Metronidazol "DAK"

P01AB01
 
 

Middel mod anaerobe bakterier, amøberGiardia og Trichomonas. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af infektioner forårsaget af metronidazolfølsomme mikroorganismer, fx: 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg metronidazol. 

Doseringsforslag

Indikation  

Alder  

Dosis  

Infektioner med 

anaerobe bakterier 

Voksne 

500 mg 3 gange dgl. 

Børn 

30-50 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 3 doser 

Akut amøbedysenteri og -leverabsces 

Voksne 

500-750 mg 3 gange dgl. i 10 dage 

Børn 

30-50 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 3 doser i 5-10 dage 

Giardiasis 

Voksne 

500 mg 2 gange dgl. i 5-7 dage.
Ved behandlingssvigt kan forsøges 500 mg 3 gange dgl. i 10 dage. 

Børn 

25-40 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 2 doser i 7 dage. 

Trichomonas vaginalis 

200--250 mg 3 gange dgl. i 6 dage (evt. gives samtidig vaginalt 500 mg dgl. i 6 dage) eller 2 g oralt som engangsdosis 

Vaginose 

500 mg 2 gange dgl. i 7 dage 

Ulcerøs gingivitis 

200-250 mg 3 gange dgl. i 3 dage 

Crohns sygdom 

Voksne 

400-500 mg 2 gange dgl. 

Børn 

15 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 2 doser 

Profylaktisk ved 

operationer med risiko for anaerobe infektioner 

 

Voksne 

1 g ca. 2 timer før operationen.  

Alternativt parenteralt 0,5-1 g i.v. ca. 1 time før operationen eller ved anæstesiindledningen. 

Børn 

25 mg/kg legemsvægt ca. 2 timer før operationen. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Der bør monitoreres for tegn på toksicitet som følge af potentiel akkumulering af toksiske metronidazolmetabolitter.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved stærkt nedsat leverfunktion. Dvs. hos patienter med dekompenseret cirrose til den halve dosis, og ved hepatisk encefalopati skal dosis nedsættes til en tredjedel dosering. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Indtagelse af alkohol bør undgås under behandlingen og tre dage efter behandlingsophør, idet kombinationen med metronidazol undertiden kan fremkalde en disulfiram (Antabus®)/alkohollignende reaktion.
 • Ved længerevarende behandling bør det perifere blodbillede kontrolleres.
 • Patienter med svær hepatisk encefalopati metaboliserer langsomt metronidazol, som dermed akkumuleres. Dette kan medføre forværrede CNS-bivirkninger. Dosis nedsættes om nødvendigt.
 • Forsigtighed ved evidens for eller anamnese med bloddyskrasi pga. observeret agranulocytose, leukopeni eller neutropeni.
 • Hos patienter med Cockaynes syndrom skal udføres leverfunktionstest før, under og efter behandling. Disse patienter skal informeres om straks at kontakte en læge og ophøre med at tage metronidazol ved ethvert symptom på en mulig leverskade, da der har været tilfælde af hepatotoksicitet med letal udgang og meget hurtig symptomdebut. Til patienter med Cockaynes syndrom bør metronidazol derfor kun anvendes efter omhyggelig vurdering risici-fordel-forholdet.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser  (metalsmag)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis  (oral)
Infektioner og parasitære sygdomme Superinfektion med svampe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Øjne Sløret syn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Træthed
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Ekg-forandringer
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Ataksi, Neuropati, Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Anorexia nervosa, Psykose
Nyrer og urinveje Farveændring af urinen
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Neutropeni, Pancytopeni
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Bevægeforstyrrelser, Encefalopati, Sedation Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Hallucinationer
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner  (fx urticaria)
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Leukopeni
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Opticus neuritis
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Glossitis, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forlænget QT-interval  (især ved samtidig brug af QT-forlængende lægemidler)
Nervesystemet Aseptisk meningitis, Okulogyration
Psykiske forstyrrelser Depression, Somnolens Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Aspirationspneumoni
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Metronidazol "DAK"
 • Metronidazol øger plasmakoncentrationen af busulfan med ca. 50 %. Kombinationen bør undgås.
 • Metronidazol øger plasmakoncentrationen af carbamazepin, ciclosporin, lithium og tacrolimus.
 • Metronidazol kan fremkalde en disulfiram (Antabus®) lignende reaktion med alkohol.
 • Akutte forvirringstilstande kan opstå ved samtidig indgift af disulfiram.
 • Metronidazol kan forstærke warfarins antikoagulerende virkning samt hæmme warfarins omsætning i leveren.
 • Metronidazol kan øge plasmakoncentrationen af fluoruracil.
 • Phenobarbital og phenytoin kan nedsætte virkningen af metronidazol.
 • Samtidig anvendelse af sekalealkaloider kan øge risikoen for ergotisme.
 • Øget risiko for kardiotoksicitet ved samtidig brug af amiodaron.
 • Colestyramin kan reducere virkningen af metronidazol.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 152, 3711, 3736, 3737, 3738, 4873

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er høj og har i studier varieret mellem 12 % og 24 % efter oral anvendelse. Det er vist, at plasmakoncentrationen hos barnet er ca. 20 % af moderens plasmakoncentration. Den mængde, som barnet indtager, vil maksimalt være i underkanten af den terapeutiske dosis ved behandling af nyfødte, hvilket normalt er tolereret. Elimineringshastigheden hos nyfødte og præmature er væsentligt forlænget. Amning kan fortsætte ved kure af kortere varighed. Amning af præmature og amning ved langtidsbehandling bør undgås. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol skal undgås under, samt 3 dage efter endt behandling med Metronidazol "DAK". Patienten kan opleve en reaktion med opkastning, rødme i ansigtet og varmefølelse, hurtig vejrtrækning og hjertebanken.

Alkohol skal undgås under, samt 3 dage efter endt behandling med Metronidazol "DAK".  

Patienten kan opleve en reaktion med opkastning, rødme i ansigtet og varmefølelse, hurtig vejrtrækning og hjertebanken. 

Farmakodynamik

 • Metronidazol er et 5-nitroimidazol.
 • I mikroorganismer med obligat anaerobt stofskifte omdannes det til aktive metabolitter, som bindes til DNA og forårsager brud på DNA-strengene.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på obligat anaerobe bakterier, bl.a.:
   • Bacteroides spp.
   • Clostridium spp.
   • Protozoer som GiardiaEntamoeba og Trichomonas. 

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren, så koncentrationen i spinalvæsken nærmer sig plasmakoncentrationen.
 • Passerer relativt let ind i abscesser.
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer (metronidazol) og 9-19 timer (aktiv metabolit).
 • 10-15 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes næsten fuldstændigt. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (tabletter) og 2-3 timer (oral suspension).
 • Rektal administration. Biotilgængelighed ca. 80 %. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.

 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 500 mg, Orifarm Healthcare  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Metronidazol "DAK"
527562
8 stk.
Udgået 07-08-2023
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Metronidazol "DAK"
451935
24 stk.
Udgået 27-11-2023
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.)
Metronidazol "DAK"
521301
100 stk.
263,75 2,64 10,55

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Metronidazol "Actavis" TEVA, Metronidazol, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,7 x 17
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4873. Sheehy O, Santos F, Ferreira E et al. The use of metronidazole during pregnancy: a review of evidence. Curr Drug Saf. 2015; 10(2):170-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25986038 (Lokaliseret 18. oktober 2023)


3738. Koss CA, Baras DC, Lane SD et al. Investigation of metronidazole use during pregnancy and adverse birth outcomes. Antimicrob Agents Chemother. 2012; 56(9):4800-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751543 (Lokaliseret 22. februar 2022)


152. Diav-Citrin O, Shechtman S, Gotteiner T et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to metronidazole: a prospective controlled cohort study. Teratology. 2001; 63(5):186-92, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11320529/ (Lokaliseret 1. december 2021)


3737. Czeizel AE, Rockenbauer M. A population based case-control teratologic study of oral metronidazole treatment during pregnancy. Br J Obstet Gynaecol. 1998; 105(3):322-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9532994 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3736. Piper JM, Mitchel EF, Ray WA. Prenatal use of metronidazole and birth defects: no association. Obstet Gynecol. 1993; 82(3):348-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8355932 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

20.12.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...