Felodipin "HEXAL"

C08CA02
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg felodipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 5 mg dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 5-10 mg én gang dgl. om morgenen.
 • Øgning af dosis skal foretages med mindst 2 ugers interval.
 • Maksimalt 10 mg dgl.

Ældre 

 • Initialt 2,5 mg dgl.

Bemærk 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • De må ikke tygges eller knuses.
 • Bør tages om morgenen uden mad eller efter et let måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 16 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akut myokardieinfarkt
 • Kardiogent shock
 • Ukompenseret hjerteinsufficiens
 • Ustabil angina pectoris
 • Alvorlig aortastenose
 • Hæmodynamisk signifikant hjerteklapobstruktion
 • Dynamisk obstruktion af hjertets udløbsdel
 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Hypotension
 • Takykardi
 • AV-blok af 2. eller 3. grad.

Bivirkninger

Bivirkningerne er som regel milde, forbigående og dosisafhængige. 

Meget almindelige (> 10 %) Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Hovedpine.
Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Paræstesier.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Artralgi.
Impotens, Seksuelle forstyrrelser.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01 %) Gingival hyperplasi.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Fotosensibilitet.
Kutan vasculitis.

Interaktioner

 • Felodipin kan øge koncentrationen af tacrolimus.
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås.
 • En øgning i Cmax for ciclosporin kan ses, og omvendt kan ciclosporin hæmme nedbrydningen af felodipin.
 • Felodipin nedsætter metoprolols clearance med ca. 30 %, og dosisjustering kan være nødvendig afhængig af bivirkninger.
 • Felodipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer:
  • Inhibitorer af CYP3A4, fx itraconazol, erythromycin og HIV-proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af felodipin.
  • Induktorer, fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin, efavirenz og nevirapin kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af felodipin.
  • Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 150 eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Referencer: 3711, 4039

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Nedsætter det arterielle blodtryk ved at mindske den systemiske vaskulære modstand. Felodipin nedsætter modstanden i koronarkar og øger blodgennemstrømningen og den myokardielle iltforsyning som følge af dilatationen af både epikardielle arterier og arterioler. Felodipins nedsættelse af det systemiske blodtryk mindsker venstre ventrikels afterload og myokardiets iltbehov. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 15 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 timer.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Felodipindepottabletter  2,5 mgdepottabletter  5 mgdepottabletter  10 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 2,5 mg, depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 2,5 mg, depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 2,5 mg, depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg
Macrogoler : depottabletter 2,5 mg, depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 117758
112 stk. (blister)
130,50 2,33
(B) depottabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 012109
100 stk. (blister)
41,05 0,41
(B) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 012131
100 stk. (blister)
50,45 0,25

Substitution

depottabletter 2,5 mg
Felodipin "Teva" TEVA, Felodipin, depottabletter 2,5 mg Genordn. B
 
depottabletter 5 mg
Felodin STADA Nordic, Felodipin, depottabletter 5 mg Genordn. B
Felodipin "Actavis" SanoSwiss, Felodipin, depottabletter 5 mg Genordn. B
Felodipin "Teva" TEVA, Felodipin, depottabletter 5 mg Genordn. B
 
depottabletter 10 mg
Felodin STADA Nordic, Felodipin, depottabletter 10 mg Genordn. B
Felodipin "Actavis" SanoSwiss, Felodipin, depottabletter 10 mg Genordn. B
Felodipin "Teva" TEVA, Felodipin, depottabletter 10 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Depottabletter  2,5 mg

Præg:
2,5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,1 x 7,1
depottabletter 2,5 mg
 
 
 

Depottabletter  5 mg

Præg:
F 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 5 mg
 
 
 

Depottabletter  10 mg

Præg:
F 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,2 x 9,2
depottabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4039. Weber-Schoendorfer C, Hannemann D, Meister R et al. The safety of calcium channel blockers during pregnancy: a prospective, multicenter, observational study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):24-30, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585452 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

16.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...