Bisoprolol "Vitabalans"

C07AB07
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) eller 10 mg (delekærv) bisoprololfumarat. 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension og forebyggelse af angina pectoris 

 • Individuelt. 5-10 mg dgl. i én dosis om morgenen.
 • Dosis kan evt. øges til 20 mg dgl.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Initialt 1,25 mg (2,5 mg) dgl.
 • Herefter øges dosis over uger-måneder til højst 10 mg dgl.
 • Bisoprolol må først adderes til gængs standardterapi, når patienten er i klinisk stabil fase, dvs efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.
 • Ved opstart af behandlingen kan patienterne opleve en midlertidig forværring af symptomerne i op til flere uger.

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosis bør nedsættes til 50 % af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør halveres ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær astma og KOL
 • Syg sinus-syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Kardiogent shock
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk
 • Alvorlig perifer, okklusiv arteriel sygdom eller alvorlige former for Raynauds syndrom
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Metabolisk acidose.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Prinzmetals angina
 • Psoriasis
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose
 • Igangværende desensibiliteringsbehandling.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Bradykardi.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Hypotension, Kolde hænder og fødder.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser.
Artropati, Kramper, Muskelsvaghed.
Depression.
Bronkospasme.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Høretab.
Hepatitis.
Hypertriglyceridæmi, Hypoglykæmi.
Hallucinationer.
Erektil dysfunktion.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01 %) Conjunctivitis.
Forværring af psoriasis.
Alopeci.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Mefloquin må kun gives med stor forsigtighed sammen med β-blokkere.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin kan i kombination med β-blokkere forværre hjertesvigt ved at nedsætte den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Dog tyder data på øget risiko for præterm fødsel og nedsat fødselsvægt. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en vis øget risiko for misdannelser. 

Referencer: 3711, 4037

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-12 timer (normal nyre- og leverfunktion), 21 timer (stærkt nedsat nyrefunktion) og 27 timer (stærkt nedsat leverfunktion).
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Bisoprololtabletter  5 mgtabletter  10 mg

Hjælpestoffer

Farve:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 454426
30 stk. (blister)
30,95 1,03 2,06
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 517846
100 stk. (blister)
38,45 0,38 0,77
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 581317
100 stk. (blister)
48,75 0,49 0,49

Substitution

tabletter 5 mg
Bisoprolol "Krka" KRKA, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 5 mg Genordn. B
Bisoprolol "Medical Valley" Medical Valley, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 5 mg
Bisoprolol "Sandoz" Sandoz, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 5 mg Genordn. B
Bisoprolol "Stada" STADA Nordic, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 5 mg Genordn. B
Bisoprolol "Teva" TEVA, Bisoprolol, tabletter 5 mg Genordn. B
 
tabletter 10 mg
Bisoprolol "Krka" KRKA, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Bisoprolol "Medical Valley" Medical Valley, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Bisoprolol "Sandoz" Sandoz, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Bisoprolol "Stada" STADA Nordic, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Bisoprolol "Teva" TEVA, Bisoprolol, tabletter 10 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Beige, Spættet
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4037. Hoeltzenbein M, Fietz AK, Kayser A et al. Pregnancy outcome after first trimester exposure to bisoprolol: an observational cohort study. J Hypertens. 2018; 36(10):2109-17, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29985206/ (Lokaliseret 12. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

07.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...