Lamotrigin "1A Pharma"

N03AX09
 
 

Anvendelsesområder

 • Epilepsi med fokale og/eller generaliserede anfald.
 • Supplerende behandling ved Lennox-Gastaut syndrom.
 • Gives med forsigtighed ved myoklon epilepsi, som kan forværres. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Forebyggelse af depressive episoder ved bipolar sygdom.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg lamotrigin. 

Doseringsforslag

Epilepsi 

 • Monoterapi
  Voksne og børn > 13 år. Initialt 25 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter 50 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med 50-100 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100-300 mg dgl. fordelt på 1 eller 2 doser. Nogle patienter har behov for højere doser, fx 500-1.200 mg dgl.
 • Som supplement til enzyminducerende antiepileptika
  Voksne og børn > 13 år. Initialt 50 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter 100 mg dgl. fordelt på 2 doser i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 100 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 200-400 mg dgl. fordelt på 2 doser.
 • Som supplement til valproat
  Voksne og børn > 13 år. Initialt 25 mg hver 2. dag i 2 uger. Derefter 25 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 25-50 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100-200 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
  Den allerede igangværende antiepileptiske behandling kan derefter evt. aftrappes til seponering. Aftrapning bør ske gradvis for at undgå risiko for anfaldsprovokering.
  Den anbefalede initiale dosis bør ikke overskrides for at nedsætte risikoen for hududslæt. Patienter, der får hududslæt, skal straks undersøges og behandlingen seponeres, hvis det vurderes, at der er tale om en lægemiddelreaktion.

 

Lennox-Gastaut syndrom 

 • Som supplement til behandling med utilfredsstillende respons
  Børn 2-12 år. Initialt 0,6 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på 2 doser i 2 uger, efterfulgt af 1,2 mg/kg/dag i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 1,2 mg/kg legemsvægt/dag hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 5-15 mg/kg/dag fordelt på 2 doser, dog højst 400 mg dgl.
 • Som supplement til behandling med valproat
  Børn 2-12 år. Initialt 0,15 mg/kg/dag 1 gang dgl. i 2 uger, efterfulgt af 0,30 mg/kg/dag 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 0,3 mg/kg legemsvægt/dag hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 1-5 mg/kg/dag fordelt på 1 eller 2 doser, dog højst 200 mg dgl.

 

Bipolar sygdom 

 • Monoterapi
  Voksne. Initialt 25 mg dgl. i 2 uger. Derefter 50 mg dgl. i 2 uger efterfulgt af 100 mg dgl. i 1 uge.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100-400 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
 • Som supplement til valproat
  Bør som hovedregel undgås grundet mulighed for interaktion mellem lamotrigin og valproat. Skal doseres forsigtigt, fx:
  Initialt 25 mg hver 2. dag i 2 uger. Derefter 25 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 25-50 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100 mg dgl., evt. op til højst 200 mg dgl. Fordeles evt. på 2 doser dgl.
 • Som supplement til enzyminducerende antiepileptika
  Voksne. Initialt 50 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter 100 mg 1 gang dgl. i 2 uger efterfulgt af 200 mg 1 gang dgl. i 1 uge.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 300-400 mg dgl. fordelt på 2 doser.

 

Bemærk

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kronisk nyresvigt påvirker ikke plasmakoncentrationen af lamotrigin, men der kan forventes akkumulering af glucuronidmetabolitten. Initialdosis af lamotrigin baseres på de lægemidler, som tages samtidigt. Lavere vedligeholdelsesdoser kan være effektive ved signifikant nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Optitrerings- og vedligeholdelsesdosis bør nedsættes 

 • til 50 % af normaldosis ved moderat nedsat leverfunktion
 • til 25 % af normaldosis ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepiletika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Brugada syndrom. Brug af lamotrigin bør nøje overvejes ved andre hjertekanalopatier, hjertesvigt, iskæmisk hjertesygdom, hjerteblokade eller ventrikulære arytmier. Hvis lamotrigin er klinisk begrundet hos disse patienter, bør konsultation med kardiolog overvejes.
 • Forsigtighed ved tidligere overfølsomhed over for andre antiepileptika, idet krydsreaktioner er beskrevet.
 • Forsigtighed ved udsættelse for kraftig sol eller kunstigt UV-lys (solarier), da der kan være øget risiko for solskoldning (særligt ved høje doser, dosisøgning eller hurtig optitrering).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Initialbehandling sker med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Indlæggelse med forgiftningssymptomer.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Somnolens Irritabilitet, Søvnløshed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Dobbeltsyn, Sløret syn
Nervesystemet Ataksi
Hud og subkutane væv Alopeci, Fotosensibilitet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Conjunctivitis, Nystagmus
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Nervesystemet Aseptisk meningitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Hypersensitivitetssyndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupuslignende syndrom
Nervesystemet Bevægeforstyrrelser, Ekstrapyramidale gener, Forværring af parkinsonisme
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion Tics
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Hypoglobulinæmi Hævede lymfeknuder
Øjne Uveitis
Psykiske forstyrrelser Mareridt
Nyrer og urinveje Tubulointerstitiel nefritis
 • Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud.
 • Hæmatologiske abnormiteter forekommer sjældent (herunder neutropeni, leukopeni, anæmi, trombocytopeni, pancytopeni, aplastisk anæmi og agranulocytose samt hæmofagocytisk lymfohistiocytose), men kan være livstruende.
 • Dispergible tabletter kan indeholde små mængder benzylalkohol, som kan medføre allergiske reaktioner.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lamotrigin "1A Pharma"
 • Lægemidler, der inducerer glucuronideringen af lamotrigin og som er stærke eller moderate inducere af CYP3A4-enzymet fx visse antiepileptika (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon), visse proteasehæmmere (atazanavir, lopinavir og ritonavir) og hormonale kontraceptiva sænker plasmakoncentrationen af lamotrigin i betydelig grad.
 • Valproat hæmmer omsætningen af lamotrigin og øger derved plasmakoncentrationen af lamotrigin.
 • Hos patienter i behandling med oxcarbazepin/carbamazepin er ved tillæg af lamotrigin set CNS-påvirkning med bl.a. svimmelhed, ataksi og dobbeltsyn. Dette skyldes en farmakodynamisk interaktion, og symptomerne svinder sædvanligvis ved dosisreduktion af oxcarbazepin/carbamazepin.
 • Paracetamol nedsætter plasmakoncentrationen (AUC) for lamotrigin med 20 % og forkorter halveringstiden for paracetamol med 15 %. Mekanismen er ukendt. Hos særlig følsomme patienter kan intermitterende brug af paracetamol øge risikoen for anfald. Hos øvrige patienter vil der formentlig ikke være klinisk betydende øget risiko for anfald.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede i monoterapi uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Ved doser på > 325 mg dgl. er der et større datasæt, som tyder på en let øget risiko for medfødte misdannelser på ca. 4,3 %. Dette fund og denne dosisafhængighed er ikke entydigt demonstreret i andre større datasæt. 

Gravide i antiepileptisk behandling bør kontrolleres ca. 1 gang om måneden med måling af plasmakoncentration, idet lamotrigin har øget omsætningshastighed under graviditet. Dosis skal nedjusteres igen umiddelbart efter fødslen. 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4137, 4138, 4140, 4141, 4142, 4143, 4711

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Bør ikke anvendes ved præmaturitet og kræver generelt opmærksomhed på mulige bivirkninger hos det ammede barn. 

Den relative vægtjusterede dosis er 8-10 %, og plasmakoncentrationen hos barnet er 20-30 % af moderens. Nogle børn opnår dog koncentrationer, som svarer til terapeutisk niveau hos voksne. Langt de fleste kliniske observationer er uden tegn på bivirkninger hos ammede børn. Der er dog publiceret tilfælde med irritative bivirkninger og enkelte tilfælde med påvirket respiration, udslæt og biokemiske afvigende prøver som mulige bivirkninger. Såfremt amning vælges, bør der gøres opmærksom på mulige bivirkninger hos det ammede barn. Lamotrigin metaboliseres primært ved glucuronidering; denne funktion er meget dårligt udviklet hos præmature og kan i denne situation teoretisk medføre akkumulation. 

Referencer: 2939, 5203

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Se Lamotrigin

Farmakodynamik

Blokerer de spændingsafhængige natriumkanaler og kan herved blokere vedholdende gentagne neuronale fyringer, men har også en effekt på høj-spændingsaktiverede calciumkanaler.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 98 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren overvejende til N-glucuronider.
 • Plasmahalveringstid 25-30 timer, påvirkes dog af andre antiepileptika (se Interaktioner).
 • Ca. 8 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 200 mg, Parallelimport (2care4)  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 392207
100 stk. (blister)
349,25 3,49 5,24

Substitution

tabletter 200 mg
Lamictal GSK Pharma, Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "1A Farma" 1A Farma, Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "Bluefish" Bluefish, Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "Mylan" Viatris, Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "Nordic Prime" (Parallelimport), Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "Orifarm" Orifarm Generics, Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "Teva" TEVA, Lamotrigin, tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  200 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,1 x 11,1
tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

2939. Hale TW. Hale´s Medications &amp; Mothers' Milk. Springer Publishing Company. 2021, https://www.springerpub.com/hale-s-medications-mothers-milktm-2021-9780826189257.html (Lokaliseret 10. maj 2023)


4711. Vossler DG. Comparative Risk of Major Congenital Malformations With 8 Different Antiepileptic Drugs: A Prospective Cohort Study of the EURAP Registry. Epilepsy Curr. 2019; 19(2):83-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=30955418 (Lokaliseret 3. marts 2022)


5203. Angela K. Birnbaum, Kimford J. Meador, Ashwin Karanam. Antiepileptic Drug Exposure in Infants of Breastfeeding Mothers With Epilepsy. JAMA. 2019; 77(4):441-50, https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2758017 (Lokaliseret 4. marts 2022)


4137. Vajda FJE, Graham JE, Hitchcock AA et al. Antiepileptic drugs and foetal malformation: analysis of 20 years of data in a pregnancy register. Seizure. 2018; 65:6-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30593875 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4140. Pariente G, Leibson T, Shulman T et al. Pregnancy Outcomes Following In Utero Exposure to Lamotrigine: A Systematic Review and Meta-Analysis. CNS Drugs. 2017; 31(6):439-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28434134 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4141. Petersen I, Collings SL, McCrea RL et al. Antiepileptic drugs prescribed in pregnancy and prevalence of major congenital malformations: comparative prevalence studies. Clin Epidemiol. 2017; 9:95-103, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28243149 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4142. Weston J, Bromley R, Jackson CF et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4143. Campbell E, Kennedy F, Russell A et al. Malformation risks of antiepileptic drug monotherapies in pregnancy: updated results from the UK and Ireland Epilepsy and Pregnancy Registers. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014; 85(9):1029-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24444855 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

11.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...