Detrusitol Retard

G04BD07
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 2 mg eller 4 mg tolterodintartrat svarende til 1,4 mg eller 2,8 mg tolterodin. 

Doseringsforslag

4 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Depotkapslerne skal synkes hele og må ikke tygges.
 • Tages med et glas vand.
 • Depotkapslerne kan om nødvendigt åbnes.
 • Indholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som
  • svær colitis ulcerosa
  • toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose)
 • hiatus hernie
 • autonom neuropati
 • patienter med risiko for QT-forlængelse
 • patienter i behandling med potente CYP3A4-hæmmere.

Risiko for antikolinerg belastning 

Tolterodin er et middel med en stærk eller meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almindelige (1-10 %)
Øjne Synsforstyrrelser  (inklusive unormal akkommodation)* Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Nyrer og urinveje Dysuri
Luftveje, thorax og mediastinum Sinuitis
Hud og subkutane væv Tør hud
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier, Hjerteinsufficiens Takykardi
Immunsystemet Hypersensitivitet
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Nervøsitet
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

 

 • Der er rapporteret enkeltstående tilfælde af anafylaktiske reaktioner, angioødem samt hallucinationer.
 • Risiko for konfusion hos ældre på grund af den antikolinerge effekt.
 • Desuden tilfælde af forværring af demens (bl.a. på grund af konfusion, desorientering og vrangforestillinger).
Referencer: 5822, 5823

Interaktioner

Anden medicin sammen med Detrusitol Retard
 • Tolterodin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre potente hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af tolterodin, mens CYP3A4-induktorer sænker plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for 40 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Risiko for forlænget QT-interval

Farmakodynamik

Kompetitiv, specifik muskarinreceptorantagonist med selektivitet for urinblæren. Den aktive metabolit bidrager signifikant til tolterodins terapeutiske virkning hos hurtige omsættere. Behandlingseffekt kan forventes inden for 4 uger. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed er stærkt varierende (10-70 %).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 timer.
 • Steady state efter ca. 4 døgn (tolterodin og aktiv metabolit).
 • Metaboliseres i leveren hos hurtige omsættere via CYP2D6 til en farmakologisk ækvipotent 5-hydroxymethylmetabolit.
 • Plasmahalveringstiden hos hurtige omsættere er ca. 6 timer (tolterodin) og 3-4 timer (aktiv metabolit).
 • Hos langsomme omsættere, som mangler CYP2D6, er halveringstiden for tolterodin 10-15 timer. Hurtige og langsomme omsættere får således samme virkningstid af en dosis.
 • < 5 % udskilles gennem nyrerne (uomdannet eller aktiv metabolit).
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde depotkapsler 2 mg, Viatris  
hårde depotkapsler 4 mg, Viatris  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Indholdet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt åbnes.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

Indholdet må ikke tygges eller knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde depotkapsler 2 mg (kan dosisdisp.) 007505
30 stk.
538,90 17,96 35,93
(B) hårde depotkapsler 4 mg (kan dosisdisp.) 007760
30 stk.
538,90 17,96 17,96
(B) hårde depotkapsler 4 mg (kan dosisdisp.) 007769
100 stk.
1.789,30 17,89 17,89

Substitution

hårde depotkapsler 2 mg
Tolterodin "Rivopharm" SanoSwiss, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
Tolterodin "Stada" STADA Nordic, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
Tolterodine "Sandoz" Sandoz, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
Tolterodintartrat "Teva" TEVA, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
 
hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodin "Rivopharm" SanoSwiss, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodin "Stada" STADA Nordic, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodine "Sandoz" Sandoz, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodintartrat "Teva" TEVA, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde depotkapsler  2 mg

Præg:
2,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde depotkapsler 2 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  4 mg

Præg:
4,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde depotkapsler 4 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

18.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...