Calciumantagonister

C08

Revideret: 02.02.2023

Hjertets ledningssystem og muskelcellerne i såvel hjerte som blodkar er følsomme for ændringer i den intracellulære calciumkoncentration. Hæmning af calciuminfluks udløser således både nedsat hjertemuskelkontraktion og blodtryksreduktion på grund af nedsat perifer modstand.  

 

Alle calciumantagonister fremkalder perifer og koronar vasodilatation, og de kan ud fra deres kardiovaskulære virkningsprofil klassificeres i 3 grupper, se tabel 1 og 2 under "Præparatvalg" (2875)

 

Calciumantagonisterne har forskellige kliniske virkningsprofiler: 

 • Dihydropyridinderivaterne amlodipin, felodipin, lacidipin, nifedipin og nimodipin virker overvejende via kardilatation af perifere og koronare arterier og vener.
 • Non-dihydropyridinerne verapamil (og diltiazem) udviser også en negativ inotrop og antiarytmisk effekt via hæmning af myokardiekontraktion og impulsoverledning i AV-knuden.
 • Virkningen på hjertets kontraktilitet og ledningssystem af verapamil er > diltiazem > dihydropyridinerne, mens vasodilatation med dihydropyridiner > diltiazem > verapamil.

Anvendelsesområder

Alle præparater kan anvendes til hypertension

 

Nifedipin, amlodipin, diltiazem og verapamil anvendes desuden som forebyggelse mod angina pectoris. Diltiazem og verapamil har endvidere forebyggende og konverterende effekt på supraventrikulære reentry-takykardier og reducerer ventrikelfrekvensen ved atrieflimren

 

Endvidere anvendes dihydropyridinpræparaterne amlodipin og nifedipin ved vasospastiske tilstande som koronararteriespasmer og Raynauds syndrom. Nimodipin er kun indiceret ved vasospasmer i relation til subaraknoidalblødning. 

 

Verapamil kan anvendes mod hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati. 

Præparatvalg

Generelt må de forskellige calciumantagonister i ækvieffektive doser, indbyrdes betragtes som lige effektive til behandling af ukompliceret hypertension og angina pectoris. 

 

På basis af erfaringsgrundlag, pris, bivirkningsprofil og interaktioner er amlodipin et logisk førstevalg blandt calciumantagonisterne ved behandling af hypertension og som angina pectoris-profylakse.  

 

Verapamil anvendes især ved supraventrikulære arytmier og som frekvenskontrol ved atrieflimren.

Tabel 1: Calciumantagonisters kliniske karakteristika 

 

Indikation 

Kontraindikation 

Forsigtighedsregler 

Bivirkninger 

 

Gruppe I. Verapamil  

Verapamil 

Supraventr. arytmi
Ang.pectoris profylakse
Hypertension 

Arteriel hypotension
Svær hjerteinsufficiens
Syg sinusknude
AV-blok 

Samtidig indgift af 

β-blokker
Hæmmer udskillelsen af digoxin
Svær lever- eller nyre-insufficiens 

Bradykardi
AV-blok
Negativ inotrop virkning
Kredsløbsshock
Obstipation 

 

Gruppe II. Dihydropyridiner  

Amlodipin 

Ang.pectoris profylakse
Raynaud 

Hypertension 

Arteriel hypotension
Akut myokardieinfarkt
Ustabil angina pectoris 

Svær hjerteinsufficiens
Svær lever- eller nyre-insufficiens
Felodipin og nifedipin hæmmer udskillelsen 

af digoxin 

Blodtryksfald
Rødme og varme af huden
Ankelødem
Takykardi
Kredsløbsshock
Palpitationer 

Nifedipin 

Lercanidipin 

Felodipin 

Hypertension 

Lacidipin 

Nimodipin 

Vasospasme ved subaraknoidalblødning 

 

Gruppe III. Diltiazem  

Diltiazem 

Ang.pectoris profylakse
Hypertension 

Arteriel hypotension
Svær hjerteinsufficiens
Syg sinusknude
AV-blok 

Samtidig indgift af 

β-blokker
Hæmmer udskillelsen af digoxin
Svær lever- eller nyre-insufficiens 

Bradykardi
AV-blok
Negativ inotrop virkning
Kredsløbsshock 


Tabel 2. Calciumantagonisternes kardiovaskulære virkning 

 

Gruppe I  

Gruppe II  

Gruppe III  

Koronar vasodilatation 

++ 

+++ 

++ 

Perifer vasodilatation 

+++ 

++ 

Hjertefrekvens 

↓ 

↑ 

↓ 

Kontraktilitet (inotropi) 

↓↓ 

↓ 

AV-hæmning 

++ 

+++ = maksimal effekt
0 = ingen effekt
↓ = nedsat
↑ = øget 

 

Kontraindikationer

 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Hurtig intravenøs indgift af verapamil kan foruden blodtryksfald medføre bradykardi, stigende til asystoli.
 • Verapamil og diltiazem bør undgås til patienter med hjerteinsufficiens og nedsat venstre ventrikelfunktion.
 • Samtidig behandling med verapamil (og diltiazem) og adrenerge β-blokkere må foregå med små doser og under tæt observation af blodtryk og hjertefrekvens på grund af stoffernes synergistiske negativ inotrope og kronotrope effekter.
 • Calciumantagonister metaboliseres i leveren, og halveringstiden kan være betydelig forøget ved moderat til svær leverinsufficiens. Det vil ofte være relevant at starte behandling i halveret dosis under forsigtig optitrering (se afsnit om nedsat leverfunktion på de enkelte præparater).

Bivirkninger

 • Verapamil giver ofte obstipation, og som for diltiazem er der øget risiko for bradykardi og AV-blok af 2. eller 3. grad.
 • Dihydropyridinerne kan medføre sinustakykardi. Perifere ødemer, som ikke svinder for diuretika, ses relativt hyppigt (10-15 %) ved anvendelse af dihydropyridiner. Generne svinder ofte ved samtidig brug af ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist. Alternativt kan evt. forsøges skift til lacidipin eller lercanidipin, idet mindre undersøgelser tyder på reduceret ødemtendens med disse stoffer (5-10 %) (4536).
 • Negativ inotrop virkning (især verapamil) og blodtryksfald (alle) kan i sjældne tilfælde medføre kredsløbsshock.

Interaktioner

Stofgruppen, og specielt verapamil, er kendt for mange lægemiddelinteraktioner. Calciumantagonisterne metaboliseres via det cytokrom P450-afhængige enzymsystem og skal anvendes med forsigtighed sammen med især lægemidler, der hæmmer eller inducerer cytokrom CYP3A4 enzymet. Se Elimination og cytokrom P450-systemet

 

 • Inhibitorer af CYP3A4, som fx antimykotika af azolgruppen, makrolider (erythromycin, clarithromycin), HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan øge plasmakoncentrationen af calciumantagonister. Calciumantagonister er selv inhibitorer af CYP34A og øger plasmakoncentrationen af ciclosporin, everolimus, sirolimus og tacrolimus.
 • Induktorer af CYP3A4, som fx barbiturater, carbamazepin, rifampicin, phenytoin og naturlægemidler indeholdende perikon, kan reducere plasmakoncentrationen af calciumantagonister.
 • Calciumantagonisterne øger risikoen for statininduceret rhabdomyolyse. Kombinationen af verapamil/diltiazem og simvastatin bør derfor undgås, og simvastatin kun gives i lave doser (< 20 mg) i kombination med andre calciumantagonister. Risikoen kan formentlig reduceres ved anvendelse af pravastatin eller rosuvastatin, som ikke omsættes via CYP3A4.
 • Verapamil, diltiazem, felodipin og nifedipin hæmmer den renale elimination af digoxin og kan øge plasma-digoxin med op mod 50 %.
 • β-blokkere og verapamil virker synergistisk, og ved samtidig indgift må doseringen være forsigtig under kontrol af blodtryk og hjertefrekvens.
 • Verapamil hæmmer den hepatiske omsætning af carbamazepin. Samtidig anvendelse af de to stoffer kan resultere i toksiske koncentrationer af carbamazepin, hvorfor plasmakoncentrationen af carbamazepin bør følges.
 • Mefloquin bør kun gives med stor forsigtighed til patienter, der er i behandling med calciumantagonister, idet der er risiko for hjertepåvirkning.

Graviditet

Der er generelt få data, som belyser sikkerheden ved anvendelse af calciumantagonister under graviditet. Der er flest data for verapamil og nifedipin, og disse bør anvendes, hvis anvendelsen af calciumantagonister skønnes nødvendig. I Danmark er der tradition for at anvende nifedipin (2993). Se endvidere Hypertension hos gravide

Amning

Verapamil, nifedipin og nimodipin kan om nødvendigt anvendes. 

Tilskud

Der er klausuleret tilskud til nifedipin. De resterende calciumantagonister har generelt tilskud.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Nifedipin Adalat LA
Parallelimport
depottabletter  30 mg 28 stk. (blister)   8,98 8,98
Nifedipin Adalat LA
Parallelimport
depottabletter  30 mg 98 stk. (blister)   3,40 3,40
Nifedipin Adalat® Oros
Bayer
depottabletter  30 mg 98 stk. (blister)   3,31 3,31
Amlodipin Amlodipin "Accord"
Accord
tabletter  5 mg 500 stk.   0,25 0,25
Amlodipin Amlodipin "Accord"
Accord
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   2,50 1,25
Amlodipin Amlodipin "Accord"
Accord
tabletter  10 mg 500 stk.   0,27 0,14
Amlodipin Amlodipin "Actavis"
TEVA
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,33 0,33
Amlodipin Amlodipin "Actavis"
TEVA
tabletter  5 mg 250 stk.  
Amlodipin Amlodipin "Actavis"
TEVA
tabletter  10 mg 250 stk.   0,34 0,17
Amlodipin Amlodipin "Bluefish"
Bluefish
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,41 0,41
Amlodipin Amlodipin "Bluefish"
Bluefish
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,39 0,19
Amlodipin Amlodipin "Bluefish"
Bluefish
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)  
Amlodipin Amlodipin "Krka"
KRKA
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,59 1,59
Amlodipin Amlodipin "Krka"
KRKA
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,40 0,40
Amlodipin Amlodipin "Krka"
KRKA
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   2,64 1,32
Amlodipin Amlodipin "Krka"
KRKA
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,69 0,35
Amlodipin Amlodipin "Medical Valley"
Medical Valley
tabletter  5 mg 112 stk. (blister)   0,33 0,33
Amlodipin Amlodipin "Medical Valley"
Medical Valley
tabletter  10 mg 112 stk. (blister)   0,43 0,21
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  5 mg 100 stk.   0,64 0,64
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  5 mg 120 stk.   0,31 0,31
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  5 mg 250 stk.   0,35 0,35
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  10 mg 100 stk.   0,77 0,39
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  10 mg 120 stk.   0,42 0,21
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  10 mg 250 stk.   0,34 0,17
Amlodipin Amlodipin "Teva"
TEVA
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   0,91 0,91
Amlodipin Amlodipin "Teva"
TEVA
tabletter  5 mg 90 stk. (blister)   0,35 0,35
Amlodipin Amlodipin "Teva"
TEVA
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,32 0,32
Amlodipin Amlodipin "Teva"
TEVA
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,43 0,21
Amlodipin Amlodipine "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,00 1,00
Amlodipin Amlodipine "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   1,74 1,74
Amlodipin Amlodipine "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   2,09 1,05
Amlodipin Amlodipine "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,74 0,87
Amlodipin Amlodistad
STADA Nordic
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   0,94 0,94
Amlodipin Amlodistad
STADA Nordic
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,32 0,32
Amlodipin Amlodistad
STADA Nordic
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   2,62 1,31
Amlodipin Amlodistad
STADA Nordic
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,65 0,33
Diltiazem Cardil
Orion Pharma
depottabletter  60 mg 100 stk.   2,37 9,50
Diltiazem Cardil
Orion Pharma
depottabletter  120 mg 60 stk.   7,85 15,70
Diltiazem Cardil
Orion Pharma
depottabletter  120 mg 100 stk.   6,90 13,80
Diltiazem Cardizem® Uno
Parallelimport
depottabletter  240 mg 100 stk. (blister)   18,19 18,19
Diltiazem Cardizem® Uno
Parallelimport
depottabletter  240 mg 100 stk.   18,25 18,25
Felodipin Felodin
STADA Nordic
depottabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,46 0,46
Felodipin Felodin
STADA Nordic
depottabletter  5 mg 120 stk. (blister)   0,68 0,68
Felodipin Felodin
STADA Nordic
depottabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,44 0,22
Felodipin Felodipin "Actavis"
SanoSwiss
Udgået 29.05.2023
depottabletter  10 mg 98 stk. (blister)  
Felodipin Felodipin "HEXAL"
HEXAL
depottabletter  2,5 mg 112 stk. (blister)   2,04 4,08
Felodipin Felodipin "HEXAL"
HEXAL
depottabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,46 0,46
Felodipin Felodipin "HEXAL"
HEXAL
depottabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,38 0,19
Felodipin Felodipin "Teva"
TEVA
depottabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   2,04 4,08
Felodipin Felodipin "Teva"
TEVA
depottabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,38 0,38
Felodipin Felodipin "Teva"
TEVA
depottabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,40 0,20
Verapamil Isoptin® Retard
Viatris
depottabletter  120 mg 98 stk. (blister)   1,75 3,50
Verapamil Isoptin® Retard
Viatris
depottabletter  180 mg 98 stk. (blister)   2,29 3,06
Verapamil Isoptin® Retard
Viatris
depottabletter  240 mg 98 stk. (blister)   1,94 1,94
Lacidipin Lacidipin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  4 mg 100 stk. (blister)   2,61 2,61
Lacidipin Lacipil®
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  2 mg 98 stk. (blister)   3,35 6,70
Lacidipin Lacipil®
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  4 mg 98 stk. (blister)   2,58 2,58
Lercanidipin Lercanidipine "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,80 0,80
Lercanidipin Lercanidipine "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,81 0,41
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid "Actavis"
SanoSwiss
Udgået 17.04.2023
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)  
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid "Actavis"
SanoSwiss
Udgået 17.04.2023
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)  
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,03 1,03
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   1,48 0,74
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid "Omniapharm"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,82 0,41
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid Carefarm
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,43 1,43
Lercanidipin Lercastad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,85 0,85
Lercanidipin Lercastad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   1,47 0,73
Lercanidipin Lercatio
HEXAL
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,50 1,50
Lercanidipin Lercatio
HEXAL
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   1,48 0,74
Nifedipin Nifedipin "Alternova"
Alternova
depottabletter  30 mg 30 stk. (blister)  
Nifedipin Nifedipin "Alternova"
Alternova
depottabletter  30 mg 100 stk. (blister)  
Nifedipin Nifedipin "Alternova"
Alternova
depottabletter  60 mg 100 stk. (blister)   1,79 0,90
Nifedipin Nifedipin "Paranova"
Parallelimport
depottabletter  30 mg 100 stk. (blister)   3,32 3,32
Nifedipin Nifedipin "Paranova"
Parallelimport
depottabletter  60 mg 100 stk. (blister)  
Nifedipin Nifenova
Parallelimport
depottabletter  60 mg 100 stk. (blister)   4,76 2,38
Nimodipin Nimodipin "Paranova"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  30 mg 100 stk. (blister)   15,66 156,59
Nimodipin Nimotop®
Bayer
filmovertrukne tabletter  30 mg 100 stk. (blister)   15,63 156,30
Nimodipin Nimotop®
Bayer
filmovertrukne tabletter  30 mg 100 stk. (blister)   15,59 155,90
Nimodipin Nimotop®
Bayer
infusionsvæske, opløsning  0,2 mg/ml 5 x 50 ml   5,34 1.336,05
Amlodipin Norvasc®
Viatris
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   5,49 5,49
Amlodipin Norvasc®
Viatris
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   8,92 4,46
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  80 mg 100 stk.   2,18 6,54
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  80 mg 250 stk.   0,67 2,01
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  120 mg 100 stk.  
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  120 mg 250 stk.   0,81 1,62
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
depottabletter  200 mg 30 stk.   3,82 4,59
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
depottabletter  200 mg 100 stk.   3,21 3,85
Verapamil Veramacor
Macure Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 10 x 2 ml   100,67 9.680,05
Verapamil Verapamil "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  120 mg 100 stk. (blister)   2,19 4,38
Verapamil Verapamil "HEXAL"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   1,84 5,53
Verapamil Verapamil "HEXAL"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  120 mg 100 stk. (blister)   2,18 4,36
Verapamil Verapamil "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   1,92 5,75
Verapamil Verapamil "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  120 mg 100 stk. (blister)   2,19 4,37
Verapamil Verapamilhydrochlorid "2care4"
Parallelimport
depottabletter  240 mg 120 stk. (blister)   1,95 1,95
Lercanidipin Zanidip®
Recordati
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   3,04 3,04
Lercanidipin Zanidip®
Recordati
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   4,00 2,00

Referencer

2875. Brøsen K, Simonsen U, Dalhoff KP. Basal og Klinisk Farmakologi. FADL's Forlag. 2019; 6. udgave, https://fadlforlag.dk/produkt/basal-og-klinisk-farmakologi-6-udgave/ (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

4536. Grassi G, Robles NR, Seravalle G et al. Lercanidipine in the Management of Hypertension: An Update. J Pharmacol Pharmacother. 2017; 8(4):155-165, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29472747 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3391. Ennis H, Hughes M, Anderson ME et al. Calcium channel blockers for primary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database Syst Rev. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26914257 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

2993. NICE. Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. Clinical guideline. 2010, https://www.nice.org.uk/guidance/ng133 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...