Bisoprolol "Stada"

C07AB07
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) eller 10 mg (delekærv) bisoprololfumarat. 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension og forebyggelse af angina pectoris 

 • Individuelt. 5-10 mg dgl. i én dosis om morgenen.
 • Dosis kan evt. øges til 20 mg dgl.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Initialt 1,25 mg (2,5 mg) dgl.
 • Herefter øges dosis over uger-måneder til højst 10 mg dgl.
 • Bisoprolol må først adderes til gængs standardterapi, når patienten er i klinisk stabil fase, dvs efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.
 • Ved opstart af behandlingen kan patienterne opleve en midlertidig forværring af symptomerne i op til flere uger.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses. Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Højst 10 mg dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 163

Nedsat leverfunktion

Dosis bør halveres ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Kontraindikationer

 • Svær astma og KOL
 • Syg sinus-syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Kardiogent shock
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Metabolisk acidose.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Prinzmetals angina
 • Psoriasis
 • Svært regulerbar diabetes
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose
 • Igangværende desensibiliteringsbehandling.

Perifere kredsløbsforstyrrelser 

Pga. den negative inotrope og kronotrope effekt kan β-blokkere muligvis forværre arteriel insufficiens. Der er dog ikke vist påvirkning af bl.a. gådistance, ankelblodgennemstrømning og hudtemperatur hos patienter med perifer kredsløbsforstyrrelse, som fik selektive β1-blokkere. Pga. manglen på større studier anbefales, særligt ved alvorlige perifere kredsløbsforstyrrelser, forsigtighed og monitorering for perifer arteriel obstruktion (6023) (6024)

Referencer: 6023, 6024

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hjerte Bradykardi
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypotension Kolde hænder og fødder
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Artropati, Kramper, Muskelsvaghed
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øre og labyrint Høretab
Øjne Nedsat tåreproduktion
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi, Hypoglykæmi
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer Mareridt
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Rødme
Vaskulære sygdomme Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Conjunctivitis
Immunsystemet Forværring af psoriasis
Hud og subkutane væv Alopeci

Interaktioner

Anden medicin sammen med Bisoprolol "Stada"
 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Mefloquin må kun gives med stor forsigtighed sammen med β-blokkere.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin kan i kombination med β-blokkere forværre hjertesvigt ved at nedsætte den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Dog tyder data på øget risiko for præterm fødsel og nedsat fødselsvægt. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en vis øget risiko for misdannelser. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4037

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Restriktioner

Anvendelse af beta-blokkere medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, fx skydning og golf. 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Bisoprolol "Stada" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Bisoprolol "Stada" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-12 timer (normal nyre- og leverfunktion), 21 timer (stærkt nedsat nyrefunktion) og 27 timer (stærkt nedsat leverfunktion).
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 5 mg, STADA Nordic  Delekærv
filmovertrukne tabletter 10 mg, STADA Nordic  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.)
Bisoprolol "Stada"
017505
100 stk. (blister)
33,90 0,34 0,68
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.)
Bisoprolol "Stada"
017488
100 stk. (blister)
40,60 0,41 0,41

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Bisoprolol "Krka" KRKA, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 5 mg
Bisoprolol "Medical Valley" Medical Valley, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 5 mg
Bisoprolol "Sandoz" Sandoz, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 5 mg
Bisoprolol "Teva" TEVA, Bisoprolol, tabletter 5 mg
Bisoprolol "Vitabalans" Vitabalans, Bisoprolol, tabletter 5 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Bisoprolol "Krka" KRKA, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 10 mg
Bisoprolol "Medical Valley" Medical Valley, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 10 mg
Bisoprolol "Sandoz" Sandoz, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 10 mg
Bisoprolol "Teva" TEVA, Bisoprolol, tabletter 10 mg
Bisoprolol "Vitabalans" Vitabalans, Bisoprolol, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
BSL, 5
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
BSL, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 7,2 x 7,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4037. Hoeltzenbein M, Fietz AK, Kayser A et al. Pregnancy outcome after first trimester exposure to bisoprolol: an observational cohort study. J Hypertens. 2018; 36(10):2109-17, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29985206/ (Lokaliseret 24. februar 2022)


6024. Schlager O, Gajdosova Kovacicova L, Senn O et al. β-Blockers and Vascular Hemodynamics in Patients with Peripheral Arterial Disease. J Clin Hypertens (Greenwich). 2016; 18(12):1244-49, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8031715/ (Lokaliseret 31. oktober 2023)


6023. I. Paravastu SC, Mendonca DA, Da Silva A. Beta blockers for peripheral arterial disease. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 2013(9), https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7271644/ (Lokaliseret 31. oktober 2023)


163. No authors listed. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS-II): a randomised trial. Lancet. 1999; 353(9146):9-13, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10023943/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 

Revisionsdato

06.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...