bør ske ved påvist moderat svær (klinisk betydende) klapsygdom og/eller moderat pulmonal hypertension (3144).
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.
 • Cabergolin kan på grund af bivirkninger, især ved starten af behandlingen, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion. Dosisreduktion ved langtidsbehandling.

 

Monitorering ved hæmning/afbrydelse af laktation 

Alvorlige bivirkninger, herunder hypertension, myokardieinfarkt, krampeanfald, apopleksi eller psykiske lidelser, er set hos kvinder der har født, og som behandles med cabergolin til hæmning af laktation. 

Efter behandling skal blodtrykket monitoreres og der skal udvises opmærksomhed på tegn på myokardieinfarkt eller CNS-toksicitet.  

 

Referencer: 4803, 3144

Bivirkninger

Ved kortvarig behandling i forbindelse med afbrydelse af laktation/hæmning er bivirkningerne oftest milde og forbigående.
Ved længerevarende behandling ses:
Meget almindelige (> 10 %) Hjerteklaplidelse, Pericarditis, Perikardiel ekssudation.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Gastritis, Kvalme.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Obstipation, Opkastning.
Uvarslede søvnanfald.
Depression, Døsighed.
Brystsmerter, Mastalgi.
Hedeture, Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Hemianopsi.
Fibrose.
Allergiske reaktioner.
Benkramper.
Paræstesier.
Dyspnø.
Alopeci.
Perifere ødemer, Raynauds syndrom, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Kramper  (i fingre).
Ikke kendt hyppighed Angina pectoris.
Synsforstyrrelser.
Tremor.
Aggressivitet, Hallucinationer, Hyperseksualitet*, Ludomani*.
Lungefibrose, Pleuritis.

* Disse bivirkninger kan observeres hos patienter med Parkinsons sygdom i behandling med dopaminagonister, herunder cabergolin. 

Interaktioner

 • Dopamin-D2-receptorblokkere som antipsykotika eller metoclopramid kan nedsætte effekten af cabergolin.
 • Samtidig indgift af makrolider og cabergolin kan medføre risiko for vasospastiske bivirkninger, og kombinationen bør undgås.
 • Der er påvist kraftig interaktion imellem cabergolin og itraconazol, og samtidig behandling bør undgås.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på (betydende) overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 5090, 5091

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Graviditet bør undgås i mindst 1 måned efter behandling med cabergolin er afsluttet pga. dets lange halveringstid og de begrænsede tilgængelige data om eksponering af fosteret. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Kan anvendes til at hæmme mælkedannelsen. Såfremt mælkedannelsen ikke hæmmes, bør amningen afbrydes, da der ikke findes data for udskillelsen i modermælk og effekt på barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Obs. Pause efter graviditet.

Farmakodynamik

Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
Hæmmer på ukendt måde dannelsen af væksthormon og prolaktin i hypofysen. 

Den prolaktinsænkende virkning indtræder efter ca. 6 timer. Virkningsvarighed 2-3 uger.  

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 65 timer.
 • 2-3% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 118275
2 stk.
43,65 21,83 21,83
(B) tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 118286
8 stk.
148,65 18,58 18,58

Substitution

tabletter 0,5 mg
Cabergolin "Paranova" (Parallelimport), Cabergolin, tabletter 0,5 mg
Dostinex Pfizer, Cabergolin, tabletter 0,5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,5 mg

Præg:
CBG, 0.5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,6 x 8,1
tabletter 0,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3144. Dansk Endokrinologisk Selskab. National Behandlingsvejledning (NBV): Hyperprolaktinæmi. 2019; , http://www.endocrinology.dk/index.php/4-hypofyse-og-binyresygdomme/2-hyperprolaktinaemi (Lokaliseret 9. juli 2020)


4803. Banke A, Schjerning A-M, Poulsen BK et al. Behandlingsvejledning; Farmaka og kardiovaskulære komplikationer. Dansk Cardiologisk Selskab. 2019; , https://www.cardio.dk/farmaka#355-cabergolin-og-hjerteklapsygdom (Lokaliseret 14. januar 2020)


5090. Molitch ME. Prolactinoma in Pregnancy. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2011; 25:855-96, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22115164/ (Lokaliseret 9. juli 2020)


5091. Krupp P, Monka C. Bromocriptine in Pregnancy: Safety Aspects. Klin Wochenschr. 1987; 65:823-7, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3657044/ (Lokaliseret 9. juli 2020)

 
 

Revisionsdato

01.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...