Airomir®

Airomir Autohaler
R03AC02
 
 
Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationsspray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 0,1 mg salbutamol (som sulfat).
Airomir® Autohaler, inhalationsspray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 0,1 mg salbutamol (som sulfat). 

Doseringsforslag

Akut bronkospasme 

 • Voksne og børn. 0,1-0,2 mg (1-2 sug) ved behov, normalt højst 4 gange dgl.

 

Profylakse ved astma udløst af anstrengelse eller allergen  

 • Voksne og børn. 0,1-0,2 mg (1-2 sug).
 • Dosis tages 10-15 min. før fysisk anstrengelse eller eksponering for allergen.

 

Bemærk: 

 • Inhalation via Autohaler kan normalt anvendes af børn over 5 år.
 • Inhalationssprayen skal omrystes inden brug.
 • Inhalationsspray (ikke Autohaler) kan til mindre børn og patienter med lavt inspiratorisk flow med fordel doseres i spacer (se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere)).
 • Film med instruktion i brugen af de forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".

 

Klimapåvirkning 

Airomir®, inhalationsspray indeholder norfluran (HFC-134a/HFA-134), som er en kraftig fluorholdig drivhusgas. Med mindre særlige kliniske forhold (fx behov for brug af spacer) taler for anvendelse af inhalationsspray, anbefales anvendelse af pulverinhalator (5747) (5748)

 

Referencer: 5747, 5748

Nedsat leverfunktion

En oral formulering af salbutamol, Ventoline, Oral opløsning, indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Instruktioner

 

 

Filmene ovenfor findes også med arabisk speak

 

 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer.  

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere).  

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Patienter med øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).
 • Alkoholindhold
  Inhalationsspray indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Diabetes 

Alle β2-agonister er diabetogene (5872) og kan forårsage forhøjet blodsukker. Kontrol af blodsukker hos personer med diabetes. 

Referencer: 5872

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Tremor Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Psykiske forstyrrelser Agitation
Luftveje, thorax og mediastinum Halsirritation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Vaskulære sygdomme Perifer vasodilatation
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Arytmier  (herunder atrieflimren, ekstrasystoli og supraventrikulær takykardi)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion)
Psykiske forstyrrelser Hyperaktivitet Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme**
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieiskæmi
Metabolisme og ernæring Lactatacidose*

* Lactatacidose førende til dyspnø og kompensatorisk hyperventilation er set ved brug af høje doser korttidsvirkende β2-agonist. 

** Paradoks bronkospasme er forekommet i enkelte tilfælde ved inhalationsbehandling. Behandlingen seponeres straks. 

 

Visse bivirkninger er kun set ved bestemte formuleringer, ligesom hyppighederne også kan variere alt efter formulering. Ovenstående hyppigheder og bivirkninger gælder inhalationsbehandling. 

 • Lungeødem er set ifm. infusion ved for tidlig fødsel og ved samtidig behandling med systemisk kortikosteroid. Behandlingen seponeres ved tegn på lungeødem.
 • Takykardi, palpitationer samt tremor ses hos over 10 % og hypokaliæmi, muskelkramper samt hypotension hos mellem 1-10 % ved anvendelse af injektions- eller infusionsvæske.
 • Myokardieiskæmi er set som en sjælden bivirkning ved injektions- eller infusionsvæske.
 • Hyperglykæmi kan ses i sjældne tilfælde ved brug af injektions- eller infusionsvæske.
 • Lactacidose er set som en meget sjælden bivirkning ved infusionsbehandling i forbindelse med eksacerbationer.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Airomir®

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

  

Ved systemisk administration: 

 • Behandlingen bør afbrydes mindst 6 timer før behandling med halogenerede anæstetika.
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for hypokaliæmi (fx diuretikadigoxinkortikosteroider).
 • Justering af antidiabetisk behandling kan være nødvendig.
 • Kombination med systemisk kortikosteroid kan øge risikoen for hyperglykæmi.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for > 10.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Føtal takykardi kan forekomme ved høj systemisk dosering. Forbigående neonatal hypoglykæmi er set ved systemisk anvendelse sidst i graviditeten. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse formuleringer af Ventoline® (oral opløsning) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3863, 3864, 3866, 3878

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Inhalation kan anvendes. Salbutamol bør ikke anvendes systemisk på grund af utilstrækkelige data.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Restriktioner

Inhalationsbehandling med salbutamol er tilladt i doser op til 1.600 mikrogram pr. døgn opdelt i mindre doser. Dog max 600 mikrogram salbutamol over 8 timer beregnet fra første dosis.  

NB: En koncentration af salbutamol over 1.000 nanogram pr. ml i urinen betragtes som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen.  

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Korttidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur.  

 • Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. Virkningen indtræder efter få minutter og varer 3-6 timer.
 • Ved parenteral anvendelse opnås endvidere afslapning af den glatte muskulatur i uterus.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 4-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Ca. 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Inhalation. Den systemiske absorption er ringe.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 40-50 %. Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.

Se endvidere Sympatomimetika (adrenergika)

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Se Instruktioner for anvendelse.  

 

Rengøring:  

 • Autohaler:
  • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
  • Undgå brug af vand eller anden væske.
  • Beholderen må ikke tages ud af inhalatoren.
 • Inhalationsspray:
  • Beholderen tages ud af inhalatoren.
  • Plasthylsteret rengøres ved at lade varmt vand løbe igennem i ca. ½ minut, hvorefter det lufttørres.
  • Beholderen sættes tilbage i hylsteret, når dette er tørt.

 

Inhalationsspray, suspension kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere)

 • A2A sammenklappelig spacer
 • Able spacer
 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Vortex®

Bemærk: Autohaler kan ikke anvendes til spacer. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis  (autohaler)  584797
200 doser
137,00 0,69 5,48
(B) inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis 376434
200 doser
49,00 0,25 1,96

Substitution

inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis
Airsalb Sandoz, Salbutamol, inhalationsspray, suspension 100 mikrogram/dosis Genordn. B
Ventoline GSK Pharma, Salbutamol, inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dosis Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Inhalationsspray, suspension  0,1 mg/dosis  Autohaler®

Mål i mm: 31 x 93
Airomir® Autohaler® 0,1 mg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Airomir® Autohaler® 0,1 mg/dosis
 
 
 
 
Set forfra uden beskyttelseshætte
 
Airomir® Autohaler® 0,1 mg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  0,1 mg/dosis

Mål i mm: 25 x 78
Airomir® 0,1 mg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Airomir® 0,1 mg/dosis
 
 
 
 
Set forfra uden beskyttelseshætte
 
Airomir® 0,1 mg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

5872. Lund LC, Jensen PH, Pottegård A et al. Identifying diabetogenic drugs using real world health care databases: A Danish and Australian symmetry analysis. Diabetes Obes Metab. 2023, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36683229/ (Lokaliseret 7. marts 2023)


5747. Forberg S. Brug pulverinhalator i stedet for inhalationsspray også for klimaets skyld. Rationel Farmakoterapi, SST. 2022; 4, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Rationel-farmakoterapi-4-2022/Brug-pulverinhalator-i-stedet-for-inhalationsspray-ogsaa-for-klimaets-skyld (Lokaliseret 24. november 2022)


5748. Woodcock A, Janson C, Rees J et al. Effects of switching from a metered dose inhaler to a dry powder inhaler on climate emissions and asthma control: post-hoc analysis. BMJ Journals. 2022; 77; 12, https://thorax.bmj.com/content/77/12/1187 (Lokaliseret 24. november 2022)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3864. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2016; 34(4):455-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26467747 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3863. Garne E, Hansen AV, Morris J et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015; 136(6):1496-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220526 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3866. Lim A, Stewart K, König K et al. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011; 45(7-8):931-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712513 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...