Midazolam "Accord"

N05CD08
 
 
Hypnotikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

 • Præmedikation ved anæstesi.
 • Anæstesiinduktion.
 • Sedation med bevaret bevidsthed.
 • Sedativ komponent i kombinationsanæstesi.
 • Sedation på intensivafdelinger.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg eller 5 mg midazolam (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Præanæstetisk medikation

Voksne < 60 år 

1-2 mg i.v. eller 0,07-0,10 mg/kg legemsvægt i.m.  

 

Voksne > 60 år og svækkede/kronisk syge 

Initialt 0,5 mg i.v. med langsom optitrering efter behov eller 0,025-0,05 mg/kg legemsvægt i.m.  

 

Børn > 6 måneder 

0,3-0,5 mg/kg legemsvægt rektalt.  

 

Børn 1-15 år 

0,08-0,2 mg/kg legemsvægt i.m.  

 

Bemærk 

 • Gives 20-60 min. før anæstesiindledning.

Anæstesiinduktion

Voksne < 60 år 

0,15-0,20 mg/kg legemsvægt i.v. (uden præmedikation: 0,3-0,35 mg/kg legemsvægt i.v.).  

 

Voksne > 60 år og svækkede/kronisk syge 

0,05-0,15 mg/kg legemsvægt i.v. (uden præmedikation: 0,15-0,30 mg/kg legemsvægt i.v.). 

 

Bemærk 

 • Dosis titreres langsomt (dosistillæg på højst 5 mg injiceres over 20-30 sekunder med 2 min. mellemrum) til ønsket effekt.
 • Ved anvendelse før eller i kombination med andre stoffer til induktion af anæstesi nedsættes initialdosis af stofferne væsentligt.

Sedation med bevaret bevidsthed

Indtræden af sedationen kan variere individuelt. Ofte indtræder virkningen efter ca. 2 min. og maksimal virkning ofte efter 5-10 min. 

 

Voksne < 60 år 

Initialt 2-2,5 mg i.v. Titreringsdosis 1 mg i.v. Totaldosis 3,5-7,5 mg i.v.  

Bemærk: Gives langsomt (ca. 1 mg/30 sekunder).  

 

Voksne > 60 år og svækkede/kronisk syge 

Initialt 0,5-1 mg i.v. Titreringsdosis 0,5-1 mg i.v. Totaldosis < 3,5 mg i.v.
Bemærk: Gives langsomt (ca. 1 mg/30 sekunder).  

 

Børn 

Til børn < 15 år frarådes opløsninger med koncentrationer over 1 mg/ml. Højere koncentrationer bør fortyndes til 1 mg/ml. 

 • Intravenøst:
  • 6 mdr.-5 år: Initialt 0,05-0,1 mg/kg legemsvægt i.v.. Totaldosis < 6 mg.
  • 6-12 år: Initialt 0,025-0,05 mg/kg legemsvægt i.v. Totaldosis < 10 mg.
  • > 12 år: Voksendosis.
  • Bemærk:
   • Initialdosis gives over 2-3 min.
   • Før proceduren indledes, eller dosis optitreres, ventes 2-5 min., så den fulde sedative effekt kan vurderes.
 • Rektalt:
  • > 6 mdr. 0,3-0,5 mg/kg legemsvægt.
  • Bemærk:
   • Hvis mængden, der skal indgives, er lille, kan der fortyndes med vand op til 10 ml.
 • Intramuskulært:
  • 1-15 år. 0,05-0,15 mg/kg legemsvægt.
  • Bemærk:
   • Normalt er der ikke behov for en totaldosis over 10,0 mg.
   • Denne administrationsform er smertefuld og bør kun anvendes i særlige tilfælde.

Sedativ komponent i kombinationsanæstesi

Voksne < 60 år 

Enten gentagne doser i.v. (0,03-0,1 mg/kg) eller kontinuerlig infusion i.v. (0,03-0,1 mg/kg legemsvægt pr. time).  

 

Voksne > 60 år og svækkede/kronisk syge 

Lavere doser anbefales.  

Sedation på intensivafdelinger

Den ønskede effekt nås ved titrering og vedligeholdes ved enten kontinuerlig infusion eller gentagne doser. 

 

Voksne 

 • Støddosis 0,03-0,3 mg/kg legemsvægt i.v. i stigninger på 1-2,5 mg, der injiceres over 20-30 sekunder med 2 minutters intervaller.
 • Vedligeholdelsesdosis 0,03-0,2 mg/kg legemsvægt pr. time i.v.
 • Ved kombination med analgetika gives midazolam sidst.
 • Reduceret dosis anbefales ved hypovolæmi, vasokonstriktion eller hypotermi og sedationsgraden bør vurderes regelmæssigt.
 • Efter langvarig sedation kan det være nødvendigt at øge dosis pga. toleransudvikling.

 

Nyfødte ≤ 32. svangerskabsuge 

 • 0,03 mg/kg legemsvægt i.v. pr. time.
 • Støddosis anbefales ikke - infusionen kan evt. udføres lidt hurtigere de første timer.

 

Nyfødte > 32. svangerskabsuge og børn < 6 måneder 

 • 0,06 mg/kg legemsvægt i.v. pr. time.
 • Støddosis anbefales ikke - infusionen kan evt. udføres lidt hurtigere de første timer.

 

Børn > 6 måneder 

 • Støddosis 0,05-0,2 mg/kg legemsvægt givet langsomt i.v. over mindst 2-3 min.
 • Vedligeholdelsesdosis 0,06-0,12 mg/kg legemsvægt i.v. pr. time.

Bemærk: 

 • Infusionshastigheden genvurderes hyppigt.
 • Til børn < 15 år frarådes opløsninger med koncentrationer over 1 mg/ml. Højere koncentrationer bør fortyndes til 1 mg/ml.

Bemærk:

 • Ved i.v. injektion bør man have midler til rådighed til behandling af en evt. respirationsinsufficiens.
 • Rektal indgift foretages ved hjælp af en applikator, som fastgøres til sprøjten. Der kan evt. tilsættes vand til et samlet volumen på 10 ml. Totaldosis gives på én gang - gentagen indgift bør undgås.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-10 ml/min.

  Farmakokinetikken for ubunden midazolam efter en i.v-enkeltdosis svarer til raskes. Forlænget sederende effekt er dog set efter længerevarende infusion - sandsynligvis pga. akkumulation af den aktive metabolit alfa-hydroxymidazolamglukuronid. Ingen specifikke data for induktion af anæstesi. 

 • GFR 10-30 ml/min.

  Mere udtalt og langvarig sedation, evt. inklusive respirationsdepression og kardiovaskulær depression er forekommet. Midazolam bør derfor doseres omhyggeligt og titreres for den ønskede virkning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. dosisnedsættelse og øget opmærksomhed på monitorering af respiration og kardiovaskulær status tilrådes. Risiko for forværring eller udløsning af encefalopati ved samtidig svær nyreinsufficiens. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved pludseligt ophør af en længerevarende behandling på intensivafdeling er der risiko for rebound effekt eller abstinenssymptomer (fx angst, rastløshed, hallucinationer, konfusion, kramper, paræstesier). Seponering bør i disse tilfælde foretages gradvis. 

Kontraindikationer

Svær respirationsinsufficiens ved brug til sedation med bevaret bevidsthed. 

Forsigtighedsregler

 • Midazolam administreret i.v. har vist sig at kunne nedsætte kontraktiliteten i hjertemusklen. I sjældne tilfælde er set respirations- og/eller hjertestop. Genoplivningsfaciliteter skal derfor være til stede.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat hjertefunktion, respirationsinsufficiens, CNS-depression, søvnapnø samt til ældre og børn. Monitorering af de vitale funktioner og dosisjusteringer anbefales til disse patienter.
 • Myasthenia gravis kan forværres.
 • Forsigtighed ved tidligere alkohol- eller medicinmisbrug pga. øget risiko for afhængighed.

Risiko for abstinenssymptomer 

Tolerans og fysisk afhængighed er set efter længere tids behandling. Gradvis nedtrapning af dosis anbefales ved langtidsbehandling for at mindske risikoen for abstinenssymptomer (fx angst, rastløshed, hallucinationer, konfusion, kramper, paræstesier). 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Bradykardi, Hjertestop, Kounis syndrom
Mave-tarm-kanalen Hikke, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser Træthed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens  (særligt hos ældre), Fraktur  (særligt hos ældre) Ubehag på indstiksstedet  (erytem og smerte)***
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper  (set oftere hos præmature og nyfødte)
Nervesystemet Ataksi, Hukommelsesbesvær  (anterograd amnesi)**, Sedation  (forlænget og postoperativt), Svimmelhed, Ufrivillige bevægelser  (herunder tonisk-kloniske bevægelser og muskeltremor)* Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet, Aggressivitet*, Agitation*, Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet*, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Paradokse psykiske reaktioner*, Somnolens
Det reproduktive system og mammae Ændring af libido
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø  (øget risiko hos præmature og tidligere præmature), Dyspnø, Laryngospasme, Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Tromboflebitis, Trombose Vasodilatation

* Paradokse reaktioner (fx agitation, aggressivitet, hallucinationer, ufrivillige bevægelser) kan ses - især hos ældre og børn samt ved høje doser og hurtig administration. Seponering bør overvejes. 

** Anterograd amnesi hvor varigheden er dosisrelateret. Virkningen er ønskelig i forbindelse med kirurgiske eller diagnostiske procedurer. Langvarig amnesi er set i enkelte tilfælde. 

*** Ved i.m. injektion kan der ses smerter og vævsirritation, og ved i.v. injektion kan der i enkelte tilfælde opstå flebitis på injektionsstedet. 

 

Respiratoriske bivirkninger, herunder respirationsdepression og apnø ses ofte. Risikoen for alvorlige kardio-respiratoriske bivirkninger er større hos personer > 60 år og ved nedsat hjerte- eller lungefunktion, særligt ved hurtig injektion eller høj dosis. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Midazolam "Accord"

Hæmmere og induktorer af CYP3A4 

 • Hæmmere af CYP3A4, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ketoconazol og verapamil, øger AUC af midazolam med op til 5 gange og kan forstærke og forlænge virkningen. Dosisjustering af midazolam kan være nødvendig. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Induktorer af CYP3A4 kan nedsætte plasmakoncentrationen og AUC af midazolam. Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af midazolam givet i.v. med ca. 60 % og forkorter halveringstiden med 50-60 %. Carbamazepin og phenytoin nedsætter plasmakoncentrationen af midazolam givet oralt med 96 %. Risiko for svagere og kortere virkning af midazolam. Dosisjustering kan være nødvendig. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Opioider og andre sederende midler 

 • Midazolam øger morphins smertestillende, sederende og respirationsdeprimerende virkninger. Lignende effekt kan forventes for andre opioider. Patienten bør overvåges for respirationsdepression og sedation. Koma og død er set ved kombination af benzodiazepiner og opioider pga. additiv CNS-deprimerende effekt.
 • Den sederende virkning forstærkes desuden af andre midler med sederende effekt, herunder alkohol, antipsykotika og antihistaminer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

I forbindelse med krampeanfald er eksponeringen kortvarig, og risikoen for uønsket fosterpåvirkning skønnes beskeden. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Midazolam "Accord".Den sløvende effekt af Midazolam "Accord" forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Midazolam "Accord". 

Den sløvende effekt af Midazolam "Accord" forstærkes. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 % (i.m.) eller 30-50 % (oral).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter (i.m.) eller 30-60 minutter (oral).
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til α-hydroxymidazolam, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2,5 timer (midazolam) og < 1 time (α-hydroxymidazolam).
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

pH 2,9-3,7.
Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
Midazolam "Accord"
398181
10 x 5 ml
120,95 2,42 36,29
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml
Midazolam "Accord"
159003
1 x 10 ml
96,95 9,70 29,09
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml
Midazolam "Accord"
574395
10 x 1 ml
126,30 12,63 37,89
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml
Midazolam "Accord"
550033
10 x 3 ml
171,70 5,72 17,17
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml
Midazolam "Accord"
536179
10 x 10 ml
458,70 4,59 13,76

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
Midazolam "B. Braun" B. Braun Medical, Midazolam, injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
Midazolam "Hameln" hameln, Midazolam, injektions- og infusionsvæske, opl. 1 mg/ml
 
injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml
Midazolam "B. Braun" B. Braun Medical, Midazolam, injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml
Midazolam "Hameln" hameln, Midazolam, injektions- og infusionsvæske, opl. 5 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

07.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...