Combar

N06AX11
 
 
Antidepressivum.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 15 mg (delekærv), 30 mg (delekærv) eller 45 mg mirtazapin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 15-30 mg dgl. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 15-45 mg dgl. Dosis gives 1 gang dgl. ved sengetid, kan evt. deles i 2 doser, morgen og aften.
Til ældre bør dosisøgning foretages under nøje overvågning. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, bl.a. pga. manglende påvist effekt.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-40 ml/min.

  Lav initialdosis og tæt monitorering pga. fald i clearance på 30 % ved GFR < 40 ml/min og på 50 % ved GFR < 10 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger eller længere.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Se endvidere Aftrapning af antidepressiva

Kontraindikationer

Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin) samt behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (moclobemid) inden for det sidste døgn bør normalt undgås.  

Forsigtighedsregler

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år er både set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Forsigtighed ved:
  • Kardielle ledningsforstyrrelser
  • Angina pectoris
  • Nyligt myokardieinfarkt
  • Hypotension
  • Risikofaktorer for hyponatriæmi
  • Prostatahypertrofi
  • Snævervinklet glaukom
  • Overvægt og adipositas.
 • Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani. Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin. Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien.
 • Desuden forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Mirtazepin kan anses som sikkert i terapeutiske doser ved epilepsi (4529).
 • Eksisterende psykotiske symptomer kan forværres.
 • Risiko for ændret glykæmisk kontrol hos patienter med diabetes mellitus.
 • Ved feber eller andre symptomer på infektion bør behandlingen stoppes og blodbilledet undersøges.
 • Behandlingen seponeres, under hensynstagen til evt. udvikling af seponeringssymptomer, ved tegn på icterus eller mani.

Risiko for antikolinerg belastning 

Mirtazapin er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019.  

 

Risiko for udvikling af alvorlige hudreaktioner 

Der er forekommet alvorlige og livstruende hudreaktioner som fx Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse ved behandling med mirtazapin. Ved symptomer på alvorlige hudreaktioner bør behandlingen seponeres. 

Referencer: 4529

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Nervesystemet Sedation Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Obstipation, Opkastning
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion Abnorme drømme, Døsighed
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Oral hypæstesi
Nervesystemet Motorisk uro, Paræstesier Restless legs syndrome
Psykiske forstyrrelser Agitation, Hallucinationer, Mani Mareridt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Myokloni
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Eosinofili, Knoglemarvsdepression
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Mave-tarm-kanalen Mundhulegener, Øget spytsekretion
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Serotoninsyndrom*
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rhabdomyolyse
Nervesystemet Oral paræstesi
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Suicidale tanker eller adfærd Søvngængeri
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Priapisme
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Ødemer

* se SSRI

 • Somnolens optræder hovedsageligt i de første uger af behandlingen.
 • Visse bivirkninger som fx træthed kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.
 • Der er set tilfælde af forlænget QT-interval og torsades de pointes. Størstedelen af tilfældene var i forbindelse med overdosering eller ved risikofaktorer for QT-forlængelse (fx QT-forlængende lægemidler eller familiær disposition).
 • Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) teoretisk kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).
Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Combar

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika samt afsnit om Arytmi-risiko ved antidepressiva

 

Referencer: 5820

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for omkring 2.200 levende fødte børn eksponeret i 1. trimester uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Nogle data antyder en lille øget risiko for preterm fødsel og spontanabort - dette sidste kunne dog ikke bekræftes i et nyt dansk registerstudie. Irritative seponeringssymptomer er set hos nyfødte. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

 

Se endvidere Antidepressiv behandling af gravide

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3946, 3954, 3955, 3956, 5681

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Combar.Patienten kan opleve øget træthed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Combar. 

Patienten kan opleve øget træthed. 

Farmakodynamik

 • α2-receptorantagonist. De præsynaptiske α2-autoreceptorer hæmmer frigørelsen af noradrenalin gennem negativ feedback, mens de præsynaptiske α2-heteroreceptorer hæmmer frigørelsen af serotonin. Ved at blokere receptorerne, blokerer mirtazapin noradrenalins hæmmende effekt på frigørelsen af noradrenalin og serotonin.
 • Den øgede omsætning af noradrenalin fører til øget stimulering af postsynaptiske α1-receptorer på serotonerge neuroner og dermed muligvis til øget frigørelse af serotonin.
 • Herudover virker mirtazapin som antagonist på flere serotonin-receptorer (5HT2A, 5HT2C og 5HT3) og på histamin H1-receptoren.
 • Ved lave doser vil mirtazepins stærke affinitet for histamin H1-receptoren medføre, at H1-receptorblokeringen er relativt udtalt i forhold til blokeringen af α2-receptorerne.
 • Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus).
Referencer: 3643, 3644, 3645

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Steady state efter 3-4 dage.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt via CYP3A4 og CYP2D6 samt i mindre omfang via CYP1A2 til bl.a. demethylmirtazapin, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 20-40 timer.
 • Ca. 4 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 15 mg, STADA Nordic  Delekærv
filmovertrukne tabletter 30 mg, STADA Nordic  Delekærv
filmovertrukne tabletter 45 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 014561
30 stk. (blister)
71,85 2,40 4,79
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 542853
120 stk. (blister)
50,65 0,42 0,84
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 014869
30 stk. (blister)
43,40 1,45 1,45
(B) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 137725
120 stk. (blister)
62,20 0,52 0,52
(B) filmovertrukne tabletter 45 mg (kan dosisdisp.) 530692
120 stk. (blister)
115,60 0,96 0,64

Substitution

filmovertrukne tabletter 15 mg
Mirtazapin "Actavis" TEVA, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Mirtazapin "HEXAL" HEXAL, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Mirtazapin "KRKA" KRKA, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Mirtazapin "Orion" Orion Pharma, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
 
filmovertrukne tabletter 30 mg
Mirtazapin "Actavis" TEVA, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 30 mg
Mirtazapin "KRKA" KRKA, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 30 mg
Mirtazapin "Orion" Orion Pharma, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 30 mg
 
filmovertrukne tabletter 45 mg
Mirtazapin "KRKA" KRKA, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 45 mg
Mirtazapin "Orion" Orion Pharma, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 45 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 10
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Beige
Mål i mm: 7 x 13
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  45 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,2 x 11,2
filmovertrukne tabletter 45 mg
 
 
 

Referencer

5681. Ostenfeld A, Petersen TS, Pedersen LH et al. Mirtazapine exposure in pregnancy and fetal safety: A nationwide cohort study. Acta Psychiatr Scand. 2022; Mar 23, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35320582/ (Lokaliseret 26. april 2022)


5820. Videbech P. Serotoninsyndrom. Ugeskriftet for Læger. 2022, https://ugeskriftet.dk/videnskab/serotoninsyndrom (Lokaliseret 21. februar 2023)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


4529. Kanner AM. Most antidepressant drugs are safe for patients with epilepsy at therapeutic doses: A review of the evidence. Epilepsy Behav. 2016; 61:282-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236241 (Lokaliseret 3. marts 2022)


3645. Leonard SD, M.D., Karlamangla A. Dose-Dependent Sedating and Stimulating Effects of Mirtazapine. Clinical Vignette. 2015; 19, https://proceedings.med.ucla.edu/wp-content/uploads/2016/11/Dose-Dependent-Sedating-and-Stimulating-Effects-of-Mirtazapine.pdf (Lokaliseret 22. februar 2022)


3954. Smit M, Wennink H, Heres M. Mirtazapine in pregnancy and lactation: data from a case series. J Clin Psychopharmacol. 2015; 35(2):163-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25689290 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3955. Winterfeld U, Klinger G, Panchaud A et al. Pregnancy outcome following maternal exposure to mirtazapine: a multicenter, prospective study. J Clin Psychopharmacol. 2015; 35(3):250-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25830592 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3946. Kjaersgaard MI, Parner ET, Vestergaard M et al. Prenatal antidepressant exposure and risk of spontaneous abortion - a population-based study. PLoS One. 2013; 28(8), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24015208 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)


3956. Djulus J, Koren G, Einarson TR. Exposure to mirtazapine during pregnancy: a prospective, comparative study of birth outcomes. J Clin Psychiatry. 2006; 67(8):1280-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16965209 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3644. Grasmäder K, Verwohlt PL, Kühn KU et al. Relationship between mirtazapine dose, plasma concentration, response, and side effects in clinical practice. Pharmacopsychiatry. 2005; 38(3):113-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15902580 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3643. Anttila SA, Leinonen EV. A review of the pharmacological and clinical profile of mirtazapine. CNS Drug Rev. 2001; 7(3):249-64, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11607047 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

24.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...