Midazolam "Hameln"

N05CD08
 
 
Hypnotikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

Præmedikation ved anæstesi. Anæstesiinduktion. Sedation med bevaret bevidsthed. Sedativ komponent i kombinationsanæstesi. Sedation på intensivafdelinger.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning eller rektalvæske. 1 ml indeholder 1 mg eller 5 mg midazolam (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Præanæstetisk medikation

Parenteralt: 

 • Voksne. 1-2 mg i.v. eller 0,07-0,10 mg/kg legemsvægt i.m.
 • Ældre og svækkede. Initialt 0,5 mg i.v. evt. optitreres langsomt. 0,025-0,05 mg/kg legemsvægt i.m.
 • Børn 1-15 år. 0,08-0,2 mg/kg legemsvægt i.m.
 • Bemærk: Gives 20-60 min. (i.m.) før anæstesiindledning.

Rektalt: 

 • Børn > 6 måneder. 0,3-0,5 mg/kg legemsvægt.

 

Anæstesiinduktion

 • Voksne. 0,15-0,20 mg/kg legemsvægt i.v. (uden præmedikation: 0,3-0,35 mg/kg legemsvægt i.v.).
 • Ældre og svækkede. 0,05-0,15 mg/kg legemsvægt i.v. (uden præmedikation: 0,15-0,30 mg/kg legemsvægt i.v.).
 • Bemærk: Dosis titreres langsomt (dosistillæg på højst 5 mg injiceres over 20-30 sekunder med 2 min. mellemrum) til ønsket effekt. Ved anvendelse før eller i kombination med andre stoffer til induktion af anæstesi nedsættes initialdosis væsentligt.

Sedation med bevaret bevidsthed

Parenteralt: 

 • Voksne. Initialdosis 2-2,5 mg i.v. Titreringsdosis 1 mg i.v. Totaldosis 3,5-7,5 mg i.v.
 • Ældre og svækkede. Initialdosis 0,5-1 mg i.v. Titreringsdosis 0,5-1 mg i.v. Totaldosis < 3,5 mg i.v.
  Bemærk: Gives langsomt (ca. 1 mg/30 sekunder). Initialdosis gives 5-10 min. før proceduren.
 • Børn 6 mdr.-5 år. i.v. Initialdosis 0,05-0,1 mg/kg legemsvægt. Totaldosis < 6 mg.
 • Børn 6-12 år, i.v. Initialdosis 0,025-0,05 mg/kg legemsvægt. Totaldosis < 10 mg.
 • Børn > 12 år, i.v. Voksendosis.
 • Bemærk: Initialdosis gives over 2-3 min. Før proceduren indledes, eller dosis optitreres, ventes 2-5 min., så den fulde sedative effekt kan vurderes.
 • Børn 1-15 år. i.m. 0,05-0,15 mg/kg legemsvægt.

Rektalt: 

 • Børn > 6 måneder. 0,3-0,5 mg/kg legemsvægt.

Sedativ komponent i kombinationsanæstesi

Parenteralt: 

 • Voksne. Intermitterende doser i.v. (0,03-0,1 mg/kg) eller kontinuerligt i.v. (0,03-0,1 mg/kg legemsvægt pr. time). Dosisnedsættelse til ældre og svækkede.
 • Lavere doser anbefales til ældre.

 

Sedation på intensivafdelinger

Den ønskede effekt nås ved titrering og vedligeholdes ved enten kontinuerlig infusion eller intermitterende doser. 

Parenteralt: 

 • Voksne. i.v. Støddosis 0,03-0,3 mg/kg legemsvægt i stigninger på 1-2,5 mg, der injiceres over 20-30 sekunder med 2 minutters intervaller. Vedligeholdelsesdosis 0,03-0,2 mg/kg legemsvægt pr. time. Dosisnedsættelse til ældre og svækkede. Ved kombination med analgetika gives midazolam sidst.
 • Nyfødte < 32. svangerskabsuge. i.v. 0,03 mg/kg legemsvægt pr. time.
 • Nyfødte > 32. svangerskabsuge og børn > 6 måneder. i.v. 0,06 mg/kg legemsvægt pr. time.
 • Børn > 6 måneder. i.v. Støddosis 0,05-0,2 mg/kg legemsvægt givet langsomt over mindst 2-3 min. Vedligeholdelsesdosis 0,06-0,12 mg/kg legemsvægt pr. time.
  Bemærk: Infusionshastigheden genvurderes hyppigt.

 

Bemærk:

 • Ved i.v. injektion bør man have midler til rådighed til behandling af en evt. respirationsinsufficiens.
 • Ved pludseligt ophør af en længerevarende behandling på intensivafdeling er der risiko for rebound effekt/abstinenssymptomer.
 • Seponering bør i disse tilfælde foretages gradvis.
 • Rektal indgift foretages ved hjælp af en applikator, som fastgøres til sprøjten. Der kan evt. tilsættes vand til et samlet volumen på 10 ml. Totaldosis gives på én gang - gentagen indgift bør undgås.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Ved GFR < 10 ml/min. svarer farmakokinetikken for ubunden midazolam efter en i.v-enkeltdosis til raskes. Forlænget sederende effekt er dog set efter længerevarende infusion - sandsynligvis pga. akkumulation af den aktive metabolit alfa-hydroxymidazolamglukuronid. Ingen specifikke data for induktion af anæstesi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. dosisnedsættelse og øget opmærksomhed på monitorering af respiration og kardiovaskulær status tilrådes. Risiko for forværring eller udløsning af encefalopati ved samtidig svær nyreinsufficiens. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Svær respirationsinsufficiens ved brug til sedation med bevaret bevidsthed. 

Forsigtighedsregler

 • Midazolam administreret i.v. har vist sig at kunne nedsætte kontraktiliteten i hjertemusklen. I sjældne tilfælde er set respirations- og/eller hjertestop. Genoplivningsfaciliteter skal derfor være til stede.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat hjertefunktion, respirationsinsufficiens, CNS-depression, søvnapnø samt til ældre og børn. Monitorering af de vitale funktioner og dosisjusteringer anbefales til disse patienter.
 • Myasthenia gravis kan forværres.
 • Forsigtighed ved tidligere alkohol- eller medicinmisbrug pga. øget risiko for afhængighed.

Risiko for abstinenssymptomer 

Tolerans og fysisk afhængighed er set efter længere tids behandling. Gradvis nedtrapning af dosis anbefales ved langtidsbehandling for at mindske risikoen for abstinenssymptomer. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af mg og ml. Der blev dispenseret 2,5 ml i.v. (5 mg/ml) i stedet for 2,5 mg. Overdosering. Bevidsthedspåvirkning.
Infusionen blev givet med for høj hastighed. Dråbetællerne for midazolam og glucose blev fejlagtigt forbyttet, hvorved midazolaminfusionen kom til at køre med ca. 8 gange for høj hastighed. Somnolens i flere dage.
Visuel forveksling af styrker. Overdosering. Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Respiratoriske bivirkninger, herunder respirationsdepression og apnø ses hyppigt. Respirations- og/eller hjertestop er forekommet, oftest hos ældre og patienter med respirationsinsufficiens eller nedsat hjertefunktion samt ved høje doser og hurtig administration. 

Kardiovaskulære bivirkninger som hypotension, bradykardi, vasodilatation og gastro-intestinale gener som kvalme, opkastning og hikke forekommer. 

Anterograd amnesi hvor varigheden er dosisrelateret. Virkningen er ønskelig i forbindelse med kirurgiske eller diagnostiske procedurer. 

Paradokse reaktioner (fx agitation, aggressivitet, hallucinationer, ufrivillige bevægelser) kan ses - især hos ældre og børn samt ved høje doser og hurtig administration. 

Hovedpine og somnolens forekommer. 

Der er indberettet tilfælde af kramper ved anvendelse til præmature og nyfødte. 

Tilfælde af generelle overfølsomhedsreaktioner (bl.a. urticaria, angioødem) og anafylaktisk reaktion er set. 

Ved i.m. injektion kan der ses smerter og vævsirritation, og ved i.v. injektion kan der i enkelte tilfælde opstå flebitis på injektionsstedet. 

Interaktioner

Hæmmere og induktorer af CYP3A4 

 • Hæmmere af CYP3A4, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol og verapamil, øger AUC af midazolam med op til 350 % og kan forstærke og forlænge virkningen. Dosisjustering af midazolam kan være nødvendig. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Induktorer af CYP3A4 kan nedsætte plasmakoncentrationen og AUC af midazolam. Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af midazolam givet i.v. med ca. 60 % og forkorter halveringstiden med 50-60 %. Carbamazepin og phenytoin nedsætter plasmakoncentrationen af midazolam givet oralt med 96 %. Risiko for svagere og kortere virkning af midazolam. Dosisjustering kan være nødvendig. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Opioider og andre sederende midler 

 • Midazolam øger morphins smertestillende, sederende og respirationsdeprimerende virkninger. Lignende effekt kan forventes for andre opioider. Patienten bør overvåges for respirationsdepression og sedation. Koma og død er set ved kombination af benzodiazepiner og opioider pga. additiv CNS-deprimerende effekt.
 • Den sederende virkning forstærkes desuden af andre midler med sederende effekt, herunder alkohol, antipsykotika og antihistaminer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

I forbindelse med krampeanfald er eksponeringen kortvarig, og risikoen for uønsket fosterpåvirkning skønnes beskeden. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 % (i.m.) eller 30-50 % (oral).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter (i.m.) eller 30-60 minutter (oral).
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til α-hydroxymidazolam, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2,5 timer (midazolam) og < 1 time (α-hydroxymidazolam).
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 2,9-3,7. 

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

Må ikke fryses. 

Indholdsstoffer

Midazolaminjektions- og infusionsvæske, opl.  1 mg/mlinjektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 002245
10 x 5 ml
63,90 1,28 19,17
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 472162
50 ml
73,65 1,47 22,10
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 002085
10 x 1 ml
70,65 7,07 21,20
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 002124
5 x 3 ml
55,85 3,72 11,17
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 002019
5 x 10 ml
144,60 2,89 8,68

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
Midazolam "Accord" Accord, Midazolam, injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
Midazolam "B. Braun" B. Braun Medical, Midazolam, injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl. 1 mg/ml
 
injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml
Midazolam "Accord" Accord, Midazolam, injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml
Midazolam "B. Braun" B. Braun Medical, Midazolam, injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl. 5 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

12.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...