Lamotrigin "1A Farma"

N03AX09
 
 

Anvendelsesområder

 • Epilepsi med fokale og/eller generaliserede anfald.
 • Supplerende behandling ved Lennox-Gastaut syndrom.
 • Gives med forsigtighed ved myoklon epilepsi, som kan forværres. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Forebyggelse af depressive episoder ved bipolar sygdom.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg lamotrigin. 

Dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet indeholder 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg lamotrigin. 

Doseringsforslag

Epilepsi 

 • Monoterapi
  Voksne og børn > 13 år. Initialt 25 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter 50 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med 50-100 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100-300 mg dgl. fordelt på 1 eller 2 doser. Nogle patienter har behov for højere doser, fx 500-1.200 mg dgl.
 • Som supplement til enzyminducerende antiepileptika
  Voksne og børn > 13 år. Initialt 50 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter 100 mg dgl. fordelt på 2 doser i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 100 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 200-400 mg dgl. fordelt på 2 doser.
 • Som supplement til valproat
  Voksne og børn > 13 år. Initialt 25 mg hver 2. dag i 2 uger. Derefter 25 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 25-50 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100-300 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
  Den allerede igangværende antiepileptiske behandling kan derefter evt. aftrappes til seponering. Aftrapning bør ske gradvis for at undgå risiko for anfaldsprovokering.
  Den anbefalede initiale dosis bør ikke overskrides for at nedsætte risikoen for hududslæt. Patienter, der får hududslæt, skal straks undersøges og behandlingen seponeres, hvis det vurderes, at der er tale om en lægemiddelreaktion.

 

Lennox-Gastaut syndrom 

 • Som supplement til behandling med utilfredsstillende respons
  Børn 2-12 år. Initialt 0,6 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på 2 doser i 2 uger, efterfulgt af 1,2 mg/kg/dag i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 1,2 mg/kg legemsvægt/dag hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 5-15 mg/kg/dag fordelt på 2 doser, dog højst 400 mg dgl.
 • Som supplement til behandling med valproat
  Børn 2-12 år. Initialt 0,15 mg/kg/dag 1 gang dgl. i 2 uger, efterfulgt af 0,30 mg/kg/dag 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 0,3 mg/kg legemsvægt/dag hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 1-5 mg/kg/dag fordelt på 1 eller 2 doser, dog højst 200 mg dgl.

 

Bipolar sygdom 

 • Monoterapi
  Voksne. Initialt 25 mg dgl. i 2 uger. Derefter 50 mg dgl. i 2 uger efterfulgt af 100 mg dgl. i 1 uge.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100-400 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
 • Som supplement til valproat
  Bør som hovedregel undgås grundet mulighed for interaktion mellem lamotrigin og valproat. Skal doseres forsigtigt, fx:
  Initialt 25 mg hver 2. dag i 2 uger. Derefter 25 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 25-50 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100-300 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
 • Som supplement til enzyminducerende antiepileptika
  Voksne. Initialt 50 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter 100 mg 1 gang dgl. i 2 uger efterfulgt af 200 mg 1 gang dgl. i 1 uge.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 300-400 mg dgl. fordelt på 2 doser.

 

Bemærk: 

De dispergible tabletter kan opløses i vand, tygges eller synkes hele. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kronisk nyresvigt påvirker ikke plasmakoncentrationen af lamotrigin, men der kan forventes akkumulering af glucuronidmetabolitten. Initialdosis af lamotrigin baseres på de lægemidler, som tages samtidigt. Lavere vedligeholdelsesdoser kan være effektive ved signifikant nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Optitrerings- og vedligeholdelsesdosis bør nedsættes 

 • til 50% af normaldosis ved moderat nedsat leverfunktion
 • til 25% af normaldosis ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepiletika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Brugada syndrom. Brug af lamotrigin bør nøje overvejes.
 • Forsigtighed ved tidligere overfølsomhed over for andre antiepileptika, idet krydsreaktioner er beskrevet.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Initialbehandling sker med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Indlæggelse med forgiftningssymptomer.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Aggressivitet, Agitation, Irritabilitet, Somnolens, Søvnløshed.
Artralgi, Rygsmerter.
Smerter, Svimmelhed, Træthed.
Tremor.
Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci.
Ataksi.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Aseptisk meningitis.
Conjunctivitis, Nystagmus.
Stevens-Johnsons syndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Bevægeforstyrrelser, Ekstrapyramidale gener, Forværring af parkinsonisme.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Hallucinationer, Konfusion.
Hypersensitivitetssyndrom.
Leverinsufficiens.
Systemisk lupuslignende syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Hypoglobulinæmi.

Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. 

Hæmatologiske abnormiteter forekommer sjældent (herunder neutropeni, leukopeni, anæmi, trombocytopeni, pancytopeni, aplastisk anæmi og agranulocytose samt hæmofagocytisk lymfohistiocytose, der kan være livstruende). 

Interaktioner

 • Lægemidler, der inducerer glucuronideringen af lamotrigin, fx visse antiepileptika (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon), visse proteasehæmmere (atazanavir, lopinavir og ritonavir) og hormonale kontraceptiva sænker plasmakoncentrationen af lamotrigin i betydelig grad.
 • Valproat hæmmer omsætningen af lamotrigin og øger derved plasmakoncentrationen af lamotrigin.
 • Hos patienter i behandling med oxcarbazepin/carbamazepin er ved tillæg af lamotrigin set CNS-påvirkning med bl.a. svimmelhed, ataksi og dobbeltsyn. Dette skyldes en farmakodynamisk interaktion, og symptomerne svinder sædvanligvis ved dosisreduktion af oxcarbazepin/carbamazepin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede i monoterapi uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Ved doser på > 325 mg dgl. er der et større datasæt, som tyder på en let øget risiko for medfødte misdannelser på ca. 4,3 %. Dette fund og denne dosisafhængighed er ikke entydigt demonstreret i andre større datasæt. 

Gravide i antiepileptisk behandling bør kontrolleres ca. 1 gang om måneden med måling af plasmakoncentration, idet lamotrigin har øget omsætningshastighed under graviditet. Dosis skal nedjusteres igen umiddelbart efter fødslen. 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Referencer: 4137, 4138, 4140, 4141, 4142, 4143, 4711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Bør ikke anvendes ved præmaturitet og kræver generelt opmærksomhed på mulige bivirkninger hos det ammende barn. 

Den relative vægtjusterede dosis er 8-10%, og plasmakoncentrationen hos barnet er 20-30% af moderens. Nyere data tyder på en lavere eksponering end tidligere antaget med en median plasmakoncentration på ca. 30% af moderens. Nogle børn opnår dog koncentrationer, som svarer til terapeutisk niveau hos voksne. Langt de fleste kliniske observationer er uden tegn på bivirkninger hos ammede børn. Der er dog publiceret tilfælde med irritative bivirkninger og enkelte tilfælde med påvirket respiration, udslæt og biokemiske afvigende prøver som mulige bivirkninger. Såfremt amning vælges, bør der gøres opmærksom på mulige bivirkninger hos det ammede barn. Lamotrigin metaboliseres primært ved glucuronidering; denne funktion er meget dårligt udviklet hos præmature og kan i denne situation teoretisk medføre akkumulation. 

Referencer: 2939, 5203

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Se Lamotrigin

Farmakodynamik

Blokerer de spændingsafhængige natriumkanaler og kan herved blokere vedholdende gentagne neuronale fyringer, men har også en effekt på høj-spændingsaktiverede calciumkanaler.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 98%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren overvejende til N-glucuronider.
 • Plasmahalveringstid 25-30 timer, påvirkes dog af andre antiepileptika (se Interaktioner).
 • Ca. 8% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Indholdsstoffer

Lamotrigintabletter  25 mgtabletter  50 mgtabletter  100 mgdispergible tabletter  25 mgdispergible tabletter  50 mgdispergible tabletter  100 mgdispergible tabletter  200 mg

Hjælpestoffer

Smag:
Solbær : dispergible tabletter 25 mg, dispergible tabletter 50 mg, dispergible tabletter 100 mg, dispergible tabletter 200 mg
Andre:
Lactose : tabletter 25 mg, tabletter 50 mg, tabletter 100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 467535
60 stk. (blister)
178,70 35,74
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 083373
60 stk. (blister)
84,25 8,43
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 060406
60 stk. (blister)
73,60 3,68
(B) dispergible tabletter 25 mg 438859
50 stk. (blister)
130,10 31,22
(B) dispergible tabletter 25 mg 538928
100 stk. (blister)
190,80 22,90
(B) dispergible tabletter 50 mg 417392
60 stk. (blister)
163,85 16,39
(B) dispergible tabletter 50 mg 428903
100 stk. (blister)
231,30 13,88
(B) dispergible tabletter 100 mg 070380
60 stk. (blister)
184,05 9,20
(B) dispergible tabletter 100 mg 095506
100 stk. (blister)
302,75 9,08
(B) dispergible tabletter 200 mg 402064
100 stk. (blister)
434,95 6,52

Substitution

tabletter 25 mg
Lamictal GSK Pharma, Lamotrigin, tabletter 25 mg
Lamotrigin "Aurobindo" Orion Pharma, Lamotrigin, tabletter 25 mg
Lamotrigin "Bluefish" Bluefish, Lamotrigin, tabletter 25 mg
Lamotrigin "Nordic Prime" (Parallelimport), Lamotrigin, tabletter 25 mg
Lamotrigin "Teva" TEVA, Lamotrigin, tabletter 25 mg
 
tabletter 50 mg
Lamictal GSK Pharma, Lamotrigin, tabletter 50 mg
Lamotrigin "Aurobindo" Orion Pharma, Lamotrigin, tabletter 50 mg
Lamotrigin "Nordic Prime" (Parallelimport), Lamotrigin, tabletter 50 mg
Lamotrigin "Orifarm" Orifarm Generics, Lamotrigin, tabletter 50 mg
Lamotrigin "Teva" TEVA, Lamotrigin, tabletter 50 mg
 
tabletter 100 mg
Lamictal GSK Pharma, Lamotrigin, tabletter 100 mg
Lamotrigin "Aurobindo" Orion Pharma, Lamotrigin, tabletter 100 mg
Lamotrigin "Mylan" Mylan, Lamotrigin, tabletter 100 mg
Lamotrigin "Nordic Prime" (Parallelimport), Lamotrigin, tabletter 100 mg
Lamotrigin "Orifarm" Orifarm Generics, Lamotrigin, tabletter 100 mg
Lamotrigin "Teva" TEVA, Lamotrigin, tabletter 100 mg
Lanotok (Parallelimport), Lamotrigin, tabletter 100 mg
 
dispergible tabletter 25 mg
Lamictal GSK Pharma, Lamotrigin, Tygge-/dispergibel tablet 25 mg
Lamotrigin "Stada" STADA Nordic, Lamotrigin, dispergible tabletter 25 mg
Lamotrigin "Teva" TEVA, Lamotrigin, dispergible tabletter 25 mg
 
dispergible tabletter 50 mg
Lamictal GSK Pharma, Lamotrigin, Tygge-/dispergibel tablet 50 mg
Lamotrigin "Stada" STADA Nordic, Lamotrigin, dispergible tabletter 50 mg
Lamotrigin "Teva" TEVA, Lamotrigin, dispergible tabletter 50 mg
 
dispergible tabletter 100 mg
Lamictal GSK Pharma, Lamotrigin, Tygge-/dispergibel tablet 100 mg
Lamoprim (Parallelimport), Lamotrigin, dispergible tabletter 100 mg
Lamotrigin "Abacus Medicine" (Parallelimport), Lamotrigin, dispergible tabletter 100 mg
Lamotrigin "Stada" STADA Nordic, Lamotrigin, dispergible tabletter 100 mg
Lamotrigin "Teva" TEVA, Lamotrigin, dispergible tabletter 100 mg
 
dispergible tabletter 200 mg
Lamictal GSK Pharma, Lamotrigin, Tygge-/dispergibel tablet 200 mg
Lamotrigin "Stada" STADA Nordic, Lamotrigin, dispergible tabletter 200 mg
Lamotrigin "Teva" TEVA, Lamotrigin, dispergible tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
tabletter 25 mg
 
 
 

Tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 50 mg
 
 
 

Tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 8,5
tabletter 100 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
dispergible tabletter 25 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
dispergible tabletter 50 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 8,5
dispergible tabletter 100 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
dispergible tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

2939. Hale TW. Hale´s Medications &amp; Mothers' Milk. Springer Publishing Company. 2019; , https://www.springerpub.com/hale-s-medications-mothers-milktm-2019-9780826135582.html (Lokaliseret 22. januar 2019)


4711. Vossler DG. Comparative Risk of Major Congenital Malformations With 8 Different Antiepileptic Drugs: A Prospective Cohort Study of the EURAP Registry. Epilepsy Curr. 2019; 19(2):83-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=30955418 (Lokaliseret 10. september 2019)


5203. Angela K. Birnbaum, Kimford J. Meador, Ashwin Karanam. Antiepileptic Drug Exposure in Infants of Breastfeeding Mothers With Epilepsy. JAMA. 2019; 77(4):441-50, https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2758017 (Lokaliseret 28. september 2020)


4137. Vajda FJE, Graham JE, Hitchcock AA et al. Antiepileptic drugs and foetal malformation: analysis of 20 years of data in a pregnancy register. Seizure. 2018; 65:6-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30593875 (Lokaliseret 21. januar 2019)


4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4140. Pariente G, Leibson T, Shulman T et al. Pregnancy Outcomes Following In Utero Exposure to Lamotrigine: A Systematic Review and Meta-Analysis. CNS Drugs. 2017; 31(6):439-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434134 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4141. Petersen I, Collings SL, McCrea RL et al. Antiepileptic drugs prescribed in pregnancy and prevalence of major congenital malformations: comparative prevalence studies. Clin Epidemiol. 2017; 9:95-103, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28243149 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4142. Weston J, Bromley R, Jackson CF et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4143. Campbell E, Kennedy F, Russell A et al. Malformation risks of antiepileptic drug monotherapies in pregnancy: updated results from the UK and Ireland Epilepsy and Pregnancy Registers. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014; 85(9):1029-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24444855 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

28.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...